כניסה

מוסדות המכללה ונושאי תפקידים בה - ידיעון 2015

​​

מוסדות האקדמית

חבר הנאמנים           

יו"ר - מר אריק שטיינברג

 

פרופ'יאיר אורגלרמרבני ילין
מראברהם אטיאסמראלישע ינאי
מרבני אלוןמרפול ישראל
מרשלמה אליהומרמרדכי כהן
מריצחק אלרוןפרופ'אלעזר כוכבא
מרדרור אמירמרשי לבנת
מריואל אסתרוןגב'אסתר לבנון
ד"ראיתמר בורוביץמרדוד לויתן
פרופ'ישראל (איזי) בורוביץמרעמירם לוינברג
פרופ'שלמה בידרמןפרופ'חנה נווה
מרמיקי בלומנטלעו"דאורי סלונים
מרעפר בנגלמרצבי סלונימסקי
ד"ררונית בנדורימריוסי סלע
מרקובי ברדהמרעמוס ספיר
גב'יהודית ברוניצקיעו"דדן עופר
ד"רארנה בריד"רפזית עזורי
מרדן ברנעפרופ'דן עמיר
ד"רעמר ברקמןגב'דליה פישלזון
פרופ'גילי גולדצוויגד"רישראל פלג
מרנעמן גורמרזאב פלדמן
מרמיכה גייגרמרעופר פרי
ד"ראילון גנורפרופ'נחמיה פרידלנד
גב'לימור גרוברגב'דליה פרשקר
מראבי דומושביצקי  פרופ'מיכל פרנס
פרופ'יורם דינשטייןמררביב צולר
ד"רהילה הדסמרארז צור
מרזאב הולצמןפרופ'ישראל צנג
עו"דאמיר הלויפרופ'גיורא קינן
מרדן וילנסקימרצבי קנור
גב'חולוד זבאנה טנאסמרבן רבינוביץ
מרקאדי מוחמד זבדהפרופ'יהודה רודיטי
מרגורי זילכהמראלון רוזן
מרזהר זיסאפלד"רזאב רותם
מררון חולדאיד"רשולה רקאנטי
פרופ'נעמי חזןעו"דיוסף שטח
פרופ'יאיר טאומןמרצבי שפירא
פרופ'עמירם יהודאימרתומר שרת


 

הוועד המנהל

יו"ר – ד"ר ארנה ברי

 

מראברהם אטיאספרופ'חנה נווה
מריואל אסתרוןמרעמוס ספיר
מרנעמן גורמרזאב פלדמן
גב'אסתר לבנוןמרבן רבינוביץ

 

המועצה האקדמית

יו"ר - פרופ' שלמה בידרמן

פרופ' רוניתאביצור פרופ' עמירםיהודאי
פרופ' שלמה אהרונסון פרופ' רבקהיעקובי
פרופ' אמיראוורבוךפרופ' אריהלב
פרופ'יגאלאילפרופ'דןלוי
ד"ראודליהאלקנהפרופ'  דליהמור
פרופ' בוריסאפשטיין פרופ' אסףמידני
פרופ' עפראריאליפרופ' ישעסיוון
פרופ' ישראלבורוביץד"ר פזיתעזורי
פרופ' אמיר בן עמרםפרופ' פיליפעין דור
פרופ'חדוהבראונשטיין ברקוביץפרופ' חייםעינת
מראלוןבניפרופ'שאולפוקס
פרופ' דבורהברנעפרופ'נחמיהפרידלנד
פרופ' דרור גדעון פרופ' מיכלפרנס
פרופ'גילי גולדצויגפרופ' חנןפרנק
פרופ'גלעדגלפרופ' גיל קפלן
פרופ' מרצלהרצוג פרופ' תמרקרון
פרופ'יעלהשילוניפרופ' יהודהרודיטי
פרופ' יצחקונציהפרופ' אברהםשוייגר
פרופ' נעמיחזן פרופ'מיכלשטרן
פרופ'שמואלטישברוביץפרופ' נתןשניידר
ד"רגרסיאלהטרכטנברג פרופ'רותשרבני
פרופ' מיכאלטרסי פרופאריהתמיר

 

נושאי תפקידים

נשיא המכללהפרופ' שלמה בידרמן
ס. נשיא המכללהפרופ' דליה מור
המנהל הכללימר בני אלון
חשבתגב' חגית תם-קדוש
מנהל מערכות מידעאמיר פייגנבוים
ראש המינהל האקדמיגב' חן-יה מימון
ראש מינהל סטודנטיםגב' מיכל רז
מנהלת השיווק וראש מינהל מועמדיםגב' גלית ברכה
מנהלת קשרי חוץ ופיתוח משאביםגב' ליאת וייס-שחף
מנהלת אדמיניסטרטיביתגב' דנה סילורה-שריר
מנהלת משאבי אנושגב' גלית צלרמאיר
מנהלת תחום שכר והטבותגב' אסנת חסיד
מנהלת הספרייהד"ר ולרי מגידוב


 

 

מיכל רז - ראש מינהל סטודנטים

טל': 03-6803331, פקס: 03-6803324

michalra@mta.ac.il

איילת תירוש – עוזרת ראש מינהל סטודנטים

טל': 03-6803402

ayelette@mta.ac.il

 
לילך קלי-גלעד - רכזת מנהל סטודנטים 

טל': 03-6803329, פקס: 03-6803324

student@mta.ac.il

 
   
ביה"ס למדעי ההתנהגותביה"ס לניהול וכלכלה 
דקן ביה"ס – פרופ' גיל גולדצויגדקן ביה"ס – פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ 
ראש התוכנית לתואר ראשון – פרופ' נתן שניידרראש התכנית בכלכלה וניהול – ד"ר שירית כתב הרץ 
ראש המסלול בניהול משאבי אנוש – ד"ר רפאל שנירראש המסלול בניהול יזמות – ד"ר אייל בנימין 
ראשי המגמות לתואר שני בפסיכולוגיה:ראש המסלול בשוק ההון –  פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ 
ראש המגמה לנאורופסיכולוגיה שיקומית – פרופ' אברהם שוייגרראש המסלול באחריות תאגידית בניהול – ד"ר דנה לנדאו 
מ"מ ראש המגמה לפסיכולוגיה קלינית – ד"ר ערן שדך

ראש המסלול בניהול משאבי אנוש – ד"ר רפי שניר

ראש המסלול בניהול השירות- ד"ר חנה מדלר

 
ראש המגמה לפסיכולוגיה רפואית – פרופ' רבקה יעקוביראש התוכנית בניהול מערכות מידע – ד"ר רותי גפני 
ראש המגמה לפסיכולוגיה תעסוקתית – פרופ' חדוה בראונשטיין-ברקוביץ

ראש התכנית במנהל עסקים – פרופ' פיליפ עין דור

ראש התכנית בייעוץ ופיתוח ארגוני – ד"ר רפי שניר

 
   
   
סמא צפורי –ראש מינהל בית הספרענבר אשל – ראש מינהל בית הספר 
רחלי מיכאלי דה ליאו – ע' ראש מינהל בית הספר

ויקטוריה אהרונוב -  ע' ראש מינהל בית ספר

 

 
ויקי נבון – רכזת אקדמיתהתוכנית בכלכלה וניהול  
ליאת פרטוש – רכזת אקדמיתלימור שרבי – רכזת אקדמית כלכלה וניהול 
נטע רענן – רכזת אקדמיתענת צימבר אלימלך - רכזת אקדמית כלכלה וניהול 
אביבה ברמן – אחראית השגחת בחינותחני ברקוביץ – אחראית השגחת בחינות 
נורית קונסטנטינובסקי – חדר חלוקהטל': 03-6802727, פקס: 03-6802770  
טל': 03-6802525, פקס: 03-6802526melsec@mta.ac.il 
bev@mta.ac.il  
 תואר שני במנהל עסקים 
 

מיכל גביש – רכזת אקדמית למנהל עסקים M.B.A.

טל': 03-6802706, פקס: 03-6802770

 
 mba@mta.ac.il 
 

 

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

 
 ענבר שרמן – רכזת אקדמית לייעוץ ופיתוח ארגוני 
ביה"ס למדעי הסיעודטל': 03-6802728, פקס: 03-6802770 
דקן ביה"ס – ד"ר פזית עזוריodma@mta.ac.il 

אירינה שיניאבסקי – ראש מנהל בית הספר

איה פז – רכזת אקדמית

  
טל': 03-6802701, פקס: 03-6803453התוכנית בניהול מערכות מידע 
nursing@mta.ac.ilחלי חדידה – רכזת אקדמית  
 אירינה פלג – רכזת אקדמית 
 טל': 03-6802710, פקס: 03-6802770 
 mis@mta.ac.il 
 
 

 

  

ביה"ס למדעי המחשב

דקנית בית הספר – פרופ' מיכל פרנס

ביה"ס לממשל וחברה

דקן ביה"ס – פרופ' נעמי חזן

ראש התוכנית לתואר שני במדעי המחשב – פרופ' עופר אריאליראש תחום הסוציולוגיה – ד"ר גרסיאלה טרכטנברג
אהובי צדוק – ראש מינהל בית-ספר 
לימור סקופ –  ע' ראש מינהל בית הספרשני אגסי – ראש מינהל בית-ספר
שיר סבר- רכזת אקדמיתעדי גורפינקל – רכזת אקדמית
נטלי קפלן – רכזת אקדמית 
רחל הילה טשרניחובסקי – רכזת אקדמית 

נילי לוי – אחראית השגחת בחינות

דינה גנות

 
לבנה רובין – אחראית חדר חלוקה 

טל': 03-6803322, פקס: 03-6803342

compsec@mta.ac.il

טל': 03-6803344, פקס: 03-6803342

polisec@mta.ac.il

  

המכינה לעתיד

מנהלת "המכינה לעתיד" – חדיג'ה דסוקי

 
  
 

תוכנית המצטיינים

ראש התוכנית – ד"ר דורית שוויקי

  
    
 

לימודי סטטיסטיקה

ראש התחום -  פרופ'  מיכל שטרן

  
    
 לימודי אנגלית  
 ראש התחום – ד"ר פאולינה בנטוב  
    
 המינהל האקדמי   
 חן-יה מימון - ראש המינהל האקדמי   
 דליה גרופי –ע' ראש המנהל האקדמי     
 דיקלה סולימן - רכזת המינהל  האקדמי  
 

טל': 03-6803323, פקס: 03-6803324 Minhalac@mta.ac.il

 

היחידה לקידום איכות ההוראה

דליה גרופי -  מנהלת אדמיניסטרטיבית

Minhalac@mta.ac.il

  
    
 מערכות מידע לסטודנט   
 

ורדה ביקוביצקי - ראש מינהל מערכות מידע לסטודנט

טל': 03-6803335, פקס: 03-6803324

vardab@mta.ac.il

 


 

 

מחקר

דנה מרקל – רכזת קרנות ומענקי מחקר

  

טל': 03-6803336, פקס: 03-6803324

danam@mta.ac.il

 

המחלקה לקשרי חוץ ופיתוח משאבים

 
ליאת וייס שחף – מנהלת היחידה 
טל': 03-6803418, פקס: 03-6803301 
liatweis@mta.ac.il 
  

המרכז לניהול קריירה וקשרי בוגרים

 

 
לילך כהן פדרובסקי - מנהלת המרכז  

טל': 03-6802724, פקס: 03-6803451

lilah@mta.ac.il

 

 
משאבי אנוש 
גלית צלרמאיר – מנהלת משאבי אנוש 
טל': 03-6802717 
galitze@mta.ac.il 
  
אורנית ארז – רכזת משאבי אנוש 
טל': 03-6803423 
ornitt@mta.ac.il 
  

המרכז לקשרי אקדמיה קהילה

מור דר – מנהלת המרכז

רומי קנטי -  מנהלת החממה ליזמות חברתית עסקית

עלי לואיס - אחראי תיאום ופרויקטים

הדס חייאב – רכזת קמפוס ירוק

עומר שמחי – רכז נגיעות אקדמיות

טל': 03-6803321, פקס: 03-6803301

kehila@mta.ac.il

 

 

 

שיווק ומינהל מועמדים

 
גלית ברכה - מנהלת השיווק וראש מינהל מועמדים 

מיכל בנר – מנהלת מרכז יעוץ ורישום

טל סטליק – ע' מנהלת מרכז ייעוץ ורישום

טל סער – יועצת לימודים

 
סיגל ז'ולטי – יועצת לימודים 

אורטל בן –אריה-  יועצת לימודים

מירי בן שוקרון- מנהלת טלמרקטינג

 

קרין ברדה – אחראית  תחום דיגיטל

הילה שביט-אחראית כנסים, אירועים ופרויקטים שיווקיים

 

טל': 6086*, שלוחה 1, פקס: 03-6803360

mirsham@mta.ac.il

 
  

 

מינהל  כללי – לשכת נשיא, סגן נשיא ומנכ"ל 
דנה סילורה-שריר - מנהלת אדמיניסטרטיבית 
סיון מדר –  רכזת רכש 
שרה מלקמו – רכזת תפעול ולוגיסטיקה 
יונית סימקוביץ – רכזת מינהל כללי 
טל': 03-6803300, פקס: 03-6803301 
  
יחידת כספים 

חגית קדוש – חשבת

אפרת בר-אור – כלכלנית וע' חשבת

 
  
שכר לימוד ומלגות 
ענת קמפינסקי - מנהלת  
ליאת סולומון – רכזת שכ"ל  ומלגות 
אינס פבלנקו– רכזת שכ"ל  ומלגות 
חגית גריידי– רכזת שכ"ל  ומלגות 
למלם מרשה– רכזת שכ"ל  ומלגות 
טל': 03-6803330, פקס: 03-6803361 
tuition@mta.ac.il 
  
יחידת המחשב
אמיר פייגנבוים - מנהל מערכות מידע
אבי מוסרי - מנהל יחידת המחשב ואתר האינטרנט
שרית אלבו - מנהלת יישומים
ברוך מרקוס – מנתח מערכות
סיגל פאר – מטמיעת מערכת "גלבוע"
ליאור כהן - מנהל תשתיות

יצחק ישכיל -  Unix Sys Admin

רון רוזן – מנהל מערכת MOODLE

יאנה קונסטנטינובסקי – מטמיעת MOODLE

 

מרכז תמיכה מחשובי 
אביב כלפה - מתאם מרכז תמיכה
אלירן אוחנה - טכנאי
עינב כהן - טכנאית
ראובן כהן - טכנאי
טל': 03-6803431
helpdesk@mta.ac.il

 

ספרייה

 
ד"ר ולרי מגידוב, מנהלת הספריות 

טל': 03-6802500, פקס: 03-6802501

valery@mta.ac.il

 

ספריית ביה"ס למדעי ההתנהגות

למדעי הסיעוד וביה"ס לממשל וחברה

ספריית ביה"ס למדעי המחשב

וביה"ס לניהול וכלכלה

 
בניין פומנטובניין ווסטון 
ד"ר ולרי מגידוב-מנהלת לירן מיכאלי-עוואד-מנהלת 

מרינה קנציפר

עמליה עזר

ליאת שרטר

עדי שרעבי

מוטי בן חיים

רז פנחס

 

מיכל נויטל – יששכרוב - ייעץ

שלי ניישטדט

ביאטריס קפלן

דור פנחס

ורד הכט

 

 
טל':  03-6802500,  פקס: 03-6802501טל':   03-6803377,  פקס:.03-6803378
valery@mta.ac.illiranmi@mta.ac.il
 
אחזקה
אריאל בראל - מנהל האחזקה
יצחק וולמן - ווסטון 
אורי עזרא - ווסטון 
ערן חמו - ווסטון 
סלבה טיריטצקי - פומנטו 
אולג סוקול - פומנטו 
איוון טימצ'נקו - כלכלה 
סרגיי פטרוסוב - כלכלה 
טימור זמודיקוב - כלכלה 
  


 

המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו נוצרת את זכרם של:

 

פרופ' גדעון פישלזון ז"ל

ממייסדי המכללה

סגן הנשיא לעניינים אקדמיים

נפטר בשנת 1995

 

אייל עזורי ז"ל

בוגר המכללה, חלל מערכות ישראל

נפל בשנת 2002

פרופ' שמעון אבן ז"ל

סגן הנשיא לעניינים אקדמיים

נפטר בשנת 2004

 

ד"ר ברק שוהם ז"ל

חבר סגל ביה"ס למדעי המחשב

נפטר בשנת 2003

 

ד"ר אייבי כהן ז"ל

חבר סגל ביה"ס למדעי המחשב

נפטר בשנת 2005

 

יוסף שמש ז"ל

עובד המכללה

נפטר בשנת 2007

 

זהבה סלנט ז"ל

עובדת המכללה

נפטרה בשנת 2007

 

פרופ' אברהם גרוספלד-ניר ז"ל

חבר סגל ביה"ס לניהול וכלכלה

נפטר בשנת 2012

 

פרופ' יהודית בירק ז"ל

חברת חבר הנאמנים – ממייסדי המכללה

נפטרה בשנת 2013

חזרה לתפריט