בית הספר לניהול וכלכלה-תואר ראשון בכלכלה וניהול תשפג

ידיעון שנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023 בית הספר ל ניהול וכלכלה תכניות לימודים לתואר "בוגר" B.A. דקן ביה"ס: פרופ' יואב גנזך ראש תכנית התואר הראשון בכלכלה וניהול: ד"ר שירית כתב -הרץ

עמוד 1 מתוך 46 ת ו כן עניינים )1 תכנית לתואר "בוגר B.A. בכלכלה וניהול. ................................ ............. 5 א. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול יזמות. .................... 5 ב. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון. ........................ 5 ג. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול במשאבי אנוש. ........ 5 ד. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול השירות . ................. 5 ה. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם התמחות בנדל"ן ........................... 5 ו. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם התמחות ב - Applied Data Science 5 )2 תכנית לתואר בוגר B.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול. ......................... 5 .1 תכנית לתואר "בוגר" B.A . בכלכלה וניהול ................................ .............. 6 מטרת התכנית ................................ ................................ .......................... 6 מבנה תכנית הלימודים ................................ ................................ .............. 6 תכנית קורסי חובה ובחירה ................................ ................................ ........ 6 פירוט היקף ודרישות הקדם בקורסי החובה (לכלל מסלולי הלימוד): .............. 8 שנה א' ................................ ................................ ................................ 8 ..... שנה ב' ................................ ................................ ................................ 9 ..... שנה ג ................................ ................................ ................................ 10 ..... קורסי בחירה ................................ ................................ ......................... 11 קורסי בחירה ................................ ................................ ......................... 12 סמסטר א' ................................ ................................ ............................. 12 קורסי בחירה ................................ ................................ ......................... 13 סמסטר ב' ................................ ................................ .............................. 13 לימודי אנגלית בתחומי כלכלה וניהול ................................ ........................ 14 סמינר ................................ ................................ ................................ 15 .... להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשפ"ג ................................ 16 ...... א. תכנית לתואר "בוגר" ( B.A ) בכלכלה וניהול עם מסלול ביזמות ................. 17

עמוד 2 מתוך 46 מטרת המסלול ................................ ................................ ....................... 17 מבנה תכנית הלימודים ................................ ................................ ............ 18 תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול יזמות: ................................ ............... 18 פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול: ................................ ............. 19 קורסי חובה: ................................ ................................ .......................... 19 שנה ב': ................................ ................................ ................................ 19 .. שנה ג': ................................ ................................ ................................ 20 .. קורסי בחירה במסלול: ................................ ................................ ............ 20 ב. תכנית לתואר "בוגר" ( B.A ) בכלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון ........... 21 מטרת המסלול ................................ ................................ ....................... 21 מבנה תכנית הלימו דים ................................ ................................ ............ 22 תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול שוק ההון ................................ ........... 22 פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול: ................................ ............. 23 שנה ב' ................................ ................................ ................................ 23 ... שנה ג' ................................ ................................ ................................ 24 .... קורסי בחירה במסלול: ................................ ................................ ............ 24 סמינר ................................ ................................ ................................ 25 .... ג. תכנית לתואר "בוגר" ( B.A. ) בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול במשאבי אנוש 25 מטרת המסלול ................................ ................................ ....................... 25 תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול משאבי אנוש ................................ 26 ...... פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול: ................................ ............. 27 שנה ב' ................................ ................................ ................................ 27 ... שנה ג' ................................ ................................ ................................ 27 .... סמינר ................................ ................................ ................................ 28 .... ד. תכנית לתואר "בוגר" ( B.A. ) בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול השירות 28 ... מטרת המסלול ................................ ................................ ....................... 28

עמוד 3 מתוך 46 מבנה תכנית הלימו דים ................................ ................................ ............ 29 תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול ניהול השירות ................................ 29 ..... פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול: ................................ ............. 30 שנה ב' ................................ ................................ ................................ 30 ... שנה ג' ................................ ................................ ................................ 31 .... קורסי בחירה במסלול: ................................ ................................ ............ 31 שנה ג' ................................ ................................ ................................ 31 .... על הפרקטיקום: ................................ ................................ ..................... 32 ה. תכנית לתואר "בוגר" ( B.A ) בכלכלה וניהול עם התמחות בנדל"ן ............. 32 רקע ................................ ................................ ................................ ....... 33 מטרות התוכנית ................................ ................................ ..................... 33 ייחודיות התכנית ................................ ................................ .................... 33 מבנה תכנית הלימודים ................................ ................................ ............ 33 פרישת קורסי חובה על פני הסמסטרים: ................................ .................... 34 סמינר ................................ ................................ ................................ 37 .... ו. .......... תכנית לתואר "בוגר" ( B.A. ) בכלכלה וניהול עם התמחות ב - Applied Data Science ................................ ................................ ................................ ....... 38 ראש ההתמחות: מר אייל זינגר ................................ ................................ ....... 38 רקע ................................ ................................ ................................ ....... 38 מטרות ההתמחות ................................ ................................ ................... 39 ייחודיות ההתמחות ................................ ................................ ................ 39 מבנה תכנית ה לימודים ................................ ................................ ............ 40 פרישת קורסי חובה על פני הסמסטרים: ................................ .................... 40 פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי ההתמחות: ................................ ......... 42 שנה ב' ................................ ................................ ................................ 42 ... שנה ג' ................................ ................................ ................................ 42 .... סמינר ................................ ................................ ................................ 43 ....

עמוד 4 מתוך 46 תכנית קורסי חובה למתחילי תשפ"א (עולים לשנה ג'): ................................ 43 ... ועדות בית הספר לניהול וכלכלה ................................ ................................ 46 ...... ועדה לבחינת הישגים אקדמיים: ................................ .............................. 46 ועדה לפניות סטודנטים: ................................ ................................ .......... 46

עמוד 5 מתוך 46 בית הספר לניהול וכלכלה דקן ביה"ס: פרופ' יואב גנזך ראש תכנית התואר הראשון בכלכלה וניהול: ד"ר שירית כתב -הרץ במסגרת לימודי תואר ראשון בבית הספר לניהול וכלכלה מתקיימות שתי תכניות לימוד: )1 תכנית לתואר "בוגר B.A. בכלכלה וניהול. במסגרת הלימודים בתכנית ניתן לבחור באחד מהמסלולים הבאים (ביטוי ללימודי המסלול יינתן בגיליון הציונים של הבוגר): א. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול יזמות. ב. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון. ג. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול במשאבי אנוש. ד. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול השירות . ה. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם התמחות בנדל"ן ו. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם התמחות ב- Applied Data Science )2 תכנית לתואר בוגר B.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול . מידע מפורט על התוכנית ניתן למצוא בידיעון תשפ"ג בבית הספר למדעי המחשב. מעבר תכניות בתוך בית הספר לניהול וכלכלה: במהלך שנה א' יתקיים מפגש מסלולים בו יוצגו המסלולים וההתמחויות בבית הספר. לאחר המפגש יהיה רשאי כל סטודנט להחליף תכנית לימודים, כמפורט להלן: • סטודנט הלומד בתכנית הכללית (ללא מסלול) יוכל לעבור לתכנית עם מסלול. • סטודנט הלומד בתכנית עם מסלול יוכל לעבור לתכנית הכללית (ללא מסלול). • סטודנט הלומד בתכנית עם מסלול יוכל להחליף את סוג המסלול.

עמוד 6 מתוך 46 ניתן יהיה לבצע מעבר נוסף בתום סמסטר א' של שנה ב' ובתום סמסטר ב' של שנה ב'. מועדים להגשת בקשות לשינוי מסלול יפורסמו בהמשך. שינוי מסלול במהלך שנה ב' עלול לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר. 1 . תכנית לתואר "בוגר" B.A . בכלכלה וניהול מטרת התכנית התכנית מיועדת להקנות לסטודנטים ידע כללי בתורות הכלכלה והניהול, לתת בידיהם כלים לניתוח בעיות יישומיות, תוך היכרות מקיפה עם הסביבה הכלכלית של המשק הישראלי והעולמי וקשרי הגומלין ביניהם. התכנית מכשירה את בוגריה להשתלבות איכותית ויעילה בשוק העבודה, הן במגזר העסקי והן במגזר הציבורי, ומקנה בסיס איתן לה משך לימודים לתארים גבוהים יותר. מבנה תכנית הלימודים היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז . סה"כ נ"ז קורסי חובה סמינר קורסי בחירה* ניהול כלכלה סה"כ 112 90 4 12 6 שנה א' 43 43 שנה ב' 36 36 שנה ג' 33 11 4 12 6 * קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג' בתכנית הכללית (ללא מסלול) ניתן להמיר עד 4 נ"ז ממכסת קורסי הבחירה בניהול בלבד, בקורסים מתחומי לימוד אחרים. קור סים אלה ניתן ללמוד החל משנה א'. תכנית קורסי חובה ובחירה שנה א' שנה ב' שנה ג'

עמוד 7 מתוך 46 סמסטר א': מבוא למיקרו כלכלה מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מתמטיקה א' מבוא לטכנולוגיות מידע חשבונאות א' יסודות התנהגות ארגונית מיקרו סמסטר א': מאקרו כלכלה א' אקונומטריקה א' יסודות המימון יסודות השיווק תורת המחירים ב' יסודות היזמות סמסטר א': דיני עסקים ניהול אחראי במאה ה - -21 למתחילי תשפ"ב ואילך ילמד בשפה האנגלית בינה עסקית ל - Data Science סמסטר א'/ב': כלכלת ישראל תורת ההחלטות סמינר 6 קורסי בחירה בניהול 3 קורסי בחירה בכלכלה סמסטר ב': מבוא למאקרו כלכלה הסקה סטטיסטית מתמטיקה ב' חשבונאות ב' מבוא לארגון וניהול פייתון לכלכלנים תורת המחירים א' סמסטר ב': מאקרו כלכלה ב' אקונומטריקה ב' מבוא לניהול משאבי אנוש תורת המחירים ג' אנליסט SQL 43 נקודות זכות 36 נ קודות זכות 33 נקודות זכות • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים. • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר.

עמוד 8 מתוך 46 פירוט היקף ודרישות הקדם בקורסי החובה (לכלל מסלולי הלימוד): שנה א' שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר סמסטר א' מבוא למיקרו כלכלה 5 4 2 6 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 3 2 2 4 - מתמטיקה א' 5 5 2 7 - מבוא לטכנולוגיות מידע 3 3 - 3 - חשבונאות א' 3 2 2 4 - יסודות התנהגות ארגונית מיקרו 2 2 - 2 - סמסטר ב' מבוא למאקרו כלכלה 4 3 2 5 מבוא למיקרו כלכלה הסקה סטטיסטית 3 3 2 5 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מתמטיקה ב' 3 3 - 3 מתמטיקה א' תורת המחירים א' 4 3 2 5 מבוא למיקרו כלכלה מתמטיקה א' חשבונאות ב' 3 2 2 4 חשבונאות א' מבוא לארגון וניהול 2 2 - 2 יסודות התנהגות ארגונית מיקרו פייתון לכלכלנים 3 2 2 4 סה"כ 43 53

עמוד 9 מתוך 46 שנה ב' שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר סמסטר א' תורת המחירים ב' 5 4 2 6 תורת המחירים א' מתמטיקה ב' מאקרו כלכלה א' 3 3 - 3 מתמטיקה א' מבוא למאקרו כלכלה אקונומטריקה א' 3 2 2 4 מתמטיקה ב' הסקה סטטיסטית יסודות השיווק 3 3 - 3 - יסודות המימון 5 4 2 6 הסקה סטטיסטית מבוא למאקרו כלכלה חשבונאות א' מתמטיקה ב' יסודות היזמות 3 3 - 3 מבוא למיקרו כלכלה חשבונאות א' סמסטר ב' תורת המחירים ג' 4 3 2 5 תורת המחירים ב' מאקרו כלכלה ב' 3 3 - 3 מאקרו כלכלה א' אקונומטריקה ב' 3 2 2 4 אקונומטריקה א'

עמוד 10 מתוך 46 שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר אנליסט SQL 2 2 - 2 מבוא לטכנולוגיות מידע מבוא לניהול משאבי אנוש 2 2 - 2 מבוא לארגון וניהול סה"כ 36 41 שנה ג שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר סמסטר א' כלכלת ישראל * 2 2 - 2 אקונומטריקה ב' מאקרו כלכלה ב' תורת המחירים ג' תורת ההחלטות * 2 2 - 2 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מחירים ב' ניהול אחראי במאה ה - -21 למתחילי תשפ"ב/ג ילמד בשפה האנגלית 2 2 - 2 מבוא לארגון וניהול דיני עסקים 2 2 - 2 - בינה עסקית ו - Big Data 3 3 - 3 מבוא לטכנולוגיות מידע

עמוד 11 מתוך 46 שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר סמינר * 4 2 - 2 כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים סמסטר ב' תורת ההחלטות * 2 2 - 2 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מחירים ב' כלכלת ישראל * 2 2 - 2 אקונומטריקה ב' מאקרו כלכלה ב' תורת המחירים ג' סמינר * 4 2 - 2 כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים סה"כ 15 13 * ניתן ללמוד קורסים אלה בסמסטר א' או ב' קורסי בחירה במסגרת קורסי הבחירה על סטודנט הלומד בתכנית הכללית (ללא מסלול) ללמוד 6 קורסים ממסגרת קורסי הבחירה בניהול ו - 3 קורסים ממ סגרת קורסי הבחירה בכלכלה . סטודנט הלומד במסלולים שוק ההון או יזמות - צריך לבחור 3 קורסי בחירה בכלכלה. סטודנט הלומד במסלול משאבי אנוש - צריך לבחור 2 קורסי בחירה בניהול ו 3- קורסי בחירה בכלכלה. סטודנט במסלול ניהול השירות - צריך ללמוד 2 קורסי בחירה בכלכלה. סטודנט בהתמחות בנדל"ן - צריך לבחור קורס אחד בכלכלה.

עמוד 12 מתוך 46 סטודנט בהתמחות Applied Data Science- לא צריך לבחור קורסי בחירה כלל. סטודנט הלומד במסלול / התמחות - פרטים לגבי קורסי הבחירה ב מסלול ולגבי קורסי הבחירה בכלכלה - יש לקרוא בפירוט של המסלול. בתכנית הכללית (ללא מסלול) ניתן להמיר עד 4 נ"ז ממכסת קורסי הבחירה ב ניהול בלבד, בקורסים מתחומי לימוד אחרים. קורסים אלה ניתן ללמוד החל משנה א'. להלן רשימת קורסי הבחירה המוצעים ב שנה"ל תשפ"ג ודרישות הקדם שלהם. כל קורס נלמד בהיקף . 2 נ"ז קורסי בחירה סמסטר א' שם הקורס דרישות קדם : ציון עובר קורסי בחירה בכלכלה יישומי Data Science בכלכלה אקונומטריקה ב' פייתון לכלכלנים פינטק יסודות המימון תורת המחירים ב' אגרות חוב יסודות המימון קורסי בחירה בניהול שם הקורס דרישות קדם : ציון עובר ארגוני שירות יסודות התנהגות ארגונית - מיקרו מבוא לארגון וניהול שיווק דיגיטלי יסודות השיווק ניהול הפרסום יסודות השיווק יזמות חברתית עסקית (יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי) יסודות ה יזמות תורת ההשקעות א' יסודות המימון פינטק יסודות המימון תורת המחירים ב'

עמוד 13 מתוך 46 קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים: מבוא לאסתטיקה גנים וסביבה בתורשת האדם המיתולוגיה בתרבויות העולם תבלינים, תה וכספית אובייקטים חכמים לאנשים חכמים ע וד יותר מיסטיקה ורציונליות הפילוסופיה של הגל מימזיס- אמנות כחיקוי המציאות מבוא לחשיבה ביקורתית קורסי בחירה סמסטר ב' קורסי בחירה בכלכלה שם הקורס דרישות קדם : ציון עובר כלכלת רשת וניהול עסקים דיגיטליים תורת המחירים ב' כלכלת משאבי טבע וסביבה תורת המחירים ג' כלכלה פוליטית מאקרו כלכלה ב' תורת המחירים ג' כלכלה משתפת מבוא למיקרו כלכלה שוק הנדל"ן בישראל יסודות המימון קורסי בחירה בניהול שם הקורס דרישות קדם : ציון עובר התנהגות צרכנים יסודות השיווק אתיקה ודיני ניירות ערך יסודות המימון

עמוד 14 מתוך 46 ניהול השיווק והשירות יסודות השיווק אירגוני שירות ניהול פיננסי ) 3( נ"ז יסודות המימון שוק הנדל"ן בישראל יסודות המימון קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים: לוגיקה ופילוסופיה אמנות ותיאוריות עכשוויות מיסטיקה ורציונליות המהפכה התרבותית של שנות ה 60- תכנות ללא מתכנתים תרבות הרוק ומוסיקה עכשווית לימודי אנגלית בתחומי כלכלה וניהול כל הסטודנטים ילמדו קורס חובה- ניהול אחראי במאה ה ,21- בשנה ג, בשפה האנגלית . סטודנט בעל פטו ר מלימודי אנגלית מחויב ללמוד בנוסף , קורס אחד באנגלית בתחום כלכלה וניהול במהלך התואר . ניתן ללמ ו ד יותר קורסי אנגלית בתחום כלכלה וניהול . סטודנט ברמה מתקדמים א או מתקדמים ב יכול אך אינ ו מחויב ל למוד עוד קורסי אנגלית בתחום כלכלה וניהול במהלך התואר . להלן רשימת קורסי האנגלית מבניהם ניתן לבחור קורס אנגלית נוסף בכלכלה וניהול, למי שחייב או למי שמעוניין. כל הקורסים בהיקף של 2 נ"ז , דרישות הקדם יופיעו במידע -נט: סמסטר א שם הקורס באנגלית סוג קורס אותו הקורס באנגלית מחליף Management Processes and Organizational Analysis קורס חובה שנה א מבוא לארגון וניהול The Globalization of Finance קורס בחירה בכלכלה Poverty and the structure of unemployment קורס בחירה בכלכלה Society, Economics and Politics קורס בחירה בכלכלה The Future is Here קורס כללי או קורס בחירה בניהול Intercultural Communication קורס כללי או קורס בחירה בניהול

עמוד 15 מתוך 46 Conflict Resolution and Negotiation קורס בחירה בניהול סמסטר ב שם הקורס באנגלית סוג קורס אותו הקורס באנגלית מחליף Corporate Social Responsibility- A Business Perspective קורס חובה שנה ג - ניהול אחראי במאה ה -21- מ תאים למתחילי תשפ"א בלבד Globalization and Organizations קורס בחירה בניהול Environmental awareness and green growth קורס בחירה בניהול Sustainable and Social Economics קורס בחירה בניהול Cyber Threats and the modern organization קורס בחירה בניהול סמינר עבודת הסמינר הינה משימת התנסות בביצוע מחקר, או עבודת שדה, על נושא כלכלי או ניהולי. העבודה תכלול הגדרת נושא, איתור מקורות, לימוד הנושא וניתוחו וכתיבת מסמך מסכם. העבודה תיעשה תוך כדי ליווי של מרצה. הליווי כולל סיוע בהגדרת הנושא ובאיתור המקורות, הנחייה והדרכה בשלבים השונים, וקריאת העבודה והערכתה. על הסטודנט לקבל אישור של המרצה לנושא הסמינר על - פי לוח זמנים שיפורסם בתחילת הסמסטר. כחלק מ חובות הסמינר, על הסטודנט להציג בכתה חלקים מתוך עבודת הסמינר בהתאם להנחיית המנחה. את הסמינר יש להשלים ולהגיש עד תום הסמסטר בו רשום הסטודנט, למעט סמסטר הקיץ בו ניתן להשלים את הסמינר עד תחילת שנה"ל העוקבת. כל הסמינרים דורשים ציון עובר בקורסי הליבה: אקונומטר יקה א' ו - ב', מאקרו כלכלה א' ו - ב', תורת המחירים א, ב' ו -ג' . בנוסף לכל סמינר יתכנו דרישות קדם נוספות , המפורטות בטבלה להלן.

עמוד 16 מתוך 46 כחלק מחובות הסמינר על הסטודנט להירשם לסדנת כתיבה אקדמית אשר תתקיים במהלך הסמסטר בו רשום הסטודנט לסמינר . סטודנט שלא יקבל ציון עובר בסדנ ה, ציונו בסמינר יהיה 'לא השלים את חובות הקורס'. כל סמינר הינו בהיקף של 4 נ"ז , למעט סמינר התמחות מעשית . להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תש פ"ג * ייתכנו שינויים בהיצע קורסי הבחירה והסמינרים. סמסטר א' סמינר מרצה דרישות קדם נוספות סמינר כלכלה פיננסית מיכאל גורקוב התמחות מעשית (שנתי) ** סני זיו וד"ר שירית כתב הרץ סמסטר ב' מדיניות כלכלית בישראל סני זיו מיועד רק להתמחות נדל"ן היבטים ניהוליים בתחום השירות פרופ' חנה מדלר לירז מיועד רק למסלול ניהול השירות ניהול השיווק והשירות התנהגות צרכנים כלכלת רשת וניהול עסקים דיגיטליים ד"ר אמיר עציוני כלכלה פוליטית ד"ר אודליה היזלר יש ללמוד במקביל את הקורס כלכלה פוליטית משאבי טבע וסביבה ד"ר דפנה דיסני

עמוד 17 מתוך 46 ** סמינר ההתמחות המעשית בכלכלה וניהול מאפשר לסטודנטים מצטיינים להתחיל את הקריירה עוד בזמן הלימודים. ההתמחות המעשית מקנה חיבור בין הלימודים ליישום המעשי שלהם, ניסיון בעבודה, היכרות עם תפקידים וארגונים, קשירת קשרי עבודה ופוטנציאל להשתלבות בארגון עם סיום הלימודים. ההתמחות נעשית יום בשבוע לאורך שנ ה ג, בארגונים שונים ובתפקידים מגוונים במגזר העסקי והציבורי, תוך ליווי אקדמי של סגל ביה"ס. בין הארגונים בהם מוצעים תפקידים בתשפ"ג נמנים: IBI , מגדל שוקי הון , אג'יו, D&B , מומנטום, Startup Nation Central , כנסת ישראל, נומריקס , משרד האוצר , ewave nadlan , טריגו , ריט ,1 BDSK , אנטרופי , SFI , Precise , Fitter , Cortigo , Toro , Save Capital , M & R , Re Fresh Global . ההתמחות המעשית בת 6 נ"ז מחליפה סמינר אקדמי רגיל 4 - נ"ז וקורס בחירה בכלכלה או מסלול או ניהול 2 - נ"ז. א. תכנית לתואר "בוגר" ( B.A ) בכלכלה וניהול עם מסלול ביזמות ראש המסלול: גב' ענת גולדשטיין מטרת המסלול המסלול בניהול יזמות מעניק ליזמי העתיד את הכלים העדכניים ביותר לפיתוח, לייסוד ולניהול של מיזמים. המסלול מכשיר מנהלים וכלכלנים להשתלב בסביבה יזמית, מחדשת ויוצרת. במהלך לימודי החובה והבחירה נחשפים הסטודנטים לעקרונות היזמות, מעמיקים את הידע האקדמי ורוכשים מיומ נויות המעשיות. בשלבים המתקדמים של המסלול, לוקחים הסטודנטים חלק פעיל בפרויקטים יזמיים, עבודת צוות חדשנית ויצירתיות. המסלול כולל קורסים התנסותיים המשלבים לימודים תיאורטיים עם פתרון בעיות אמתיות . הוא חושף את הסטודנטים ליזמות בתחומים שונים, כולל יזמות עסקית, י זמות פנים ארגונית ויזמות חברתית שאינה למטרות רווח. בנוסף לסגל האקדמי, במסלול מתארחים יזמים, מרצים מחברות הון סיכון ויועצים עסקיים. המסלול מתאים לסטודנטים עם אוריינטציה יזמית המחפשים קריירה בעולמות הסטארט - אפ או עבודה בתחומים המחייבים חשיבה כלכלית יצירתית ו פורצת דרך. לימודי המסלול יחלו בשנה ב'.

עמוד 18 מתוך 46 מבנה תכנית הלימודים היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז . סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר קורסי בחירה בכלכלה* קורסי חובה קורסי בחירה סה"כ 112 90 12 4 6 שנה א' 43 43 שנה ב' 40 36 4 שנה ג' 29 11 6 2 4 6 * קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'. תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול יזמות: שנה א' שנה ב' שנה ג' סמסטר א': מבוא למיקרו כלכלה מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מתמטיקה א' מבוא לטכנולוגיות מידע חשבונאות א' יסודות התנהגות ארגונית מיקרו סמסטר ב': מבוא למאקרו כלכלה הסקה סטטיסטית סמסטר א': מאקרו כלכלה א' תורת המחירים ב' אקונומטריקה א' יסודות המימון יסודות השיווק יסודות היזמות סמסטר ב': מאקרו כלכלה ב' תורת המחירים ג' אקונומטריקה ב' מבוא לניהול משאבי אנוש סמסטר א': כלכלת ישראל** תורת ההחלטות ** דיני עסקים בינה עסקית ו - Big Data ניהול אחראי במאה ה -21- למתחילי תשפ"ב ילמד בשפה האנגלית סמינר** 3 קורסי בחירה בכלכלה** יזמות חברתית עסקית*

עמוד 19 מתוך 46 שנה א' שנה ב' שנה ג' מתמטיקה ב' תורת המחירים א' חשבונאות ב' מבוא לארגון וניהול פייתון לכלכלנים אנליסט SQL שיווק למיזמים חדשים* מקורות מימון לסטארט - אפים* (יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי) קורס בחירה ביזמות* סמסטר ב': כלכלת ישראל** תורת ההחלטות** סמינר** 3 קורסי בחירה בכלכלה** פרקטיקום בפיתוח מוצר חדשני * 43 נקודות זכות 40 נקודות זכות 29 נקודות זכות * קורסים ייחודיים למסלול ביזמות ** ניתן ללמוד קורס זה בסמסטר א' או בסמסטר ב' • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים. • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר. פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול: קורסי חובה: שנה ב': סמסטר ב' שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם

עמוד 20 מתוך 46 ציון עובר מקורות מימון לסטארט - אפים 2 2 - 2 חשבונאות ב' שיווק למיזמים חדשים 2 2 - 2 יסודות השיווק סה"כ 4 4 שנה ג': סמסטר א' שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר יזמות חברתית עסקית (יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי) 2 2 - 2 יסודות היזמות סמסטר ב' פרקטיקום בפיתוח מוצר חדשני (קורס שנתי) 4 4 - 4 יסודות היזמות שיווק למיזמים חדשים מקורות מימון לסטרטאפים יזמות חברתית עסקית (יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי) סה"כ 6 6 קורסי בחירה במסלול: יש לבחור קורס בחירה אחד (סה"כ ) 2 נ"ז

עמוד 21 מתוך 46 סמינר על סטודנט הלומד במסלול היזמות ללמוד סמינר אחד במהלך התואר. לסטודנטים מצטיינים במסלול מוצע סמינר התמחות מעשית בחברת סטארט אפ. פרוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשפ"ג מופיעים בהסבר של התכנית הכללית. * ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה והבחירה במסלול. ב. תכנית לתואר "בוגר" ( B.A ) בכלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון ראש המסלול: ד"ר רחל אזוראל כאליפא מטרת המסלול מטרת המסלול הנה להקנות לסטודנטים הבנה מעמיקה של שוק ההון ולהכשירם להשתלבות בתפקידים שונים בשוק ההון. בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז רפורמת בכר, ביצע שוק ההון קפיצת מדרגה מבחינת מספר השחקנים בשוק, התחרות ביניהם והתחכום הנדרש לעבודה. שוק ההון הופך ליותר ויותר תחרותי, מורכב ומלא תהפוכות, מה שגורר גם התערבות מצד הרגולטורים השונים – והופך את כל המשחק למורכב בהרבה ממה שהיה בעבר. המסלול מקנה תשתית תיאורטית מעמיקה לניתוח מצב השוק וכן ידע על מכשירים פיננסיים שונים, על השחקנים השונים בשוק ועל החוקים החלים בו. המסלול מ קנה לסטודנטים כלים יישומיים, כולל שימוש בת ו כנות והתנסות בחדר עסקאות בו מלמדים תיאוריה ופרקטיקה. המסלול מקנה ידע שנדרש ב בחינות הרישוי של הרשות לניירות ערך (לניהול תיקים, ייעוץ השקעות ושיווק השקעות): אתיקה ודיני ניירו ת ערך, מקצועית א ומקצועית ב . את הבחינה ב אתיקה ודיני ניירות ערך ניתן לבצע באופן שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם : ציון עובר סמסטר א' שיווק דיגיטלי 2 יסודות ה שיווק כלכלה משתפת 2 מבוא למיקרו כלכלה

עמוד 22 מתוך 46 עצמאי ברשות לניירות ערך במהלך סמסטר ב של שנה ג. את הבחינות במקצועית א ומקצועית ב ניתן לבצע באופן עצמאי ברשות לניירות ערך, רק לאחר קבלת זכאות לתואר ומעבר של הבחינה באתיקה ודיני ניירות ערך. המרצים במסלול משלבים אקדמיה עם ניסיון פרקטי, חלקם אנשי אקדמיה וחלקם מהמגזר העסקי ומהמגזר הציבורי. המסלול מהווה יתרון לסטודנטים המעוניינים להשתלב בשוק ההון כאנליסטים, מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות, ברוקרים, וכיו"ב. לימודי המסלול יחלו בשנה ב'. מבנה תכנית הלימודים היקף לימודי התכנ ית הוא 112 נ"ז. סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר קורסי בחירה בכלכלה* קורסי חובה קורסי בחירה סה"כ 112 90 4 6 שנה א' 43 43 שנה ב' 39 36 3 שנה ג' 30 11 7 2 4 6 * קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'. תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול שוק ההון שנה א' שנה ב' שנה ג' סמסטר א': מבוא למיקרו כלכלה מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מתמטיקה א' מבוא לטכנולוגיות מידע חשבונאות א' סמסטר א': מאקרו כלכלה א' תורת המחירים ב' אקונומטריקה א' יסודות המימון יסודות השיווק יסודות היזמות סמסטר א': ניהול אחראי במאה ה - -21 למתחילי תשפ"ב ילמד בשפה האנגלית כלכלת ישראל** תורת החלטות ** דיני עסקים

עמוד 23 מתוך 46 שנה א' שנה ב' שנה ג' יסודות התנהגות ארגונית מיקרו סמסטר ב': מבוא למאקרו כלכלה הסקה סטטיסטית מתמטיקה ב' תורת המחירים א' חשבונאות ב' מבוא לארגון וניהול פייתון לכלכלנים סמסטר ב': מאקרו כלכלה ב' תורת המחירים ג' אקונומטריקה ב' מבוא לניהול משאבי אנוש אנליסט SQL ניהול פיננסי* בינה עסקית ו - Big Data סמינר** 3 קורסי בחירה בכלכלה** תורת ההשקעות א'* אגרות חוב 1 קורס בחירה בשוק ההון** סמסטר ב': כלכלת ישראל** תורת ההחלטות ** סמינר** תורת ההשקעות ב' * 1 קורס בחירה ב שוק ההון** 43 נקודות זכות 39 נקודות זכות 30 נקודות זכות * קורסים ייחודיים למסלול בשוק ההון ** ניתן ללמוד קורס זה בסמסטר א' או בסמסטר ב' . • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים. • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר. פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול: שנה ב' שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר

עמוד 24 מתוך 46 סמסטר ב' ניהול פיננסי 3 3 - 3 יסודות המימון סה"כ 3 3 שנה ג' שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר סמסטר א' תורת ההשקעות א' 2 2 2 יסודות המימון אגרות חוב 2 2 יסודות המימון סמסטר ב' תורת ההשקעות ב' 3 3 3 תורת ההשקעות א' אג"ח סה"כ 7 7 7 קורסי בחירה במסלול: יש לבחור קורס בחירה אחד בהיקף של 2 נ"ז מבין שני הקורסים הבאים : שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם : ציון עובר סמסטר ב' אתיקה ודיני ניירות ערך 2 יסודות המימון מסחר בחדר עסקאות 2 יסודות המימון תורת השקעות א

עמוד 25 מתוך 46 סמינר על סטודנט הלומד במסלול שוק ההון ללמוד סמינר אחד במהלך התואר. לסטודנטים מצטיינים במסלול, מוצע סמינר התמחות מעשית. פרוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשפ"ב מופיעים בהסבר של התכנית הכללית. * ייתכנו שי נויים/התאמות בהיצע קורסי החובה ו הבחירה במסלול. ג. תכנית לתואר "בוגר" ( B.A. ) בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול במשאבי אנוש ראש המסלול: פרופ' רפאל שניר מטרת המסלול ניהול משאבי אנוש מורכב מתכנון של מדיניות בהקשר להיבט של המשאב האנושי בניהול והיישום שלה בפועל. כלומר - אופני איוש תפקידים בארגון, הדרכת עובדים, הערכת ביצועיהם, הנעתם, וכדומה. התקופה הנוכחית הנה תקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, ה מבנה ודרכי הפעולה של ארגונים. שינוי זה נגרם בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית והשלכותיה על אופי העבודה, הגיוון הרב יותר בכוח העבודה, ותמורות ערכיות. בתקופה זו גדלה החשיבות של המשאב האנושי, כמקור אפשרי ליתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו. המ סלול מקנה לסטודנטים הבנה מעמיקה ויכולות יישום בתחום המעניין והדינאמי של ניהול משאבי האנוש, שיאפשרו להם להתאים את הנהלים ודרכי הפעולה הסטנדרטיים של ניהול משאבי אנוש לצרכי הארגון הספציפיים, מזווית ראיה אסטרטגית. הלימודים במסלול יסייעו להשתלבות בעבודה במחלק ות משאבי אנוש בארגונים ובחברות לפיתוח ארגוני, ומהווים בסיס ללימודי תואר שני בניהול משאבי אנוש ותחומים קרובים (ייעוץ ארגוני, התנהגות ארגונית, לימודי עבודה, וכדומה). המסלול הוא בשיתוף עם בית הספר למדעי ההתנהגות . לימודים במסלול זה יתחילו בשנה ב'.

עמוד 26 מתוך 46 מבנה תכנית הלימודים היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז . סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסי חובה במסלול קורסי בחירה בניהול סמינר קורסי בחירה בכלכלה* סה"כ 112 90 12 4 6 שנה א' 43 43 שנה ב' 38 36 2 שנה ג' 31 11 6 4 4 6 * קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג' תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול משאבי אנוש שנה א' שנה ב' שנה ג' סמסטר א': מבוא למיקרו כלכלה מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מתמטיקה א' מבוא לטכנולוגיות מידע חשבונאות א' יסודות התנהגות ארגונית מיקרו סמסטר ב': מבוא למאקרו כלכלה הסקה סטטיסטית סמסטר א': מאקרו כלכלה א' תורת המחירים ב' אקונומטריקה א' יסודות היזמות יסודות השיווק יסודות המימון מבוא לניהול משאבי אנוש (קבוצה ייעודית למסלול) סמסטר ב': מאקרו כלכלה ב' תורת המחירים ג' אקונומטריקה ב' סמסטר א': כלכלת ישראל** תורת ההחלטות ** דיני עסקים ניהול אחראי במאה ה -21- למתחילי תשפ"ב ילמד בשפה האנגלית בינה עסקית ו - Big Data סמינר** 3 קורסי בחירה בכלכלה** הדרכה והערכת תפקוד * 2 קורסי בחירה בניהול* * סמסטר ב':

עמוד 27 מתוך 46 מתמטיקה ב' תורת המחירים א' חשבונאות ב' מבוא לארגון וניהול פייתון לכלכלנים אנליסט SQL מיון מועמדים לעבודה כלכלת ישראל** תורת ההחלטות ** סמינר** 3 קורסי בחירה בכלכלה** פיתוח ארגוני * מנהיגות והנעת עובדים* 2 קורסי בחירה בניהול ** 43 נקודות זכות 38 נקודות זכות 31 נקודות זכות * קורסים ייחודיים למסלול במשאבי אנוש ** ניתן ללמוד קורס זה בסמסטר א' או בסמסטר ב' • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים. • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר. פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול: שנה ב' שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס לקורס ש"ס לקורס ש"ס לקורס נ"ז לקורס סמסטר ב' מיון מועמדים לעבודה 2 2 - 2 מבוא לניהול משאבי אנוש סה"כ 2 2 שנה ג' שם הקורס נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר

עמוד 28 מתוך 46 סמסטר א' הדרכה והערכת תפקוד 2 2 - 2 מבוא לניהול משאבי אנוש סמסטר ב' פיתוח ארגוני 2 2 - 2 מבוא לניהול משאבי אנוש מנהיגות והנעת עובדים 2 2 - 2 מבוא לניהול משאבי אנוש סה"כ 6 6 פירוט קורסי בחירה בניהול מופיע בהסבר של התכנית הרגילה. סמינר פרוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשפ"ג מופיעים בהסבר של התכנית הרגילה. * ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה ו הבחירה במסלול. ד. תכנית לתואר "בוגר" ( B.A. ) בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול השירות ראש המסלול: פרופ' חנה מדלר -לירז מטרת המסלול מטרת התוכנית הינה להציג את הידע העכשווי בתחום השירות והשיווק ולאפשר התמחות רב תחומית הממוקדת בלקוח - לבחון אתגרים והזדמנויות עמם מתמודדים ארגונים בתחומים הקשורים לשיווק ולשירות משלב גיוס הלקוח ועד לשלב שימור לקוחות. התוכנית תציג את המורכבות של ניהול שירות ושיווק ותגביר את מודעות הסטודנטים לחשיבות השירות בהצלחתם של ארגונים. שירות הפך לבסיס בידול מרכזי ומהווה יתרון תחרותי בין חברות ברחבי העולם. לפיכך, סטודנטים המסיימים את הלימודים במסגרת מסלול זה, צוברים לעצמם ידע אקדמי ופרקטי בתחומים הרלבנטיים לכל תפקיד ארג וני. היות ורבים מבוגרי בית הספר משתלבים בתפקידי שיווק ושירות, במהלך או בתום לימודיהם, העשרת הידע

עמוד 29 מתוך 46 בתחומים אלו תסייע להם במסגרת תפקידם הנוכחי והעתידי ואנו מקווים כי תסייע לשיפור ולהעלאת רמת השירות בארץ. לימודי ההתמחות יחלו בשנה ב'. מבנה תכנית הלימודים היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז . סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר קורסי בחירה בכלכלה* קורסי חובה קורסי בחירה סה"כ 112 90 4 4 שנה א' 43 43 שנה ב' 42 36 6 שנה ג' 27 11 4 4 4 4 * קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג' תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול ניהול השירות שנה א' שנה ב' שנה ג' סמסטר א': מבוא למיקרו כלכלה מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מתמטיקה א' מבוא לטכנולוגיות מידע חשבונאות א' יסודות התנהגות ארגונית מיקרו סמסטר א': מאקרו כלכלה א' תורת המחירים ב' אקונומטריקה א' יסודות השיווק יסודות היזמות יסודות המימון ארגוני שירות* סמסטר ב': סמסטר א': כלכלת ישראל** תורת ההחלטות ** דיני עסקים ניהול אחראי במאה ה -21- ילמד בשפה האנגלית בינה עסקית ו - Big Data סמינר** קורסי בחירה בכלכלה** 2 קורסי בחירה במסלול*

עמוד 30 מתוך 46 סמסטר ב': מבוא למאקרו כלכלה הסקה סטטיסטית מתמטיקה ב' תורת המחירים א' חשבונאות ב' מבוא לארגון וניהול פייתון לכלכלנים מאקרו כלכלה ב' תורת המחירים ג' אקונומטריקה ב' מבוא לניהול משאבי אנוש אנליסט SQL ניהול השיווק והשירות * התנהגות צרכנים* סמסטר ב': כלכלת ישראל** תורת ההחלטות ** קורסי בחירה בכ לכלה** פרקטיקום* סמינר בשירות* 43 נקודות זכות 42 נקודות זכות 27 נקודות זכות * קורסים ייחודיים למסלול בשירות ** ניתן ללמוד קורס זה בסמסטר א' או בסמסטר ב' • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים. • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר. פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול: שנה ב' שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס דרישות קדם ציון עובר סמסטר א' ארגוני שירות 2 2 - 2 התנהגות ארגונית מיקרו מבוא לארגון וניהול סמסטר ב'

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==