ידיעון מדעי הסיעוד-הסבה-תשפג

1 ידיעון לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023 בית הספר למדעי הסיעוד תואר ראשון ( N . (B.S במדעי הסיעוד (הסבת אקדמאיים) דקנית: ד"ר דורית וייל לוטן ראש התכנית : ד"ר דמיטרי וידרמן

2 תכנית הסבת אקדמאים לתואר "בוגר" בסיעוד B.S.N. מטרת הת כנית תכנית הלימודי ם לתואר "בוגר" בסיעוד תואמת למגמה של אקדמיזציה של התחום , והיא משלבת תכנים עיוניים עם לימודים קליניים ו התנסות קלינית . שילוב זה מקנה לבוגרים את המיומנויות הדרושות לעיסוק בסיעוד, כמו גם יכולות אנליטיות וכישורים הדרושים ללימוד י ה משך במהלך הקריירה. התכנית מותא מת לדרישות של משרד הבריאות והמל "ג. מבנה תכנית הלימודים תכנית הלימודים לתואר "בוגר" בסיעוד נמשכת 7 סמסטרי ם: שנתיים וחצי כולל סמסטרי קיץ, ב היקף של 130 נ"ז. הרכב חטיבות התכנית התוכנית מורכבת מחטיבות ה למידה (חובה) להלן: • חטיבת מדעי יסוד • חטיבת מדעי הסיעו ד • חטיבת לימודים עיוניים קליניים • חטיבת התנסות קלינית

3 פירוט הקורסים בחלוקה לחטיבות : חטיבת מדעי יסוד חטיבת מדעי סיעוד חטיבת לימודים עיוניים קליניים התנסות קלינית מערכת הבריאות בישראל מדעי הסיעוד מבוא למדעי הרפואה אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקלינ י התנסות קלינית – חטיבת המבוגר (פנימית וכירורגית) מבוא ל פסיכולוגיה פסיכולוגיה התפתחותית תקשורת ומיומנויות בין אישיות מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות התנסות קלינית – נשים אנטומיה ופיזיולוגיה פתולוגיה כללית חשיבה קלינית, ניהול הטיפול , הדרכת מטופלים מ דעי הרפואה והסיעוד ב כירורגיה ובכירורגיה ספציפית התנסות קלינית – ילדים מבוא לאימונולוגיה מיקרוביולוגיה וירולוגיה סימולציה בתקשורת מדעי הרפואה והסיעוד בילד ובמתבגר התנסות קלינית – פסיכיאטריה ביו לוגיה של התא - מקוון אתיקה וחוק בבריאות מדעי הרפואה והסיעוד ב בריאות האישה וב מיילדות התנסות קלינית – קהילה ובקידום בריאות כימיה ביוכימיה כללית וקלינית מדעי הרפואה והסיעוד ב בריאות הנפש התנסות קלינית – רפואה דחופה פרמקולוגיה חישוב רוקחי ופרמקולוגיה קלינית איכות וניהול הטיפול קידום בריאות התנסות קלינית מתקדמת גנטיק ה ואמבריולוגיה חדשנות טכנולוגית ומובילות דיגיטלית בריאות הציבור והקהילה מבוא לאפידמיולוגיה מדעי הרפואה והסיעוד בר פואה דחופה ובמצבי חירום ואסון תזונה ודיאטטיקה מדעי הסיעוד ב גריאטרי ה ובשיקום

4 מהלך הלימודים ופירוט תכנית הלימודים : * יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) שנה א' שם הקורס נ"ז (נקודות זכות) ש"ס (שעות שבועיות) דרישות קדם סמסטר א' סמסטר ב' סמסטר קיץ מערכת הברי אות בישראל - מקוון 1 1 מבוא לפסיכולוגיה – מקוון 2 2 אנטומיה ופיזיולוגיה 7 7 כימיה וביוכימיה 3 3 מדעי הסיעוד -* מקוון 1 2 אימונולוגיה, מיקרוביולוגיה, וירולוגיה 3 3 מבוא למדעי הרפואה * 2 2 חישוב רוקחי - מקוון 1 1 אתיקה וחוק בבריאות * 2 2 ביולוגיה של התא - מקוון 0 2 סה"כ 22 25 פרמקולוגיה 4 4 כימיה וביוכימיה פתולוגיה כללית 2 2 תקשורת ומיומנויות בינאישיות * 2 2 מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה חלק א' 4 4 אנטומיה ופיזיולוגיה , מבוא למדעי הרפואה אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני 3 3 פסיכולוגיה התפתחותית 2 2 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פ נימיות – חלק א' 5 5 אנטומיה ופיזיולוגיה , מבוא למדעי הרפואה סה"כ 2 2 2 2 סימולציה בתקשורת מטפל מטופל * 2 2 תקשורת ומיומנויות בינאישיות מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פ נימיות – חלק ב' 5 5 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות חלק א', אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני ; מבוא למדעי הרפואה ; פרמקולוגיה סיעוד בגרי אטריה ושיקום 3 3 אנטומיה ופיזיולוגיה ; פתולוגיה מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה חלק ב' 4 4 מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה חלק א', אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני ; מבוא למדעי הרפואה ; פרמקולוגיה בריאות הציבור והקהילה - מקוון 4 4 אנטומיה ופיזיולוגיה ; פר מקולוגיה ; אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני ; מבוא למדעי הרפואה סה"כ 18 18 סה"כ שנה א' 62 65 שנה ב' שם הקורס נ"ז ש"ס דרישות קדם

5 * יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) שנה ג' שם הקורס נ"ז ש"ס דרישות קדם שנה ב' שם הקורס נ"ז ש"ס דרישות קדם סמסטר א' סמסטר ב' סמסטר קיץ התנסות קלינית – כירורגית * 3 14 סימולציות בתקשורת מטפל - מטופל *, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד ב כירורגיה, חשיבה קלינית חשיבה קלינית, ניהול הטיפול , הדרכת מטופלים * 3 3 פרמקולוגיה, מדעי הרפ ואה והסיעוד במחלות פנימיות , מדעי הרפואה והסיעוד ב כירורגיה מדעי הרפואה והסיעוד ב רפואה דחופה ובמצבי חירום ואסון 4 4 פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות , מדעי הרפואה והסיעוד ב כירורגיה התנסות קלינית - פנימית * 4 14 סימולציות בתקשורת מטפל - מטופל *, חשיבה קלינית - במקביל, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות , סיעוד בגריאטריה ושיקום התנסות קלינית - קהילה* 2 7 סימולציות בתקשורת מטפל - מטופל *, חשיבה קלינית - במקביל, פרמקולוגיה, בריאות הציבור והקהילה גנטיקה ואמ בריולוגיה 3 3 מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות הנפש 5 5 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות , מדעי הרפואה והסיעוד כירורגיה, פרמקולוגיה סה"כ 24 50 מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות האישה ומיילדות 7 7 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות ובכירורגיה , פרמקולוגיה מדעי הרפואה והסיעוד בילד ובמתבגר 7 7 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות וכירורגיה , פרמקולוגיה התנסות קלינית - רפואה דחופה * 2 7 התנסות קלינית פנימית מדעי הרפואה והסיעוד ברפואה דחופה , חשיבה קלינית התנסות קלינית - פסיכיאטריה * 2 7 מדעי הרפואה והסיעוד בבריא ות ה נפש, התנסות קלינית פנימית, חשיבה קלינית סה"כ 18 28 מדעי הרפואה והסיעוד ב כירורגיה ספציפית ( מקוון) 4 4 אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני, מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות וכירורגיה , פרמקולוגיה , מבוא למדעי הרפואה התנסות קלינית - נשים * 2 7 התנסות קלינית פנימית ו כירורגית , מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות האישה , חשיבה קלינית קידום הבריאות * 1 1 קידום בריאות בקהילה – פרויקטים 2 * 2 התנסות קלינית – ילד ומתבגר * 2 7 מדעי הרפואה והסיעוד בילד ובמתבגר , חשיבה קלינית, התנסות קלינית פנימית וכירורג ית איכות וניהול הטיפול* 1 1 תזונה ודיאטטיקה - מקוון 1 2 מבוא לאפידמיולוגיה – מקוון 2 2 סה"כ 15 26 סה"כ שנה ב 57 118

6 סמסטר א' 4 ימי התנסות סיעוד בשעת חירום ומצבי אסון 1 1 חדשנות טכנולוגית ומובילות דיגיטלית 1 1 התנסות קלינית מתקדמת * 7 20 כל ההתנסויות הקודמות פרמקולוגיה קלינית 2 2 פרמקולוגיה סה"כ שנה ג 11 24 סך כל התכנית 130 207 * יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסופי (לפחות)

7 תקנות 1 . בקורסי החטיבה במדעי הסיעוד, בקורסי ההתנסות הקלינית וההתנסות הקלינית המתקדמת יש להשיג ציון 70 במבחן ובקורס (לפחות). 2 . סטודנט הנכשל בקורס אחד– חייב לחזור עלי ו במועד הקרוב ביותר בו מתקיים הקורס . 3 . התנסות קלינית: • ההחלטות האקדמיות והמקצועיות בכל הקשור לסטודנטים במהלך ההתנסות, תתקבלנה על סמך ביצועיו האקדמיים של הסטודנט, התנהגותו המקצועית והאישית, כפי שהם באים לידי ביטוי בהערכות המתבצעות ע"י המדרי ך בשדה, סגל היחידה ללימודים קליניים ומבחני הידע. • סטודנט הנכשל באחת מהתנסויות הקליניות וקיבל היתר להמשיך בלימודיו – יוכל להמשיך ב התנסות קלינית מתקדמת רק לאחר שיעבור בהצלחה את ההתנסות בה נכשל. • ההתנסות בלימודים קליניים מעשיים תתקיים במהלך חופשות הסמסטר ובמהל ך חופשת הקיץ. פירוט מערך ההתנסויות הקליניות ראה קישור הבא: https://www.mta.ac.il/BachelorOfScienceInNursing/CTMSN/Pages/default.aspx 4 . תנאים לקבלת תואר בוגר בסיעוד: • ציון 70 בבחינה ובקורס (לפחות) בקורסי ה חטיבה במדעי הסיעוד ובלימודים הקליניים. • סיום כל חובות ה תואר בתקופה שלא תעלה על 4 שנות לימוד . 5 . תנאים לקבלת תעודת רישום של אח/ות מוסמך/ת של משרד הבריאות : • עמידה בבחינה הממשלתית לתואר אח/ות מוסמך/ת • על ה סטודנט מוטלת החובה ל בדוק את דרישות משרד הבריאות כתנאי להגשת מועמדות למבחן ממשלתי לתואר אח/ות מוסמך/ת ולרישום בפנקס האחים והאחיות : UnitsOffice/nursing/Pages/default.aspx www.health.gov.il/

8 הרכב הועדות הפועלות במסגרת ביה"ס למדעי ה סיעוד: שם הועדה חברי הוועדה ועדה לבחינת הישגים אקדמיים ד"ר דורית וייל לוטן מר' ד מיטרי וידרמן פרופ' עליזה עמיאל גב' אירנה שיניאבסקי מר תומר נווה ועדה לפניות סט ודנטים ד"ר דורית וייל לוטן גב' אירנה שיניאבסקי מר ד מיטרי וידרמן מר תומר נווה

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==