כניסה

בתי ספר ותוכניות לימוד לתואר שני - 2015

בית הספר למדעי המחשב​


דקנית בית הספר: פרופ' מיכל פרנס


ראש התוכנית: פרופ' עופר אריאלי

 

תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc) במדעי המחשב

תאור כללי

תוכנית הלימודים לתואר שני מיועדת להרחיב ולהעמיק את הידע של הסטודנטים, בעיקר על פי הצרכים של התעשייה עתירת הידע. התוכנית מרחיבה את התשתית התיאורטית שנלמדת בתואר הראשון, ומוסיפה העמקה והרחבה בתחומי ידע נוספים וביכולות המקצועיות של הלומד. לימודי התואר השני מאפשרים ללומדים להתעדכן ולגשר על פערי ידע שנוצרים עם ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה והיישומים בתחום, על בסיס תוצאות המחקר העדכניות ביותר. מבנה התוכנית ומשך הלימודים מאפשרים לבוגרי תואר ראשון המועסקים בתחום לשלב לימודים לתואר שני עם עבודתם.

 

התוכנית נבנתה במתכונת גמישה, על מנת לאפשר לסטודנטים שילוב לימודים עם עבודה. לפיכך, משך הלימודים יהיה בין ארבעה לשמונה סמסטרים, ובלבד כי משך הזמן המירבי של הלימודים לא יעלה על ארבע שנים, בהתאם לקצב ההתקדמות של הסטודנט. כל סטודנט יעצב את תוכנית לימודיו, הרכבה ומשכה, באופן אישי.

 

הרכב תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב הינה בהיקף של 48 נ"ז, והיא כוללת שלושה מרכיבים:

מרכיב נ"ז משקל בציון סופי 
קורס חובה: פרקים במדעי המחשב התיאורטיים.5

 

80%

 

 

קורסי בחירה ייחודים לתואר שני, מביניהם לפחות שני קורסים תיאורטיים ולפחות שני קורסים מעשיים + עד 9 נ"ז קורסי בחירה מתקדמים לתואר ראשון .

 

33

סמינר אחד או שניים בהיקף 3 נ"ז כל אחד
פרויקט גמר שנתי ובסיומו בחינה בעל פה על הפרויקט ועל נושאים קשורים1020%

 

* לא כולל לימודי השלמה, אם יידרשו.

*עד תשע"ד הקורס פרקים במדעי במחשב ניתן במסגרת 4 נ"ז ובהתאם מספר קורסי הבחירה הנדרשים יהיה 34 נ"ז.

הרכב הקורסים: קורסי חובה - 5 נ"ז, קורסי בחירה בהיקף של 33 נ"ז (מתוכם סמינרים 3-6 נ"ז) ועבודת גמר 10 נ"ז.

עמידה בהצלחה בכל אחד מהמרכיבים הנ"ל הינה תנאי הכרחי לסיום הלימודים. שלושת
המרכיבים לעיל ישוקללו בציון הגמר, כמפורט למעלה.

 

שלבי תוכנית הלימודים

א.    בשלב הראשון של הלימודים על הסטודנט יהיה להשלים לימודים בהיקף 20 נ"ז לפחות, ובכלל אלה קורס החובה .

ב.     בשלב השני יתחיל הסטודנט ב"עבודת הגמר" (בהנחיית חבר סגל בית הספר למדעי המחשב). בשלב זה ישלים הסטודנט את חובות הקורסים.

 

להלן פרוט נוסף של כל אחד ממרכיבי תכנית הלימודים.

 

א.  קורסים

על הסטודנט בתוכנית הרגילה להשלים קורסים בהיקף של 38 נ"ז (לא כולל לימודי השלמה, אם יידרשו.

 

קורס חובה

פרקיים במדעי המחשב התאורטיים בהיקף 5 נ"ז אותו יש ללמוד במהלך השנתיים הראשונות ללימוד התואר.

 

קורסי בחירה :

 • לפחות שניים מקורסי הבחירה צריכים להיות מוגדרים כקורסים תאורטיים ולפחות שניים נוספים , צריכים להיות מוגדרים כקורסים יישומיים, מקורסי הבחירה היעודיים לתואר
 • במסגרת קורסי הבחירה יוכלו הסטודנטים ללמוד גם קורסים מתקדמים המשותפים לתלמידי התואר הראשון והשני (מפורטים  להלן). הסטודנט יהיה רשאי ללמוד קורסים בהיקף של עד 9 נ"ז לכל היותר מבין הקורסים המתקדמים לתואר הראשון.

 בכל מקרה, סטודנט בתוכנית התואר השני יידרש ללמוד קורסי בחירה במלוא ההיקף הנדרש, 33 נ"ז, ולא יוכל לקבל פטור בגין קורסים שלמד לתואר הראשון. יוצאים מכלל זה סטודנטים אשר למדו במהלך התואר הראשון קורסי בחירה מתקדמים המשותפים לשני התארים, וקורסים אלה לא שוקללו בציון הגמר (קורסים עודפים).

 

רשימת קורסי הבחירה אשר יוצעו במסגרת התואר השני:

 

להלן רשימת הקורסים המוצעים לתלמידי תואר שני במסגרת לימודי הבחירה:

היקף כל קורס הינו 3 נ"ז.

שם הקורס יישומי / תיאורטי
סמסטר א' 
אלגוריתמים גנטייםמעשי
אנליזה של BIG DATAמעשי
הנדסת תוכנה ( 4 נ"ז)  מעשי . קורס שנתי .
נושאים בחקר ביצועיםתיאורטי
סדנא באבטחת מידעמעשי
תורת הקודיםתיאורטי
  
סמסטר ב' 

 

מעבדה בתכנות מקבילי/ וקטורי

 

יישומי
ניהול מערכת תפעוליתיישומי
סיבוכיות תקשורתתיאורטי
אנליזה סטאטית של תוכניותתיאורטי
שפות תכנות **תיאורטי

 

**הערה לקורס שפות תכנות: זהו קורס יסוד בתחום, וצפוי שהוא יהיה דרישת קדם לקורסים מתקדמים יותר .

קורסי בחירה משותפים לתואר ראשון ושני 
 (קורסי בחירה מתואר ראשון הפתוחים גם לתואר שני. מידע על  דרישות קדם ונ"ז ניתן למצוא בידיעון של תואר ראשון)

אוטומטים ושפות פורמליות

אלגוריתמים וביולוגיה מולקולרית

הנדסת תוכנה מכוונת עצמים

טכנולוגיות ווב ומובייל מתקדמות

מבוא לתורת המספרים

מבוא לתקשורת מחשבים

מבוא לתורת החבורות

מבוא לאינטליגנציה משחקית

מבוא לבינה מלאכותית

לוגיקה למדעי המחשב

ניהול מערכות תפעוליות

ניתוח מערכות

ניהול פרוייקטים

ניתוב ומידול רשת אינטרנט

פיתוח יישומי אינטרנט

פיתוח תוכנה מקוד למוצר

קומפיילרים וניתוח מתקדם של שפות תכנות

תורת הגרפים

Data mining

                                       

סמינרים (יש לקחת סמינר אחד לפחות ועד שניים מתוכנית הלימודים)

סמינר: למידה לא מונחית – יינתן בסמס' א'

סמינר : נושאים מתקדמים ברשתות עצביות – יינתן בסמס' ב'

 

עבודת הגמר

הסטודנט יבצע עבודת גמר בהיקף של 10 נ"ז, בהנחיית חבר סגל ביה"ס למדעי המחשב. משקלה של עבודת הגמר בציון הסופי לתואר הוא 20%. תנאי מוקדם לביצוע העבודה: השלמת 20 נ"ז ובכללם קורס החובה.

תהליך ביצוע עבודת הגמר מפורט בסעיף 4 לתקנות.

 

המשך לימודים לתואר שלישי

מסלול הלימודים לתואר שני במדעי המחשב במכללה הנו מסלול ללא תזה. לימודי התואר השני במכללה מהווים בסיס נרחב ללימודי תואר שלישי באוניברסיטאות בארץ ובעולם.

 

תקנות

הערה: תקנות אלה באות בנוסף לאמור בתקנון הלימודים לתואר מוסמך

 

1. בחינות, שיפור ציון והפסקת לימודים בעקבות כישלונות:

1.1  בקורסים של תכנית הלימודים לתואר שני מתקיים מועד בחינה אחד.  חרף זאת, יהיה דקן ביה"ס רשאי לקבוע, מדי שנה, קורס או קורסי חובה בתוכנית בהם  יתקיים מועד נוסף, וזאת על מנת לאפשר לסטודנט שנכשל בקורס כאמור  להבחן במועד זה ולהשיג בו ציון חיובי.

 

1.2  סטודנט שקיבל בקורס ציון הנמוך מ-60 יהיה רשאי לתקן כישלונו פעם אחת בלבד וזאת ע"י רישום לקורס, במועד הראשון שבו הוא מוצע, לימוד הקורס מחדש ומילוי כל החובות בו או ע"י עמידה בבחינת המועד הנוסף, אם יתקיים כזה.

סטודנט שנכשל בקורס,  נרשם אליו מחדש ונכשל שנית בבחינה, לא יהיה זכאי להבחן במועד נוסף שלאחר כישלונו השני, אף אם יתקיים מועד כזה.

 

1.3  סטודנט שייכשל שנית בקורס, יופסקו לימודיו.

 

1.4 סטודנט שיצבור במהלך לימודיו שלושה כישלונות בקורסים שונים יופסקו לימודיו.

 

2.  משך הזמן המירבי לסיום הלימודים

על הסטודנט לסיים את כל חובותיו לתואר "מוסמך" בפרק זמן שלא יעלה על ארבע שנים.

 

3.  כללים לגבי מכסת הלימודים בתוכנית לימודים וכו' ראה בתקנון לימודים לתואר מוסמך.

 

4.   תהליך ביצוע עבודת גמר

      4.1    מהות עבודת הגמר והזכאות לביצועה

 1. עבודת הגמר הינה תוצאת תהליך חקר אותו  מבצע הסטודנט  באופן אישי  בהנחיית  חבר סגל אקדמי מתחום מדעי המחשב. אופי העבודה הוא מעשי או תיאורטי, והכנתה מחייבת עבודה עצמאית ורציפה של הסטודנט, וכן פגישות שוטפות עם מנחה העבודה. פרק הזמן העומד לרשות הסטודנט להכנת עבודת הגמר הוא כשני סמסטרים.  ציון עבודת הגמר מהווה 20% מהציון הסופי לתואר.
 1. זכאי להתחיל בביצוע עבודת גמר סטודנט שסיים בהצלחה קורסים בהיקף 20 נ"ז לפחות, ובכללם קורס החובה "פרקים במדעי המחשב" בכפוף  לאישור הבקשה לביצוע עבודה הגמר כמפורט בהמשך.


  4.2  בחירת מנחה לעבודה
 1. על הסטודנט שעמד בתנאים המפורטים בסעיף  4.1 ב.  לבחור מנחה לעבודת הגמר. כמנחה יכול לשמש  חבר  הסגל  האקדמי הבכיר בביה"ס למדעי המחשב (מנחה פנימי)  או חבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה  אחר מוכר בארץ  או מומחה בעל שם מהתעשייה שתחום מומחיותו קשור לנושא עבודת הגמר (מנחה חיצוני). רשימת המנחים מקרב סגל ביה"ס ותחומי התמחותם מופיעה באתר האינטרנט של המכללה ( בניתוב: ביה"ס למדעי המחשב, תואר שני, פרויקט גמר).
 2. בחירת מנחה חיצוני טעונה אישור ועדת תואר שני. אישרה הוועדה את המנחה החיצוני, תמנה היא מנחה מקשר מקרב סגל ביה"ס, שתפקידו יהיה ללוות את תהליך ביצוע עבודת הגמר בכלל, ובפרט לקרוא את הצעת המחקר, לאשרה ולעזור למנחה החיצוני למנות שופטים לעבודה.
 3. הוועדה לתואר שני תהיה רשאית לאשר בקשת סטודנט למינוי מנחה נוסף לעבודה אם תסבור כי יש לכך הצדקה מקצועית.

 

      4.3  הגשת בקשה לאישור נושא  ומנחה לעבודת גמר.

 

 1. לאחר שהסטודנט ייצור קשר עם מנחה העבודה (ובמקרה של מנחה חיצוני – לאחר קבלת אישור ועדת תואר שני לבחירה זו) ויגבש עימו את נושא העבודה, ימלא הסטודנט  "טופס בקשה לביצוע עבודת גמר" ויעבירו למזכירות להמשך טיפול.
   
 2. נוסח טופס הבקשה מובא בהמשך המסמך.
 3. על הבקשה להיות מאושרת ע"י  יו"ר ועדת תואר שני, שבין השאר יקבע מועדים  להגשת הצעת מחקר ולהגשת העבודה. משאושרו פרטי טופס  הבקשה ע"י יו"ר ועדת תואר שני, יאשר מנחה העבודה בחתימתו כי הוא מסכים לשמש מנחה העבודה וכי הובא לידיעתו לוח הזמנים לביצועה.

  4.4 הגשת הצעת מחקר
 1. במהלך פרק הזמן שנקבע בטופס הבקשה להגשת הצעת המחקר, יגיש הסטודנט למזכירות את הצעת המחקר (הנושאת את חתימת  מנחה העבודה) בשני עותקים: (עותק אחד יועבר ע"י מזכירות ביה"ס ליו"ר הוועדה לתואר שני והעותק השני יתויק בתיקו של הסטודנט).
 2. מבנה הצעת המחקר:

  1. תיאור הבעיה וחשיבותה. רקע לבעיה וסקר ספרותי התחלתי.

  2. בעבודה מעשית: שלבים מתוכננים לפתרון הבעיה, כלים מתוכננים לשימוש.
  3. בעבודה תיאורטית: סקירה ספרותית מקיפה של התוצאות הידועות בתחום.
  4. לוח זמנים מתוכנן לביצוע השלבים השונים של הבעיה.

   
 3. הצעת המחקר תאושר ע"י יו"ר ועדת תואר שני. אישור זה מהווה תנאי להמשך ביצוע עבודת הגמר.

   

  4.5  תזכורת להגשת עבודת הגמר ומינוי שופטים לעבודה
 1. מזכירות ביה"ס תדאג לשלוח תזכורת לסטודנט ולמנחה העבודה בדבר מועד הגשת העבודה. תזכורת זו תישלח לא יאוחר מחודשיים לפני מועד הגשת העבודה.

   
 2. על מנחה העבודה יהיה למנות  שופט אחד  או שני שופטים, על פי קביעתו,  לעבודה. כן יקבע הוא מועד להצגת העבודה בעל פה. מועד זה  לא יפחת מחודש ולא יעלה  על חודשיים ממועד הגשת העבודה.

   
 3. מבנה עבודת הגמר:

1) הצגת הבעיה ומקורותיה, כולל סקר ספרות מקיף.

2) הסבר על תרומת העבודה: תיאור מדויק של התוצאות שהושגו וחשיבותן.

3) בעבודה תיאורטית: תיאור מדויק של התוצאות שהוכחו, הוכחות מדויקות ומפורטות.

4) בעבודה מעשית: תיאור המערכת, הפתרונות שהושגו, הכלים שהיו בשימוש, תיאור היישומים או הסימולציות שנערכו, תיאור התוצאות שהושגו, ניסויים ומסקנות.

5) רשימה ביבליוגרפית מקיפה.


 

      4.6      הגשת העבודה, הצגתה, ביצוע תיקונים ומתן ציון.

 1. על הסטודנט להגיש את עבודת הגמר למזכירות  במספר עותקים כמספר השופטים שנקבע.

   
 2. הצגת העבודה תתבצע כהרצאה בפני המנחה והשופט/ים. משך ההרצאה המומלץ הוא כשעה.

   
 3. השופטים  רשאים יהיו לבקש מהסטודנט לתקן את העבודה לאחר הצגתה. על הסטודנט יהיה לבצע את התיקונים הנדרשים עד לחודש מהמועד בו התבקש לבצע תיקונים אלה. לאחר ביצוע התיקונים יעביר  הסטודנט עותק  מהעבודה  המתוקנת למנחה ולכל אחד מהשופטים על מנת לקבל את אישורם לעבודה.

   
 4. לאחר הצגת העבודה בע"פ או לאחר קבלת אישור המנחה והשופטים לתיקונים אותם נדרש הסטודנט לבצע בעבודה, יגיש הסטודנט שני עותקים כרוכים של העבודה למזכירות ביה"ס למדעי המחשב (עותק אחד מיועד לספריית ביה"ס). 

   
 5. הציון לעבודה יוענק רק לאחר תיקונה, אם יידרש הסטודנט לתקנה.

   
 6. הרכב הציון של עבודת הגמר: 80% לעבודת הגמר הכתובה; 20% להצגת העבודה ותוצאותיה.

   
 7. הציון לעבודה ייקבע לאחר התייעצות בין המנחה והשופטים. אם יתגלעו חילוקי דעות בין המנחה והשופטים באשר לציון אותו יש להעניק לעבודה, ייקבע הציון  ע"י   חישוב ממוצע הציונים שיינתנו ע"י כל אחד מהם. מונה  לעבודה יותר ממנחה אחד, יהיה משקל הציון שייתנו המנחים כמשקל ציונו של שופט אחד.

   
 8. הציון לעבודה יינתן עד שבוע ממועד הצגת העבודה בע"פ ע"י הסטודנט  או תוך שבועיים מהמועד בו הוגשה העבודה המתוקנת, אם נדרש הסטודנט לתקנה. הציון לעבודה יינתן על גבי טופס "הערכת עבודה" אותו ימלאו המנחה והשופטים. טופס זה יועבר ע"י מנחה העבודה למזכירות ביה"ס למדעי המחשב ויתויק בתיקו האישי של הסטודנט.

   

  4.7  שינוי מנחה ו/או נושא עבודת גמר
 1. יבקש הסטודנט להחליף מנחה או לשנות את נושא עבודת גמר לאחר שזה אושר, יפנה הוא בכתב לוועדת תואר שני וינמק את הסיבה לבקשת השינוי.

   
 2. אושרה בקשת הסטודנט לשינוי  מנחה העבודה או נושא העבודה, יהיה עליו להגיש בשנית את "טופס הבקשה לביצוע עבודת גמר" (כמפורט בסעיף 5.3 דלעיל).

   
 3. לא תאושר יותר מהחלפת מנחה אחת.

 

ועדת תואר שני

תפקידי הוועדה:

 1.  טיפול בבקשות מועמדים לתוכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב  (להלן: "התוכנית") וקביעת לימודי השלמה עפ"י הצורך.
 2.  דיון בהפסקת לימודים של  סטודנטים שלא  עמדו בתנאי התכנית.
 3. פיתוח תכניות נלוות.
 4. ייזום עדכונים לתכנית (הוספת מסלולי התמחות שונים, עדכון קורסי הבחירה    והסמינרים, וכו').
 5. טיפול בבקשות סטודנטים.
 6. ציוות סטודנט למנחה עבודת גמר.
 7. קביעת מועדים להגשת הצעת המחקר ועבודת גמר.

   

   חברי הוועדה:  פרופ' עפר אריאלי- יו"ר

  פרופ' מיכל פרנס

  ד"ר עדי עקביה

  גב' אהובי צדוק

  גב' שיר סבר

 

בית הספר למדעי ההתנהגות

 
דקן ביה"ס: פרופ' גיל גולצויג

 
לימודים לתואר מוסמך (M.A. בפסיכולוגיה)

 

1. המגמה לנאורופסיכולוגיה שיקומית

2. המגמה לפסיכולוגיה קלינית

3. המגמה לפסיכולוגיה רפואית

4. המגמה לפסיכולוגיה תעסוקתית

 

מטרת התוכנית

 

תוכנית הלימודים לתואר השני נועדה להכשיר את הסטודנטים  לקראת התמחות באחת מארבע מגמות: פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה רפואית, נאורופסיכולוגיה שיקומית ופסיכולוגיה תעסוקתית. מגמות הלימוד עומדות בדרישות המוקדמות לתחילת ההתמחות והן אושרו ע"י הוועדות המקצועיות של מועצת הפסיכולוגים במשרד הבריאות ושל המועצה להשכלה גבוהה. ייחודה של התוכנית הוא בכך שהיא מאפשרת חשיפה להתפתחויות עכשוויות, רלבנטיות, בדיסציפלינות של כל אחת ממגמות הלימוד ובהקניית גישות וכלים למדידה ולהערכה ביקורתית של הפרקטיקה בכל אחד מהתחומים (לדוגמא: טיפול, ייעוץ, אבחון, משאבי אנוש). כמו כן, קיום במקביל של ארבע מגמות לימוד וההשקה ביניהם יוצרים תוכנית עשירה עם דגש יישומי שמאפשרת ללומדים היכרות עם תכנים ייחודיים למגמות האחרות.

המגמות: הקלינית, השיקומית והרפואית מציעות מסלול לימודים במיקוד ילדים. חלק מלימודי מסלול זה ניתן במשותף וחלק במסגרת מגמות האם.

 

ד"ק- בכל מקום בידיעון המשמעות היא דרישות קדם.

 

פרוט תוכניות הלימודים:

1.       נאורופסיכולוגיה שיקומית 

מ"מ ראש המגמה- ד"ר אודליה אלקנה

 

המגמה לנאורופסיכולוגיה שיקומית נועדה להכשיר פסיכולוגים לעמידה בדרישות לתחילת התמחות בפסיכולוגיה שיקומית ובנוסף, להקנות ידע ומיומנויות הדרושים לטיפול בתוצאות פגיעה במערכת העצבים המרכזית. ליבת התוכנית כוללת שלושה מוקדים. המוקד הראשון עוסק במוח הבריא, במוח הפגוע ובשיקום נפגעי מוח. המוקד השני עוסק בשיקום נפגעים בפגיעות פריפריות והשלישי בטיפול קליני כללי. ניתן ללמוד תוכנית זו במיקוד ילדים.

 

פגיעות מוחיות ופגיעות פריפריות עלולות לגרום לשינויים באישיות, בדפוסים רגשיים וביכולות קוגניטיביות. הן דורשות כלים חדשים להסתגלות מחדש למציאות בתהליך של חזרה לתפקוד נורמאלי. לימוד השפעות אלו והטיפול בהן נעשה במסגרת קורסים וסמינרים.

 

מבנה התוכנית

תוכנית הלימודים הינה בהיקף של 60 נ"ז. התוכנית כוללת קורסי חובה וסמינרים. לבד מהקורסים והסמינרים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר ב' בשנה א', פרקטיקום ב'– בסמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב'), ולהגיש עבודת גמר.                                              

 

שיקומית מבוגר – 60 נ"ז

שנה א'שם הקורסנ"ז

סמסטר א'

סטטיסטיקה ושיטות מחקר 2
מבוא פסיכולוגיה שיקומית2
מבוא לפסיכותרפיה2
פסיכופתולוגיה א'2
נאורואנטומיה פונקציונאלית2
מבוא לנוירופתולוגיה2
ראיון ככלי אבחוני וטיפולי (שו"ת)4
אבחון נאורופסיכולוגי (שו"ת)4
 20 נ"ז

סמסטר ב'

* שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק א'2
טיפול מערכתי משפחתי2
הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
סדנת עבודת גמר2
טיפול נוירופסיכולוגי 2
פסיכופתולוגיה ב'- פסיכופתולוגיה וגופניות2
פסיכודיאגנוסטיקה (שו"ת)4
 16 נ"ז
סמסטר קיץהדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)
 2 נ"ז
סה"כ שנה א' 38 נ"ז

 

שנה ב'- תשע"ו

שם הקורסנ"ז

סמסטר א'

*שיטות מחקר איכותנית חלק ב'2
מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT)2
סוגיות אתיות בפסיכולוגיה2
פסיכופרמקולוגיה2
**סמינר עיוני (שנתי)4
הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
 12/14 נ"ז


 

 

סמסטר ב'*שיטות מחקר כמותניות חלק ב'2
פסיכותרפיה שיקומית- יישום תיאוריות דינמיות2
פרקטיקום4
נכות הסתגלות ושיקום תעסוקתי2
עבודת גמר-
 8/10 נ"ז
סה"כ שנה ב' 22 נ"ז

 

 

*         על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות.
 את הקורסים איכותניות או כמותניות יש ללמוד על שני חלקיהם (חלק א + חלק ב) .

           שימו לב כי חלק ב' נלמד בסמסטרים שונים (שיטות מחקר איכותניות ב'- סמסטר א', שיטות מחקר כמותניות ב'- סמסטר ב').

**             הסטודנט ילמד סמינר מאלו המוצעים בשנת הלימודים תשע"ו (ראו רשימה בהמשך).      

שיקומית ילד– 60 נ"ז

שנה א'

שם הקורסנ"ז

סמסטר א'

סטטיסטיקה ושיטות מחקר 2
מבוא לפסיכולוגיה שיקומית2
מבוא לפסיכותרפיה2
אבחון נאורופסיכולוגי (שו"ת)4
נאורואנטומיה פונקציונאלית2
מבוא לנוירופתולוגיה2
ראיון ככלי אבחוני וטיפולי (שו"ת)4
פסיכופתולוגיה התפתחותית א'2
 20 נ"ז
סמסטר ב'* שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק א'2
טיפול נוירופסיכולוגי 2
טיפול מערכתי משפחתי2
פסיכופתולוגיה התפתחותית ב'2
עבודה טיפולית עם הורים2
הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
פסיכודיאגנוסטיקה (שו"ת)4
סדנת עבודת גמר2
 18 נ"ז
סמסטר קיץהדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)
 2 נ"ז
סה"כ שנה א' 40 נ"ז


 

שנה ב'- תשע"ו

שם הקורסנ"ז

סמסטר א'

*שיטות מחקר איכותניות חלק ב'2
פסיכופרמקולוגיה2
סוגיות אתיות בפסיכולוגיה2
CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי2
**סמינר  נוירופסיכולוגי (שנתי)4
הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
 12/14 נ"ז
סמסטר ב'*שיטות מחקר כמותניות- חלק ב'2
נכות הסתגלות ושיקום תעסוקתי2
פרקטיקום4
עבודת גמר-
 6/8  נ"ז
סה"כ שנה ב' 20 נ"ז

 

*         על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות.
 את הקורסים איכותניות או כמותניות יש ללמוד על שני חלקיהם (חלק א + חלק ב) .

           שימו לב כי חלק ב' נלמד בסמסטרים שונים (שיטות מחקר איכותניות ב'- סמסטר א', שיטות מחקר כמותניות ב'- סמסטר ב').

**       הסטודנט ילמד סמינר מאלו המוצעים בשנת הלימודים תשע"ו ראו רשימה בהמשך).               

 

 

2.       המגמה לפסיכולוגיה קלינית

ממלא מקום ראש המגמה- ד"ר ערן שדך

 

לימודי הליבה במגמה לפסיכולוגיה קלינית עוצבו על מנת להקנות, בראש ובראשונה, ידע ומיומנויות קליניות בתחומי הפסיכופתולוגיה, הפסיכודיאגנוסטיקה, הראיון הקליני והטיפול. ליבת התוכנית כוללת, בנוסף, קורסים העוסקים ביסודות הביולוגיים של פסיכופתולוגיה ובפסיכופרמקולוגיה, וכן קורסים בהם נלמדים הכלים והמתודולוגיה של מחקר יישומי וקליני. תוכנית זו מציעה גם מסלול לימודים במיקוד ילדים. במסלול זה מוצעים קורסים ייחודיים עם דגש על פסיכולוגיה קלינית של הילד ונושאי התפתחות שונים.

הסמינרים מאפשרים העמקת ידע בתחומים ספציפיים, למשל, העמקת ידע בגיל הרך, בהפרעות ספציפיות, בסוגי טיפול שונים, או בנושאים הדורשים ידע ביולוגי.

 
מבנה התוכנית

 

תוכנית הלימודים הינה בהיקף 60 נ"ז, היא כוללת קורסי חובה וסמינר (במגמה הקלינית מיקוד ילד תכנית הלימודים מורכבת מ-58 נ"ז חובה ו-2 נ"ז בחירה מקורסי הבחירה המוצעים למגמה בלבד). לבד מהקורסים והסמינרים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום פעמיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר ב' בשנה א', פרקטיקום ב'– בסמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב') ולהגיש עבודת גמר.

 

קלינית מבוגר – 60 נ"ז

שנה א'

שם הקורסנ"ז

סמסטר א'

סטטיסטיקה ושיטות מחקר 2
פסיכופתולוגיה א'2
אבחון והערכה של האישיות א' (שו"ת)4
הריאיון הקליני (שו"ת)4
מבוא לפסיכותרפיה2
 14 נ"ז
סמסטר ב'*שיטות מחקר כמותניות / איכותניות- חלק א'2
אבחון והערכה של האישיות ב' (שו"ת)4
עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
טיפול מערכתי משפחתי2
הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
סדנת עבודת גמר2
 14 נ"ז
סמסטר קיץהדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2 נ"ז
סה"כ שנה א' 30 נ"ז

 

שנה ב'- תשע"ו

שם הקורסנ"ז

סמסטר א'

*שיטות מחקר איכותניות - חלק ב' 2
פסיכופרמקולוגיה2
CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי2
פסיכופתולוגיה ב'2
סוגיות אתיות בפסיכולוגיה2
עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי ב' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
הקבוצה- תיאוריה ופרקטיקה2
**סמינר עיוני (שנתי)4
הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
 18/20 נ"ז
סמסטר ב'*שיטות מחקר כמותניות- חלק ב'2
פסיכופתולוגיה ג'2
אבחון והערכה של האישיות ג'2
היסודות ביולוגיים של פסיכופתולוגיה2
עבודת גמר-
פרקטיקום4
 10/12 נ"ז
סה"כ שנה ב' 30 נ"ז

 

*         על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות.
 את הקורסים איכותניות או כמותניות יש ללמוד על שני חלקיהם (חלק א + חלק ב) .

           שימו לב כי חלק ב' נלמד בסמסטרים שונים (שיטות מחקר איכותניות ב'- סמסטר א', שיטות מחקר כמותניות ב'- סמסטר ב').

**       הסטודנט ילמד סמינר מאלו המוצעים בשנת הלימודים תשע"ו (ראו רשימה בהמשך).              

קלינית ילד – 60 נ"ז

 

שנה א'שם הקורסנ"ז
סמסטר א'סטטיסטיקה ושיטות מחקר 2
התפתחות ופסיכופתולוגיה בינקות ובגיל הרך 2
אבחון והערכה של האישיות א' (שו"ת)4
מבוא לפסיכותרפיה2
הריאיון הקליני (שו"ת)4
פסיכופתולוגיה התפתחותית א'2
 16 נ"ז
סמסטר ב'*שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק א'2
אבחון והערכה של האישיות ב' (שו"ת)4
עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי בילדים א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
פסיכופתולוגיה התפתחותית ב'2
עבודה טיפולית עם הורים2
הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
סדנת עבודת גמר2
 16 נ"ז
סמסטר קיץהדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2 נ"ז
סה"כ שנה א' 34 נ"ז

 

שנה ב'- תשע"ו

שם הקורסנ"ז

סמסטר א'

*שיטות מחקר איכותניות - חלק ב' 2
סוגיות אתיות בפסיכולוגיה2
פסיכופרמקולוגיה2
**סמינר עיוני (שנתי)4
CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי2
הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
 12/14 נ"ז
סמסטר ב'*שיטות מחקר כמותניות- חלק ב' 2
אבחון והערכה של האישיות ג'2
מתבגרים- תיאוריה, פסיכופתולוגיה ודרכי התערבות2
עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי בילדים ב'2
היסודות הביולוגיים של פסיכופתולוגיה 2
עבודת גמר-
פרקטיקום2
 10/12 נ"ז
סה"כ שנה ב' 24 נ"ז
סה"כ נ"ז קורסי חובה 58 נ"ז

 

 

בנוסף לקורסי החובה על הסטודנטים ללמוד קורס בחירה אחד מאשכול טיפול מערכתי-משפחתי, במהלך הלימודים:

 

סמסטר ב'- שנה א'טיפול מערכתי משפחתי2 נ"ז
סמסטר א'- שנה ב'טיפול מערכתי הורה-ילד2 נ"ז

 

*         על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות.
 את הקורסים איכותניות או כמותניות יש ללמוד על שני חלקיהם (חלק א + חלק ב) .

           שימו לב כי חלק ב' נלמד בסמסטרים שונים (שיטות מחקר איכותניות ב'- סמסטר א', שיטות מחקר כמותניות ב'- סמסטר ב').

**       הסטודנט ילמד סמינר מאלו המוצעים בשנת הלימודים תשע"ו  (ראו רשימה בהמשך).


    

    

3.       המגמה לפסיכולוגיה רפואית

ראש המגמה: פרופ' רבקה יעקובי

 

המגמה לפסיכולוגיה רפואית מכשירה פסיכולוגים לעבודה במערכת הרפואית ולטיפול בחולים במחלות גופניות במסגרת אשפוזית או אמבולטורית. תוכנית הלימודים כוללת שלושה מרכיבים:

¨   קורסים בתחומי הפסיכולוגיה הרפואית (בנושאים כגון: דחק והתמודדות, גורמי פגיעות וחוסן,  התנהגות בריאותית).

¨   קורסים המקנים ידע ומיומנויות קליניות (כגון: ראיון, אבחון  ופסיכותרפיה רפואית).

 1. קורסים המקנים יסודות להבנת מחלות גופניות ודרכי הטיפול בהן (כגון: אנטומיה, פיזיולוגיה ופרמקולוגיה).

  כל אלה מקנים בסיס להבנת הקשר בין תהליכים  פסיכולוגים, פיזיולוגיים  והתנהגות, ותשתית לקורסים מתקדמים יותר.  קורסים נוספים כמו סוציולוגיה של הרפואה ואתיקה כמו גם מגוון סמינרים, מאפשרים השלמת הידע והעמקתו בנושאים הרלבנטיים לעבודתו של הפסיכולוג הרפואי. ניתן ללמוד תוכנית זו במוקד ילדים.

   
מבנה התכנית

 

תוכנית הלימודים הינה בהיקף 60 נ"ז. היא כוללת קורסי חובה וסמינר. לבד מהקורסים והסמינרים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום יומיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר ב' בשנה א', פרקטיקום ב' – בסמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב'), ולהגיש עבודת גמר.

רפואית מבוגר  – 60 נ"ז

שנה א'              

שם הקורסנ"ז
סמסטר א'סטטיסטיקה ושיטות מחקר 2
סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית א'2
מבוא לפסיכותרפיה2
פסיכופתולוגיה א'2
מערכות פיזיולוגיות והתנהגות א'2
ראיון ככלי אבחוני וטיפולי (שו"ת)4
 14 נ"ז
סמסטר ב'*שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק א'2
טיפול מערכתי משפחתי2
סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית ב'2
פסיכותרפיה רפואית2
אבחון והערכה א'2
מערכות פיזיולוגיות והתנהגות ב'2
פסיכופתולוגיה ב'-פסיכופתולוגיה וגופניות2
הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
סדנת עבודת גמר2
 18 נ"ז
סמסטר קיץהדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
התערבויות פסיכולוגיות במערכת הרפואית2
 4 נ"ז
סה"כ שנה א' 36 נ"ז
  

 

שנה ב'- תשע"ו

שם הקורסנ"ז

סמסטר א'

*שיטות מחקר איכותניות - חלק ב' 2
פסיכופרמקולוגיה2
אבחון והערכה ב'2
סוגיות אתיות בפסיכולוגיה2
CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי2
**סמינר עיוני (שנתי)4
הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
 14/16 נ"ז
סמסטר ב'*שיטות מחקר כמותניות- חלק ב'2
התערבויות פסיכולוגיות במצבי חירום וטראומה2
סוציולוגיה של הרפואה2
עבודת גמר-
פרקטיקום4
 8/10 נ"ז
סה"כ שנה ב' 24 נ"ז

 

*         על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות.
 את הקורסים איכותניות או כמותניות יש ללמוד על שני חלקיהם (חלק א + חלק ב) .

           שימו לב כי חלק ב' נלמד בסמסטרים שונים (שיטות מחקר איכותניות ב'- סמסטר א', שיטות מחקר כמותניות ב'- סמסטר ב').

**       הסטודנט ילמד סמינר מאלו המוצעים בשנת הלימודים תשע"ו (ראו רשימה בהמשך).  

רפואית ילד  – 60 נ"ז

שנה א'              

שם הקורסנ"ז

סמסטר א'

סטטיסטיקה ושיטות מחקר 2
סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית א'2
מבוא לפסיכותרפיה2
מערכות פיזיולוגיות והתנהגות א'2
ראיון ככלי אבחוני טיפולי (שו"ת)4
פסיכופתולוגיה התפתחותית א'2
 14 נ"ז
סמסטר ב'*שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק א'2
טיפול מערכתי משפחתי2
אבחון והערכה א'2
סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית ב'2
מערכות פיזיולוגיות והתנהגות ב'2
פסיכופתולוגיה התפתחותית ב'2
הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
פסיכותרפיה רפואית עם ילדים2
סדנת עבודת גמר2
 18 נ"ז
סמסטר קיץהדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
התערבויות פסיכולוגיות במערכת הרפואית2
 4 נ"ז
סה"כ שנה א' 36 נ"ז

 

 שנה ב'-תשע"ו

שם הקורסנ"ז
סמסטר א'*שיטות מחקר איכותניות - חלק ב' 2
פסיכופרמקולוגיה2
CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי2
סוגיות אתיות בפסיכולוגיה2
אבחון והערכה ב'2
**סמינר עיוני (שנתי)4
הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
 14/16 נ"ז
סמסטר ב'*שיטות מחקר כמותניות - חלק ב' 2
סוציולוגיה של הרפואה2
פרקטיקום4
התערבויות פסיכולוגיות במצבי חירום וטראומה2
עבודת גמר-
 8/10 נ"ז
סה"כ שנה ב' 24 נ"ז

 

*         על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות.
 את הקורס איכותניות וכמותניות יש ללמוד על שני חלקיו (חלק א+חלק ב) .

           שימו לב כי חלק ב' נלמד בסמסטרים שונים (שיטות מחקר איכותניות ב'- סמסטר א', שיטות מחקר כמותניות ב'- סמסטר ב').

**       הסטודנט ילמד סמינר מאלו המוצעים בשנת הלימודים תשע"ו (ראו רשימה בהמשך).   

 

 

רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ו (יתכנו שינויים ברשימה, נא להתעדכן מעת לעת)-

 

שם הסמינרשם המנחה
חקר האושרד"ר טלמון משה
פסיכותרפיה - לאן נעלם הגוף?פרופ' יעקובי רבקה
הנחיה קבוצתית- בסמסטר ב' מתקיימים מפגשים קבוצתיים. נא להתעדכן במערכת השעותסמסטר א'-ד"ר שדך ערן ופרופ' תמר קרון
סמסטר ב'- ד"ר ערן שדך וד"ר שולמית גלר
חוסן רגשי ומנטלי בילדותד"ר אופנהיימר סברינה
יסודות חקר השינה: מהמעבדה לקליניקהד"ר הירסטון אילנה
דיאלוג,זיקה,אותנטיות-עמדות פסיכואנליטיותפרופ' קרון תמר
הורות בראייה רב תחומית ומחקריתפרופ' שרבני רות

 

 

4.       פסיכולוגיה תעסוקתית

ראש המגמה: פרופ' חדוה בראונשטיין ברקוביץ

 

המגמה התעסוקתית מכשירה פסיכולוגים לעבוד במרכזי ייעוץ לבחירת מקצוע, בחברות לאבחון ומיון כוח-אדם, במחלקות משאבי אנוש של חברות וארגונים וביחידות לשיקום תעסוקתי. תחומי עיסוקו של הפסיכולוג התעסוקתי הינם: ייעוץ בבחירת מקצוע ותכנון קריירה, איבחון ומיון משאבי אנוש, התערבות קצרת מועד במשברים הנוגעים בעולם העבודה ופיתוח הקריירה, ייעוץ ופיתוח משאבי אנוש בתוך הארגון ופיתוח אמצעי מיון והערכה חדשניים. ליבת תוכנית הלימודים משקפת תחומי עיסוק אלו וכוללת 3 מוקדים: אבחון ומיון, ייעוץ ותכנון קריירה ומשאבי אנוש בארגון.

הסמינרים מאפשרים העמקת הידע בתיאוריה ובמחקר של תחום הפסיכולוגיה התעסוקתית.

מבנה התוכנית

תוכנית הלימודים הינה בהיקף 60 נ"ז. היא כוללת קורסי חובה וסמינרים בהיקף של 60 נ"ז. לבד מהקורסים והסמינרים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום יום אחד בשבוע במהלך שני סמסטרים, בשנה ב', ולהגיש עבודת גמר.           

תעסוקתית   – 60 נ"ז 

שנה א'              

שם הקורסנ"ז

סמסטר א'

סטטיסטיקה ושיטות מחקר 2
אבחון ארגוני2
מבוא לפסיכולוגיה אירגונית 2
אבחון והערכה א' (שו"ת)4
פסיכופתולוגיה 2
 גישות ושיטות לתכנון וייעוץ קריירה (שו"ת)4
פיתוח כלי מדידה וניתוחם: תיאוריה, מתודולוגיה ויישום2
 18 נ"ז
סמסטר ב'*שיטות מחקר כמותניות/איכותניות- חלק א'2
הריאיון התעסוקתי (שו"ת)4
אבחון והערכה ב' (שו"ת)4
פסיכותרפיה-גישות ושיטות בייעוץ וטיפול2
הלכה ומעשה במיון התעסוקתי2
**סמינר תעסוקתי – חלק א' 2
סדנת עבודת גמר2
 18 נ"ז
סה"כ שנה א' 36 נ"ז


 

שנה ב'-תשע"ו

שם הקורסנ"ז

סמסטר א'

*שיטות מחקר איכותניות - חלק ב' 2
**סמינר תעסוקתי- חלק ב'2
הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
ייעוץ וטיפול בשיטה הקוגניטיבית התנהגותית2
נכות, הסתגלות ושיקום תעסוקתי2
פרספקטיבה תעסוקתית וארגונית על זהות מקצועית2
תהליכים קבוצתיים בארגון ובייעוץ2
סוגיות אתיות בפסיכולוגיה תעסוקתית ארגונית2
פיתוח ארגוני2
 16/18 נ"ז
סמסטר ב'*שיטות מחקר כמותניות- חלק ב'2
סוגיות בפסיכולוגיה תעסוקתית- חקר ויישום (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
הדרכה לפרקטיקום ב'2
עבודת גמר-
פרקטיקום2
 6/8 נ"ז
סה"כ שנה ב' 24 נ"ז
סה"כ נ"ז  60 נ"ז

 

 

*         על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות.
 את הקורס איכותניות וכמותניות יש ללמוד על שני חלקיו (חלק א+חלק ב) .

           שימו לב כי חלק ב' נלמד בסמסטרים שונים (שיטות מחקר איכותניות ב'- סמסטר א', שיטות מחקר כמותניות ב'- סמסטר ב').

**       הסטודנט ילמד סמינר מאלו המוצעים למגמה התעסוקתית בשנת הלימודים תשע"ה.

 

תקנות

הערה: תקנות אלה באות בנוסף לאמור בתקנון הלימודים לתואר "מוסמך".

1.מהלך הלימודים ומשכם:
 1.1

תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך" בפסיכולוגיה ערוכה במתכונת של שנתיים  
אקדמיות (ארבעה סמסטרים).

 

 1.2

על סטודנט שנה א' וסטודנט שנה ב' להרשם לכל הקורסים המוגדרים בידיעון כקורסי שנה א'  וכקורסי שנה ב'  של התוכנית, בהתאמה.

 

 1.3

סטודנט חייב לסיים את כל חובות השמיעה לתואר, כולל פרקטיקום, בתוך פרק הזמן האמור בסעיף 1.1 ולהגיש את עבודת הגמר בפרק הזמן שייקבע ע"י רשויות בית-הספר.

 

 1.4

סטודנט שייבצר ממנו לסיים בהצלחה את כל חובות השמיעה בתוך שנתיים אקדמיות בשל כשלון בקורס/ים או עקב הפסקת לימודים,  יהיה רשאי לסיימן עד לתום השנה האקדמית השלישית בלבד. סטודנט כאמור יהיה חייב להגיש את עבודת הגמר בפרק הזמן שייקבע ע"י רשויות בית-הספר.

 

2.הפסקת לימודים מטעמים אקדמיים:
 2.1כישלונות:            
      2.1.1סטודנט שיצבור שני כישלונות בקורס, יופסקו לימודיו, כמפורט להלן:    סטודנט שייכשל  בקורס יהיה רשאי לתקן כישלונו בקורס כאמור פעם אחת בלבד,  ע"י הרשמה, לימוד מחדש של אותו קורס ומילוי כל חובות הקורס בהצלחה. על הסטודנט להירשם לקורס במועד הקרוב ביותר שבו הוא מתקיים. יתקיים בקורס חובה מועד  בחינה נוסף ( על פי קביעת ראש ביה"ס), יהיה רשאי סטודנט שנכשל בקורס, להבחן במועד הנוסף על מנת להשיג בו ציון  חיובי.  סטודנט כאמור יהיה רשאי לבחור בין עמידה בבחינה במועד הנוסף לבין הרשמה מחדש לקורס ומילוי כל החובות בו.  סטודנט שנכשל בקורס, נרשם אליו מחדש ונכשל שנית בו, לא יהיה זכאי להבחן  במועד נוסף שלאחר כישלונו השני.
  2.1.2

סטודנט  שיצבור במהלך לימודיו יותר משלושה  כישלונות בקורסים שונים, יופסקו לימודיו.

 

 2.2אי השלמת פרקטיקום בהצלחה:
  

לא תתאפשר חזרה על פרקטיקום, בחלקו או במלואו, בין באותו במוסד ובין במוסד אחר. לפיכך, סטודנט שפרקטיקום שלו הופסק ע"י המוסד בו עשה הוא פרקטיקום (להלן: "המוסד") וסטודנט שנכשל בפרקטיקום להערכת הגורמים המקצועיים במוסד, יופסקו לימודיו.

 

 2.3אי התאמה:
  

המכללה רשאית להפסיק לימודי סטודנט בתוכנית אם ייקבע בהתאם ל"נוהל בדבר מצב בריאותם של סטודנטי המכללה-(תשס"ה)" כי אישיותו אינה מתאימה לעיסוק בתחום הפסיכולוגיה שבו לומד הוא.

 

 2.4אי סיום חובות שמיעה במועד:
 

 

 

סטודנט שלא יסיים את חובות השמיעה לתואר, כולל פרקטיקום, תוך שנתיים אקדמיות, וסטודנט שנכשל בקורס/ים שלא יסיים חובות אלה בתוך שלוש שנים אקדמיות, יופסקו לימודיו.

 

 2.5

סטודנט שלא יגיש את עבודת הגמר עד למועד האחרון הנקוב בסעיף 1.3 או 1.4 , הכול לפי הענין, לא יהיה זכאי לקבל התואר אפילו השלים חובותיו האחרים.

 

3.בחינות  
 

בקורסי התואר השני יינתן מועד בחינה אחד בלבד.  חרף זאת, יהיה ראש ביה"ס רשאי לקבוע, מדי שנה, קורס או קורסי חובה בתוכנית בהם יתקיים מועד נוסף, וזאת על מנת לאפשר לסטודנט שנכשל בקורס/ים כאמור להבחן במועד זה ולהשיג בו ציון חיובי. סטודנט   יהיה רשאי להבחן במועד הבחינה הנוסף  בתנאי כי לא  צבר עד למועד זה שני כשלונות בקורס.

לאפשרות שיפור ציון "נכשל" בקורס, ראה סעיף    2.1.1דלעיל.

 

4.עבודה מעשית מודרכת (פרקטיקום)
 בהתאם לכללים הנהוגים בארץ להכשרתם המעשית של סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה, ישתלבו סטודנטי תואר שני בעבודה מעשית מודרכת בהתאם לתחום המסלול של כל סטודנט. תקופת ההתמחות (פרקטיקום) פרוסה על פני שניים או שלושה סמסטרים בהתאם לדרישות המגמה.

 

5.

הנחיות להגשת עבודת הגמר ולהכנתה

עבודת הגמר הינה עבודת מחקר שהסטודנט מבצע בפיקוח ובהדרכה. המטרה היא לפתח את יכולתו של הסטודנט לנהל מחקר על כל שלביו.

 5.1נושא העבודה ואופייה
  5.1.1נושא עבודת הגמר יהיה בתחום ההתמחות של הסטודנט (פסיכולוגיה קלינית, רפואית, נוירופסיכולוגיה שיקומית ופסיכולוגיה תעסוקתית) על מטרימים או קורלטים של בעיות אופייניות לתחום, אבחונן, דרכי הטיפול בהן ויעילותן.
  5.1.2

עבודת הגמר תתבסס על מחקר תיאורטי  או אמפירי, בהנחיית חבר סגל המכללה, בכפוף למפורט בסעיף 5.1.3 שלהלן. מחקר אמפירי  ייערך בשיטות כמותיות או איכותניות. לא תתקבל עבודה שעניינה תיאור מקרה וניתוחו.

 

   
 5.2

לוח זמנים

את הצעת עבודת הגמר על הסטודנט להגיש  עד היום הראשון של סמסטר א' של שנה ב'.

את עבודת הגמר על הסטודנט  להגיש  עד יום פתיחת שנת הלימודים העוקבת לשנת סיום לימודי שנה ב' (חריגה ממועד זה תגרור תשלום נוסף).

 

 5.3

שלבי התהליך

 

  5.3.1

סטודנט יבחר מנחה מרשימת מנחים שתפורסם במהלך סמסטר א', תשע"ה ויבצע רישום לקורס "סדנת עבודת גמר" בסמסטר ב' שנה א'.

במהלך המפגשים בין הסטודנט למנחה יגובשו נושא העבודה ושיטות המחקר לביצועה (תיאורטי או אמפירי).

 

  5.3.2הגשת הצעת מחקר למנחה וקבלת אישורו
   (1)

את ההצעה למחקר אמפירי יש לבנות על פי ההנחיות לכתיבת מאמר, המופיעות באתר הספרייה.

הקישור הישיר לקובץ הינו:

http://www.mta.ac.il/mtalibrary/filesupload/tsuap.pdf ספריה > בתפריט מימין > כללי ציטוט > הקובץ מופיע תחת עשרה צעדים בכתיבת עבודה מדעית/ רחל וילנאי (טקסט)

 

   (2)

על ההצעה לכלול:

דף שער  יופיע בפורמט קבוע אחיד ועליו כתוב:

הצעת מחקר לעבודת גמר בנושא:

שם החוקר:

שם המנחה:

תאריך הגשת ההצעה:

תקציר

מבוא: הכולל סקירת ספרות ורציונל לביצוע המחקר

שיטה: במקרה של מחקר אמפירי משתתפים/נבדקים, כלי המחקר, הליך, שיטת ניתוח הנתונים

רשימת מקורות:

נספחים: כוללים את כלי המחקר והטפסים שהוגשו לוועדת הלסינקי (במקרה של מחקר אמפירי).

 


 

 

 

 5.4

קבלת אישור ועדת האתיקה/ועדת הלסינקי לביצוע המחקר (במקרה של מחקר אמפירי)

לפני תחילת ביצוע  כל מחקר, בכל מסגרת שהיא,  על הסטודנט  לקבל את  אישור ועדת האתיקה של המכללה שחבריה הינם ד"ר אילנה הירסטון וגב. אירית שנבל.  טופסי פנייה  לוועדת האתיקה נמצאים באתר המכללה: תוכנית הלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה – השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה. על טופס הפנייה לוועדה לשאת את חתימת מנחה העבודה.

אם המחקר מתבצע במוסד רפואי  (להלן: המוסד), על הסטודנט   לקבל הן  את אישור ועדת האתיקה  של המכללה והן  את אישור ועדת הלסינקי  של המוסד (להלן: ועדת הלסניקי). לצורך קבלת אישור ועדת הלסניקי על  הסטודנט  לפנות למזכירות הוועדה במוסד לקבלת טפסים והנחיות למילויים. רצוי להסתייע במנחה העבודה ו/או בפסיכולוג הראשי של המוסד. יש להחתים את הרופא הראשי של המוסד  על הטפסים, טרם הגשתם  למזכירות הוועדה. במקרה בו לא ניתן להחתים את הרופא הראשי של המוסד על הטפסים, יש לפנות למזכירות הוועדה לצורך קבלת הנחיותיה בנושא.

אם המחקר מתבצע בבית-ספר: על הסטודנט לקבל הן את אישור ועדת האתיקה של המכללה והן את אישור משרד החינוך.

 

 
 5.5הכנת העבודה והגשתה
  5.5.1 העבודה תוכן במתכונת של מאמר מדעי, בהתאם להנחיות הפרסום של ארגון הפסיכולוגים האמריקאי (APA). הנחיות לכתיבה מפורסמות באתר האינטרנט של המכללה - תוכנית הלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה - הודעות-כתיבת מאמר.  
  5.5.2היקף העבודה לא יעלה על 60 עמודים, לא כולל נספחים, דף כותרת ותוכן עניינים. 
  5.5.3העבודה תודפס ברווח כפול. 
  5.5.4

הסטודנט ימסור את העבודה בשלושה עותקים למזכירות בית הספר למדעי ההתנהגות. מהעותק שיימסר לספרייה יש להשמיט נספחים, הכוללים ראיונות עם נבדקים.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של המכללה האקדמית.

 
    

 


 

6.

אופן שקלול ציון הגמר בתואר שני

קורסי חובה

 סמינריונים85%
 קורסי בחירה 
 עבודת גמר15%

 

 

 

 


 

 
בית הספר לניהול וכלכלה

 

תכנית לימודים לתואר מוסמך במנהל עסקים ללא תזה (M.B.A)


דקן: פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ


ראש התכנית: פרופ' פיליפ עין דור

 

מטרת התוכנית

מטרת תכנית הלימודים הינה להקנות ידע רחב ומעמיק בתחומי הניהול השונים, אשר יאפשר למוסמכים לעסוק בתפקידים ניהוליים מורכבים בכל ארגון ובכל תחום בו ישתלבו. במהלך הלימודים יינתנו כלים אשר ישמשו את הסטודנטים בפיתוח יכולות ניהוליות ויעזרו להם להפיק את המיטב עבור המשתתפים הרלוונטיים בשוק כגון: בעלי העניין, בעלי המניות, העובדים והלקוחות.

הלומדים במסלול זה מתעתדים להשתלב בתפקידי ניהול ובשל כך מתמקדת התוכנית בהקניית ידע מעשי ופיתוח המיומנויות הדרושות, דוגמת שיפור היכולת לנתח ולתכנן מערכות אירגוניות, פיתוח היכולת לקבל החלטות נכונות ולפתור בעיות, הקניית ידע בשיטות מחקר ועוד. במהלך הלימודים, יקבלו הסטודנטים השכלה נרחבת ושיטתית בתחומי ניהול שונים וכן יוכלו להתמקצע בתחומיו העיקריים של עולם העסקים והניהול בכלל.

במסגרת לימודי התואר השני במנהל עסקים ניתן להתמחות באחד משלושה תחומים, כאשר ביטוי ללימודי ההתמחות יינתן בגיליון הציונים של המוסמך.

להלן תחומי ההתמחות:

 1. התמחות באסטרטגיה, יזמות וחדשנות
 2. התמחות במימון.
 3. התמחות בניהול השיווק.

 

עקרונות תכנית הלימודים

לתוכנית התואר השני במנהל עסקים יתקבלו גם תלמידים בוגרי תואר ראשון בניהול וכלכלה וגם בוגרים שלא נחשפו קודם לכן ללימודי ניהול וכלכלה/ מנהל עסקים. על מנת לוודא שתלמידים מרקעים שונים יקבלו ערך מוסף מרבי מלימודיהם בתוכנית, מוצעים שני מתווים המיועדות לכל אחת מהקבוצות שנזכרו.

 

א.      מתווה לבוגרי תואר ראשון (שאינו כלכלה וניהול/ מנהל עסקים)
לתלמידים אלה מוצעת תכנית לימודים קלאסית לתואר שני במנהל עסקים, אשר מכילה את לימודי הליבה ובחירה בהתמחות אחת מבין  שלוש ההתמחויות המוצעות.

 

ב.      מתווה לבוגרי תואר ראשון בכלכלה וניהול/ מנהל עסקים/ כלכלה/ ניהול
 תלמידים אלה למדו את לימודי הליבה בתואר הראשון, ולפיכך יהיו פטורים מרוב לימודי הליבה (פרטים נוספים מובאים בסעיף 5.3). במקום לימודי הליבה שיהיו פטורים מהם, יידרשו תלמידים אלה בנוסף להתמחות שיבחרו גם בהתמחות אחת נוספת, בהיקף מתאים לכמות הפטורים שיקבלו מהקורסים המוצעים בתכנית.  

ג.       עבודת גמר מעשית
כלל התלמידים יחויבו בעבודת גמר מעשית אשר תתייחס לבעיה אמתית בארגון קיים. עבודה זו תתבצע בקבוצות קטנות בהדרכת מרצה מן התוכנית ומנחה מן הארגון הנחקר . פרטים נוספים מובאים בהמשך.

 

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מורכבת משש קבוצות של קורסים:

 

קבוצה א – כלי ניהול משותפים (קורסי חובה)

קבוצה זו מכילה קורסים מדיסציפלינות שונות, המשתמשים לניהול עסקים וארגונים שונים:

התנהגות ארגונית למנהל עסקים

כלכלה למנהל עסקים

סטטיסטיקה למנהל עסקים

 

קבוצה ב – היבטים ניהוליים (קורסי חובה)

קבוצה זו מכילה קורסים מתחום הניהול המשותפים לכלל תחומי הניהול:

יסודות החשבונאות

הכרת דוחות כספיים

אתיקה עסקית ואחריות תאגידית בניהול

אסטרטגיה עסקית

עקרונות היזמות העסקית

 

קבוצה ג – פונקציות ניהוליות (קורסי חובה)

קבוצה זו מכילה קורסים המתמקדים ביסודות מקצוע הניהול. הם ממוקדים בכלים יותר מן הקורסים שהוזכרו עד כה, ומומלץ לכל מנהל להבין את עקרונותיהם:

דיני עסקים

ניהול המימון

ניהול השיווק

יסודות מערכות מידע

ניהול אסטרטגי של המשאב האנושי

קבוצה ד – כלי ניהול מתקדמים והבנת הסביבה (קורסי בחירה)

בקורסים אלה נלמדים נושאים מתקדמים, אשר תורמים להבנתו של המנהל את סביבת הפעילות הארגונית ואת תהליכיה:

חשבונאות ניהולית

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

ניהול פרויקטים

החלטות בתנאים של אי-וודאות וסיכון

חיזוי והסקה רבי משתנים

חדשנות בעסקים

* הערות לגבי קבוצה ד:

1. יש לבחור שני קורסים מתוך הקורסים המוצעים.

2. לבוחרים בהתמחות בניהול השיווק, יש לבחור את הקורס "חיזוי והסקה רבי משתנים" שהינו דרישת קדם ללימודים בהתמחות זו. קורס זה איננו חובה לתלמידים שלא יבחרו בהתמחות "ניהול השיווק". תלמידים אלו יוכלו ללמוד קורס זה כקורס בחירה.

 

קבוצה ה – לימודי התמחות

 1. אסטרטגיה, יזמות וחדשנות
 2. מימון
 3. ניהול השיווק

לכל התמחות דרישות קדם אותן יש למלא טרם התחלת לימודי ההתמחות. להלן דרישות הקדם בהתמחויות:

 • התמחות באסטרטגיה, יזמות וחדשנות

   על התלמיד להשלים בציון "עובר" (60 לפחות) את הקורסים "אסטרטגיה עסקית"  ו"עקרונות היזמות העסקית" (מקבוצה ב').

   
 • התמחות במימון.

   על התלמיד להשלים בציון 70 לפחות את הקורס "ניהול המימון" (מקבוצה ג') ולהשלים בציון "עובר" (60 לפחות) את הקורס "יסודות החשבונאות (מקבוצה ב').

   
 • התמחות בניהול השיווק.

על התלמיד להשלים בציון 70 לפחות את הקורס "ניהול השיווק" (מקבוצה ג') ולהשלים בציון "עובר" (60 לפחות) את הקורס "חיזוי והסקה רבי משתנים" (מקבוצה ד').

 

פירוט ההתמחויות יוצג בהמשך.

 

קבוצה ו – עבודת גמר  חובה (פרויקט גמר מעשי משלב)

קורס החובה המשלב הינו "פרויקט גמר מעשי", שפרטים עליו יובאו בהמשך. דרישות הקדם לרישום לפרויקט הגמר הינן לימודים מוקדמים של כל לימודי החובה (קבוצות א', ב' וג') ולפחות שני קורסים בהתמחות.

 

פירוט מבנה תכנית הלימודים

 

היקף לימודי התוכנית הינו 54 נ"ז .

שנה

סה"כ

נקודות

זכות

קורסי חובהקורסי בחירה

התמחות

קורסי חובה

התמחות

קורסי בחירה

פרויקט גמר מעשי
קב' אקב' בקב' גקב' דקב' הקב' ו
שנה א3097104   
שנה ב24 52 944
סה"כ54912124944

 

קורסי חובה

שנה א'

 

סמסטר א'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
התנהגות ארגונית למנע"ס3  
סטטיסטיקה למנע"ס3  
יסודות החשבונאות2  
כלכלה למנע"ס3  
יסודות מערכות מידע2  
דיני עסקים2  
ניהול השיווק3כלכלה למנע"ססטטיסטיקה למנע"ס
ניהול המימון3יסודות החשבונאות, כלכלה למנע"ססטטיסטיקה למנע"ס
אסטרטגיה עסקית3כלכלה למנע"ס 
סמסטר ב'
ניהול השיווק3כלכלה למנע"ססטטיסטיקה למנע"ס
ניהול המימון3יסודות החשבונאות, כלכלה למנע"ססטטיסטיקה למנע"ס
הכרת דוחות כספיים 2יסודות החשבונאות 
עקרונות  היזמות העסקית3ניהול השיווק, כלכלה למנע"ס 
אסטרטגיה עסקית3כלכלה למנע"ס 
אתיקה עסקית ואחריות תאגידית בניהול2התנהגות ארגונית 
סה"כ26  

 

 

הערות:

 1. הקורסים 'ניהול המימון' וניהול השיווק', הניתנים בסמסטר א', מיועדים רק לסטודנטים העומדים בדרישות הקדם לקורסים אלו (קורסים אלו ניתנים שוב בשנה א' סמסטר ב').
 2. הקורס 'עקרונות היזמות העסקית' שניתן בשנה א' מיועד למי שלמד 'ניהול המימון' ועומד בדרישות הקדם של הקורס (קורס נוסף יינתן בשנה ב').
 3. הקורסים 'אסטרטגיה עסקית' ו'אתיקה עסקית ואחריות תאגידית בניהול' שניתנים בשנה א' סמסטר א', מיועדים לסטודנטים שקורס זה אינו מתקיים במקביל לקורסי חובה אחרים במערכת היות וקורסים אלו יינתנו שוב בהמשך.

 

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
עקרונות  היזמות העסקית3ניהול השיווק, כלכלה למנע"ס,  
סמסטר ב'
אתיקה  עסקית ואחריות תאגידית בניהול2התנהגות ארגונית למנע"ס 
ניהול אסטרטגי של המשאב האנושי2התנהגות ארגונית למנע"ס 
סה"כ7  

 

קורסי בחירה

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה:

שנה א'

סמסטר ב'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
חשבונאות ניהולית2יסודות החשבונאות 
חיזוי והסקה רבי משתנים2סטטיסטיקה למנע"ס 
ניהול פרויקטים2סטטיסטיקה למנע"ס 
חדשנות בעסקים2התנהגות ארגונית למנע"ס 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה והבחירה

 

 

א.  תכנית לתואר "מוסמך" במנהל עסקים M.B.A. עם התמחות באסטרטגיה, יזמות וחדשנות


ראש ההתמחות: פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ

 מטרת ההתמחות

"אם לא תדעי לאן את רוצה להגיע, אין זה משנה לאיזה כיוון תלכי" במשפט קצר וממוקד מסכם החתול לאליסה בארץ הפלאות את הדילמה של בחירת מסלול וכיוון התקדמות, ובכך גם משקף למנהלים את החשיבות של התכנון האסטרטגי של כל ארגון. תכנון אסטרטגי כבר מזמן אינו נחלתם הבלעדית של חברות הייעוץ כמו מקנזי ואחרות, והוא מוטמע בתהליכים של מרבית הארגונים, אם בצורת מחלקות אסטרטגיה ואם בצורת צוות תכנון המובל ע"י ההנהלה הבכירה בארגון. מסלול האסטרטגיה בתוכנית ה MBA  מיועד לתת למנהלים בארגונים את הכלים לביצוע ניתוח ותכנון אסטרטגי בתנאי השוק העדכניים.

 

דרישת הקדם להתמחות ב"אסטרטגיה, יזמות וחדשנות" הינם ציון "עובר" (60 לפחות) בקורסים "אסטרטגיה עסקים" ו"עקרונות היזמות העסקית" (מקבוצה ב').

 

 

קורסי חובה בהתמחות אסטרטגיה, יזמות וחדשנות

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
אסטרטגיה תחרותית בסביבה גלובלית3אסטרטגיה עסקית, עקרונות היזמות העסקית 
סמסטר ב'
ניהול מיזוגים ורכישות3 אסטרטגיה עסקית, עקרונות היזמות העסקית 
חדשנות אסטרטגית3אסטרטגיה עסקית, עקרונות היזמות העסקית 
סה"כ9  

 

קורסי בחירה בהתמחות אסטרטגיה, יזמות וחדשנות
יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה:

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
ניהול אסטרטגיה במיזמים חדשים2 אסטרטגיה עסקית, עקרונות היזמות העסקית 
סמסטר ב'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
אסטרטגיה של עסקים משפחתיים2אסטרטגיה עסקית, עקרונות היזמות העסקית 
אסטרטגיה בשרות הציבורי2אסטרטגיה עסקית, עקרונות היזמות העסקית 
הזדמנויות עסקיות- איתור והערכה2אסטרטגיה עסקית, עקרונות היזמות העסקית 
התהליך היזמי בהייטק2אסטרטגיה עסקית, עקרונות היזמות העסקית 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה והבחירה בהתמחות.

 

ב.  תכנית לתואר "מוסמך" במנהל עסקים M.B.A. עם התמחות במימון

 

ראש ההתמחות: פרופ' יצחק ונציה

מטרת ההתמחות

ההתמחות במימון מכשירה את הלומד לתפקידי ניהול פיננסי בחברות עסקיות ולתפקידים מקצועיים במגוון ארגונים ומוסדות פיננסיים, תוך הקניית ידע רחב ופיתוח יכולות אסטרטגיות המאפשרות ללומד קבלת החלטות מקצועיות, מהירות ומושכלות.

 

דרישת הקדם ללימוד ההתמחות במימון הינה קבלת ציון 70 לפחות בקורס "ניהול המימון" (מקבוצה ג')  וקבלת ציון "עובר" (60 לפחות) בקורס "יסודות החשבונאות (מקבוצה ב').

 

 

קורסי חובה בהתמחות במימון

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך3ניהול המימון 
סמסטר ב'
הערכת שווי חברות3ניהול המימון 
ניהול פיננסי3ניהול המימון 
סה"כ9  

 

קורסי בחירה בהתמחות במימון

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה:

 

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
ניהול סיכונים וביטוח2ניהול המימון 
סמסטר ב'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
 סמינר בניהול המימון2ניהול המימון 
מימון בינלאומי2ניהול המימון 
מימון התנהגותי2ניהול המימון 
ניהול תיק אג"ח2ניהול המימון 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה והבחירה בהתמחות.


 

ג.  תכנית לתואר "מוסמך" במנהל עסקים M.B.A. עם התמחות בניהול השיווק


ראש ההתמחות: פרופ' יגאל אייל

 

מטרת ההתמחות

בשנים האחרונות מתחרים ארגונים רבים על תשומת ליבו של הלקוח הפוטנציאלי. תחרות זו הפכה את תחום השיווק לחשוב ומרכזי בחייו של כל מנהל, הן בארגונים הפועלים בסביבה מקומית והן בארגונים הפועלים בסביבה בינלאומית. ההתמחות בניהול השיווק מכשירה למגוון תפקידי ניהול בתחומי השיווק השונים, תוך הקניית ידע רחב וכלים רבי עוצמה בתחומים החשובים ביותר.

דרישת הקדם ללימוד ההתמחות בניהול השיווק הינה קבלת ציון 70 לפחות בקורס "ניהול השיווק" (מקבוצה ג')  וקבלת ציון "עובר" (60 לפחות) בקורס "חיזוי והסקה רבי משתנים" (מקבוצה ד').

 

 

קורסי חובה בהתמחות ניהול השיווק

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
מודלים של התנהגות צרכנים3ניהול השיווק 
סמסטר ב'
אסטרטגיה שיווקית3ניהול השיווק  
שיטות מחקר וניתוח נתונים בשיווק3ניהול השיווק, חיזוי והסקה רבי משתנים 
סה"כ9  

 

קורסי בחירה בהתמחות ניהול השיווק

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה:

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
שיווק קמעונאי2  
סמסטר ב'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
שיווק היי- טק2ניהול השיווק 
שיווק לעסקים קטנים ובינוניים2ניהול השיווק 
שיווק בינלאומי2ניהול השיווק 
חשיבה יצירתית בפיתוח מוצרים חדשים2ניהול השיווק 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה והבחירה בהתמחות.

 

פרויקט גמר מעשי

דרישות הקדם לרישום לפרויקט הגמר הינן לימודים מוקדמים של כל לימודי הליבה, ולפחות שני קורסים בהתמחות.

 

תיאור כללי של פרויקט הגמר

 

פרויקט הגמר מהווה את גולת הכותרת של תכנית הלימודים ומבוסס במידה רבה על כלל הידע אשר נרכש על-ידי הסטודנטים במהלך לימודיהם.

הפרויקט יעסוק בבעיה ניהולית אמתית שבמסגרת האחריות והטיפול של הניהול הבכיר בארגון, וכולל ניתוח, הצגת חלופות והצעת פתרונות, כמו גם התייחסות להשלכות האסטרטגיות של הבעיה והפתרון המוצע לתחומים השונים של פעילות הארגון.

על מנת להגדיר נכונה את הבעיה הניהולית עמה בחרו להתמודד, יתבקשו הסטודנטים לעשות שימוש בכלים המקצועיים אשר נלמדו לכל אורך הלימודים ובמיוחד בקורסי ההתמחות, לסכם את הספרות המקצועית הרלוונטית לנושא שבחרו, לגבש ולנתח חלופות לפעולה ולגבש המלצות אופרטיביות לטיפול בבעיה.

 

מטרות

נושא פרויקט הגמר ייחקר, ייכתב ויוצג כעבודת צוות של סטודנטים, ומטרתו רכישת ניסיון בניתוח מקיף וממצה של בעיה ניהולית יישומית בתחומי לימודי מנהל העסקים.

על הבעיה להיות בעלת השלכות משמעותיות לתפקוד העסקי ולביצועי הארגון.

 

מדיניות הפרויקט ושיטות הלימוד

הסטודנטים בקורס יעבדו בקבוצות של 3-5 סטודנטים כאשר חברי הקבוצה צריכים לייצג מספר התמחויות. פרויקט הגמר ייחקר, ייכתב ויוצג במהלך הסמסטר הרביעי של הלימודים. עם זאת, בניית הרכב הקבוצות ובחירת הנושאים בהם יעסקו, ייקבעו ויוגשו לאישור מרצה/מנחה הפרויקט במהלך הסמסטר השלישי.

בתחילת הקורס יתקיימו שני שיעורים ראשונים לכלל הסטודנטים ובהם יוגדרו מטרות הפרויקט ושיטת ההנחיה, ותינתן סקירה על מתודולוגיות להכנת פרויקט המחקר במנהל עסקים. בשני השיעורים האחרונים יוצגו הפרויקטים על ידי חברי הקבוצות ויערך דיון בין משתתפי הקורס על איכות ותרומת הפרויקט. בנוסף, יקבעו במהלך הסמסטר מפגשים אישיים בין הסטודנטים לבין המנחים על פי הצורך.

 

תקנות התכנית לתואר שני במנהל עסקים

הערה: תקנות אלה באות בנוסף לאמור בתקנון הלימודים לתואר מוסמך של המכללה.

1.         בחינות, שיפור ציון והפסקת לימודים בעקבות כישלונות:

1.1       בקורסים של תכנית הלימודים לתואר שני מתקיים מועד בחינה יחיד.  חרף זאת, יהיה דקן ביה"ס רשאי לקבוע, מדי שנה, קורסים  בתוכנית בהם יתקיים מועד נוסף עקב נסיבות מיוחדות.

1.2       סטודנט שקיבל בקורס ציון נכשל (הנמוך מ-60) יהיה רשאי לתקן כישלונו פעם אחת בלבד וזאת על ידי רישום לקורס, במועד הראשון שבו הוא מוצע, לימוד הקורס מחדש ומילוי כל החובות בו או על ידי עמידה בבחינת המועד הנוסף, אם יתקיים כזה.

1.3       סטודנט שייכשל פעמיים בקורס חובה, יופסקו לימודיו.

 

1.4       תלמיד הנכשל בקורס המהווה דרישת קדם לקורס אחר, לא יורשה להשתתף בקורס הדורש את הדרישה.

 

2.      מהלך הלימודים ומשכם:

 

2.1       תכנית הלימודים לתואר "מוסמך במנהל עסקים" ערוכה במתכונת של שנתיים אקדמיות (ארבעה סמסטרים(.

2.2       על סטודנטים בשנה א' ושנה ב' להירשם לכל הקורסים המוגדרים בידיעון כקורסי שנה א' וכקורסי שנה ב' של התוכנית, בהתאמה.2.3   סטודנט חייב לסיים את כל חובותיו לתואר, כולל פרויקט גמר מעשי בתוך פרק הזמן האמור בסעיף 2.1 ולהגיש את עבודת הגמר בפרק הזמן שייקבע על ידי רשויות בית- הספר.

2.4       סטודנט שייבצר ממנו לסיים בהצלחה את כל חובות התואר בתוך שנתיים אקדמיות בשל כישלון בקורס/ים או עקב הפסקת לימודים יהיה רשאי לסיימן עד לתום השנה האקדמית השלישית בלבד. כאמור, סטודנט יהיה חייב להגיש את עבודת הגמר בפרק הזמן שייקבע על ידי רשויות בית הספר.

 

3 .        נוכחות חובה בשיעורים משמעה הגעה ל-80% מהשיעורים.

 

4.         הבחינות בתכנית יתקיימו בשעות אחר הצהריים במהלך כל ימות השבוע.

 

5.         הכרה בלימודים קודמים (פטורים)

 

5.1       סטודנט המתחיל ללמוד במכללה לאחר שלמד במוסד אקדמי מוכר או המחדש לימודיו במכללה חייב עקרונית לעמוד במלוא תכנית הלימודים. עם זאת, רשאי הסטודנט להגיש בקשה לפטור מקורס/ים על בסיס קורס שקול )בהיקף, בתכנים ובדרישות) שלמד כסטודנט מן המניין במסגרת לימודים לתואר ראשון/שני במוסד אקדמי מוכר. מוסד אקדמי מוכר הוא אוניברסיטה או מכללה המקיימת לימודים לתואר בהיתר המועצה להשכלה גבוהה. הגורם המוסמך להכיר בקורסים הוא ראש התוכנית.  את הבקשה יש להגיש על גבי טופס "הכרה בקורסים". הטופס ניתן להורדה באתר בקישור: סטודנטים –> טפסים להורדה-> 'בקשה להכרה בקורסים'  עם הבקשה יש להמציא גיליון ציונים רשמי המתעד את מלוא לימודיו הקודמים של הסטודנט ואת פרשיית הלימודים (סילבוס) של הקורס המהווה בסיס לבקשת הפטור. על הסטודנט להגיש את טופס הבקשה לכל המאוחר שבועיים לפני תחילת הסמסטר בו נלמד הקורס נשוא הבקשה. (ראה סעיף 5.7 בהמשך.)

           ישנם שני סוגי פטור:

פטור עם זיכוי בנקודות זכות- הסטודנט יהיה פטור מלימוד הקורס ולא יחויב בקורס חלופי.

פטור ללא זיכוי בנקודות זכות- הסטודנט יהיה פטור מלימוד הקורס אך יחויב בלימוד קורס חלופי בהיקף נקודות זכות זהה.

5.2.      ניתן להגיש בקשה לפטור (עם/ ללא זיכוי) מקורסים בהם הסטודנט קיבל ציון "עובר" (60 לפחות) במוסד שבו למד.

5.3       מכסת הלימודים לתואר "מוסמך במנהל עסקים"  הינה 54 נקודות זכות. ניתן לקבל פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים עד למכסה של 13 נקודות זכות ללא צורך בהשלמת קורסים חלופיים (פטור עם זיכוי). מכסת הלימודים המינימלית הנדרשת לתואר מוסמך במנהל עסקים הינה 41 נקודות זכות.  תלמיד שעל סמך לימודיו הקודמים יקבל פטור מעל 13 נקודות זכות ישלים את המכסה המינימלית לתואר (41 נקודות זכות), על ידי לימודי קורסים (בנוסף להתמחות שנבחרה) מאחת מההתמחויות המוצעות בתכנית (פטור ללא זיכוי).

יודגש, כי לא ניתן לקבל פטורים מהקורסים: "ניהול המימון",

"ניהול השיווק" וסטטיסטיקה על סמל לימודי תואר ראשון.

5.4.      ההכרה בקורסים תקפה רק לאחר אישור ראש מנהל סטודנטים.

5.5.      לא תינתן אפשרות לקבל פטור מפרויקט הגמר.

5.6.      ציוני מוסדות אחרים ששימשו בסיס למתן פטור לא ישוקללו בציון הגמר.

5.7.      באחריות הסטודנטים המעוניינים לבקש פטורים מקורסים בתוכנית,

          להגיש בקשה לפטור לכל המאוחר עד שבועיים לפני תחילת הסמסטר

          בו נלמד הקורס נשוא הבקשה.

                     יחד עם את, המכללה שומרת לעצמה את הזכות להעניק סטודנטים                           

                    פטורים, על  סמך לימודיהם הקודמים, גם אם הסטודנט לא הגיש

                    בקשה רשמית.

להלן רשימת קורסים הנלמדים בתואר שני ושמות הקורסים הנלמדים בתואר ראשון המזכים אותם בפטור.

שם קורס בתואר שניקורסים מזכים בתואר ראשון
יסודות החשבונאותחשבונאות א', ב'

התנהגות ארגונית למנהל עסקים

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו ומקרו

כלכלה למנהל עסקים

תורת המחירים א', ב', ג'

אקונומטריקה א', ב'

דיני עסקיםדיני עסקים
יסודות מערכות מידע יסודות מערכות מידע
ניהול  אסטרטגי של  המשאב האנושימבוא לניהול משאבי אנוש
הכרת דוחות כספייםניתוח דוחות כספיים
חשבונאות ניהוליתחשבונאות ניהולית
אתיקה עסקית ואחריות תאגידית בניהולאתיקה עסקית ואחריות תאגידית
אסטרטגיה עסקיתיסודות האסטרטגיה

 

 

הערות:

 1. לקורסים "ניהול השיווק" ו"ניהול המימון" לא יאושרו פטורים על סמך לימודים קודמים.
 2. מעבר לרשימה זו, ניתן להגיש בקשות לפטור בהתאם למנוסח בסעיף 5.

7. ועדת תואר שני

 

תפקידי הוועדה:

 1. דיון בבקשות מיוחדות של סטודנטים.
 2. מעקב אחרי הישגי הסטודנטים בתכנית.
 3. ייזום עדכונים לתכנית (הוספת מסלולי התמחות שונים, עדכון קורסי החובה והבחירה).

  חברי הוועדה:   ראש התוכנית (יו"ר), דיקאן בית הספר בתוקף תפקידו, ראשי ההתמחויות, ראש קורס פרויקט גמר, נציג של תחומים אחרים. המרכזת האקדמית של התוכנית תשמש רכזת הוועדה.

 

תכנית לימודים לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני


דקן בית הספר: פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ'


ראש התכנית: ד"ר רפאל שניר


מטרת תכנית הלימודים


התקופה הנוכחית היא תקופה של שינויים מואצים, אשר משפיעים השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה, ודרכי הפעולה של ארגונים. אלה נאלצים להתמודד עם אתגרים, כגון ההתפתחות הטכנולוגית ותהליכי הגלובליזציה, שינויים ערכיים, הגיוון בכוח העבודה, עליית חשיבותו של הלקוח, ומציאות בעלת מרכיב מובנה של חוסר וודאות. היות והאתגרים עמם מתמודדים ארגונים כיום הינם רב-תחומיים (טכנולוגיים, כלכליים, תרבותיים, חברתיים, דמוגרפיים, ועוד), אין להם מענה בלעדי בדיסציפלינה ספציפית כלשהיא. מציאות זו היא שהפכה את הייעוץ והפיתוח הארגוני למקצוע חשוב ונדרש. מטרת תכנית הלימודים היא הכשרת יועצים בעלי רמה גבוהה של ידע ומיומנויות רלוונטיים, להכוונה וליווי של תהליכי שינוי ופיתוח ארגוני.

תיאור כללי של תכנית הלימודים

התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום. תכנית הלימודים רלוונטית במיוחד לבוגרי תואר ראשון בתחומים הבאים: פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה, ניהול, מנהל עסקים, ומדעי החברה.

נדרשת צבירה של 50 נ"ז במהלך ארבעה סמסטרים (סמסטרים א' ו-ב' בשתי שנות לימוד).  התכנית מורכבת מלימודי ליבה (22 נ"ז) ולימודים מתקדמים (28 נ"ז) כדלקמן:

 
נ"ז

לימודי ליבה:

 • קורסי תשתית בייעוץ ופיתוח ארגוני - 14 נ"ז
 • קורסי תשתית בניהול וכלכלה ליועצים ארגוניים - 8 נ"ז
22

לימודים מתקדמים:

 • סוגי התערבויות עיקריים בייעוץ ופיתוח ארגוני - 6 נ"ז
 • ייעוץ ופיתוח ארגוני במיקוד מגזרי ובארגונים גלובליים  - 6 נ"ז
 • הקניית מיומנויות, גיבוש זהות פרופסיונאלית, ואתיקה בייעוץ ארגוני -  6 נ"ז
 • לימודי העשרה והרחבה - 4 נ"ז
 • הדרכה לפרקטיקום  ופרקטיקום – 6 נ"ז
 • מבט למחקר ולשטח – ללא נ"ז
 • מבחן גמר בייעוץ ופיתוח ארגוני (ללא נ"ז) או עבודת מחקר כמותנית*

28

 

סה"כ 50

 

*סטודנטים מצטיינים שיבצעו עבודת מחקר כמותנית יזוכו ב-2 נ"ז נוספות, מעבר ל-50 נ"ז.

 

מבנה תכנית הלימודים

התכנית מסווגת לתשעה נושאים:

 

נושא א': קורסי תשתית בייעוץ ופיתוח ארגוני (קורסי חובה)

 • היחיד והקבוצה בארגון
 • הארגון וסביבתו
 • מנהיגות בארגונים
 • מדידה והערכה כמותניות בארגונים
 • מדידה והערכה איכותניות בארגונים
 • מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א'
 • מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'

 

נושא ב': קורסי תשתית בניהול וכלכלה ליועצים ארגוניים (קורסי חובה)

 • מבוא לאסטרטגיה
 • מבוא לכלכלה
 • הכרת הדיווח הפיננסי
 • מבוא למערכות מידע

ארבעת הקורסים הנ"ל אינם "קורסי מדף" – הם יותאמו במיוחד ליועצים ארגוניים. מטרתם להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בתחומים הנ"ל, אשר יתרמו לראיה הארגונית המערכתית שלהם ויקלו עליהם לתקשר עם מומחים אחרים בארגון.

 

נושא ג': סוגי ההתערבויות העיקריות בייעוץ ופיתוח ארגוני

 • התערבויות אסטרטגיות – קורס חובה
בחירה של שניים מתוך שלושה קורסים
 • התערבויות של תהליכי אנוש
 • התערבויות טכניות-מבניות
 • התערבויות של ניהול משאבי אנוש

קורסים אלה נועדו להקנות לסטודנטים יכולת לתכנן וליישם שינוי ארגוני, אשר בד"כ מתבסס על תמהיל חלקי/מלא של התערבויות מארבעת הסוגים הנ"ל, בהתאם לבעיה/אתגר עמם מתמודד הארגון.

 

נושא ד': ייעוץ ופיתוח ארגוני במיקוד מגזרי ובארגונים גלובליים

·        

בחירה של שניים מתוך ארבעה קורסים

ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטי

·         ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הציבורי ובשלטון המקומי

·         ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר השלישי ובחברה האזרחית

·         ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיות

·         ייעוץ ארגוני בארגונים גלובליים – קורס חובה

הנחת היסוד בנושא זה היא ההנחה שההתערבויות בייעוץ ופיתוח ארגוני צריכות להיות מותאמות למגזר הרלוונטי, כמו גם להיבטים הבין-תרבותיים שחשובים בהקשר של התערבות בארגונים גלובליים.

 

נושא ה': הקניית מיומנויות, גיבוש זהות פרופסיונלית ואתיקה בייעוץ ארגוני (קורסי חובה)

 • מיומנויות ייעוץ למנהלים
 • גיבוש זהות פרופסיונלית כיועץ ארגוני
 • אתיקה ואחריות חברתית בייעוץ ארגוני

 

נושא ו': לימודי העשרה והרחבה (חובה)

 • סמינר (בחירה של סמינר אחד מתוך 4 – נושאי הסמינרים יפורסמו בהמשך)
 • סדנה (בחירה של סדנה אחת מתוך 3 – נושאי הסדנאות יפורסמו בהמשך)

 

נושא ז': פרקטיקום (התנסות מעשית- חובה)

 • הדרכה לפרקטיקום
 • פרקטיקום

התנסות מעשית הינה מרכיב הכרחי בתכנית לימודים בייעוץ ופיתוח ארגוני. לפיכך, במהלך סמסטרים א' ו-ב' של שנה ב' יבצעו הסטודנטים  בזוגות פרויקט ייעוצי בארגון מתאים. הפרויקט ילווה הן בהדרכה אקדמית של חבר/ת סגל המכללה והן בהדרכה של איש קשר לארגון (יועץ/ת הפנים בארגון,  או יועץ/ת  בחברה לייעוץ ארגוני), לצורך העמקה והטמעה של הידע אותו ירכשו בתכנית הלימודים המוצעת. ביצוע הפרקטיקום בזוגות חשוב לצורך למידה הדדית והתנסות בעבודה בצוות. היקף הפעילות הייעוצית יהיה 24 שעות חודשיות לפחות, אך לא יעלה על 40 שעות חודשיות.

 

נושא ח': מבט למחקר ולשטח

במפגש במשך שעה וחצי, כפעם או פעמיים בסמסטר במהלך סמסטרים א' ו-ב' של שתי שנות הלימוד בתוכנית המוצעת, יתוודעו הסטודנטים למחקרים רלוונטיים בייעוץ ופיתוח ארגוני, כמו גם התערבויות שמבוצעות בארגונים ותובנות לגביהן.

 

נושא  ט': מבחן גמר בייעוץ ופיתוח ארגוני או עבודת מחקר כמותנית

הסטודנטים יידרשו לעמוד בהצלחה במבחן גמר (ללא נ"ז) בסיום שנה ב'. מבחן הגמר יתמקד בסוגיות העיקריות בייעוץ ופיתוח ארגוני, כפי שהן משתקפות בקורסי החובה לתואר השני. סטודנטים מצטיינים (בעלי ממוצע  90 לפחות בקורסי שנה א')  המעוניינים בכך, יוכלו באופן חלופי לבצע עבודת מחקר כמותנית, שתוגש עד יום פתיחת שנת הלימודים העוקבת לשנת סיום לימודי שנה ב'. יובהר לסטודנטים אלה  כי אין ערובה שאוניברסיטאות יכירו בעבודה זו כאקוויוולנטית לתזה. שני תנאים מקדימים נוספים לביצוע העבודה הינם: לימוד הקורס סטטיסטיקה לתואר שני בפסיכולוגיה במהלך שנה א' וקבלת ציון 90 לפחות, והסכמת מרצה מאנשי סגל ההוראה המוסמכים לכך להנחיית עבודת המחקר. כאמור, הסטודנטים שיבצעו עבודת מחקר כמותנית יזוכו ב-2 נ"ז נוספות. משקל מבחן הגמר/עבודת המחקר הכמותנית בציון הסופי לתואר  הוא  15%.

 

דרישות קדם לתכנית הלימודים

המועמדים יידרשו להוכיח ידע מוקדם (קרי, לימודים במסגרת התואר הראשון וקבלת ציון עובר) בארבעת הקורסים הבאים:

(1) סטטיסטיקה לתואר ראשון במדעי החברה (2) שיטות מחקר לתואר ראשון במדעי החברה

(3) מבוא לפסיכולוגיה (4) מבוא לסוציולוגיה

חסרי ידע מוקדם יידרשו לעמידה במבחני פטור בסמסטר הקיץ שלפני תחילת שנה א'.

 

יתרונות תכנית הלימודים

 1. ראיה אינטר-דיסציפלינארית.
 2. כיסוי קוהרנטי, תשתיתי ומתקדם, לתכנים ולמיומנויות העיקריים בייעוץ ובפיתוח ארגוני.
 3. הקניית כלים כמותניים ואיכותניים בחקר ארגונים.
 4. הכרת "ארגז הכלים" של היועץ הארגוני.

  למידה יסודית ושיטתית של ארבעת סוגי התערבויות הקיימים בייעוץ ובפיתוח ארגוני (אסטרטגיות, טכניות-מבניות, של תהליכי אנוש, ושל ניהול משאבי אנוש) הינה מאפיין ייחודי של התוכנית המוצעת.
 5. חשיפה לאופני העבודה של יועצים ארגוניים בשלושת המגזרים (הפרטי, הציבורי, השלישי) ובחברות משפחתיות הינה מאפיין חדשני של התכנית המוצעת בהשוואה לתוכניות הקיימות כיום.
 6. התייחסות להיבטים בין-תרבותיים בייעוץ ופיתוח ארגוני, שהפכה לחשובה במיוחד לנוכח תהליכי הגלובליזציה.
 7. יישומיות.
 8. גיבוש זהות פרופסיונאלית אישית כיועץ/יועצת ארגוני/ת. זהו מאפיין חשוב של התוכנית המוצעת, אשר אמור לשמש "מורה נבוכים" ליועצים ארגוניים בתחילת דרכם המקצועית ולסייע להם בניהול

עצמי של הקריירה שלהם בעתיד.

פירוט מבנה תכנית הלימודים

היקף לימודי התכנית הינו 50 נ"ז.

שנהסה"כ נקודות זכותקורסי חובהקורסי בחירההתמחות מעשית (פרקטיקום)
נושא אנושא בנושא גנושא דנושא הנושא ונושא גנושא דנושא ז
שנה א28148  2 4  
שנה ב22  2244 46
סה"כ501482264446

 

קורסי חובה

שנה א'

סמסטר א'
שם הקורסמספר נ"זדרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
מבוא לכלכלה2  
מדידה והערכה איכותניות בארגונים2  
היחיד והקבוצה בארגון2  
מדידה והערכה כמותניות בארגונים2  
מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א'2 היחיד והקבוצה בארגון, הארגון וסביבתו
מבוא למערכות מידע2  
הארגון וסביבתו2 היחיד והקבוצה בארגון
סמסטר ב'
הכרת הדיווח הפיננסי2  
מנהיגות בארגונים2היחיד והקבוצה בארגון, הארגון וסביבתו 
אתיקה ואחריות חברתית בייעוץ ארגוני2 מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'
מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א' 
מבוא לאסטרטגיה2  
סה"כ24  

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורסמספר נ"זדרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
התערבויות אסטרטגיות2מבוא לאסטרטגיה, מבוא לכלכלה, 2 מתוך 3 קורסי הבחירה של ההתערבויות 
מיומנויות ייעוץ למנהלים2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב', אתיקה ואחריות חברתית בייעוץ ארגוני 
סמסטר ב'
ייעוץ ארגוני בארגונים גלובליים2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 
גיבוש זהות פרופסיונלית כיועץ\ת ארגוני\ת2מיומנויות ייעוץ למנהלים 
סמינר*2בהתאם לנושא הסמינר 
סדנה*2בהתאם לנושא הסמינר 
שנתי
הדרכה לפרקטיקום3מדידה והערכה כמותניות בארגונים, מדידה והערכה איכותניות בארגונים, מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'.מיומנויות ייעוץ למנהלים
פרקטיקום3 הדרכה לפרקטיקום
סה"כ18  

*רשימת נושאי הבחירה של הסמינר והסדנה יפורסמו בהמשך.

קורסי בחירה

שנה א'

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה:

סמסטר ב'
שם הקורסמספר נ"זדרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
התערבויות של תהליכי אנוש2 מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'
התערבויות טכניות-מבניות2 מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'
התערבויות של ניהול משאבי אנוש2 מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'

**ייתכנו שינויים\התאמות בהיצע קורסי הבחירה.

 

שנה ב'

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה:

 

סמסטר א'
שם הקורסמספר נ"זדרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטי2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 
ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הציבורי ובשלטון המקומי2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 
ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר השלישי ובחברה האזרחית2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 
ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיות2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 

**ייתכנו שינויים\התאמות בהיצע קורסי הבחירה.

 

תקנות

הערה: תקנות אלה באות בנוסף לאמור בתקנון הלימודים לתואר מוסמך של המכללה.

1.      בחינות, שיפור ציון והפסקת לימודים בעקבות כישלונות:

  1. בקורסים של תכנית הלימודים לתואר שני מתקיים מועד בחינה יחיד. חרף זאת, יהיה דקן ביה"ס רשאי לקבוע, מדי שנה, קורסים בתכנית בהם יתקיים מועד נוסף עקב נסיבות מיוחדות.
  2. סטודנט שקיבל בקורס ציון נכשל (הנמוך מ-65) יהיה רשאי לתקן כישלונו פעם אחת בלבד וזאת על-ידי רישום לקורס, במועד הראשון שבו הוא מוצע, לימוד הקורס מחדש ומילוי כל החובות בו או על-ידי עמידה בבחינת המועד הנוסף, אם יתקיים כזה.
  3. סטודנט שייכשל פעמיים בקורס חובה, יופסקו לימודיו.
  4. תלמיד הנכשל בקורס המהווה דרישת קדם לקורס אחר, לא יורשה להשתתף בקורס הדורש את הדרישה.
  5. סטודנט שיצבור במהלך לימודיו שלושה כישלונות בקורסים שונים יופסקו לימודיו.

    

2.      מהלך הלימודים ומשכם:

  1. תכנית הלימודים לתואר "מוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני" ערוכה במתכונת של שנתיים אקדמיות (ארבעה סמסטרים).
  2. על סטודנטים בשנה א' ושנה ב' להירשם לכל הקורסים המוגדרים בידיעון כקורסי שנה א' וכקורסי שנה ב' של התכנית, בהתאמה.
  3. סטודנט חייב לסיים את כל חובותיו לתואר, כולל מבחן הגמר (במידה ולא ביצע עבודת מחקר כמותנית) בתוך פרק הזמן האמור בסעיף 2.1 ולהגיש את עבודת המחקר הכמותנית (אם בחר לבצע אותה כחלופה למבחן הגמר) עד יום פתיחת שנת הלימודים העוקבת לשנת סיום לימודי שנה ב'.
  4. סטודנט שייבצר ממנו לסיים בהצלחה את כל חובות התואר בתוך שנתיים אקדמיות בשל כישלון בקורס\ים או עקב הפסקת לימודים יהיה רשאי לסיימן עד לתום השנה האקדמית השלישית בלבד.

    

3.      נוכחות חובה בשיעורים משמעה הגעה ל-80% מהשיעורים.

 

4.      הבחינות בתכנית יתקיימו בשעות אחר הצהריים בכל ימות השבוע. בימי שלישי הבחינות יתקיימו בשעות הבוקר או בשעות אחר-הצהריים.

 

5.      הכרה בלימודים קודמים (פטורים):

  1. סטודנט המתחיל ללמוד במכללה לאחר שלמד במוסד אקדמי מוכר או המחדש לימודיו במכללה חייב עקרונית לעמוד במלוא תכנית הלימודים. עם זאת, רשאי הסטודנט להגיש בקשה לפטור מקורס\ים (המפורטים בסעיף 5.2) על בסיס קורס שקול (בהיקף, בתכנים ובדרישות) שלמד כסטודנט מן המניין במסגרת לימודים לתואר ראשון\שני במוסד אקדמי מוכר. מוסד אקדמי מוכר הוא אוניברסיטה או מכללה המקיימת לימודים לתואר בהיתר המועצה להשכלה גבוהה. הגורם המוסמך להכיר בקורסים הוא ראש התכנית. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס "הכרה בקורסים". הטופס ניתן להורדה באתר בקישור: סטודנטים-> טפסים להורדה-> 'בקשה להכרה בקורסים'. עם הבקשה יש להמציא גיליון ציונים רשמי המתעד את מלוא לימודיו הקודמים של הסטודנט ואת פרשיית הלימודים (סילבוס) של הקורס המהווה בסיס לבקשת הפטור.
  2. קיימים שני סוגי פטור:
   • פטור ללא זיכוי בנקודות זכות – הסטודנט יהיה פטור מלימוד הקורס אך יחויב בלימוד קורס חלופי בהיקף נקודות זכות זהה: את מכסת נקודות הזכות ניתן יהיה להשלים מתוך הסמינרים והסדנאות בנושא לימודי ההעשרה וההרחבה בתוכנית המוצעת, או בקורסים רלוונטיים אחרים בביה"ס לניהול וכלכלה ובביה"ס למדעי ההתנהגות (רשימת הקורסים תפורסם בהמשך).

    המתקבלים לתכנית יוכלו לקבל פטור מלימודי קורס/קורסים מתוך שישה מהקורסים הבאים: ארבעת קורסי התשתית בניהול וכלכלה (נושא ב'), קורס 'היחיד והקבוצה בארגון' וקורס 'הארגון וסביבתו'. פטורים יינתנו לכל היותר משישה קורסים- 12 נ"ז בסה"כ.
   • פטור מהותי – הסטודנט יהיה פטור מלימוד הקורס ולא יחויב בקורס חלופי. פטור זה נועד על מנת לתת מענה למקרה ייחודי בו מתקבל/ת לתוכנית הלימודים מועמד/ת בעל תואר שני בתחום קרוב, שיבקש/תבקש פטור גם מקורסים מתקדמים על בסיס קורסים שנלמדו בעבר. הפטור המהותי המקסימלי שיינתן יהיה בהיקף של 4 נ"ז.
  3. על הסטודנט להגיש את טופס הבקשה לכל המאוחר שבועיים לפני תחילת הסמסטר בו נלמד הקורס נשוא הבקשה.
  4. ההכרה בקורסים תקפה רק לאחר אישור ראש התכנית.
  5. ציוני מוסדות אחרים ששימשו בסיס למתן פטור לא ישוקללו בציון הגמר.

    

6.      תנאי מעבר משנה לשנה:

עמידה בהצלחה בכל הדרישות של שנה א', הווה אומר, קבלת ציון 65 לפחות בכל אחד מקורסי שנה א'.

 

7.      תנאי סיום הלימודים בתכנית:

קבלת ציון של 65 לפחות בכל אחד מקורסי החובה והבחירה, כמו גם במבחן הגמר בייעוץ ופיתוח ארגוני (או בחלופה של עבודת המחקר הכמותנית, שתוצע לסטודנטים מצטיינים המעוניינים בכך), עמידה בכל דרישות הפרקטיקום, וציון ממוצע משוקלל של 70 לפחות בלימודי התואר בכללותם.

     8.  הציון הסופי בתואר:

          ציוני הקורסים והפרקטיקום מקבלים משקל של 85% בציון הסופי לתואר. משקל מבחן

          הגמר/עבודת המחקר הכמותנית בציון הסופי לתואר מהווה את  15% הנותרים.

 

     9. ועדת תואר שני:

תפקידי הוועדה:

 1. דיון בבקשות מיוחדות של סטודנטים.
 2. מעקב אחרי הישגי הסטודנטים בתכנית.
 3. ייזום עדכונים לתכנית (הוספת מסלולי התמחות שונים, עדכון קורסי החובה והבחירה).

חברי הוועדה: ראש התכנית (יו"ר), דקן בית הספר, נציג של תחומים אחרים במידת הצורך. הרכזת האקדמית של התכנית תשמש רכזת הוועדה.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

חזרה לתפריט