כניסה

פירוט תוכניות הלימודים לתואר ראשון והרכבן

תוכניות הלימודים לתואר "בוגר" שמקיימת המכללה:

 

1.         תוכנית B.Sc במדעי המחשב

2.         תוכנית B.Sc. במדעי המחשב בצירוף חטיבה בניהול עם התמחות בניהול וכלכלה

3.         תוכנית B.Sc. במדעי המחשב בצירוף התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות

4.         תוכנית B.Sc. במדעי המחשב בצירוף התמחות בתקשורת ואינטרנט

5.         תוכנית B.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול

6.         תוכנית B.A. בכלכלה וניהול

7.         תוכנית B.A. בכלכלה וניהול בצירוף מסלול בניהול יזמות

8.         תוכנית B.A. בכלכלה וניהול בצירוף מסלול בשוק הון

9.         תוכנית B.A. בכלכלה וניהול בצירוף מסלול באחריות תאגידית בניהול

10.       תוכנית B.A. בכלכלה וניהול בצירוף מסלול בניהול משאבי אנוש

11.       תוכנית B.A. בניהול מערכות מידע

12.       תוכנית  B.S.N. במדעי הסיעוד

13.       תוכנית   B.A במדעי ההתנהגות

14        תוכנית   B.A במדעי ההתנהגות בצירוף התמחות בניהול משאבי אנוש

15.       תוכנית B.A.  בחברה-פוליטיקה

16.       תוכנית B.A. בחברה-פוליטיקה בצירוף חטיבה בתקשורת

 

הערה: התוכניות בצרוף מסלולים/התמחויות/חטיבות נלמדות במסגרת התוכניות לתואר "בוגר"; ביטוי ללימודי המסלול, ההתמחות או החטיבה יינתן בגיליון הציונים לבוגר.

 

להלן טבלה המסכמת את מכסת נקודות הזכות הנדרשות לתואר בכל אחת מתוכניות הלימוד:

 

תוכנית הלימודיםחובהבחירה

סה"כ

לתואר

בתחוםחטיבה/התמחותבתחוםחטיבה/התמחות
מדעי המחשב - B.Sc))85-39 124
מדעי המחשב (B.Sc.) בצירוף חטיבה בניהול עם התמחות בניהול וכלכלה811516-20 12-16124
מדעי המחשב (B.Sc.) בצירוף התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות85-2415124

מדעי המחשב – (B.Sc.)

בצירוף התמחות בתקשורת ואינטרנט

79 14283124

מדעי המחשב וכלכלה

וניהול (B.A.)

126 -5-131
תוכנית הלימודיםחובהבחירה

סה"כ

לתואר

בתחוםחטיבה/התמחותבתחוםחטיבה/התמחות
כלכלה וניהול (B.A.)94-18-112
כלכלה וניהול (B.A.) בצירוף מסלול בניהול יזמות 861862112
כלכלה וניהול (B.A.) בצירוף מסלול בשוק   ההון868126112
כלכלה וניהול (B.A.) בצירוף מסלול באחריות תאגידית בניהול8810104112
כלכלה וניהול (B.A.) בצירוף מסלול בניהול משאבי אנוש921010-112
ניהול מערכות מידע (B.A.)99-21-120
מדעי הסיעוד  (B.S.N.)160---160
מדעי ההתנהגות (B.A.)88-24-112
מדעי ההתנהגות ((B.Aבצירוף התמחות בניהול משאבי אנוש881014112
חברה-פוליטיקה (B.A.)7339 112

חברה פוליטיקה (B.A.)

בצירוף חטיבה בתקשורת

7318129112

 

הערות:

  1. במסגרת קורסי הבחירה בתוכניות לתואר  B.A.(למעט תוכניות לתואר B.A. בכלכלה וניהול) ניתן ללמוד קורסים  מתחומי לימוד אחרים, בהיקף שלא יעלה על 6 נ"ז, בכפוף לכך כי סטודנט יקבל את אישורו המוקדם של דקן ביה"ס בו הוא לומד. רישום לקורסים כאמור ייעשה  על בסיס של מקום פנוי, בעת הרישום המאוחר, ובכפוף לדרישות הקדם של הקורס.
  2. במסגרת קורסי הבחירה בתוכנית לתואר B.A. בביה"ס לניהול וכלכלה (ללא תכניות בצירוף התמחויות/חטיבות-בהן לא ניתן ללמוד קורסים מתחומי לימוד אחרים כלל) ניתן ללמוד קורסים מתחומי לימוד אחרים, בהיקף שלא יעלה על 4 נ"ז.

    לימוד קורס בחירה נוסף בהיקף של 2 נ"ז במסגרת זו, ייעשה בכפוף לאישור דקן בית הספר .

     רישום לקורסים אלו יעשה בכפוף לדרישות הקדם של הקורס.

 

סטודנט אשר לא הגיע לרמת "פטור" באנגלית בבחינה הפסיכומטרית, חייב בלימודי אנגלית לפטור. על הסטודנט להגיע לרמת "פטור" לכל המאוחר עד תום השנה השנייה ללימודיו.

 

סטודנט אשר רמת המיון שלו היא "בינוני" (ציון מיון 100-119), חייב בשני קורסים סמסטריאליים, קורס ברמת "בינוני" ולאחריו קורס ברמת "מתקדמים". סטודנט אשר רמת המיון שלו היא "מתקדמים" (ציון מיון 120-133), חייב בקורס סמסטריאלי אחד. קורסים אלה אינם נכללים במניין נקודות הזכות לתואר, וציוניהם אינם משתקללים בציון הגמר.

 

 

חזרה לתפריט