תקנון לימודים לתואר מוסמך

1 ידיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2023-2022 תקנון לימודים לתואר "מוסמך"

2 תוכן עניינים תקנון לימודים לתואר "מוסמך" ................................ ................................ ................................ 3 ...... 1 ."סטודנט" הינו מי שנתמלאו בו כל התנאים שלהלן: ................................ ................................ 3 .... .2 סוגי מעמד נוספים של סטודנט ................................ ................................ ................................ 3 .. 2.1 סטודנט על תנאי ................................ ................................ ...................... 3 .2.2 סטודנט במעמד מיוחד: ................................ ................................ ........... 4 .3 דרישות המתייחסות לשפה האנגלית ולשפה העברית ................................ ................................ 5 .... 4 .מכסת הלימודים לתואר "מוסמך" ................................ ................................ ............................. 5 5 .משך הזמן המרבי לסיום הלימודים לתואר "מוסמך" ................................ ................................ 5 ... 6 .תואר מוסמך נוסף בתחום לימודים קרוב ................................ ................................ ................... 5 7 .רישום לקורסים ................................ ................................ ................................ ...................... 6 8 .מילוי חובות קורס ................................ ................................ ................................ ................... 6 א. נוכחות בשיעורים ................................ ................................ ...................... 7 ב. ע בודות, תרגילים, בחינות ביניים ומטלות אחרות ................................ .......... 7 ג. בחינה או עבודת סיום קורס ................................ ................................ ........ 7 ד. הגשת עבודות ................................ ................................ ............................ 7 9 . ציון קורס ................................ ................................ ................................ ....................... 8 10 .צבירת כישלונות בקורסים ................................ ................................ ................................ 9 ...... 11 . בחינה (כולל בחינת סיום קורס) ................................ ................................ ............................ 10 11.1 זכות השתתפות בבחינות ................................ ................................ ....... 10 11.2 מועדי בחינות (א' ו -ב') ................................ ................................ ......... 11 11.3 מועד נוסף/מיוחד: ................................ ................................ .............. 11 11.4 זכאים להיבחן במועד נוסף/מיוחד: ................................ ...................... 11 11.8 הליכי אישור מועד בחינה נוסף/מיוחד לזכאים לכך: .............................. 12 12 . הכרה בלימודים אקדמיים קודמים שעבורם כבר הוענק תואר ................................ .................. 13 13 .כללים להענקות הצטיינות נבשנה"ל תשפ" ג בגין הישגים בלימודים בשנה"ל תשפ" ב .................... 13 שנה א' - צבירה של 15 נ"ז לפחות (לא כולל לימודי השלמה) במהלך שנה זו. ................................ 13 14 .הפסקת לימודים על ידי הסטודנט ................................ ................................ .......................... 14 15 .חידוש לימודים ................................ ................................ ................................ .................... 14 תקנות ................................ ................................ ................................ .......................... 14 16 .הפסקת לימודים על ידי המכללה עקב אי עמידה בדרישות אקדמיות ................................ ......... 15 17 .שקלול ציון גמר לתואר "מוסמך" ................................ ................................ .......................... 15 18 .הענקת תואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה ................................ ................................ ......... 15 19 .אישורי לימודים ................................ ................................ ................................ ................... 15 א. גיליון ציונים ................................ ................................ ........................... 15 ב. אישור מצב לימודים ................................ ................................ ................ 16 ג. אישור זכאות לתואר ................................ ................................ ................ 16 20 .זכאות לתואר ................................ ................................ ................................ ..................... 16 .21 סדרי הבחינה - הנחיות לנבחן : ................................ ................................ ............................... 16 .22 משמעת ................................ ................................ ................................ .................... 17 .23 הפסקת לימודים של סטודנט במכללה. ................................ ................................ .................. 17

3 ת קנון לימודים לתואר "מוסמך" 1 . "סטודנט" הינו מי שנתמלאו בו כל התנאים שלהלן: 1.1 שהוא בעל תואר "בוגר" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון גמר 75 לפחות , שנרשם ללימודים לתואר "מוסמך" במכללה, עמד בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה ובתנאים המיוחדים של יחידת / תוכנית הלימודים אליה ביקש ל התקבל, ובקשתו אושרה על ידי ועדת הקבלה של יחיד ת הלימודים . 1.2 עשה את כל הנדרש למימוש לימודיו, כולל רישום לקורסים והסדרת שכר לימוד. 2 . סוגי מעמד נוספים של סטודנט 2.1 סטודנט על תנאי 2.1.1 סטודנט על תנאי הוא: (א) סטודנט שהתקבל ללימודים לתואר "מוסמך" אף שטרם השלים את הדרישות לקבלת תואר "בוגר" ; או (ב) סטודנט שהתקבל ללימודים לתואר "מוסמך" אף שציונו הסופי בלימודיו לתואר "בוגר" נמוך מ- .75 29.5.2017 (ג) סטודנט שהתקבל ללימודים לתואר "מוסמך" אף שהינו בעל תואר "בוגר" שונה מהתואר הנדרש. 2.1.2 לימודיו של סטודנט כאמור בסעיף 2.1.1 (א) יותנו בכך שישלים את הדרישות שיזכו אותו בתואר "בוגר", בציון סופי של 75 לפחות, תוך פרק זמן ש י יקבע ע"י ועדת קבלה/הוראה, פרק זמן שלא יעלה על שנת לימודים אחת. 2.1.3 ל ימודיו של סטודנט כאמור בסעיף 2.1.1 (ב) יותנו בכך שיבצע, בהתאם לכללי המכללה ו/או יחידת הלימוד, מטלות מיוחדות שיוטלו עליו עם קבלתו, כגון, השגת ממוצע ציונים מינימאלי בלימודי השנה הראשונה. 2.1.4 לימודיו של סטודנט כאמור בסעיף 2.1.1 (ג) יותנו בכך שיעמוד בהצלחה ב קורסי השלמה שייקבעו לו, בפרק זמן ש ייקבע ע"י ועדת קבלה ש לא יעלה על שנה . 2.1.5 סטודנט על תנאי יהפוך לסטודנט מן המניין ולימודיו יוכרו בתוקף למפרע אם ישלים ו/או יבצע הדרישות האמורות בסעיף 2.1.2 או 2.1.3 , הכ ו ל לפי העניין, בפרק הזמן שיי קבע לכך. סטודנט על תנאי יהפוך לסטודנט מן המניין אם ישלים ויעמוד בהצלחה בקורסי ההשלמה האמור ים בסעיף 2.1.4 בפרק הזמן שייקבע לכך. 29.5.2017 29.5.2017 29.5.2017

4 2.1.6 לימודיו של סטודנט ע ל תנאי שלא יעמוד בדרישות האמורות בסעיף , 2.1.2 2.1.3 או 2.1.4 הכו ל לפי העניין, בפרק הזמן שייקבע לכך, יופסקו. ( 14.5.2012 ) 2.1.7 סטודנט על תנאי שלימודיו בתוכנית הופסקו כי לא עמד במועד שנקבע לו ע"י ועדת הקבלה, בדרישות המפורטות בסעיף 2.1.2 , יהיה זכאי להציג את מועמדותו לתוכנית מחדש, לאחר שיעמוד בדרישות הנ"ל. ההחלטה בדבר קבלתו של סטודנט כאמור ללימודים בתוכנית תתבסס, בין היתר, גם על הישגיו בלימודים בתוכנית, עד למועד הפסקת לימודיו בה. 2.1.8 סטודנט על תנאי זכאי לקבל אישור על הישגיו בלימודים (גי ליון ציונים) תוך ציון מעמדו. .2.2 סטודנט במעמד מיוחד: 2.2.1 סטודנט בעל תואר אקדמי ממוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה, שעל פי החלטה מנומקת של ועדת הקבלה של יחידת / תוכנית הלימודים או של סגן הנשיא לעניינים אקדמיים, התקבל ללימודים שלא לקראת תואר "מוסמך" אלא לל ימודי קורסים בודדים או לתוכנית השלמות. מספר הקורסים שיהיה רשאי סטודנט במעמד זה ללמוד ונושאיהם ייקבעו על ידי ראש התוכנית. משך הלימודים של סטודנט במעמד מיוחד שאינו לומד במסגרת תוכנית השלמות לא יעלה על שנה אחת. 2.2.2 סטודנט במעמד מיוחד זכאי להיבחן ולהגיש עבודות ותרגילים במקצועות בהם הורשה להשתתף. 2.2.3 סטודנט במעמד מיוחד לא יהא זכאי לתואר אקדמי ולימודיו במעמד זה לא יקנו לו זכויות מצטברות של לימודים לקראת תואר אקדמי. ההכרה בלימודים הקודמים של סטודנט במעמד מיוחד שיתקבל ללימודי תואר "מוסמך" , כחלק מלימודי התו אר, תהיה טעונה אישור יחידת הלימוד ים. 2.2.4 סטודנט במעמד מיוחד זכאי לקבלת אישור על לימודיו תוך ציון מעמדו.

5 3 . דרישות המתייחסות לשפה האנגלית ולשפה העברית רמת עברית: בחינת ידע בעברית תידרש מכל מי שהן תעודת הבגרות שלו והן תוארו האקדמי הוענקו לו ממוסד בחו"ל. על מנת שיהיה זכאי להתחיל ב לימודים לתואר "מוסמך" במכללה על מועמד להגיע לרמה " א" בבחינת ידע בעברית - יע"ל (פרטים נוספים - בחוברת מידע למועמדים). המועד האחרון להשגת רמת "הפטור" הינו תום שנת הלימודים הראשונה לתואר. רמת אנגלית: בחינת מיון באנגלית (בחינת א מי"ר) תידרש ממועמדים מחו"ל שלימודיהם התיכוניים ולימודי התואר הראשון שלהם לא נעשו בשפה האנגלית. על מנת שיהיה זכאי להתחיל בלימודים לתואר שני במכללה , על המועמד להגיע לרמת "בינוני" לפחות ולהשיג את רמת הפטור עד תום שנת הלימודים הראשונה לתואר. רמת השפה האנגלית של בוגרי מוסדות ישראליים המעניקים תואר שונה מן התואר המוענק ע"י המכללה, תיבדק במסגרת בדיקת מכלול לימודיהם לתואר ראשון. 4 . מכסת הלימודי ם לתואר "מוסמך" מכסת הלימודים לתואר "מוסמך" (לרבות סמינריונים) תיקבע ע"י יחידת הלימוד ים. מכסת הלימודים לסטודנט שקיבל פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים במוסד להשכלה גבוהה לא תעלה על רבע ממכסת שעות הלימוד לתואר הנלמד. הפטור לא יחול על מטלות דוגמת פרויקט, בחינת כשירות וכו' . 5 . משך הזמן המרבי לסיום הלימודים לתואר "מוסמך" על הסטודנט לסיים את כל חובותיו לקראת תואר " מוסמך" תוך שנ תיים, לכל היותר, מתחילת לימודיו (כולל תקופות הפסקת לימודים). עם זאת, יחידת לימודים רשאית לקבוע משך זמן ארוך יותר לסיום הלימודים לקראת תואר "מוסמך" בתנאי שלא יעלה על ארבע שנים. 6 . תואר מוסמך נוסף בתחום לימודים קרוב בעל תואר "מוסמך" המבקש ללמוד לקראת תואר "מוסמך" נוסף בתחום לימודים קרוב, יידרש להשלים לפחות שלושה רבעים ממכסת שעות הלימוד, כמתחייב מתכנית הלימודים. הגדרה של תחום לימוד קרוב הינה בסמכות יחידת הלימוד ים. ( 21.2.2022 ) ( 21.2.2022 )

6 7 . רישום לקורסים ( 26.10.15 ) לקראת כל שנת לימודים מתקיים רישום לקורסים. על הסטודנט להרשם לקו רסים אותם הוא מעוניין ללמוד. על מנת להבטיח את תקינות הרישום, על הסטודנט למלא אחר התקנות האלה: א. ככלל, ה רישום לקורסים מתבצע בשיטת הרישום מרחוק במועדי הרישום הנקבעים לקראת כל שנת לימודים. הוספת שם סטודנט ברשימת הנוכחות על -ידי ה מרצה או מתן אישור על -ידי המרצה להצטרפות לקבוצה אינם מהווים רישום לקורס. ב. בקורס שיש בו שיעור ותרגיל, חייב הסטודנט להירשם הן לשיעור והן לתרגיל. סטודנט שהשתתף בקורס אליו לא נרשם, לא יהיה זכאי לגשת לבחינה ואם ניגש, ציונו לא יוכר. ג. חל איסור מוחלט לה י רשם לקורסים החופפים בשעות הלימוד של הם באופן מלא או חלקי. ד. הרישום כשלעצמו אינו אישור לזכאות ללמוד את הקורס. רק סטודנט הממלא אחר כל הדרישות - האקדמיות והתקנוניות - ייחשב לסטודנט בקורס. ה. רישום מאוחר ושינויים במערכת (החלפת קבוצה, הוספת קורס) רשאי הסטודנט לבצע בשבועיים הראשונים של הסמסטר (א' ו -ב'). לא ניתן להירשם לקורס לאחר מועד זה. סטודנט המעוניין ברישום חוזר לקורס (קורס בו הוא ממתין לתוצאות סופיות) חייב להירשם עד תום השבוע השני של הסמסטר. סטודנט שיבטל רישום לקורסים במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר לא יחויב בתשלום שכ"ל בגין קורסים אלה. ו. סדרי הר ישום עשויים להשתנות מסמסטר לסמסטר. על הסטודנט לעקוב אחר המודעות בנושא זה המתפרסמות לפני כל תקופת רישום. ז. מי שהתקבל לתוכנית לימודים, אך לא נרשם לקורסים בתוכנית זו בסמסטר אליו התקבל , לא ייחשב כסטודנט בתוכנית. 8 . מילוי חובות קורס חובות הקורס מובאות לידיעת הסטוד נט באמצעות הסילבוס הנמסר לו בתחילת כל קורס . חל שינוי בסילבוס, ידאג מרצה הקורס כי הסטודנטים יקבלו על כך הודעה בדואר האלקטרוני וכי הסילבוס המעודכן יפורסם באתר האינטרנט של המכללה. הקורסים במכללה מתקיימים לרוב בשיטת ההוראה הפרונטא לית, המבוססת על ההנחה כי הסטוד נט נוכח בשיעורים, קורא את חומר הרקע במועד הנדרש ומשתתף בדיוני הכתה. לפיכך, כל שנאמר ומוצג בשיעור, בין אם על - ידי המרצה בהרצאותיו, בתשובות שהשיב לשאלות שהוצגו לו, או במהלך דיון שנערך בכיתה, מהוה חלק מהותי של חומר הלימוד והסטודנט יכול להידרש להוכיח בקיאותו בח ומר זה, במבחן, בבוחן, או בכל מטלה אחרת שתוטל עליו. סטודנט שאינו ממלא את כל דרישות הלימודים צריך להביא בחשבון את האפשרות שלא יורשה לסיים את הקורס. בסמכות מרצה הקורס לשלול מסטודנט שלא מילא את מלוא הדרישות את הזכות לסיים את הקורס, כלומר, לגשת לבחינה או להגיש את מטלת סיום הקורס.

7 א. נוכחות בשיעורים קביעת חובת נוכחות היא בסמכות מרצה הקורס. נעדר הסטודנט או לא השתתף השתתפות פעילה בשיעור המחייב זאת, רשאי ה מרצה לשלול מן הסטודנט את זכות הבחינה בקורס. במקרה זה ידווח סימול ציון ''לא השלים". ב. עבודות, תרגילים, בחינות ביניים ומטלות אחרות על הסטודנט למלא את כל החובות המוטלות במהלך קורס (הגשת תרגילים ועבודות, בחינות ביניים, השתתפות בניסויים ודרישות נוספות המוטלות על ידי ה מרצה) במועד הנקבע על -ידי המרצה. סטודנט, אשר לא הגיש את כל העבודות והתרגילים כנדרש, ידווח לו סימול ציו ן "לא השלים". סטודנט החוזר על קורס , אם כללי תוכנית הלימודים במסגרתה הוא לומד מתירים זאת, חייב למלא מחדש את כל חובות הקורס, אלא אם כן שוחרר מחובה זו על ידי מרצה הקורס. ג. בחינה או עבודת סיום קורס בחירה בין בחינה לעבודה כמטלת סיום קורס אפשרית רק אם הוצעה על -ידי המרצה לכל תלמידי הקורס. אם לא הוצעה בחירה, חייבים כל תלמידי הקורס באותה מטלה. 1 . קורס שבו מתקיימת בחינה בסיום הסמסטר: קבלת ציון חיובי בקורס מותנית בקבלת ציון חיובי בבחינה, אלא אם כן צוין במפורש אחרת. 2 . קורס שבו מטלת הסיום היא עבודה מסכמת: המועד האחרון לסיו ם חובות הקורס הוא המועד שנקבע להגשת העבודה. לסטודנט שלא הגיש את העבודה במועד, ידווח סימול ציון ''לא השלים". ד. הגשת עבודות מובאים בזה עיקרי נוהל הגשת עבודות ( הנוסח המלא נמצא באתר האינטרנט של המכללה : אודות המכללה - נהלים) וכללים נוספים שהותקנו בנושא. 3 . כל עבוד ה המוגשת ע''י סטודנט חייבת להיות פרי עבודתו העצמית בכל שלבי הכנתה. סטודנט לא יגיש אותה עבודה ביותר מקורס אחד. במקרה שהותרה הגשת עבודה ע''י זוג או קבוצת סטודנטים תוּכן העבודה במשותף באופן שכל אחד מבני הזוג או הקבוצה יתרום תרומה משמעותית לעבודה המשותפת וישל וט שליטה מלאה בכל נושאי העבודה על כל פרקיה. מובהר בזה כי הכללת קטעי חומר שפורסם בכתובים ו/או באינטרנט בעבודה המוגשת ע''י סטודנט, ללא שימוש בכללי הציטוט המקובלים, תיחשב להונאה בעבודה, כמשמעה בתקנון המשמעת של המכללה. 4 . על הסטודנט לשמור ברשותו עד קבלת הציון הס ופי את כל הנתונים ותוצאות הביניים ששימשו אותו בהכנת העבודה, וכן עותק של העבודה המוגמרת. 5 . כל עבודה, פרט לתרגיל, תוגש כשהיא מודפסת. תרגיל ניתן להגיש מודפס או בכתב יד קריא.

8 6 . תרגילים יימסרו לידי ה מרצה , עבודות סיום קורס ועבודות סמינריוניות יימסרו למזכירות הסטודנ טים (המזכירות תנהל רישום של מועדי ההגשה וההחזרה). 7 . מועד הגשה של עבודות בקורס נקבע ע''י מרצה הקורס. אם לא קבע ה מרצה מועד הגשה, יהיה המועד האחרון להגשת העבודה חודשיים מן היום האחרון ללימודים בסמסטר שבו נלמד הקורס שבמסגרתו הוכנה העבודה. 8 . רק בעבודה שמשקלה בציו ן הסופי שלושים אחוזים ומעלה - למעט עבודה סמי נריונ ית ועבודת גמר - ניתן לערער על הציון שניתן לה. את הערעור יש להגיש שבוע מיום מסירת הציון למזכירות. 9 . לאחר מתן הציון הסופי לעבודה אין הסטודנט רשאי להגיש עבודה מתוקנת. .9 ציון קורס ציון קורס נקבע על פי אחד או יות ר מבין המרכיבים הבאים: בחינות ביניים, תרגילים ועבודות, השתתפות פעילה בקורס, בחינת סיום קורס, עבודת סיום. מרכיבי הציון הסופי בקורס ומשקלו היחסי של כל אחד מהם מצוינים בתכנית בקורס ומובאים לידיעת הסטודנטים על -ידי ה מרצה בתחילת כל קורס. סוגי ציונים: סוגי ציוני ם וכללים לשיפורם מפורטים בנוהל "ציונים – סוגי ציונים וכללים לשיפורם". הנוסח המלא של הנוהל נמצא באתר האינטרנט של המכלה: אודות המכללה – נהלים. 9.1 מספריים: בטווח 0- . 100 ציון המעבר הנמוך ביותר הינו .60 9.2 מילוליים (ציון מילולי אינו בעל ערך מספרי על כן אינו משתקלל בממוצע הציונים): 9.2.1 "לא נבחן" – ציון המוענק לסטודנט אשר על אף שהיה זכאי להיבחן, לא נבחן באף אחד ממועדי הקורס. ציון "לא נבחן" לא ייחשב כציון "נכשל" לצורך מניין הכי שלונות. 9.2.2 "עבר" – ציון המוענק לסטודנט, על פי החלטה של רשויות המכללה המוסמכות לכך, במקרים חר יגים של אובדן מחברת בחינה וכיו"ב. 9.2.3 " השלים חובותיו – " ציון המוענק לסטודנט שע בר את הקורס, כאשר מטעמים אקדמיים לא מוענק בקורס זה ציון מספרי. 9.2.4 " לא השלים" – ציון המוענק לסטודנט במקרה כאשר לא השלים את כלל המטלות האקדמיות בקורס עד למועד שנקבע, אף אם עבר בהצלחה את הבחינה או במקרה בו לא הגיש הסטודנט א ת מטלת הסיום בקורס (שאינה בחינה) והשלמת כל המטלות הינה תנאי לקבלת ציון חיובי בקורס . ציון "לא השלים" יופיע רק בציון הסופי. ציון

9 הבחינה יופיע רק ברשימת הציונים המתפרסמת לסטודנטים בתחנת המידע. ציון הבחינה לא ישתקף בג יליו ן הציונים. 9.2.5 " טרם נקבע" – ציון זה מתייחס הן לבחינה והן לעבודה. הציון ניתן לסטודנט במקרה שהסטודנט ניגש לבחינה או הגיש עבודה וגורם מוסמך החליט לעכב את מתן הציון או פרסומו. ( 11.1.2021 ) גורם מוסמך לעניין זה יהיה: דקן בי"ס, ראש תכנית, מרצה הקורס, ראש מדור בחינות וכל גורם מנהל אחר, אקדמי או מנהלי, שיוגדר כגורם מוסמך ע"י דקן ביה"ס. ( 24.5.2021 ) החליט הגורם המוסמך על מתן ציון "טרם נקבע" ידווח על כך לראש המינהל הרלוונטי ויודיע הוא, או מי שיוסמך על ידו לכך, לסטודנט על הסיבות למתן ציון כאמור. ציון "טרם נקבע" הינו ציון זמני שיומר, בציון אחר, מספרי או מילולי. המרת ציון "טרם נקבע" בציון מספרי או מילולי אחר תיעשה תוך 60 ימים, אלא אם כן עילת מתן הציון "טרם נקבע" היא חשד לתקפות הציון ובגין כך הוגשה נגד הסטודנט תלונה משמעתית אשר טרם נסתיים הב ירור בעניינה. ( 24.5.2021 ) ראש מנהל המנהל הרלוונטי יוודא כי בתום 60 ימים ממועד מתן ציון "טרם נקבע" יומר הציון "טרם נקבע" לציון מספרי או מילולי אחר, אלא אם כן עילת מתן הציון "טרם נקבע" היא חשד לתקפות הציון וטרם הסתיימו הליכי הבירור המשמעתי שנערך בעני ין, כאמור לעיל. 9.2.6 "נפסל" – ציון הניתן בעקבות החלטה שיפוטית. 9.2.7 "נכשל" – ציון המוענק לסטודנט במקרה של קורס בעל מספר מטלות, שבו התנאי לקבלת ציון חיובי בקורס הינו השגת ציון חיובי בכל אחת מהמטלות, והסטודנט לא עמד בתנאי זה, אף שעבר בהצלחה את הבחינה. הציון " נכשל" יופיע ר ק בציון הסופי. ציון הבחינה יופיע רק ברשימת הציונים המתפרסמת לסטודנטים בתחנת המידע . ציון הבחינה לא ישתקף בג י ליון הציונים. 9.2.8 "פטור" – ציון המוענק לסטודנט שקיבל פטור מקורס על בסיס לימודים קודמים (במוסד אחר להשכלה גבוהה או במכללה). .10 צבירת כ י שלונות בקורסים

10 10.1 צבירת כ י שלונות בקורסים נבחנת בשני ה י בטים: 10.1.1 כי שלון בקורס יחיד – סטודנט שיצבור שני כ י שלונות בקורס יופסקו לימודיו בתוכנית . 10.1.2 כי שלונות במכלול: המספר המרבי של כ י שלונות שיוכל סטודנט לצבור בקורסים השונים במהלך לימ ודיו לתואר לא יעלה על שלושה . סטודנט שיצבור במהלך לימודיו יותר משלושה כשלונות בקורסים שונים יופסקו לימודיו בתוכנית. "כי שלון" בקורס פירושו ציון הנמוך מ 60- וכן ציון מילולי "נכשל" . .11 בחינה (כולל בחינת סיום קורס) בחינה שהציון הניתן בה מהווה יותר מ 20%- ממשקל הציון הסופי בקורס, המתקיימת במתקני המכללה (או במתקנים חיצוניים). 11.1 ז כות השתתפות בבחינות רק סטודנט אשר רשום בהתאם לתקנות המכללה לקורס במסגרתו מתקיימת הבחינה ואשר שילם את שכר הלימוד כנדרש רשאי לגשת לבחינה. סטודנט אשר לימודיו הופסקו מסי בה כלשהי, זכאי להבחן בקורסים שאליהם היה רשום בסמסטר שקדם להפסקה, ובלבד שאלה אינם נשוא החלטת ההפסקה. * בגין כל רישום לקורס עומדים לרשות הסטודנט שני מועדי בחינה, מועד א' ומועד ב', שתאריכיהם נקבעים מראש ע''י המכללה. לאחר חלוף תאריך מועד א' עומד לרשות הסט ודנט מועד אחד בלבד (מועד ב').לאחר חלוף תאריך מועד ב' פוקעות זכויות הסטודנט להיבחן. (*מכוח סעיף . 15 ב 1 (תיקון מס . 7 ) לחוק זכויות הסטודנט שהתקבל ביום 16.7.2018 .) (נדון בישיבת המועצה האקדמית מיום 4.3.2019 .)

11 11.2 מועדי בחינות (א' ו -ב') בקורסי תואר שני מתקיימים מועדי א' ו -ב'. לוח בחינות סיום קורס נקבע לפני כל סמסטר ומובא לידיעת הסטודנטים (במערכת השעות המפורסמת באתר האינטרנט של המכללה, על לוחות המודעות ובאמצעות "תחנת המידע לסטודנט" באתר האינטרנט של המכללה) לפני הרישום לקורסים. בחינות סוף סמ סטר מרוכזות בתקופה קצרה וכתוצאה מכך הסמיכות ביניהן רבה וייתכנו בחינות יום אחרי יום ואף שתיים ביום. על הסטודנט לתכנן את לימודיו בהתאם לכך (הן בהחלטה לאילו קורסים להירשם והן בהקצאת זמן להתכוננות לבחינות). מועד א' מתקיים סמוך לסוף הסמסטר. מועד ב' בקורסים המהו וים דרישות קדם לקורסי הסמסטר העוקב, מתקיים, במידת האפשר, לפני תחילת הסמסטר העוקב (בחופשת הסמסטר). בקורסים אחרים מתקיים מועד ב' במהלך הסמסטר העוקב או לאחר סיומו. 11.3 מועד נוסף/מיוחד: מועד חלופי למועד א' או ב' הנקבע עבור סטודנט או קבוצת סטודנטים שאושרה ז כאותם לכך, שהינו המועד מאחד הסוגים הבאים: 11.3.1 "מועד מיוחד" – מועד שאינו כלול בלוח הבחינות הרגיל ונקבע במיוחד עבור מי שזכאי לו. .11.3.2 "מועד נוסף" – מועד הכלול בלוח הבחינות הרגיל של הסמסטר העוקב לסמסטר הרלוונטי שתאריכו מפורסם בלוח הבחינות, והמהווה מועד נוסף למ י שאושרה זכאותו לכך. 11.4 זכאים להיבחן במועד נוסף/מיוחד: סטודנט שנעדר מאחד משני מועדי הבחינה (מועד א' או מועד ב') מאחת הסיבות שלהלן ונבחן בבחינה במועד האחר, או סטודנט שנעדר משני מועדי הבחינות מאחת הסיבות שלהלן. למען הסר ספק מובהר בזה כי סטודנט אשר בחר שלא לגשת למועד א' או ב' (שלא מאחת הסיבות שלהלן) לא יהיה זכאי למועד מיוחד. הסיבות המזכות במועד מיוחד: א. סטודנט שהיה מאושפז בבית חולים ביום הבחינה או במהלך היומיים שלפניה. ב. סטודנט שאביו/אמו, בן/ בת זוגו או ילדו/ ילדתו אושפז/ה בבית חולים ביום הבחינה או במהלך היומיים שלפניה. ג. סטודנט שהבחינה שלו חלה במהלך שבעת ימי האבל על אביו/אמו, בן/בת זוגו, אחיו/אחותו, ילדו/ילדתו, סבו/סבתו, או במהלך יומיים לאחר תם שבעת ימי האבל. ד. סטודנט שחלה במחלה חמורה שאינה מצריכה אש פוז אך אינה מאפשרת לו להבחן. במקרה כזה יהיה על הסטודנט להמציא אישור מרופא שיפרט את קשיי התפקוד שלו על פי בדיקה שנערכה ביום הבחינה , תוך ציון מפורש שהסטודנט אינו מסוגל, בשום פנים, לעמוד לבחינה. אישורים מעין אלה יישקלו לגופו של עניין. ה. סטודנט שנעד ר מבחינה שחלה ביום שנקבע כיום צום דתי. ו. סטודנט שנעדר מבחינה שחלה ביום חג כמפורט ב"לוח שנה"ל האקדמי ולוח ימי מנוחה וימי צום דתיים " לשנה"ל הרלוונטית .

12 ז. סטודנט שהינו ספורטאי מצטיין שנעדר מבחינה שהתקיימה במועד קיומה של תחרות ספורט רשמית שבה הוא השתתף (כמשמעותם של המונחים האמורים לעיל בתקנון זכויות ספורטאים מצטיינים). ח. סטודנט שנסיבות יוצאות דופן – שאינן נופלות לגדר פסקאות א' - ז' – לא אפשרו לו להשתתף בבחינה, דקן ביה"ס שעם תלמידיו הוא נמנה, המליץ בפני סגן הנשיא לעניינים אקדמיים לאשר לו מועד מיוח ד וסגן הנשיא החליט לקבל את ההמלצה. דחה סגן הנשיא את ההמלצה, לא ניתן יהיה לערער על החלטתו. ט. כמו כן זכאי למועד נוסף/מיוחד סטודנט שנעדר מאחד ממועדי הבחינה (מועד א' או מועד ב') אף אם לא נבחן בבחינה במועד האחר, אם הינו: )1( סטודנט ששירת במילואים ובלבד שנתמ לאו בו התנאים המפורטים לעניין מועד מיוחד ב"תקנון זכויות סטודנטים המשרתים במילואים". )2( סטודנטית בטיפולי פוריות, הריון או שמירת הריון, או סטודנט או סטודנטית לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, ובלבד שנתמלאו בהם התנאים במפורטים לעניין מועד מיוחד בנוהל "זכ ויות סטודנטיות בהריון ובשמירת הריון וסטודנטים לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת". י. סטודנט יהיה זכאי למועד מיוחד במקרה בו המרצה (או, בהעדרו, ממלא מקומו) לא נכח, משך כל זמן הבחינה, בחדר הבחינה או בקרבתו כנדרש על פי נוהלי המכללה. 11.5 סטודנט שנמצא ז כאי למועד בחינה מיוחד/נוסף והחליט לוותר על זכות זו חייב להודיע על כך בכתב למ נהל ביה"ס לא יאוחר משלושה ימים לפני המועד שנקבע לבחינה. 11.6 מי שאושר לו מועד מיוחד/נוסף, לא התייצב למבחן במועד שנקבע ולא הודיע על כך מראש כמפורט ב סעיף 11.5 , לא תעמוד לו הזכו ת לבקש מועדים מיוחדים עד תום לימודיו במכללה. 11.7 סטודנט הזכאי להבחן במועד נוסף/מיוחד כאמור בסעיף 11.4 , חייב להגיש את הבקשה למועד חלופי למ נהל ביה"ס , לכל המאוחר שבועיים לאחר פרסום ציוני מועד ב'. 11.8 הליכי אישור מועד בחינה נוסף/מיוחד לזכאים לכך: 11.8.1 בקורסים המהווים דרישת קדם: סטודנט המעוניין ללמוד בסמסטר העוקב קורס שבדרישת הקדם שלו לא עמד עקב אחת מהסיבות המפורטות בסעיף 11.4 , יפנה בקשה למועד מיוחד/נוסף לראש יחידה, באמצעות מ נהל ביה"ס. ראש היחידה יחליט על אחת האפשרויות הבאות: א. קיום מועד מיוח ד בבחינה בקורס המהווה דרישת קדם, במועד שיקדם למועד הרישום לקורס המתקדם. ב. אי קיום מועד מיוחד בבחינה בקורס המהווה דרישת קדם – במקרה כאמור יאושר לסטודנט להירשם לקורס המתקדם ללא עמידה בדרישת הקדם, ויהיה עליו להבחן בקורס האמור בתום הסמסטר העוקב לסמסטר הרלוו נטי. אם ייכשל

13 בהמשך בקורס שהווה את דרישת קדם, לא יהיה הסטודנט זכאי להמשיך ולהתקדם בשרשרת הקורסים המותנים בקורס בו נכשל. 11.8.2 בקורסים אשר אינם מהווים דרישת קדם: מועד נוסף – יתקיים במסגרת הבחינה בקורס זה שתתקיים בתום הסמסטר העוקב. מועד מיוחד – יינתן א ם לא תתקיים בחינה בקורס זה בסמסטר העוקב. 11.9 תקנות המועד הנוסף/מיוחד לא יחולו על סטודנט שלא היה זכאי לגשת לבחינות במועדן הרגיל. .12 הכרה בלימודים אקדמיים קודמים שעבורם כבר הוענק תואר א. סטודנט רשאי לקבל פטור מקורס (בין חובה ובין בחירה) בתוכנית לימ ודים בגין קורס אקדמי שלמד במסגרת תוכנית לימודים אחרת במוסד להשכלה גבוהה שעבורו כבר הוענק לו תואר אקדמי, ובלבד שהקורס שנלמד בעבר דומה בתוכנו, זהה במתכונתו ולא נופל ברמתו ובהיקפו מהקורס בו ניתן הפטור, ולא עברו יותר מחמש שנים מאז נלמד. היקף הפטור מלימודים אקדמיים לא יעלה על 25% מהיקף תוכנית הלימודים. הגורם המוסמך להכיר בקורסים הוא ראש התוכנית. ב. את הבקשה להכרה בלימודים אקדמיים קודמים כאמור יש להגיש על גבי "טופס הכרה בקורסים אקדמיים קודמים/קורסים שאינם אקדמיים", הנמצא במרכז השירות לסטודנט/ית ובאתר האינ טרנט של המכללה. עם הבקשה יש להמציא אישור ציונים רשמי המתעד את מלוא לימודיו הקודמים של הסטודנט ואת פרשיית הלימודים (סילבוס) של הקורס המהווה בסיס לבקשת הפטור. על הסטודנט להגיש את טופס הבקשה לכל המאוחר שבועיים לפני תחילת הסמסטר בו יילמד הקורס נשוא הבקשה . הגו רם המוסמך להחליט בנושא הינו ראש/ת התוכנית. ג. ההכרה בקורסים תקפה רק לאחר אישור מנהלת מרכז השירות לסטודנט/ית. ד. לא ניתן לקבל פטור מסמינריונים, סדנאות ופרויקטים. ה. ציוני מוסדות אחרים ששימשו בסיס למתן פטור לא ישוקללו ב ממוצע ציוניו של הסטודנט, אלא במקרה של קורסים זהים, על - פי קביעת ראש/ת התוכנית. כלל זה יחול אף על ציון שניתן לסטודנט במסגרת לימודיו בתוכנית לימודים אחרת במכללה . .1 .13 כללים להענקת מלגות הצטיינות בשנה"ל הנוכחית על הישגים בשנה"ל הקודמת. המכללה תעניק מלגות הצטיינות למסיימי שנה א' ו- ב' אשר ישיגו היש גים מעולים בלימודיהם בשנה"ל תשפ"ב. מלגות ההצטיינות לזוכים יוענקו במהלך שנת הלימודים תשפ"ג. תנאי סף לזכאות לקבלת מלגת הצטיינות • מדעי המחשב שנה א' - צבירה של 15 נ"ז לפחות (לא כולל לימודי השלמה) במהלך שנה זו. 21.2.2022

14 שנה ב' - צבירה של 15 נ"ז לפחות במהלך שנה זו. • פסיכולוגיה , מנהל עסקים , לימודי משפחה ויעוץ ופיתוח ארגוני שנה א' - השלמת מלוא הקורסים שעל הסטודנט להשלים על פי תוכנית הלימודים, עד ל תום שנת לימודים זו. שנה ב' - השלמת מלוא הקורסים שעל הסטודנט להשלים, על פי תוכנית הלימודים, עד לתום שנת לימודים זו . כל זאת, בכפוף לכך כי ממוצע הציונים המינימאלי במהלך השנה בגינה מוענקת מלגת הצטיינות הינו .85 סטודנט שיפסיק לימודיו במכללה בשנה"ל תשפ"ג בטרם השלים לימודיו לתואר, לא יהיה זכאי לקבל מלגת הצטיינות עבור שנה"ל תשפ"ב. סטודנט שיורשע בשנת הלימודים תשפ"ב באחת מעבירות המשמעת המפורטות בסעיף 21 בתקנון משמעת סטודנטים (תשנ"ה) – לא יהיה זכאי לקבל מלגת הצטיינות בגין הישגיו בשנה זו גם אם יעמוד בכל הדרישות האקדמיות לקבלת המלגה, אלא אם כן החליטו הממונה על המשמעת או נשיא המכללה להעניק לו את מלגת הצטיינות על אף ה רשעתו. .14 הפסקת לימודים על ידי הסטודנט סטודנט שהחליט להפסיק את לימודיו, חייב למלא טופס " בקשה להפסקת לימודים" ולהגישו למרכז השירות לסטודנט . הטופס נמצא באתר האינטרנט של המכללה (קישור: מגמה – טפסים). על הסטודנט לוודא קבלת אישור ההודעה על הפסקת לימודים ממר כז השירות לסטודנט . סטודנט שלא נרשם לקורסים עד ליום האחרון של הרישום המאוחר ייחשב כמי שהודיע על הפסקת לימודיו באותו מועד, אף אם לא מסר הודעה על כך. בתקנות שכ"ל המתפרסמות, לקראת כל שנת לימודים, באתר האינטרנט של המכללה בקישור מפורטים הכללים להחזר כספי במקרה של ה פסקת לימודים. תקו פות הפסקות לימודים נכללות בפרקי הזמן המירביים לסיום התואר ולעמידה בדרישות אקדמיות (כגון: "פטור" באנגלית ובעב רית). .15 חידוש לי מודים סטודנט שהפסיק לימודיו , אף למשך סמסטר אחד, חייב בהליך חידוש לימודים. בקשה לחידוש לימודים יש להגיש למרכז השירות לסטודנט לכל המאוחר חודש לפני תחילת הסמסטר בו מתכוון הסטודנט לחדש לימודיו. תקנות א. סטודנט שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות אינו רשאי לחדש לימו די ו בתוכנית הלימודים בה למד. ב. סטודנט אשר לא הגיע לרמת "פטור" בעברית או באנגלית תוך פרק הזמן הנדרש, אינו זכאי לחדש לימודיו בתוכנית עד להשלמת החובה הנ"ל.

15 ג. מי שהתחיל בלימודים ולא סיים לפחות קורס חובה אחד מקורסי תוכנית הלימודים בציון "עובר" קודם שהפסיק לימודיו אינו זכאי לחידוש לימודים ועליו לעבור הליכי רישום וקבלה כמועמד חדש. ד. על מחדש הלימודים תחול תוכנית הלימודים הנוהגת בעת החידוש. ה. תקופות של הפסקת לימודים נכללות בפרק הזמן המירבי של הלימודים לתואר. ו. במקרה של הפסקת לימודים של עד שנתיים, יוכרו הקורסים שנלמדו לפנ י ההפסקה. במקרה של הפסקת לימודים לפרק זמן העולה על שנתיים אך נופל מארבע שנים, יובא נושא ההכרה בקורסים להחלטת מוסדות המכללה. .16 הפסקת לימודים על ידי המכללה עקב אי עמידה בדרישות אקדמיות סטודנט שלא סיים בהצלחה את כל חובות שנת לימודים (או שלב לימודים) כמוגדר ב תוכנית הלימודים, אינו זכאי להמשיך לימודיו, אלא אם כן תקנות יחידת הלימוד ים אליה משתייך הוא מאפשרות רישום נוסף לקורס בו נכשל. סטודנט שלא סיים את לימודיו לקראת התואר תוך ארבע שנים מתחילתם אינו זכאי להמשיך לימודיו. על הפסקת לימודים מטעמים אקדמיים יוחלט בקר ות אחד מאלה: * צבירת כ י שלונות מעבר למותר - ראה סעיף 10.3 (נוסח חדש) דלעיל * אי סיום חובות הלימודים תוך ארבע שנים ממועד תחילת הלימודים .17 שקלול ציון גמר לתואר "מוסמך" כל יחידת לימוד מוסמכת לקבוע את אופן שקלול ציון הגמר לתואר "מוסמך" , על מרכיביו השונים: קורסי חובה, קורסי בחירה, סמינרים פרוי ק ט בחינת כשירות/עבודת גמר. לא ניתן לשפר ציון לאחר שקלול ציון הגמר וקבלת אישור הזכאות לתואר. .18 הענקת תואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה כללים להענקת תואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה לסטודנט שסיים לימודיו לתואר "מוסמך" מפורטים ב"נוהל הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה" לסטודנטים שסיימו לימודיהם בתואר "בוגר" ובתואר "מוסמך". .19 אישורי לימודים תנאי לקבלת אישורי לימודים הוא הסדרת שכר לימוד כנדרש. סוגי האישורים: א. גיליון ציונים א. .1 גיליון ציונים המוצא במהלך הלימודים משקף את מצבו של הסטודנט בלימודים וכולל מידע על מעמדו האקדמי, הישגיו בלימודים (ציון אחרון בכל רישום לקורס) ופרוט כל הקורסים אליהם נרשם, כולל קורסים חוזרים.

16 א. )1( .2 בגיליון ציונים המוצא לאחר מתן אישור זכאות לתואר יופיע רק הציון האחרון בכל קורס. )2( מסומנים קורסי בחירה שלא נכללים בחישוב ציון הגמר (קורסי בחירה עודפים). ב. אישור מצב לימודים מפרט את יתרת חובות הסטודנט לתואר וניתן רק לסטודנטים הנמצאים בשלב מתקדם של לימודיהם. ג. א ישור זכאות לתואר ראה סעיף 18 שלהלן. .20 זכאות לתואר סטודנט אשר סיים את כל ח ובותיו לתואר יגיש בקשה לקבלת אישור זכאות לתואר. לא ניתן לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר. המועד המאוחר ביותר להגשת בקשה לאישור זכאות לתואר הוא ארבע שנים מיום תחילת הלימודים. מועד הזכאות לתואר הוא היום בו השלים הסטודנט את חובת לימודיו האחרונה. .21 סדר י הבחינה - הנחיות לנבחן : על הנבחן להישמע לכל הוראה הניתנת על ידי המשגיח בתוקף תפקידו. על הנבחן להבחן רק בחדר שבו הוא רשום. על הנבחן לה י כנס לחדר הבחינה 15 דקות לפני מועד תחילתה . נבחן לא יורשה ל הי כנס לחדר הבחינה אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר התחלתה, בתנאי שאיש מהנבחנים לא עזב את חדר הבחינה בפרק זמן זה. בעת כניסתו לבחינה יציג הנבחן בפני המשגיח תעודה מזהה רשמית הנושאת תצלום של הנבחן. נבחן שנכנס לחדר הבחינה ייחשב כמי שנבחן במועד זה. נבחן כאמור לעיל שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר הבחינה, אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילא את פרטיו האישיים על גבי המחברת והחזיר את טופס הבחינה. ציונו בבחינה יהיה " ."0 נבחן לא יעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה, כולל יציאה לש י רותים. בבחינות שאורכן שעתיים ומעלה, תותר יציאה לש י רותים לאחר 90 ד קות מתחילת הבחינה (להוציא מקרים מיוחדים, על -פי אישור רפואי וכן נשים בהריון). במחצית השעה האחרונה של הבחינה נאסר על הנבחן לצאת לשי רותים. כל יציאה מחדר הבחינה תעשה רק באישור המשגיח ובליוויו. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולרי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר על -ידי המרצה. על הנבחן להקפיד לנהוג במהלך הבחינה על פי הוראות לנבחן המפורטות בנספח א' לנוהל: "סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידת הלימוד של המכללה" 003- - 12 . סטודנט שינהג בניגוד להוראות אלה צפוי להעמדה לדין משמעתי. סידורים מיוחדים לסטודנטים שאינם דוברי עברית: נבחן שהוא עולה חדש (מי שהגיע לישראל בתקופה של חמש השנים שקדמ ו למועד הבחינה) או מי שסיים את לימודיו בבי"ס תיכון ששפת הלימוד בו לא הייתה עברית, זכאי לתוספת של חצי שעה

17 מעבר לזמן הבחינה הנערכת בעברית. נבחן כאמור יציג אישור מתאים בפני המשגיח לפני תחילת הבחינה. סטודנט שאושרה לו התאמה בבחינה בשל ליקוי למידה או בעיה תפקוד ית (תוספת זמן או סידורים מיוחדים) יציג האישור הנדרש למשגיח, לפני תחילת הבחינה. נוהל "סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידת הלימוד של המכללה" 003- - ,12 מתפרסם באתר ה אינטרנט של המכללה (בפרק "אודות המכללה" - קובץ נהלים) ומומלץ לסטודנט לעיין בו. .22 משמעת הלימודים במכללה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המוסד ואת המעמד של סטודנט מכללה. על הסטודנטים להקפיד על משמעת והתנהגות נאותה בתחומי הפעילות השונים במכללה ומחוצה לה. מעשה או מחדל ייחשבו כעבירה משמעתית במקרים כגון: אי- - ציות לתקנונים ונהלים הנקבעים על - ידי רשויות המכללה או אי - מילוי הוראות עובדיה או מוריה הניתנות במסגרת תפקידם וסמכותם. אי- - הקפדה על כללי היושר וההגינות החלים על כתי בת בחינות, עבודות - בית, עבודות סמינריוניות, עבודות גמר ואחרות; וכן אי הקפדה על כללי יושר והגינות בעת פנייה בכתב או בעל פה לרשויות המכללה. - התנהגות הפוגעת במהלך שיעורים ובחינות וכן במורים ובעובדים; - התנהגות הפוגעת בסטודנטים אחרים; - העונשים בעבירת משמעת הי נם כבדים, עד כדי פסילת ציונים בקורסים, הרחקה מלימודים לתקופות ארוכות, ואף לצמיתות. תקנון משמעת מתפרסם באתר האינטרנט של המכללה (בפרק אודות המכללה – קובץ נ הלים) ומומלץ לכל סטודנט לעיין בו. .23 הפסקת לימודים של סטודנט במכללה שהתנהגותו, הנובעת ממצב בריאותו, גורמת להפרעה ממושכת ובלתי נסבלת לתקינות הלימודים ולפעילות האקדמית במכללה וכן הפסקת לימודים במכללה של סטודנט התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה, שיימצא כבעל אישיות בלתי מתאימה לעיסוק בתחום הפסיכולוגיה, תיעשה על פי "נוהל מצב בריאותם של סטודנטים במכללה( 12-005 .")

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==