כניסה

בתי ספר ותוכניות לימוד לתואר ראשון - 2016

​ביה”ס למדעי המחשב

מ"מ דקן  בית הספר – פרופ' גדעון דרור


תכניות לימודים לתואר "בוגר" B.Sc., B.A.

במסגרת לימודי התואר הראשון בבית הספר למדעי המחשב מתקיימות שתי תכניות לימודים:

1.         תכנית לתואר בוגר B.Sc. במדעי המחשב.

במסגרת הלימודים בתכנית ניתן גם להתמחות באחד מהתחומים הבאים (ביטוי ללימודי התמחות או חטיבה יינתן בגיליון הציונים של הבוגר):

1.א.           התמחות בתקשורת ואינטרנט.

1.ב.           התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות.

1.ג.            חטיבה בניהול וכלכלה.

2.         תכנית לתואר בוגרB.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול.

 

 

 

רוב התכניות המתקיימות בביה"ס מאפשרות בחירה בין שני מסלולי לימוד – מסלול לימודי יום ומסלול דו-יומי (מעוף). במסלול לימודי היום לומדים שני סמסטרים בשנה, במשך 3 שנים. במסלול הדו-יומי לומדים הסטודנטים יומיים בשבוע, בימי חמישי (משעות הצהריים) ובימי שישי. סטודנטים הלומדים במסלול מעוף בתוכניות עם התמחות או חטיבה ייתכן וילמדו ביום נוסף (אחה"צ) באמצע השבוע. פריסת הלימודים במסלול הדו-יומי היא על פני 4 שנים, 3 סמסטרים בשנה. ישנו גם מסלול דו-יומי מקוצר של 3 שנים לסטודנטים שהם בוגרי היחידות הטכנולוגיות בצבא , הזכאים לפטורים מחלק מלימודיהם על סמך לימודים בצבא. פירוט מסלולי הלימודים הדו-יומיים נמצא בהמשך.

 

 

מעבר תכניות בתוך בית הספר למדעי המחשב:

סטודנט יהיה רשאי להחליף תכנית לימודים פעם אחת בלבד במהלך לימודיו כמפורט להלן. כל בקשה לשינוי יש להעביר למזכירות לא יאוחר מתום שנה א' (או מאוחר יותר אם הדבר לא יגרום לעיכוב בסיום לימודיו של הסטודנט ובאישור הדקן):

 • סטודנט הלומד בתכנית ללא התמחות/חטיבה יוכל לעבור לתכנית עם התמחות/חטיבה.
 • סטודנט הלומד בתכנית עם התמחות/חטיבה יוכל לעבור לתכנית ללא התמחות/חטיבה.
 • סטודנט הלומד בתכנית עם התמחות/חטיבה יוכל להחליף את סוג ההתמחות/חטיבה.     מעבר מסלול (מעוף/לא מעוף) בתוך בית הספר למדעי המחשב:
 • סטודנט הלומד במסלול מעוף יוכל לעבור למסלול הרגיל (לא מעוף) בכל שלב בתואר.   
 • סטודנט הלומד במסלול הרגיל יוכל לעבור למסלול מעוף עד תום שנה א', כפוף לאישור הדקן על סמך ציוניו.   להלן פירוט תכנית הלימודים המרכזית במדעי המחשב:

 

תכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב

 

מטרת התכנית

 

תכנית הלימודים לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב מכשירה את בוגריה להשתלב במגוון העיסוקים בתחום זה שמציעות התעשיות עתירות הטכנולוגיה, כמו גם להמשך הלימודים לתארים מתקדמים ולמחקר מדעי. מושם דגש על הקניית כלים יישומיים מתקדמים, בצד העמקה מדעית והכרת הבסיס התיאורטי של מדעי המחשב.

מומלץ ללמוד לפי המבנה הרשום בהמשך מכיוון שהרישום לקורסים נעשה על פי תכנית הלימודים. ליתר הסטודנטים יאושר רישום לקורסים על בסיס מקום פנוי.

 
מבנה התכנית
מסגרת מס' נ"ז
קורסי חובה 84

קורסי בחירה במדעי המחשב (כ- 10 קורסים)

מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז קורסי בחירה במדעים (פיסיקה, ביולוגיה, כימיה ועוד)

30
קורס בחירה במתמטיקה *4
סדנה6
סה"כ 124

 

*        במסגרת קורסי הבחירה נדרש לפחות קורס בחירה אחד במתמטיקה בהיקף של 4 נ"ז. ניתן ללמוד קורסי בחירה מתמטיים נוספים אשר ייכללו במסגרת קורסי הבחירה במדעי המחשב.

 

קורסי חובה          

שנה א'

לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א'.        

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  
לקורס  
סמסטר א'      
תורת ההנמקה  3- 3
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות  תורת ההנמקה32 4
חדו"א 1 תורת ההנמקה42 6
מבוא למדעי המחשב  52 6

 

 

סמסטר ב'      

אלגברה לינארית 1

 

 

לימוד מוקדם של הקורסים:

 1. תורת ההנמקה
 2. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

  נדרש ציון עובר בלפחות אחד משני הקורסים

 

 42 6
חדו"א 2חדו"א 1אלגברה לינארית 14- 4
מבוא להסתברות1.מבוא ללוגיקה
    ולתורת הקבוצות
2.חדו"א 1
1.  חדו"א 2
2. מתמטיקה בדידה
32 4
מתמטיקה בדידה

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

תורת ההנמקה

חדו"א 232 4
תכנות מתקדם בשפת Cמבוא למדעי המחשב 32 4
סה"כ שנה א'     41 נ"ז


שנה ב'     
מומלץ לקחת  קורסי בחירה החל משנה ב' סמסטר ב'.              

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז
 לקורס
סמסטר א'      
מבני נתוניםכל קורסי שנה א'תכנות מכוון עצמים ושפת   ++ C5- 4
תכנות מכוון עצמים ושפת  ++ Cתכנות מתקדם בשפת C 32 4
אלגברה לינארית 2אלגברה לינארית 1 4- 4
מבנה מחשביםתכנות מתקדם בשפת C 4- 4
קורס בחירה  3- 3
סמסטר ב'      
ארכיטקטורת מחשביםמבנה מחשבים 4- 4
אלגוריתמים

 

מבני נתונים

 

 5- 4
ארגון המחשב ושפת סף

תכנות מתקדם בשפת C 

מבנה מחשבים2- 2
קורס בחירה מתמטי  4- 4
2 קורסי בחירה      
סה"כ שנה ב'    

26 נ"ז חובה

סה"כ כ40 נ"ז


שנה ג'

השלמת קורסי הבחירה ובנוסף:

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  
לקורס
סמסטר א'      
חישוביותאלגוריתמים 5  4
סדנה

 

מבני נתונים

תכנות מכוון עצמים ושפת C++

ודרישות נוספות  בהתאם לסדנה

 6  6
סמסטר ב'      
סיבוכיותחישוביות 5- 5
המשך סדנה      
סמסטר א' או ב'      
מערכות בסיסי נתוניםמבני נתונים 3- 3

מערכות הפעלה

 

1. תכנות מתקדם בשפת C

2.תכנות מכוון עצמים
    ושפת   ++ C

 3 .מבני נתונים
4. ארכיטקטורת
    מחשבים

5. ארגון המחשב ושפת
    סף

 42 5
6-7 קורסי בחירה במהלך השנה      
סה"כ שנה ג'    

23 נ"ז חובה

סה"כ כ44 נ"ז

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלולי הלימוד רגיל/מעוף. 

אם לקורס יש דרישת קדם של קורס אחר, כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות. 

סדנה במסלול ללא התמחות :

יש לבחור סדנה אחת.  היקף כל סדנה – 6 נ"ז.

דרישות קדם לכל הסדנאות הן: מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++ .

בנוסף, מפורטות דרישות קדם ייחודיות לכל סדנה בטבלה בהמשך.

 

שנה שם סדנה דרישות קדם
ג'טלפונים סלולריים 
יצירת מוצר תוכנה 
ניתוח מערכות לימוד מקביל של הקורס ניתוח מערכות
פיתוח תוכנה בטכנולוגיות דוט – נט מתקדמותלימוד מוקדם או מקביל של הקורס פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C#
סדנת צה"ל 

Home Cummunication

 

 

 

הערות

 1. ניתן יהיה להירשם על בסיס מקום פנוי לסדנאות נוספות מההתמחויות השונות ובכפוף
  לעמידה בדרישות הקדם.
 2. סדנאות תיפתחנה בסמסטר א' בלבד לא תיפתחנה סדנאות בסמסטר ב'.

 

הסדנות הנוספות הן:

אינטרנט

הנדסת תוכנה

יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה

 

קורסי בחירה

ניתן ללמוד עד 10 נ"ז מקורסי בחירה מדעיים ונדרש לפחות קורס אחד מקורסי הבחירה המתמטיים.

לסטודנטים הלומדים בהתמחות/חטיבה: היקף קורסי הבחירה רשום בפירוט ההתמחות/חטיבה.

מומלץ להירשם לקורסי בחירה כבר בשנה ב כמפורט בטבלאות המפרטות את מבנה התואר עמ' 4-5

להלן פירוט כל קורסי הבחירה המוצעים בשנה"ל תשע"ו לפי סדר הא' – ב', כולל דרישות הקדם.

בהמשך יפורטו התחומים שאליהם משוייכים הקורסים.

 

קורסי בחירה במדעי המחשב שניתנים בשנת הלימודים תשע"ו:  

שם הקורס נ"ז דרישות קדם בציון עובר
סמס' א'   
אינטרנט ושפת ג'אוה4תכנות מכוון עצמים ושפת C++
בניית יישומים מאובטחים3אלגוריתמים
גרפיקה ממוחשבת3תכנות מתקדם בשפת C, תכנות מכוון עצמים ושפת C++, אלגברה ליניארית 1
האם ביולוג יכול לתקן רדיו?3אין
היבטים פיננסיים בניהול חברות סטארט – אפ3אין
המתמטיקה שמאחורי מנועי החיפוש4חשבון דיפרנציאלי 1, אלגברה לינארית 1
הנדסת תוכנה מכוונת עצמים 3תכנות מתקדם בשפת C
חידושים במבני נתונים3מבני נתונים בציון עובר, אלגוריתמים-לימוד במקביל
יסודות בזיהוי פלילי3אין
כלים ושיטות מודרניות3אין
מבוא לגנטיקה3אין
מבוא לתקשורת מחשבים4תכנות מתקדם בשפתC  , מבני נתונים
מבוא לתורת  המספרים4חדו"א ,1 מבוא להסתברות, מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות, מתמטיקה בדידה, אלגברה ליניארית 1, מבוא למדעי המחשב
נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה 4מבוא להסתברות, אלגברה לינארית 1
ניהול פרויקטים3אין
ניתוח מערכות 3אין
עיבוד תמונות ואותות במחשב3חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1
פיתוח יישומי אינטרנט3תכנות מכוון עצמים ושפת C++
פיתוח משחקי מחשב בדו מימד ותלת מימד3

פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C#

לימוד מקביל של הקורס:  אלגברה ליניארית  1

קומפיילרים וניתוח מתקדם של שפות תכנות3ארגון המחשב ושפת סף, אלגוריתמים
קריאה מודרכת במתמטיקה1אלגברה לינארית 1, חדו"א 2
תכנות יישומי בעזרת  Design Patterns3תכנות מכוון עצמים ושפת, C++  פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת # C
תכנות מונחה עצמים בסביבת  דוט נט ושפת C#4תכנות מכוון עצמים ושפת  C++
תכנות מקבילי3תכנות מכוון עצמים ושפת ++C, ארכיטקטורת מחשבים, אלגוריתמים
DATA MINING (כריית מידע)3אלגברה לינארית 1, מבוא להסתברות, תכנות מתקדם בשפתC , מבני נתונים
סמס' ב'  
אבטחת יישומים ברשת3אלגוריתמים
אבטחת מידע ממוחשב3מבני נתונים
אבני דרך בהיסטוריה של המתמטיקה3ציון עובר בכל קורסי החובה של שנה א'.
אינטרנט ושפת ג'אוה4תכנות מכוון עצמים ושפת C++
אלגוריתמים בביולוגיה מולקולרית3אלגוריתמים
נושאים בגיאומטריה  4אין

לוגיקה למדעי המחשב

*הקורס נדרש ללימודי תואר שני באוניברסיטאות 

4מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, מתמטיקה בדידה, מבוא למדעי המחשב
היכרות עם המוח3אין
למידה מבוססת חידות3מבוא להסתברות
מבוא לבינה מלאכותית3מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, תכנות מתקדם בשפת C
מבוא לתקשורת מחשבים4תכנות מתקדם בשפת C, מבני נתונים
משולחן המדע ועד מדף התרופות2אין
ממשקים מוחשיים3תכנות מתקדם בשפת C
נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה4מבוא להסתברות, אלגברה לינארית 1
ניהול מערכת תפעולית3אין
ניתוח מערכות3אין
ניהול פרויקטים3אין
פיתוח בשלות בצוותי תוכנה3תכנות מכוון עצמים ושפת  C++
פרויקטים בתעשייה3

ציון עובר  בקורס  תכנות מכוון עצמים ושפת ++C .

בנוסף נדרש  ציון עובר בקורס  אחד לפחות משלושת הקורסים הבאים: אינטרנט ושפת ג'אווה, פיתוח יישומי אינטרנט, פיתוח בטכנולוגיית דוט נט ו- #C

קריאה מודרכת במתמטיקה1אלגברה לינארית 1, חדו"א 2
תורת הגרפים4מתמטיקה בדידה
תכנות יישומי בעזרת  Design Patterns3תכנות מכוון עצמים ושפת, C++  פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת # C
תכנות מונחה עצמים בסביבת  דוט נט ושפת C#3תכנות מכוון עצמים ושפת, C++

 

  חלוקת קורסי הבחירה לפי תחומים:

 

קורסים בתיאוריה של מדעי המחשב וקורסים מתמטיים:

שם הקורס ניתן בסמס'
אבני דרך בהיסטוריה של המתמטיקהב'

אוטומטים ושפות פורמליות

*הקורס נדרש ללימודי תואר שני באוניברסיטאות

 
אלגוריתמים בביולוגיה מולקולריתב'
נושאים בגיאומטריהב'
המתמטיקה שמאחורי מנועי חיפוש וכריית מידעא' וקיץ
חידושים במבני נתוניםא'
כלים ושיטות מודרניות א'
לוגיקה למדעי המחשבב'
מבוא לתורת המספריםא'
נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקהא' וב'
קריאה מודרכת במתמטיקהא' וב'
תורת הגרפיםב'

 

קורסים מדעיים:

שם הקורס ניתן בסמס'
אסטרופיזיקהקיץ
גנים וסביבה בתורשת האדםלא ניתן בתשע"ו
האם ביולוג יכול לתקן רדיו?א'
היכרות עם המוחב'
 יסודות בזיהוי פליליא'
מבוא לגנטיקהא'
מבוא למכניקת קוונטיםלא ניתן בתשע"ו
מפגשים עם הביולוגיהב'
משולחן המדע ועד מדף התרופות  ב'

 

 

קורסי בחירה בתקשורת ואינטרנט:

הקורסים מתמקדים בצדדים המעשיים של אחד התחומים הנדרשים ביותר כיום בתעשייה ועוסקים בנושאים כגון:

תקשורת אלחוטית בין מחשבי כף יד ובין שרתים ללקוחות מזדמנים, תקשורת חבר לחבר ומערכות מבוזרות, העברה של

וידאו ומידע בזמן אמת באינטרנט, רשתות חברתיות וניתוב ברשתות מהירות.

שם הקורס ניתן בסמס'
אבטחת יישומים ברשתב'
אינטרנט ושפת ג'אווהא', ב' וקיץ
טכנולוגיות ווב ומובייל מתקדמותקיץ
טכנולוגיה של ביג דאטהלא ניתן בתשע"ו
מבוא לתקשורת מחשבים א', ב' וקיץ
נושאים מתקדמים באינטרנטב'
פיתוח יישומי אינטרנטא'


 

קורסי בחירה בתכנות/הנדסת תוכנה ומערכות:

קורסים בתחום מערכות התוכנה, שיטות תאורטיות ופרקטיות להתמודדות עם האתגרים

ההולכים וגדלים של מערכות תוכנה.

שם הקורס ניתן בסמס'
אינטרנט ושפת  ג'אווהא', ב' וקיץ
הנדסת תוכנה מכוונת עצמיםא', קיץ
מבוא לתכנות מערכות ב'
ניתוח מערכותא', ב'

פיתוח משחקי מחשב בדו מימד ותלת מימד

 

א' וקיץ
פרויקטים בתעשייהב'
קומפיילרים  וניתוח מתקדם של  שפות תכנותא'
תכנות יישומי בעזרת  Design Patternsא', ב', קיץ
תכנות מונחה עצמים בסביבת  דוט נט ושפת C#א', ב'
תכנות מקביליא'

 

קורסי בחירה בניהול ויזמות:

קורסים שמטרתם להקנות ידע ומיומנויות חיוניות למחשוב, עם דגש על היבטים ניהוליים.

 

שם הקורס ניתן בסמס'
היבטים  פיננסיים בניהול חברות סטארט- אפא'
ניהול מערכת תפעוליתב'
ניתוח מערכות א', ב'
ניהול פרויקטיםא', ב'
פיתוח בשלות בצוותי תכנהב'
פיתוח תוכנה מקוד למוצרלא ניתן בתשע"ו

 

קורסי בחירה באבטחת מידע/סייבר:

שם הקורס ניתן בסמס'
אבטחת יישומים ברשתב'
אבטחת מידע ממוחשבב'
בניית יישומים מאובטחיםא'

 

קורסי בחירה בלמידה ממוחשבת ובינה מלאכותית:

קורסים העוסקים בתכנון מכונות אשר מסוגלות לבצע משימות הדורשות אינטליגנציה.

שם הקורס ניתן בסמס'
למידה מבוססת חידות ב'
מבוא לאינטליגנציה משחקיתא'
מבוא לבינה מלאכותיתב'
מבוא לבינה עיסקיתא'
DATA MINING (כריית מידע)א'

 

 

        קורסים יישומיים נוספים במדעי המחשב:

שם הקורס ניתן בסמס'
גרפיקה ממוחשבתא'
ממשקים מוחשיים ב'
עיבוד תמונות ואותות במחשבא'

 

**רישום לתואר שני - בחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה נדרש לימוד של 2 הקורסים – לוגיקה למדעי המחשב ואוטומטיים ושפות פורמליות, כתנאי לקבלה לתואר שני.

1.א.     תכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב עם התמחות בתקשורת ואינטרנט

 

בעולם שבו כולם מחוברים לכולם, בין אם על ידי טלפונים סלולאריים או דרך האינטרנט, יש חשיבות רבה למחקר ופיתוח בתחום התקשורת. ההתמחות מתמקדת בהוראה בתחום רשתות התקשורת ונעזרת במעבדת תקשורת המקיימת מחקר פעיל שעוסק בתקשורת אלחוטית בין מחשבי כף יד ובין שרתים ללקוחות מזדמנים, תקשורת חבר לחבר ומערכות מבוזרות, העברה של וידאו ומידע בזמן אמת באינטרנט, רשתות חברתיות וניתוב ברשתות מהירות.

קשר עם התעשייה:

חלק מהפרויקטים הנערכים במעבדה לתקשורת ממומנים על ידי התעשייה ונעשים תוך שיתוף פעולה עם חברות שונות. שיתוף זה מאפשר לנו להצטייד בציוד מתקדם, כגון רובוטים ושרתים חדישים ולחשוף את הסטודנטים לחזית הטכנולוגית ולמחקר עתידי.

 

היקף הלימודים במסלול מדעי המחשב בצירוף ההתמחות בתקשורת ואינטרנט הוא 124 נ"ז, המורכבים מקורסי החובה בלימודי התכנית במדעי המחשב, מקורסי החובה בהתמחות, מקורסי בחירה במדעי המחשב ובהתמחות ומסדנה בתחום ההתמחות.

 

מסגרת   מס' נ"ז
קורסי חובה במדעי המחשב (ראו פירוט במסגרת תכנית  ה-B.Sc. במדעי המחשב) 84
קורסי חובה בהתמחות 8
קורס בחירה במתמטיקה 4
קורס בחירה בהתמחות 3
קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב (מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז ממסגרת קורסי הבחירה במדעים) 19
סדנה שנתית בתקשורת / אינטרנט 6
סה"כ   124

 

מבנה התכנית:

 

פירוט קורסי ההתמחות בתקשורת ואינטרנט:

  שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז
קורסי חובה בהתמחות שנה ב'

מבוא לתקשורת מחשבים

 

תכנות מתקדם בשפת C, מבני נתונים4
שנה ג' –  יש ללמוד אחד מקורסים אלה אינטרנט ושפת ג'אווה

תכנות מכוון עצמים ושפת C++4
נושאים מתקדמים באינטרנטמבוא לתקשורת מחשבים, אלגוריתמים4

קורסי בחירה בהתמחות.

יש ללמוד קורס אחד בהיקף 3 נ"ז

 

אבטחת יישומים ברשתמבוא למדעי המחשב, אלגוריתמים3
טכנולוגיות ווב ומובייל מתקדמות תכנות מכוון עצמים ושפת C++3
פיתוח יישומי אינטרנט תכנות מכוון עצמים ושפת C++3
אבטחת רשתות תקשורתתכנות מתקדם בשפת C , מבוא לתקשורת מחשבים3

*בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף

** קורס זה ניתן במקום הקורס 'ניתוב ומידול רשת אינטרנט'. 

 
סדנה בחטיבה :

יש לבחור סדנה אחת.  היקף כל סדנה – 6 נ"ז.

 

שנה שם סדנה דרישות קדם בציון עובר
ג'אינטרנט מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++
ישומי רשתמבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++

 

1.ב.     תכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב עם התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות

 

ההתפתחות המהירה של טכנולוגיות המחשוב הביאה ליצירת מערכות תוכנה רבות ומגוונות. בעשור האחרון, כאשר מורכבות המערכות גדלה והדרישות משתנות בקצב מהיר, התעורר הצורך בהקניית שיטות לארגון ופיתוח מערכות אלו.

ההתמחות המוצעת בהנדסת תוכנה ומערכות תעסוק בשיטות תיאורטיות ופרקטיות  להתמודדות עם אתגרים אלה. מטרת ההתמחות היא לצייד את הבוגרים בידע ובמיומנות המאפשרים להם להשתלב בתעשיית התוכנה ולהתמודד עם הצורך הגובר בפתרונות תוכנה טכנולוגיים  המותאמים למערכות תוכנה גדולות.

 

היקף הלימודים בתכנית מדעי המחשב בצירוף ההתמחות בהנדסת תוכנה ומערכות הוא 124 נ"ז, המורכבים מקורסי החובה, מקורסי בחירה במדעי המחשב ובהתמחות ומסדנה בתחום ההתמחות. את קורסי הבחירה של ההתמחות ניתן להתחיל ללמוד החל מהסמסטר השני של שנת הלימודים השנייה.

מבנה התכנית:

מסגרת מס' נ"ז
קורסי חובה במדעי המחשב (ראו פירוט במסגרת תכנית  ה-B.Sc. במדעי המחשב)84

קורסי בחירה במדעי המחשב

(מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז קורסי בחירה במדעים)

18
קורס בחירה במתמטיקה4
קורסי בחירה בהתמחות12
סדנה בהתמחות6
סה"כ124

 

פירוט קורסי ההתמחות בהנדסת תוכנה ומערכות:

מסגרת שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז
קורסי בחירה בהתמחותהנדסת תוכנה מכוונת עצמיםתכנות מכוון עצמים ושפת C++3
ניהול פרויקטים_3
ניתוח מערכות  3
פיתוח תוכנה מקוד למוצר  
תכנות יישומי בעזרת Design Patternsתכנות מכוון עצמים ושפת C++, פיתוח בטכנולוגיות דוט ושפת C#3
סדנה בהתמחותהנדסת תוכנהמבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++6

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף .

 

1.ג.      תכנית לתואר "בוגר"B.Sc. במדעי המחשב בצירוף החטיבה בניהול וכלכלה

 

בית הספר למדעי המחשב מציע תכנית לימודים ייחודית המשלבת קורסים במדעי המחשב עם לימודי חטיבה בניהול. במסגרת תכנית זו, בנוסף ללימודים במדעי המחשב, מקבלים תלמידי החטיבה היכרות עם קורסי ניהול (ניהול עסקי וניהול בתחום המחשבים) ועם קורסי בסיס בכלכלה.

תכנית הלימודים מכשירה את בוגריה לעבודה במיוחד בתחומי הפיתוח והניהול.

מסגרת מס' נ"ז
קורסי חובה במדעי המחשב  (ראו פירוט במסגרת תכנית  ה-B.Sc. במדעי המחשב) סטודנטים בתכנית זו אינם מחויבים בלימוד קורס  החובה "אלגברה ליניארית 2" .80
קורסי חובה בחטיבה 15
קורסי בחירה בחטיבה 8-12

קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה ומדעים

סטודנטים בתכנית אינם מחויבים בלימוד קורס בחירה במתמטיקה. במסגרת קורסי בחירה במדעים ניתן ללמוד עד 10 נ"ז לכל היותר.

11-15
סדנה בחטיבה6
סה"כ 124
מבנה התכנית :

 

קורסי החובה בחטיבה:
שנה סמסטר שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז
שנה ב'סמסטר א'מבוא למיקרו כלכלה-4
נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקהמבוא להסתברות, אלגברה לינארית 1 4
סמסטר ב'ניהול מערכת תפעולית-3
חשבונאות א' -4
סה"כ   15

 

סדנה בחטיבה :

         יש לבחור סדנה אחת.  היקף כל סדנה – 6 נ"ז.

שנה שם סדנה דרישות קדם
ג'ניתוח מערכות

מבני נתונים,  תכנות מכוון עצמים ושפת C++

לימוד במקביל: ניתוח מערכות

יזמות בפיתוח מוצרי תוכנהמבני נתונים,  תכנות מכוון עצמים ושפת C++

 

לתשומת לבכם, קורסי הבחירה המוצעים במסלול זה נלמדים במסגרת ביה"ס לניהול וכלכלה. לבדיקת דרישות הקדם לקורסים אלה אנא עיינו בפרק "ביה"ס לניהול וכלכלה".

 

 

שנה ג'

יש ללמוד קורסי בחירה מן הרשימה הבאה בהיקף של 8-12 נ"ז.

שם הקורס מס' נ"ז
היבטים פיננסיים בניהול חברות סטארט אפ3
פיתוח בשלות בצוותי תוכנה3
פיתוח תוכנה מקוד למוצר3
תורת המחירים א'4
מבוא למאקרו כלכלה4
יסודות האסטרטגיה3
יסודות היזמות למדעי המחשב4
יסודות המימון5
יסודות התנהגות ארגונית – מיקרו2
יסודות התנהגות ארגונית – מאקרו2
יסודות השיווק3
תורת ההחלטות2
תורת המחירים ב'5

 


 

2.    תכנית לתואר "בוגר" B.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול

 

(תכנית משותפת לביה"ס לכלכלה וניהול ולביה"ס למדעי המחשב)

 

מטרת התכנית היא להעניק לבוגריה ידע בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול. התכנית מכשירה את בוגריה הן לתפקיד ניהולי כללי והן לתפקיד ניהול בתעשיית המחשבים.

התכנית מקנה בסיס להמשך לימודים לתארים גבוהים בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול.

מבנה התכנית        
היקף הלימודים בתכנית הוא 130 נ"ז.

שנה א'

כלכלה וניהול מדעי המחשב
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם
ציון עובר לימוד מוקדם     ציון עובר לימוד במקביל
סמסטר א'
   
סמסטר א'
   
מבוא למיקרו כלכלה4  מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות 4 תורת ההנמקה
יסודות התנהגות ארגונית – מיקרו2  מבוא למדעי המחשב6  
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה4  חדו"א 1

6

 

 תורת ההנמקה
סטטיסטיקה תיאורית   

תורת

ההנמקה

3  

 

 

 

סמסטר ב'
   
סמסטר ב'
   
יסודות התנהגות ארגונית- מאקרו2 יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו    
מבוא למאקרו כלכלה3 מבוא למיקרו כלכלהאלגברה לינארית 1 4

1. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות,  או

2. תורת ההנמקה

 
תורת המחירים א'3מבוא למיקרו כלכלהחדו"א 1תכנות מתקדם בשפת C4מבוא למדעי המחשב 
חשבונאות א'4      
הסקה סטטיסטית4 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה    
סה"כ 26       27   
סה"כ 53 נ"ז

 

שנה ב'

כלכלה וניהול
מדעי המחשב
שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם
ציון עובר לימוד מוקדם ציון עובר לימוד במקביל
סמסטר א'
סמסטר א'
תורת המחירים ב'4חדו"א 1תורת המחירים א'מתמטיקה בדידה6מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת ההנמקהחדו"א 2
מאקרו כלכלה א'3

1. מבוא למאקרו כלכלה

2. מבוא למיקרו כלכלה

3. חדו"א 1

 חדו"א 24חדו"א 1אלגברה ליניארית 1
חשבונאות ב'3 חשבונאות א'    
אקונומטריקה א' 

1. חדו"א 1

2. מבוא להסתברות

3. סטטיסטיקה תיאורית

4. הסקה סטטיסטית

     
סמסטר ב'
סמסטר ב'
תורת המחירים ג'3תורת המחירים א' תורת המחירים ב'מבנה מחשבים4תכנות מתקדם בשפת C 
מאקרו כלכלה ב'3 מאקרו כלכלה א'תכנות מכוון עצמים ושפת C++4תכנות מתקדם בשפת C 
מבוא לניהול משאבי אנוש2 יסודות התנהגות ארגונית- מאקרומבני נתונים4כל קורסי שנה א'תכנות מכוון עצמים ושפת ++C
אקונומטריקה ב'2תורת המחירים א'אקונומטריקה א'     
סה"כ 23     22  
סה"כ 45 נ"ז


 

שנה ג'

 

כלכלה וניהול
מדעי המחשב
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם
ציון עובר לימוד מוקדם ציון עובר
סמסטר א'
סמסטר א'
יסודות השיווק3  אלגוריתמים 4מבני נתונים
תורת ההחלטות2חדו"א 2הסקה סטטיסטיתארכיטקטורת מחשבים4מבנה מחשבים
יסודות המימון4

1. מבוא למיקרו כלכלה

2. מבוא להסתברות     

3. סטטיסטיקה תיאורית

4. הסקה סטטיסטית

5. חשבונאות א'

    

 

סמסטר ב'
סמסטר ב'
ניהול ביצועים3

חדו"א 2

 

הסקה סטטיסטיתחישוביות4אלגוריתמים
    מערכות הפעלה5

1. מבני נתונים

2. ארכיטקטורת מחשבים

3. תכנות מתקדם בשפת C

4 . C++

    מערכות בסיסי נתונים3מבני נתונים
סה"כ 12    20 
סה"כ 32 נ"ז

 

 

 • יש ללמוד על פי ההמלצות. חריגה מההמלצות אינה מחייבת את המכללה למערכת שעות תקינה לסטודנט.
 • קורסי מדעי המחשב יינתנו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.
 • אם יש לקורס דרישת קדם של קורס אחר, כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות.

   

  בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף.

 

מסלול לימודים דו –יומי - תכנית "מעוף" – תכנית לתואר "בוגר" B.Sc.במדעי המחשב

 

תכנית "מעוף" בנויה במתכונת של 4 שנים, 12 סמסטרים, כולל סמסטר קיץ. בתכנית "מעוף" לתואר "בוגר" במדעי המחשב עם התמחות/חטיבה ייתכן כי הלימודים יתפרשו בשנים ג' ו- ד' על פני יום נוסף בשבוע (אחה"צ).

כמו כן, בסמס' קיץ יתכן שהלימודים יתפרשו על פני יום נוסף בשבוע וזאת כיון שסמס' קיץ קצר יותר.

להלן מבנה מסלול הלימודים הדו-יומי לתכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב למתחילים לימודיהם בסמסטר א' תשע"ו.

בהמשך מפורטים קורסי החובה בחטיבה בניהול וכלכלה ובהתמחות בתקשורת ואינטרנט.

* מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת כאן. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלול לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר או לקושי בשיבוץ מערכת שעות.

* הבחינות בקורסים לא יתקיימו בהכרח בימי ה' ו-ו' אלא בשאר ימי השבוע.

* קורסי אנגלית יתקיימו ביום נוסף במהלך השבוע.

 

קורסי חובה      
שנה א'

לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א'.

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
מבוא למדעי המחשב  52 6
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות  תורת ההנמקה32 4
תורת ההנמקה  3- 3
סמסטר ב'      
חדו"א 1 תורת ההנמקה42 6
אלגברה לינארית 1

לימוד מוקדם של הקורסים:
1. תורת ההנמקה

2. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות.

נדרש ציון עובר בלפחות אחד משני הקורסים.

 42 6
סמסטר קיץ      
חדו"א 2חדו"א 1אלגברה לינארית 14- 4
מתמטיקה בדידהמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חדו"א 232 4
שנה א     סה"כ  33 נ"ז

 

 

 

שנה ב'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
מבוא להסתברות1.מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות
2.חדוו"א 1
1. חדו"א 2
2. מתמטיקה  בדידה
32 4
אלגברה לינארית 2אלגברה לינארית 1 4- 4
תכנות מתקדם בשפת Cמבוא למדעי המחשב 32 4
סמסטר ב'      
מבני נתוניםכל קורסי שנה א'תכנות מכוון עצמים ושפת   ++ C5- 4
תכנות מכוון עצמים ושפת  ++ Cתכנות מתקדם בשפת C 32 4
**ארכיטקטורת מחשבים לבעלי פטורים מתאימים      
סמסטר קיץ      
אלגוריתמיםמבני נתונים 5- 4
מבנה מחשביםתכנות מתקדם בשפת C 4  4
**מערכות בסיסי נתונים לבעלי פטורים מתאימים      
שנה ב'     סה"כ 29 נ"ז

 

שנה ג'

 

שם הקורס דרישות קדם  
ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
ארגון המחשב ושפת סףתכנות מתקדם בשפת Cמבנה מחשבים2- 2
סמסטר ב'      
ארכיטקטורת מחשביםמבנה מחשבים 4  4
סמסטר קיץ      
מערכות בסיסי נתוניםמבני נתונים 3- 3
*במהלך השנה כ6-7  קורסי בחירה בתכנית       
קורס בחירה מתמטי      
שנה ג'    

סה"כ 9 נ"ז חובה

סה"כ 30\27 נ"ז

 

שנה ד'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
חישוביותאלגוריתמים 5  4
מערכות הפעלה

1. תכנות מתקדם
בשפת C

2. מבני נתונים
3. ארכיטקטורת
מחשבים

4 . ארגון המחשב ושפת סף

 42 5
סדנה בפיתוח תוכנה (שנתי)

מבני נתונים,

תכנות מכוון עצמים ושפת C++

ודרישות נוספות בהתאם לסדנה

 6  6
סמסטר ב'      
סיבוכיותחישוביות 5  5
המשך סדנה      
סמסטר קיץ      
קורסי בחירה        
*במהלך השנה כ- 4-5  קורסי בחירה      
שנה ד    

סה"כ 20 נ"ז חובה

סה"כ 35\32 נ"ז

 

יתכן וקורסי הבחירה יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי-שישי.

ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים פרט לאלה שניתנים בימים חמישי – שישי גם בימים אחרים.

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף.

 

קורסי חובה בהתמחויות :

*ייתכן וקורסים אלו יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי-שישי.

 

החטיבה בניהול:

שנה ב' – סמס' א' : מבוא למיקרו כלכלה.

 

שנה ב' – סמס' ב': חשבונאות א'. 

 

שנה ב' – סמס' ב' : ניהול מערכת תפעולית.

 

שנה ג' – סמס' ב': נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה – דרישת קדם: מבוא להסתברות, אלגברה לינארית 1.

 

החטיבה בתקשורת ואינטרנט:

שנה ג' – סמס' א': אינטרנט ושפת ג'אווה  - דרישת קדם: תכנות מכוון עצמים ושפת ++C.  

שנה ג' – סמס' ב': מבוא לתקשורת מחשבים – דרישת קדם: מבני נתונים ותכנות מתקדם בשפת C .

שנה ד' – סמס' א': נושאים מתקדמים באינטרנט, דרישת קדם: מבוא לתקשורת מחשבים, אלגוריתמים.

     
מסלול מעוף – למתחילים לימודיהם בסמסטר ב'

להלן מבנה מסלול הלימודים הדו-יומי לתכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב למתחילים לימודיהם בסמסטר ב' תשע"ו.

בהמשך מפורטים קורסי החובה בחטיבה בניהול וכלכלה ובהתמחות בתקשורת ואינטרנט.
 

קורסי חובה

שנה א'

לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א'     .

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר ב'      
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות  תורת ההנמקה32 4
חדו"א 1 תורת ההנמקה42 6
תורת ההנמקה  3- 3
סמסטר קיץ      

אלגברה לינארית 1

 

 

לימוד מוקדם של הקורסים:
1. תורת ההנמקה

2. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

נדרש ציון עובר בלפחות אחד משני הקורסים:

 

 42 6
חדו"א 2חדו"א 1אלגברה לינארית 14- 4
שנה א'     סה"כ 23 נ"ז

 

שנה ב'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
מבוא למדעי המחשב  52 6
אלגברה לינארית 2אלגברה לינארית 1 4- 4
סמסטר ב'      
תכנות מתקדם בשפת Cמבוא למדעי המחשב 32 4
מתמטיקה בדידהמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חדו"א 232 4
סמסטר קיץ      
מבנה מחשביםתכנות מתקדם בשפת C 4  4
מבוא להסתברות1. מבוא ללוגיקה
   ולתורת הקבוצות
2. חדוו" א 1
1. חדו"א 2
2. מתמטיקה
     בדידה
32 4
שנה ב'     סה"כ 26 נ"ז

     

שנה ג'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
ארגון המחשב ושפת סף 
תכנות מתקדם בשפת C
מבנה מחשבים2- 2
סמסטר ב'      
ארכיטקטורת מחשביםמבנה מחשבים 4  4
מבני נתוניםכל קורסי שנה א'תכנות מכוון עצמים ושפת   ++ C5- 4
תכנות מכוון עצמים ושפת  ++ Cתכנות מתקדם בשפת C 32 4
סמסטר קיץ      
מערכות בסיסי נתוניםמבני נתונים 3- 3
אלגוריתמיםמבני נתונים 5- 4
*במהלך השנה כ 2-3  קורסי בחירה      
קורס בחירה מתמטי  4- 4
שנה ג'    

סה"כ 25 נ"ז חובה

סה"כ 34\31 נ"ז

 

שנה ד'

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל או   ציון עובר ש"ס 
שיעור *
ש"ס  תרגיל נ"ז  לקורס *
סמסטר א'      
חישוביותאלגוריתמים 5  4
מערכות הפעלה

1.תכנות מתקדם בשפת  C

2.מבני נתונים

3. C++

3. ארכיטקטורת מחשבים

4 . ארגון המחשב ושפת סף

 42 5
סדנה בפיתוח תוכנה (שנתי)

מבני נתונים

תכנות מכוון עצמים ושפתc++  ודרישות נוספות  בהתאם לסדנה

 6  6
סמסטר ב'      
סיבוכיותחישוביות 5  5
המשך סדנה      
סמסטר קיץ      
קורסי בחירה       
*במהלך השנה 4-5 קורסי בחירה      
שנה ד'    

סה"כ 22 נ"ז חובה

סה"כ 37\34 נ"ז

 

 

שנה ה'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור *
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס *
סמסטר א'      
3-4 קורסי בחירה       
שנה ה'     סה"כ 12\9 נ"ז

 

יתכן וקורסי הבחירה בהתמחויות יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי-שישי.

ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים פרט לאלה שניתנים בימים חמישי – שישי גם בימים אחרים.

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף.

קורסי חובה בהתמחויות:

*ייתכן וקורסים אלו יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי-שישי.

 

החטיבה בניהול:

שנה ב' – סמס' א' :  מבוא למיקרו כלכלה.

שנה ב' – סמס' ב': חשבונאות א'.

שנה ג' – סמס' ב' :ניהול מערכת תפעולית.

שנה ג' – סמס' ב': נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה – דרישת קדם: מבוא להסתברות , אלגברה לינארית 1 .

 

 

 

החטיבה בתקשורת ואינטרנט:

 

שנה ג' – סמס' ב': מבוא לתקשורת מחשבים – דרישת קדם: מבני נתונים ותכנות מתקדם בשפת C .

שנה ד' – סמס' א': אינטרנט ושפת ג'אווה  - דרישת קדם: תכנות מכוון עצמים ושפת C++  או: נושאים מתקדמים באינטרנט  - דרישת קדם: מבוא לתקשורת מחשבים, אלגוריתמים.

 

 

קורסי חובה במדעי המחשב – שנה"ל תשע"ו

 

להלן  טבלה המפרטת  את קורסי החובה הניתנים בחלוקה לסמסטרים.
מומלץ ללמוד לפי התכנית ולא לפי הטבלה מכיוון שהרישום לקורסים נעשה על פי תכנית הלימודים. ליתר הסטודנטים יתאפשר רישום רק על בסיס מקום פנוי.

 

שם הקורס סמסטר א' סמסטר ב' סמסטר קיץ
 רגילמעוףרגילמעוףרגילמעוף
תורת ההנמקהVVVV--
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות VVVV--
חדו"א 1VV VV--
מבוא למדעי המחשבVVV---
       
אלגברה לינארית 1V-VVVV
חדו"א 2V-VVVV
מבוא להסתברות-VV-VV
מתמטיקה בדידהV-VVVV
תכנות מתקדם C-VVVV-
       
מבני נתוניםV--VV-
תכנות מכוון עצמים ושפת ++ CV--V--
אלגברה לינארית 2VVV---
מבנה מחשביםV-V--V
       
ארכיטקטורת מחשביםV-VV-V
אלגוריתמיםV-V-VV
ארגון המחשב ושפת סף-VV---
       
מערכות בסיסי נתוניםV-V--V
חישוביותVVV---
מערכות הפעלהVVV---
סיבוכיות*V-VV--

*בסמס' קיץ יתקיים קורס 'סיבוכיות' לחוזרים בלבד – במתכונת שונה. רישום במזכירות בלבד.


 

 

ועדות ביה"ס למדעי המחשב

 

להלן  רשימת חברי הועדות בביה"ס למדעי המחשב:

 

 

שם הועדה חברי הוועדה
ועדה לבחינת הישגים – תואר ראשוןפרופ' מיכל פרנס
 ד"ר נילי בק
 ד"ר כרמי מרימוביץ
 ד"ר רומינה זיגדון
 גב' אהובי צדוק
 גב' לימור סקופ
ועדה פניות סטודנטים – תואר ראשון פרופ' מיכל פרנס
 גב' אהובי צדוק
 גב' לימור סקופ
ועדה לבחינת הישגים – תואר שניפרופ' מיכל פרנס
 פרופ' עופר אריאלי
 ד"ר עדי עקביה
 גב' אהובי צדוק
 גב' שיר סבר

 

 

ביה”ס למדעי ההתנהגות

דקן ביה"ס: פרופ' גיל גולדצויג

 

 

תוכנית לימודים לתואר "בוגר"B.A. במדעי ההתנהגות

מ"מ ראש התוכנית: ד"ר סברינה אופנהיימר

 

מטרת התוכנית

התוכנית מכוונת להקנות לסטודנטים ידע וכלי מחקר בשני התחומים העיקריים של מדעי ההתנהגות - פסיכולוגיה וסוציולוגיה. התוכנית מפגישה את הסטודנטים עם תחומי התוכן ועם נושאי המחקר העיקריים של שתי הדיסציפלינות, תוך הדגשת הזיקות ביניהן. לסטודנטים מוקנות, בנוסף, מיומנויות מחקר באמצעות קורסים אינטנסיביים בשיטות מחקר, בסטטיסטיקה, במדידה ובשימושי מחשב. בשנת הלימודים השלישית משתתפים הסטודנטים בשני סמינריוני מחקר, אחד בתחום הפסיכולוגיה ואחד בתחום הסוציולוגיה. במסגרת זו, המתקיימת בקבוצות קטנות, עורך כל סטודנט מחקר עצמאי, בהדרכה אישית. התוכנית מותאמת לדרישות התואר השני בחוגים לפסיכולוגיה ולסוציולוגיה באוניברסיטאות בארץ.

מבנה התוכנית

היקף לימודי התוכנית הוא 112 נקודות זכות, המורכבים מ-88 נ"ז בקורסי חובה ו-24 נ"ז בקורסי בחירה.

פרוט קורסי החובה והיקפם לפי שנות הלימוד:

 

שנה א'

שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל

מס'

נ"ז

ציון עובר לימוד מוקדם
סמסטר א'
מבוא לפסיכולוגיה א' 22
פסיכולוגיה התפתחותית א' 22
פסיכולוגיה פיזיולוגית א'314
סטטיסטיקה א'325
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'224
סמסטר ב'
מבוא לפסיכולוגיה ב' מבוא לפסיכולוגיה א'22
פסיכולוגיה התפתחותית ב' פסיכולוגיה התפתחותית א'22


 

 

פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'פסיכולוגיה פיזיולוגית א'313
סטטיסטיקה ב' (כולל תרגול במעבדה בסטטיסטיקה SPSS)סטטיסטיקה א'224
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'224
מבוא לאנתרופולוגיה224
השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה0

סה"כ

36

 

שנה א' מתחילי פברואר 2016 (אביב)

שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל

מס'

נ"ז

ציון עובר לימוד מוקדם
סמסטר ב'
מבוא לפסיכולוגיה א'22
פסיכולוגיה התפתחותית א'22
פסיכולוגיה פיזיולוגית א'314
סטטיסטיקה א'325
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'224
מבוא לאנתרופולוגיה224
השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה0
סמסטר קיץ
מבוא לפסיכולוגיה ב'מבוא לפסיכולוגיה א'22
פסיכולוגיה התפתחותית ב'פסיכולוגיה התפתחותית א'22
פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'פסיכולוגיה פיזיולוגית א'313
סטטיסטיקה ב' (כולל תרגול במעבדה בסטטיסטיקה SPSS)סטטיסטיקה א'224
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'224

סה"כ

36

חובת השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה לסטודנטים בשנה א'

כל סטודנט בשנה א' בתוכנית, חייב להשתתף במחקרים בפסיכולוגיה.

היקף ההשתתפות במהלך שנת הלימודים- שש שעות (18 קרדיטים) למתחילי סמסטר סתיו ושלוש שעות (9 קרדיטים) למתחילי סמסטר אביב.

מילוי חובת ההשתתפות במחקרים הוא תנאי ללימוד הקורס "שיטות מחקר".

פרטים על נוהל ההשתתפות יימסרו בתחילת סמסטר א'.

בשאלות ניתן לפנות למייל research@mta.ac.il

 

שנה ב'

(למתחילי אוקטובר 2015 ופברואר 2016)

שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל

מס'

נ"ז

ציון עובר

 

לימוד מוקדם לימוד במקביל
סמסטר א'
שיטות מחקר
 • סטטיסטיקה ב'
 • השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה
33
סדנת מחקר א'כנ"לשיטות מחקר22
תיאוריות של אישיות א'

פסיכולוגיה התפתחותית ב'

 

22
פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה א'מבוא לפסיכולוגיה ב'22
פסיכולוגיה של הלמידה א'מבוא לפסיכולוגיה ב'22
תאוריות סוציולוגיות א'

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

3

 

14
סמסטר ב'
יישומים סטטיסטייםמעבדה בסטטיסטיקה SPSSשיטות מחקר314
סדנת מחקר ב'
 • סדנת מחקר א'
 • שיטות מחקר
22
תיאוריות של אישיות ב'תיאוריות של אישיות א'22
פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה ב'פסיכולוגיה קוגניטיבית - תפיסה א'22
פסיכולוגיה של הלמידה ב'פסיכולוגיה של הלמידה א'22


 

 

תיאוריות סוציולוגיות ב'תיאוריות סוציולוגיות א'44
שיטות מחקר איכותניותמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'213

סה"כ

34

 

שנה ג'

שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל

מס'

נ"ז

ציון עובר לימוד מוקדם
סמסטר א'
סמינר פסיכולוגי (שנתי)
 • שיטות מחקר
 • יישומים סטטיסטיים
 • סדנת מחקר ב'
44
סמינר סוציולוגי (שנתי)
 • תאוריות סוציולוגיות א'
 • שיטות מחקר
 • שיטות מחקר איכותניות
44
פסיכופתולוגיה א'תיאוריות של אישיות ב' 22
פסיכולוגיה חברתית א'מבוא לפסיכולוגיה ב'22
מבחנים והערכהשיטות מחקר22
סמסטר ב'
פסיכופתולוגיה ב'פסיכופתולוגיה א'22
פסיכולוגיה חברתית ב' פסיכולוגיה חברתית א'22

סה"כ

18

סה"כ נ"ז חובה88
סה"כ נ"ז בחירה24
סה"כ לתואר 112

 

 

קורסי בחירה

במסגרת קורסי הבחירה על הסטודנט ללמוד 6 נ"ז מתחום הפסיכולוגיה ו- 10 נ"ז מתחום הסוציולוגיה.

יתרת נקודות הזכות, ילמד הסטודנט ע"פ בחירתו מבין קורסי הבחירה הפסיכולוגיים, הסוציולוגיים או קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים.

במסגרת קורסי הבחירה בסוציולוגיה ניתן ללמוד קורס אחד מתחום מדע המדינה שייחשב כקורס מתחום הסוציולוגיה (בהתאם להיצע בכל שנה).

סטודנטים בהתמחות בניהול משאבי אנוש – נדרשים ל- 10 נ"ז מתחום הסוציולוגיה ו- 4 נ"ז מתחום הפסיכולוגיה.

החל משנה"ל תשע"ו, תוצע לסטודנטים בתואר הראשון האפשרות להשתתף בקורסים התנסותיים ("התנסות בשדה") במסגרת קורסי הבחירה בפסיכולוגיה.

 

הקורסים ההתנסותיים כוללים את הקורסים הבאים:

 

 1. "דינמיקה קבוצתית" (מיועד לסטודנטים בשנה ב' בלבד) או
 2. "מחקר מודרך" (מיועד לסטודנטים בשנה ג' בלבד) או
 3. "עבודת שדה מודרכת" (מיועד לסטודנטים בשנה ג' בלבד)

ניתן ללמוד קורס אחד ממסגרת "התנסות בשדה" בכל התואר (סטודנט שהשתתף בעבר בקורס "דינמיקה קבוצתית" או "מחקר מודרך" לא יוכל להשתתף בקורס נוסף מהמסגרת).

 

 

קורסי הבחירה המוצעים

 

שם הקורסשם המרצהנ"זדרישות קדם (ציון עובר)
בתחום הפסיכולוגיה: 
סמסטר א' 
גישות מתקדמות בפסיכותרפיהד"ר משה טלמון2 
דינמיקה קבוצתית
(קורס זה מוצע לסטודנטים בשנה ב' בלבד)

ד"ר סברינה אופנהיימר

ד"ר עופר פיין

מר אייל כהן

גב' אורית גנור-מילר

2 

מבוא לפסיכולוגיה תעסוקתית- ארגונית

(אינו מיועד לסטודנטים בהתמחות בניהול משאבי אנוש)

ד"ר דלית לב- ארי-מרגלית

 

2 פסיכולוגיה התפתחותית ב'
מבוא לפסיכולוגיית ספורט (הקורס והבחינה יתקיימו בשפה האנגלית. הקורס מיועד לסטודנטים משנה ב' ומעלה. בתקופת הרישום הרגיל יוצע לסטודנטים משנה ב' בלבד)ד"ר אלן כץ2 
פסיכולוגיה חיובית: ממצאים ויישומים
(סטודנטים הלומדים קורס זה מנועים מללמוד את הסמינר: "חקר האושר")
ד"ר משה טלמון2 
   קריאה מודרכת בשינה, חלימה ופלסטיות מוחיתד"ר אילנה הירסטון2

פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה ב'

שיטות מחקר

שימוש אתי בחיות מעבדה (קורס זה מיועד רק לסטודנטים הרשומים לסמינרים פסיכו-ביולוגיים)

ד"ר רביד דורון

ד"ר מיכאל הרלב

2 
סמסטר ב'   
דימות מוחי באמצעות MRI (בתקופת הרישום הרגיל, יוצע לסטודנטים משנה ב' בלבד. הקורס מהווה דרישת קדם לסמינר פסיכולוגי בנושא MRI שיתקיים בשנה"ל תשע"ז)ד"ר אביגיל ליבני-עזר2

פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

פסיכולוגיה קוגניטיבית-תפיסה א'

דינמיקה קבוצתית
(קורס זה מוצע לסטודנטים משנה ב' בלבד)

ד"ר סברינה אופנהיימר

ד"ר עופר פיין

גב' אורית גנור-מילר

מר חן חגי

 

2

 

 

המודעות בראי המחקר הנוירוקוגניטיבי

 

ד"ר דפנה ברגרבסט-אגסי 3פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה ב'
השפעת מבחנים על החברה (הקורס מיועד לסטודנטים משנה ב' ומעלה)ד"ר אבי אללוף2 
כתיבה אקדמית במדעי ההתנהגות (מיועד לסטודנטים משנה ב' ומעלה. הרישום לקורס יתקיים לאחר הגשת מטלה והגרלה – מידע נוסף יפורסם בהמשך. הקורס לא יוצע לרישום במערכת מידע-נט)ד"ר מירב כהן –ציון2 
מבוא לנוירופסיכולוגיה קליניתד"ר אודליה אלקנה2פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'
פסיכולוגיה קוגניטיבית-תפיסה ב'
מבוא לפסיכולוגיה רפואית
(קורס זה יינתן בעדיפות לסטודנטים משנה ב')
ד"ר עירית חרותי2 
מבוא לקבלת החלטות (סטודנטים בקורס זה מנועים מרישום לסמינרים וקורסי בחירה אחרים של ד"ר עדי שגיא) ד"ר עדי שגיא3

 

                                           

נוירופסיכיאטריה בראי הקולנוע

ד"ר אילנה הירסטון

 

2

 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה ב'

ספקנות במדעד"ר עופר פיין2

שיטות מחקר

סדנת מחקר א'

בתחום הסוציולוגיה:   
סמסטר א'   

אנתרופולוגיה אורבנית

(יינתן בעדיפות לסטודנטים משנה ב')

ד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
אפריקה השחורה מכיבוש לעצמאותד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
בית והעדר בית בישראלד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הון, שלטון וצדק חברתיד"ר עופר כסיף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
היחיד במוסדותד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הרוסים באים, הרוסים באיםגב' ליליאנה גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
זהויות בעידן הפוסט-מודרניד"ר דיאנה לוצאטו2 
יזמות ושינוי חברתיד"ר עומרי שמיר2 
מבוא לאנתרופולוגיה פוליטיתד"ר הדס ירון-מסגנה2מבוא לאנתרופולוגיה
סביבה ופוליטיקהד"ר נורית השמשוני-יפה2 
סוציולוגיה של ארגוניםד"ר דני יונג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
על פוליטיקה של דיבור ושתיקהד"ר אורנה דונת2 

עסקים וחברה- תמורות, סוגיות ואתגרים

(יינתן בעדיפות לסטודנטים משנה ב')

ד"ר תמר ברקאי2 
צרכנות, חברה ומדיניות ציבורית                               (יינתן בעדיפות לסטודנטים משנה ב')ד"ר עומרי שמיר2 
ריבוד, מוביליות ואי שוויוןד"ר תמר לרנטל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
רפואה, בריאות וחברהד"ר תמר שיפטר-סגיב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'

תיאוריות פמיניסטיות

(יינתן בעדיפות לסטודנטים משנה ב')

ד"ר עמית קפלן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
תקשורת, טכנולוגיה, מחאה ופוליטיקהד"ר מיכאל דהאן3 
סמסטר ב'   
אסלאם ותרבות המערב                                        (יינתן בעדיפות לסטודנטים משנה ב')ד"ר צבי בראל2 

אמנות, תקשורת ופוליטיקה

)סטודנטים הלומדים קורס זה מנועים מללמוד את הסמינר: סוגיות במחקר החברתי של האמנות(

 

ד"ר גרסיאלה טרכטנברג

ד"ר נועה לביא

2תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/תיאוריות סוציולוגיות א'
גלובליזציה ותקשורת ד"ר נועה לביא2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
דת ומדינה בישראלד"ר נתאנל פישר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
טקסי מעברד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לאנתרופולוגיה
יצירה ופוליטיקה בטלוויזיה (בתחילת תקופת הרישום הרגיל, הרישום יתאפשר רק לתלמידי ביה"ס לממשל וחברה. הודעה על פתיחת הרישום לתלמידי ביה"ס למדעי ההתנהגות, על בסיס מקום פנוי, תישלח כאשר תוסר חסימה זו)ד"ר נועה לביא2תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/ תיאוריות סוציולוגית א'
מאגיה, דת ומדע במבט אנתרופולוגיד"ר דיאנה לוצאטו2 
תרבות פוליטית ותרבות פופולרית בישראל  (יינתן בעדיפות לסטודנטים משנה ב')ד"ר תמר טאובר-פאוזנר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מגדר וחברהד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מלחמה, מדינה ושלום בעידן הסייברד"ר מיכאל דהאן3 
מדיניות תרבותמר צח גרניט2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורתגב' ליליאנה גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סוציולוגיה של אי-אימהוּת ואימהוּתד"ר אורנה דונת2 
סוציולוגיה של החינוךד"ר עדית ליבנה2 
פוליטיקה וחברהד"ר גרסיאלה טרכטנברג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאיתד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
קבלת החלטות וקביעת מדיניותד"ר עומרי שמיר2 
קולנוע ופוליטיקהד"ר עופר כסיף2 
רפואה, מגדר, פריוןפרופ' יעל השילוני-דולב2 
מדברים פורנוגרפיה: סדנה בחשיבה ביקורתיתיעלה להב רז2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר קיץ   
דיור ומדיניות דיור בישראלד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
קורסים מתחומי לימוד אחרים:   
סמסטר א'   
דמות "האחר" בספרות ובקולנוע (קורס זה יינתן בשפה האנגלית)גב'  לילי קניג3 
היכולת להאמין- המדען, היזם והאימאםד"ר מאור שביט2 
מבוא לאסתטיקהד"ר דיויד גרייבס2 
מבוא לחשיבה ביקורתיתד"ר דיויד גרייבס2 
סמסטר ב'   
אמנות ותיאוריות עכשוויותד"ר דיויד גרייבס2 
דמויות של נשים וגברים בקולנוע ובספרות (קורס זה יינתן בשפה האנגלית)גב' לילי קניג3 
המהפכה התרבותית של שנות השישיםד"ר דיויד גרייבס2 
מימזיס: אמנות כחיקוי המציאותד"ר דיויד גרייבס2 
מיסטיקה ורציונליותד"ר דיויד גרייבס2 
ניטשה והגותו (מוצע לסטודנטים משנה ב')ד"ר איריס מאיר2 
מהפכות האדםד"ר דוד עזרא2 
כתיבה מדעית ד"ר מאור שביט2 

 

סמינרים בפסיכולוגיה

 

הסמינר הינו התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. ההשתתפות בסמינר היא בשנה ג'.

הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים). בסמסטר הראשון מתקיימים שיעורים סדירים. הסמסטר השני מוקדש להנחיה אישית. הסמינר מקנה 4 נ"ז.

דרישות קדם לכל הסמינרים בפסיכולוגיה הינן הקורסים: "שיטות מחקר", "יישומים סטטיסטיים" וסדנת מחקר ב' " .

להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ו:

 

שם הסמינר מרצה
אתיקה וערכים במקום העבודה מר אמיר פלק
ביולוגיה של הבדלים אישיים במצב הרוח (סמינר פסיכו-ביולוגי. הסטודנטים בסמינר אותרו מראש. הסמינר לא יוצע לרישום במערכת מידע-נט)

פרופ' חיים עינת

ד"ר נירית קרה

הומופוביהד"ר עופר פיין
נחת ללא תרבות?: אתיקה במדעי ההתנהגותד"ר רבקה רייכר-עתיר
היבטים בריאותיים של קשרי גוף-נפש (סמינר פסיכו-ביולוגי. הסטודנטים בסמינר אותרו מראש. הסמינר לא יוצע לרישום במערכת מידע-נט)

פרופ' רונית אביצור - חמיאל

 

הנפש בעידן הסמארטפון: קוגניציה, רגש ויחסים

(הסמינר יחל בסמסטר ב' ויימשך לאורך סמסטר קיץ)

ד"ר דפנה פלטי
העבודה: עמדות, משמעות ודפוסים (יינתן בעדיפות לסטודנטים בהתמחות בניהול משאבי אנוש)ד"ר רפאל שניר
הריון ולידה, תהליכים טבעיים אך מעוררי שינוי וחרדה- השפעת הפחד מהלידה וגורמים פסיכולוגיים אחרים על הלידה ותוצאותיהד"ר יונתן הנדלזלץ

השפעת לחץ וחרדה בינקות על תפקוד בבגרות –

מחקר בבעלי חיים (סמינר פסיכו-ביולוגי. הסטודנטים בסמינר אותרו מראש. הסמינר לא יוצע לרישום במערכת מידע-נט)

ד"ר רביד דורון
ויסות רגשות: היבטים יישומייםד"ר אילנה הירסטון
חקר האושר (סטודנטים בסמינר זה מנועים מרישום לקורס הבחירה: "פסיכולוגיה חיובית: ממצאים ויישומים")ד"ר משה טלמון
להיות הורה: משבר, שינוי והבניה מחדשד"ר מיכל אורגלר-שוב
להיות חולה, להיות פצוע ומה שביניהםד"ר עירית חרותי
מניעת התאבדותד"ר סמי חמדאן
סמינר בנוירופסיכולוגיה ד"ר אודליה אלקנה
ספקטרום אוטיסטי, ספקטרום נורמאלי ומה שביניהםפרופ' גלעד גל
עולם העבודה בעידן הפוסט מודרני-דילמות ואתגריםפרופ' חדוה בראונשטיין- ברקוביץ
פסיכולוגיה של המוסיקהד"ר נעמי זיו
קבלת החלטות וחופש בחירה (סטודנטים בסמינר זה מנועים מרישום לקורסי הבחירה של ד"ר עדי שגיא) ד"ר עדי שגיא
קבלת החלטות ורגשות (סטודנטים בסמינר זה מנועים מרישום לקורסי הבחירה של ד"ר עדי שגיא)ד"ר עדי שגיא
קשב, זיכרון ומודעותד"ר דפנה ברגרבסט-אגסי

 

סמינרים בסוציולוגיה

הסמינר הינו התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. ההשתתפות בסמינר היא בשנה ג'.

הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים). בסמסטר הראשון מתקיימים שיעורים סדירים. הסמסטר השני מוקדש להנחיה אישית. הסמינר מקנה 4 נ"ז.

דרישות קדם לכל הסמינרים בסוציולוגיה הינן הקורסים: "שיטות מחקר", "שיטות מחקר איכותניות" ו- "תאוריות סוציולוגיות קלאסיות" / "תאוריות סוציולוגיות א' " .

להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ו:

 

 

שם הסמינרמרצה
אלימות מינית מנקודת-מבט אישית וחברתיתד"ר אורנה דונת

אתניות והגזעה: מעדות המזרח ליהודים ערבים

(סטודנטים אשר למדו את הקורס "מעדות המזרח ליהודים-הערבים " מנועים מללמוד סמינר זה. המפגשים בסמסטר ב' יתואמו ישירות מול המרצה, נא להתעלם מהשיבוץ ביום ו')

ד"ר שלומית בנימין
בית, קהילה, מדינה: חשיבותו של מקוםד"ר רינה נאמן
הגירה ופליטות בין עבר והווהד"ר הדס ירון-מסגנה
היבטים חברתיים של בריאות וחוליד"ר תמי שיפטר-סגיב
זכויות אדם בישראלפרופ' אסף מידני
עושים שינוי: מחאה חברתית בישראלפרופ' נעמי חזן
מגדר ואתניות בשוק העבודהד"ר תמר לרנטל
מגדר, משפחות ושוק העבודהד"ר עמית קפלן
מחשבה ביקורתית ומודרניותד"ר מתן אורם
מרי, מחאה ומהפכות במזרח התיכוןד"ר צבי בראל
משילות חדשה: מדינה, שוק וחברה
(הסמינר יחל בסמסטר ב' ויימשך לאורך סמסטר קיץ)
ד"ר תמר ברקאי
נשים בפוליטיקה ופוליטיקה של נשים פרופ' חנה הרצוג

סוגיות במחקר החברתי של האמנות

)סטודנטים הלומדים סמינר זה מנועים מרישום לקורס הבחירה: אמנות, תקשורת ופוליטיקה(

ד"ר גרסיאלה טרכטנברג
סטייה חברתיתד"ר דיאנה לוצאטו
עולמם החברתי של חפציםד"ר שלי שנהב
עולמם של מתבגרים וצעיריםד"ר דיאנה לוצאטו
עוני והדרה חברתית- מבט עכשוויד"ר עינת לביא
תרבות, אזרחות ופוליטיקהד"ר גרסיאלה טרכטנברג

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" במדעי ההתנהגות בצרוף התמחות בניהול משאבי אנוש

ראש ההתמחות - ד"ר רפאל שניר

 

מהו ניהול משאבי אנוש?

ישנן פונקציות עיקריות, הרלוונטיות לכל מנהל באשר הוא: תכנון, ארגון, הרכבת סגל עובדים, הנהגה ובקרה. ניהול משאבי אנוש מורכב מהמדיניות ופרקטיקה בהקשר להיבט של "האנשים", או המשאב האנושי בניהול. הווה אומר - אופני איוש תפקידים בארגון, הדרכת עובדים, הערכת ביצועיהם, הנעתם, וכדומה. בספרות האקדמית בנושא משאבי אנוש מתוארת התקופה הנוכחית כתקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה ודרכי הפעולה של ארגונים. שינוי זה נגרם בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית והשלכותיה על אופי העבודה (למשל, הצורך בלמידה ורכישת ידע במשך כל הקריירה התעסוקתית), הגיוון הרב יותר בכוח העבודה, ותמורות ערכיות (לדוגמא, הדרישה לשוויון הזדמנויות בעבודה). כפועל יוצא של השינוי המואץ, ארגונים נדרשים לפעול בסביבה סוערת ותחרותית יותר, בה קיים אלמנט מובנה של חוסר וודאות. בתנאי סביבה שכאלה, גדלה החשיבות של המשאב האנושי, כמקור אפשרי ליתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו. יתרה מכך, מנהלי משאבי אנוש נדרשים להיות מעורבים בהליך בנית האסטרטגיה העסקית, ולגזור ממנה אסטרטגיה מתאימה של משאבי אנוש. קרי, עליהם להתאים את הפרקטיקות הסטנדרטיות של ניהול משאבי אנוש לצרכי הארגון הספציפיים, מזווית ראיה מערכתית.

 

יתרונות ההתמחות

לימודי ההתמחות יסייעו להשתלבות בעבודה במחלקות משאבי אנוש בארגונים ובמכוני פיתוח ארגוני. כמו כן, הם יכולים להוות בסיס ללימודי תואר שני בניהול משאבי אנוש, התנהגות ארגונית, ויעוץ ארגוני. הווה אומר, ההתמחות אמורה להגדיל הן את הפוטנציאל התעסוקתי והן את האפשרות ללימודים מתקדמים של הבוחרים בה.

 

תנאי קבלה לתכנית עם ההתמחות למסיימי שנה א' בתוכנית הרגילה

הקבלה לתוכנית בשלב זה תיעשה על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתמלא שלושת התנאים הבאים:

 • ציון ממוצע של 85 לפחות בכל קורסי החובה של סמסטר א' שנה א'.
 • רישום לכל קורסי החובה של סמסטר ב' שנה א'.
 • ציון עובר בקורסים: "מבוא לפסיכולוגיה א'", "מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'".

 

בקשה למעבר לתכנית הלימודים עם התמחות בניהול משאבי אנוש תועבר למינהל בית הספר רק לאחר קבלת כל הציונים בקורסי החובה של סמסטר א'-שנה א', ועד חודשיים לפני תחילת סמסטר א' של שנת הלימודים העוקבת.

בתנאי שהסטודנט עומד בתנאים הנ"ל, הבקשה תיבחן ע"י ראש ההתמחות בניהול משאבי אנוש, ד"ר רפאל שניר.

 


 

היקף ומבנה ההתמחות

 

היקף לימודי התוכנית הוא 112 נקודות זכות, המורכבים מ-88 נ"ז בקורסי חובה, כפי שנלמד בתכנית ה-B.A. למדעי ההתנהגות, 10 נ"ז קורסי חובה בהתמחות ו-14 נ"ז בקורסי בחירה עפ"י החלוקה הבאה:

10 נ"ז ממסגרת קורסי הבחירה בסוציולוגיה (עפ"י הרשימה המוצעת לתכנית ללא ההתמחות).

4 נ"ז ממסגרת קורסי הבחירה בפסיכולוגיה (עפ"י הרשימה המוצעת לתכנית ללא ההתמחות).

 

סה"כ

נ"ז בתוכנית

היקף נ"ז של קורסי החובה כולל סמינרים במדעי ההתנהגות היקף נ"ז של קורסי חובה בהתמחות היקף נ"ז של קורסי בחירה בסוציולוגיה היקף נ"ז של קורסי בחירה בפסיכולוגיה
1128810104

 

 

להלן פירוט קורסי החובה בהתמחות:

שם הקורס דרישות קדם מספר נ"ז
ציון עובר לימוד מוקדם
שנה ב'
סמסטר א'
מבוא לניהול משאבי אנוש"מבוא לפסיכולוגיה א'", "מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'"2
סמסטר ב'
מיון, הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים"מבוא לניהול משאבי אנוש"4
שנה ג'
סמסטר א'
מנהיגות והנעת עובדים"מבוא לניהול משאבי אנוש"2
סמסטר ב'
פיתוח ארגוני"מבוא לניהול משאבי אנוש"2

 

סטודנטים שירצו להעמיק את ידיעותיהם בנושאי ההתמחות יוכלו ללמוד סמינר בהיקף של 4 נ"ז, במסגרת הסמינר בפסיכולוגיה, מתוך היצע סמינרים.

למען הסר ספק, מודגש בזאת כי לימוד סמינר בתחום ניהול משאבי אנוש איננו חובה.

ייתכנו שינויים/התאמות מסוימים בהיצע קורסי החובה והסמינרים.

 

תקנות

בנוסף לאמור בסעיף 9 בפרק "תקנון לימודים" לתואר "בוגר", סטודנט המבקש להגיש בקשה להכרה בקורסים מלימודים קודמים יוכל לעשות זאת אך ורק בתנאי שציונו בקורס המקור הינו מעל 70.

 

 

הפסקת לימודים/הפעלת תוכנית מבחן עקב צבירת כישלונות –

ראה סעיף 12 ז' בפרק "תקנון הלימודים" לתואר "בוגר".

 

שיפור ציון חיובי –

ראה סעיף 12 ו' "שיפור ציון חיובי" בפרק "תקנון הלימודים" לתואר "בוגר". ככלל, סטודנט רשאי לשפר ציון חיובי שקיבל במועד א' על ידי השתתפות בבחינת מועד ב'.

לאחר מועד ב' ניתן לשפר ציון רק על ידי רישום מחדש לקורס בסמסטר העוקב ואם זה לא מתקיים

בסמסטר העוקב - במועד הקרוב ביותר בו הוא מתקיים. כל זאת בתנאי מילוי כל חובות הקורס

ושתוכן הקורס שאת ציונו מעוניין הסטודנט לשפר אינו נכלל או מיושם בקורס אחר שכבר נלמד

על ידי הסטודנט.

להלן פירוט הקורסים שניתן לחזור עליהם לאחר קבלת ציון חיובי:

 

שם הקורס תנאי חזרה על הקורס
מבוא לפסיכולוגיה א'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס מבוא לפסיכולוגיה ב'
מבוא לפסיכולוגיה ב'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורסים משנה ב'
פסיכולוגיה התפתחותית א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכולוגיה התפתחותית ב'
פסיכולוגיה התפתחותית ב'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס תיאוריות של אישיות א'
סטטיסטיקה א'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס סטטיסטיקה ב'
סטטיסטיקה ב'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס שיטות מחקר
סדנת מחקר א' ו-ב' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם השלים סמינרים. לא ניתן יהיה לחזור על סדנא א' לאחר שסיימת את סדנא ב' .
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס מבוא לסוציולוגיה ב'
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/ תיאוריות סוציולוגיות א'
תאוריות סוציולוגיות א'

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס תאוריות סוציולוגיות בנות

זמננו/ תיאוריות סוציולוגיות ב' או לסמינר בסוציולוגיה

 

פסיכולוגיה פיזיולוגית א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'
פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
תאוריות של אישיות א'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס תיאוריות של אישיות ב'
תאוריות של אישיות ב'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכופתולוגיה א'
שיטות מחקר ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לסמינר ו/או לקורס מבחנים והערכה
יישומים סטטיסטייםניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לסמינר
פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכולוגיה קוגניטיבית-תפיסה ב'
פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה ב'ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
פסיכולוגיה של הלמידה א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכולוגיה של הלמידה ב'
פסיכולוגיה של הלמידה ב'ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
פסיכולוגיה חברתית א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכולוגיה חברתית ב'
פסיכולוגיה חברתית ב'ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
פסיכופתולוגיה א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכופתולוגיה ב'
פסיכופתולוגיה ב'ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
מבחנים והערכה כנ"ל
שיטות מחקר איכותניותניתן לחזור על הקורס כל עוד הסטודנט לא נרשם לסמינר בסוציולוגיה
מבוא לאנתרופולוגיהניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
תיאוריות סוציולוגיות ב'כנ"ל

 

 

הרכב הועדות הפועלות במסגרת ביה"ס למדעי ההתנהגות:

 

 

הרכב הועדות הפועלות במסגרת ביה"ס למדעי ההתנהגות:

 

 

שם הועדהחברי הוועדה
ועדה לבחינת הישגים – תואר ראשוןפרופ' גיל גולדצויג
 

פרופ' גלעד גל

ד"ר סברינה אופנהיימר

 גב' סמא צפורי
 גב' רחלי דה- ליאו
ועדה לפניות סטודנטים – תואר ראשון פרופ' גלעד גל
 

גב' סמא צפורי

גב' רחלי דה- ליאו

ועדת הוראה

יו"ר- ד"ר סברינה אופנהיימר

פרופ' יעל השילוני דולב

 ד"ר עופר פיין
 ד"ר מירב כהן ציון
 ד"ר סיגל לוי
ועדת קבלת חריגים (מועמדים)- תואר ראשוןד"ר סברינה אופנהיימר
ועדת אתיקה

ד"ר אילנה הירסטון

גב' אור דובו

ועדת פטוריםד"ר סמי חמדאן

 

 

לימודי תואר שני בפסיכולוגיה

 

במכללה פועלת תכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה בחמש מגמות: פסיכולוגיה קלינית, נוירופסיכולוגיה שיקומית ופסיכולוגיה רפואית – המאפשרות גם לימוד במיקוד ילדים וכן מגמות בפסיכולוגיה תעסוקתית ובפסיכולוגיה התפתחותית.

בוגרי התכנית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות וכן תלמידי שנה ג' יוכלו להגיש מועמדות לתכנית הלימודים לתואר שני.

בנוסף לציון התואר הראשון, יידרשו המועמדים לתואר השני בפסיכולוגיה להציג ציון בבחינת מתא"ם.

סטודנטים או בוגרים המעוניינים להגיש מועמדות לשנת הלימודים תשע"ו וטרם נבחנו בבחינת מתא"ם, חייבים להיבחן לכל המאוחר בבחינה המתקיימת ב- 8.10.2015.

בחינת מתא"ם נערכת מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ישירות למרכז הארצי בטלפון: 02-6759512.

לקבלת ערכת רישום לתואר השני, ניתן לפנות למרכז הייעוץ והרישום במכללה, טלפון: 03-6803333.

  

ביה"ס לממשל וחברה

 

דקנית: פרופ' נעמי חזן

מרכזת לימודי הסוציולוגיה: ד"ר גרסיאלה טרכטנברג


תכנית לימודים לתואר "בוגר" (B.A.) בחברה-פוליטיקה

 

מטרת התכנית

מטרת התכנית היא להקנות לסטודנטים מיומנות בנושאים הקשורים לתחומי הממשל, הפוליטיקה, החברה והקשר ביניהם. בעזרת הידע שירכשו בתחומי מדע המדינה וסוציולוגיה יוכלו הסטודנטים לבחון תהליכים פוליטיים וחברתיים ולהשוותם לתהליכים עכשוויים המתרחשים בסביבתם ובעולם הרחב. מושם דגש מיוחד על החברה הישראלית ועל הפוליטיקה הישראלית במבט השוואתי. במסגרת זו עוברים הסטודנטים גם התנסות מעשית מודרכת.

במרכז התכנית עומדים קורסי יסוד בנושאים הבאים: סדרי שלטון וממשל בישראל ובעולם, פוליטיקה בינלאומית, תהליכים חברתיים בישראל במבט השוואתי וכן תרבות ופוליטיקה. בהמשך הלימודים מתבקשים הסטודנטים לבחור בהתמחות באחד מהתחומים הבאים: חברה אזרחית, מדיניות ציבורית ופוליטיקה בינלאומית. במסגרת מסלולי ההתמחות נחשפים הסטודנטים לגישות עיוניות מתקדמות ולעולם העשייה.

תכניות ההתמחות מפורטות בהמשך.

 

מבנה תכנית הלימודים:

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז. התכנית מורכבת מקורסי חובה, קורסי תשתית, קורסי בחירה, התמחות מקצועית וסמינר.

להלן טבלה המפרטת את מכסת נקודות הזכות הנדרשות לתואר בכל אחת מן המסגרות:

 

מסגרת קורסי חובה מסגרת קורסי תשתית מסגרת קורסי בחירה מסגרת סמינר מסגרת התמחות סה"כ
66 נ"ז16 נ"ז
(6 נ"ז מדע המדינה,
10 נ"ז סוציולוגיה)
20 נ"ז4 נ"ז6 נ"ז 112 נ"ז

 

נ"ז- נקודות זכות

ש"ס – שעות סמסטריאליות

* לסטודנטים בהתמחות המשותפת "חברה, קיימות וניהול" תוכנית הלימודים מפורטת בהמשך

 

קורסי החובה

שנה א'

 

שם הקורס
מס' נ"ז

דרישות קדם

(ציון עובר)

דרישה ללימוד במקביל הרכב הקורס
סמסטר א'    
קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה 2-  
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא למדע המדינה4-  
מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א' 2-  
מבוא ליחסים בינלאומיים4-מבוא למדע  המדינה 
סה"כ סמסטר א' 16   
שם הקורס מס' נ"ז

דרישות קדם

(ציון עובר)

דרישה ללימוד במקביל הרכב הקורס
סמסטר ב'    
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'4מבוא לסוציולוגיה ולחב' הישראלית  א' 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא לפוליטיקה השוואתית4-  
מבוא לסטטיסטיקה5- 

2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל

1 ש"ס מעבדה

מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'2מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'  
מבוא לאנתרופולוגיה4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
סה"כ סמסטר ב' 19   
סה"כ קורסי חובה שנה א' 35   

 

 

שנה ב'

 

שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
הרכב הקורס
סמסטר א'  
שיטות מחקר כמותניות5מבוא לסטטיסטיקה2 ש"ס שיעור
3 ש"ס תרגיל
מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית4- 
תולדות הרעיון הפוליטי א'2מבוא למדע המדינה 
תיאוריות סוציולוגיות  א'4

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

3 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה3- 
סה"כ סמסטר א' 18  
סמסטר ב'  
שיטות מחקר איכותניות3

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

-שיטות מחקר כמותניות 

2 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
תולדות הרעיון הפוליטי ב'2תולדות הרעיון הפוליטי א' 
המשטר במדינת ישראל*4- 
תיאוריות סוציולוגיות ב'  4תיאוריות סוציולוגיות  א' 
סה"כ סמסטר ב' 13  
סה"כ קורסי חובה שנה ב' 31  

 

*ניתן ללמוד גם בשנה א' במידה וזה מסתדר במערכת השעות

 

שנה ג'

 

שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
סמסטר א'
סמינר4פירוט בהמשך
התמחות מקצועית6פירוט בהמשך

 

 

 

קורסי החובה של שנים א' ו- ב' עבור סטודנטים שמתחילים לימודיהם בסמסטר אביב (מרץ2016)

מסגרת קורסי חובה מסגרת קורסי תשתית מסגרת קורסי בחירה מסגרת סמינר מסגרת התמחות סה"כ
66 נ"ז16 נ"ז
(6 נ"ז מדע המדינה,
10 נ"ז סוציולוגיה)
20 נ"ז4 נ"ז6 נ"ז 112 נ"ז

 

סטודנטים שמתחילים לימודיהם בסמסטר אביב, ילמדו את קורסי החובה של שנים א' ו- ב' עפ"י החלוקה הבאה:

שנה א'

 

שם הקורס
מס' נ"ז

דרישות קדם

(ציון עובר)

הרכב הקורס
סמסטר ב'  
קריאת וכתיבה אקדמית במדעי החברה 2- 
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 4-2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא לפוליטיקה השוואתית4- 
מבוא לאנתרופולוגיה4-2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
סה"כ סמסטר ב' 14  
סמסטר קיץ   
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'4מבוא לסוציולוגיה ולחב' הישראלית א'2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא למדע המדינה4- 
מבוא לסטטיסטיקה5-

2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל

1 ש"ס מעבדה

סה"כ סמסטר קיץ 13  
סה"כ קורסי חובה שנה א' 27  


    

שנה ב'

שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
דרישה ללימוד במקביל
הרכב הקורס
סמסטר א'    
מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית 4-  
מבוא ליחסים בינלאומיים 4-מבוא למדע המדינה 
מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'2-  
שיטות מחקר כמותניות5מבוא לסטטיסטיקה 2 ש"ס שיעור
3 ש"ס תרגיל
תולדות הרעיון הפוליטי א'2מבוא למדע המדינה  
תיאוריות סוציולוגיות א' 4

מבוא לסוציולוגיה ולחברה  הישראלית ב'

 

 3 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה3-  
סה"כ סמסטר א' 24   

 

שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
דרישה ללימוד במקביל
הרכב הקורס
סמסטר ב'    
שיטות מחקר איכותניות3

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה    הישראלית ב'

-שיטות מחקר כמותניות

 2 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
המשטר במדינת ישראל *4-  
מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'2מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'  
תולדות הרעיון הפוליטי ב'2תולדות הרעיון הפוליטי א'  
תיאוריות סוציולוגיות ב'  4תיאוריות סוציולוגיות א'  
סה"כ סמסטר ב' 15   
סה"כ קורסי חובה שנה ב' 39   

 

*ניתן ללמוד גם בשנה א' במידה וזה מסתדר במערכת השעות

התמחות מקצועית

על הסטודנט להשלים 6 נ"ז

 

בשנה ג' משתתפים הסטודנטים בהתמחות מקצועית (אפשרות זו תינתן בשנה ב' על בסיס מקום פנוי ובהתאם להישגי הסטודנט). ההתמחות הינה שנתית ומקנה 6 נ"ז.  במסגרת ההתמחות המקצועית מתנסים הסטודנטים בעבודה מעשית-התנדבותית של מספר שעות בשבוע בארגון או מוסד בפרויקט שיוגדר מראש. במקביל לעבודה זו יתקיים דיון אקדמי מעמיק בסוגיות, בעיות ותובנות שונות, הרלוונטיות להתנסות בארגון או במוסד.

 

התמחות

 

התמחות מקצועית דרישת קדם ( ציון עובר או לימוד מקביל)

חברה אזרחית

 

התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים 
פוליטיקה וחברה ישראלית

התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים

או במנהל ציבורי

 

מדיניות ציבורית

 

התמחות מקצועית במנהל ציבורימבוא לממשל ולמדיניות ציבורית
פוליטיקה בינלאומית

התמחות מקצועית בארגונים בינלאומיים

 

מבוא ליחסים בינלאומיים

חברה, קיימות וניהול

 

התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים 

 

 

התמחות בחברה האזרחית

בעשור האחרון גרמו שינויים פוליטיים, חברתיים וכלכליים להתרחבות החברה האזרחית והארגונים השונים הפועלים בה: ארגונים לא ממשלתיים, ארגוני מתנדבים, ארגוני עובדים ועמותות לקידום זכויותיהם של קבוצות שונות בחברה.

 

התמחות בפוליטיקה וחברה ישראלית

רוב המחלקות למדע המדינה וסוציולוגיה באוניברסיטאות בארץ מדגישות היבטים תיאורטיים והשוואתיים של לימודי חברה ופוליטיקה. מטרת מקבץ זה לאפשר היכרות מקרוב של סוגיות מרכזיות בחברה ובפוליטיקה בישראל.

 

  

התמחות במדיניות ציבורית

אחד האתגרים המרכזיים בישראל היום הוא הצורך להשביח את המנהל הציבורי והשירותים  הניתנים לאזרח.

 

 

התמחות בפוליטיקה בינלאומית

תהליכי הגלובליזציה המואצים בשני העשורים האחרונים מחייבים בחינה מחודשת של מבנה המערכת הבינלאומית, הדינאמיקה שלה והשפעתה על תמורות באזורים שונים בעולם. מטרת מקבץ לימודים זה, המאגד בתוכו מרכיבים מתחום היחסים הבינלאומיים ומתחום הפוליטיקה ההשוואתית, היא לאפשר היכרות קרובה יותר עם תהליכים מרכזיים בעולם היום ולנתח את ההשפעות החיצוניות על החיים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים במקומות שונים. יושם דגש מיוחד על בדיקת תהליכים אלה באזור המזרח התיכון.

 

 

קורסי תשתית
(למתחילי תשע"ה)
על הסטודנט להשלים 16 נ"ז  (6 נ"ז - תחום מדע המדינה, 10 נ"ז- תחום סוציולוגיה)
*מומלץ לסיים בשנה ב

קורסי תשתית במדע המדינה

 

שם הקורס מרצה נ"ז דרישת קדם
סמסטר א'   
מבוא לכלכלה פוליטיתד"ר אריה קרמפף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'  או  מבוא ליחסים בינלאומיים

מבוא לתקשורת המונים 

*על  בסיס מקום פנוי בקורס

ד"ר נועה לביא4-
משפט ופוליטיקהפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סביבה ופוליטיקהד"ר נורית השמשוני-יפה2-
סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטינישאול אריאלי4-
סמסטר ב'   
דת ומדינה בישראל ד"ר נתנאל פישר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

מבוא לתקשורת פוליטית

*על  בסיס מקום פנוי בקורס

ד"ר מיכאל דהאן4מבוא לתקשורת המונים
מדיניות החוץ של ישראלד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
קבלת החלטות וקביעת מדיניותד"ר עומרי שמיר2-

 

 

קורסי תשתית בסוציולוגיה

על הסטודנט לבחור מתוך  הרשימה המוצעת מטה 5 קורסים, סה"כ 10 נ"ז (כל אחד בהיקף של 2 נ"ז).

שם הקורס מרצה נ"ז דרישת קדם
סמסטר א'   

מבוא לתקשורת המונים

*על  בסיס מקום פנוי בקורס

ד"ר נועה לביא4-
רפואה, בריאות וחברהד"ר תמי שיפטר-סגיב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מבוא אנתרופולוגיה פוליטיתד"ר הדס ירון-מסגנה2

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

-מבוא לאנתרופולוגיה

סוציולוגיה של ארגוניםד"ר דני יונג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
צרכנות, חברה ומדיניות ציבוריתד"ר עומרי שמיר2-
ריבוד מוביליות ואי שוויוןד"ר תמר לרנטל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב' 2 
מגדר וחברהד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סוציולוגיה של החינוךד"ר עדית ליבנה2-
פוליטיקה וחברהד"ר גרסיאלה טרכטנברג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

 

 

קורסי בחירה

על הסטודנט להשלים 20 נ"ז 

סטודנטים שהחלו לימודים עד תשע"ד כולל -יש להתעדכן במספר נ"ז להשלמה במסגרת זו לפי הידיעון הרלוונטי לתחילת שנת לימודיכם

 

שם הקורס שם המרצה נ"ז דרישות קדם (ציון  עובר)
סמסטר א'
איך להתראיין ואיך לראיין בתקשורת החדשהרותי יובל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
תינתן עדיפות לסטודנטים בחטיבה בזמן הרישום
אנתרופולוגיה אורבניתד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
אפריקה השחורה מכיבוש לעצמאותד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
בית והעדר בית בישראלד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
גישות בחקר ביטחון לאומי בישראלד"ר תמיר מגל2-
הון, שלטון וצדק חברתיד"ר עופר כסיף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
היחיד במוסדותד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הרוסים באים, הרוסים באים לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
זהויות בעידן הפוסט-מודרניד"ר דיאנה לוצאטו2-
יזמות ושינוי חברתיד"ר עומרי שמיר2-
מבוא לאנתרופולוגיה פוליטיתד"ר הדס ירון-מסגנה2מבוא לאנתרופולוגיה
מבוא לכלכלה פוליטיתד"ר אריה קרמפף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'  או מבוא  ליחסים בינלאומיים
משפט ופוליטיקהפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
סביבה ופוליטיקהד"ר נורית השמשוני-יפה2-
סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטינישאול אריאלי4-
סוציולוגיה של ארגוניםד"ר דני יונג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
על פוליטיקה של דיבור ושתיקהד"ר אורנה דונת2-
עסקים וחברה- תמורות, סוגיות ואתגריםד"ר תמר ברקאי2-
צרכנות, חברה ומדיניות ציבוריתד"ר עומרי שמיר2-
ריבוד, מוביליות ואי שוויוןד"ר תמר לרנטל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
רפואה, בריאות וחברהד"ר תמר שיפטר-סגיב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
תיאוריות פמיניסטיותד"ר עמית קפלן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
תקשורת דיגיטלית מעשית יורם רון2 תינתן עדיפות לסטודנטים בחטיבה בזמן הרישום
תקשורת, טכנולוגיה, מחאה ופוליטיקהד"ר מיכאל דהאן3מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב'
אמנות, תקשורת ופוליטיקהד"ר גרסיאלה טרכטנברג ד"ר נועה לביא2 תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/תיאוריות סוציולוגיות א'
אסלאם ותרבות המערבד"ר צבי בראל2-
גלובליזציה ותקשורת ד"ר נועה לביא2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
דת ומדינה בישראלד"ר נתאנל פישר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
האיחוד האירופי: מוסדות והליכיםד"ר אריה קרמפף2מבוא ליחסים בינלאומיים
 (ניתן גם ללמוד את הקורס במקביל)
טקסי מעברד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לאנתרופולוגיה
יצירה ופוליטיקה בטלוויזיה ד"ר נועה לביא2תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/תיאוריות סוציולוגיות א'
מאגיה דת ומדע במבט אנתרופולוגיד"ר דיאנה לוצאטו2
תרבות פוליטית ותרבות פופולרית בישראלד"ר תמר טאובר-פאוזנר2-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' -- מבוא לאנתרופולוגיה
מגדר וחברהד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מדברים פורנוגרפיה: סדנה בחשיבה ביקורתית​יעלה להב רז​2​מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'​
מלחמה, מדינה  ושלום בעידן הסייברד"ר מיכאל דהאן3מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מדיניות החוץ של ארה"בד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מדיניות החוץ של ישראל ד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מדיניות תרבותצח גרניט2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
ממקורות היהדות לפילוסופיה פוליטיתד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מריבונות למשילות גלובליתד"ר אריה קרמפף2מבוא ליחסים בינלאומיים
סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סוגיות של צדק סביבתי בערי ישראל ד"ר בת אל אשקול2-

סוציולוגיה של אי-אימהוּת ואימהוּת

 

ד"ר אורנה דונת2-
סוציולוגיה של החינוךד"ר עדית ליבנה2-
פוליטיקה וחברהד"ר גרסיאלה טרכטנברג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאיתד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
קבלת החלטות וקביעת מדיניותד"ר עומרי שמיר2-
קולנוע ופוליטיקהד"ר עופר כסיף2-
רפואה, מגדר, פריוןפרופ' יעל השילוני-דולב2-
רצון העם-בחירות והצבעה בישראל במבט משווהד"ר עופר קניג2פוליטיקה השוואתית ו/או המשטר במדינת ישראל
סמסטר קיץ

דיור ומדיניות דיור בישראל

 

ד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

 

 

 

סיווג קורסים לפי התמחויות למתחילי לימודים עד שנה"ל תשע"ד (כולל)

 

מקבץ התמחות בחברה האזרחית

שם הקורס שם המרצה נ"ז דרישות קדם (ציון  עובר)
סמסטר א'
הון, שלטון וצדק חברתיד"ר עופר כסיף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הרוסים באים, הרוסים באים לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
יזמות ושינוי חברתיד"ר עומרי שמיר2-
סביבה ופוליטיקהד"ר נורית השמשוני-יפה2-
סוציולוגיה של ארגונים

ד"ר דני יונג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
עסקים וחברה- תמורות, סוגיות ואתגריםד"ר תמר ברקאי2-
תיאוריות פמיניסטיותד"ר עמית קפלן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב'
מגדר וחברה

ד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סוגיות של צדק סביבתי בערי ישראל ד"ר בת אל אשקול2-

פוליטיקה וחברה

 

ד"ר גרסיאלה טרכטנברג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר קיץ
דיור ומדיניות דיור בישראלד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

 

מקבץ התמחות בפוליטיקה וחברה ישראלית

 

שם הקורס

שם המרצה

נ"ז

דרישות קדם (ציון  עובר)

סמסטר א'
הון, שלטון וצדק חברתיד"ר עופר כסיף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הרוסים באים, הרוסים באים לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
בית והעדר בית בישראלד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
גישות בחקר ביטחון לאומי בישראלד"ר תמיר מגל2-
מבוא לאנתרופולוגיה פוליטיתד"ר הדס ירון-מסגנה2

- מבוא לסוציולוגיה א'

-מבוא לאנתרופולוגיה

משפט ופוליטיקהפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
סביבה ופוליטיקהד"ר נורית השמשוני-יפה2-
סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטיני  שאול אריאלי4-

סוציולוגיה של ארגונים

 

ד"ר דני יונג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה ישראלית ב'
עסקים וחברה- תמורות, סוגיות ואתגריםד"ר תמר ברקאי2-
    

צרכנות, חברה ומדיניות ציבורית

 

ד"ר עומרי שמיר2-
תיאוריות פמיניסטיותד"ר עמית קפלן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב'

דת ומדינה בישראל

 

ד"ר נתאנל פישר2-
מגדר וחברה  ד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
מדיניות תרבותצח גרניט2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
ממקורות היהדות לפילוסופיה פוליטיתד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סוגיות של צדק סביבתי בערי ישראל ד"ר בת אל אשקול2-
פוליטיקה וחברהד"ר גרסיאלה טרכטנברג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
רצון העם-בחירות והצבעה בישראל במבט משווהד"ר עופר קניג2פוליטיקה השוואתית ו/או המשטר במדינת ישראל
סמסטר קיץ
דיור ומדיניות דיור בישראלד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

מקבץ התמחות במדיניות ציבורית

שם הקורס

שם המרצה

נ"ז

דרישות קדם (ציון  עובר)

סמסטר א'
יזמות ושינוי חברתיד"ר עומרי שמיר2-
משפט ופוליטיקהפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
סביבה ופוליטיקהד"ר נורית השמשוני-יפה2-
עסקים וחברה - תמורות, סוגיות ואתגריםד"ר תמר ברקאי2-

צרכנות, חברה ומדיניות ציבורית

 

ד"ר עומרי שמיר2-
סמסטר ב'
מדיניות תרבותצח גרניט2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
קבלת החלטות וקביעת מדיניות ד"ר עומרי שמיר2-
רצון העם-בחירות והצבעה בישראל במבט משווהד"ר עופר קניג2פוליטיקה השוואתית ו/או המשטר במדינת ישראל
סמסטר קיץ
דיור ומדיניות דיור בישראלד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

מקבץ התמחות בפוליטיקה בינלאומית

 

שם הקורס

שם המרצה

נ"ז

דרישות קדם (ציון עובר)

סמסטר א'
אפריקה השחורה מכיבוש לעצמאותד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
גישות בחקר ביטחון לאומי בישראלד"ר תמיר מגל2-

מבוא לכלכלה פוליטית

 

ד"ר אריה קרמפף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'  או מבוא ליחסים בינלאומיים
סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטיני שאול אריאלי4-
סמסטר ב'
אסלאם ותרבות המערבד"ר צבי בראל2-
האיחוד האירופי: מוסדות והליכיםד"ר אריה קרמפף2מבוא ליחסים בינלאומיים
 (ניתן גם ללמוד במקביל את הקורס)
גלובליזציה ותקשורת ד"ר נועה לביא2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

העולם הערבי בעידן של טרנספורמציה

 

ד"ר יוסרי ח'יזראן

 

2-
מדיניות החוץ של ארה"בד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה

מדיניות החוץ של ישראל

 

ד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה

מדינה, מלחמה ושלום בעידן הסייבר

 

ד"ר מיכאל דהאן3מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מריבונות למשילות  גלובליתד"ר אריה קרמפף2מבוא ליחסים בינלאומיים
פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאיתד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

 

 

סמינר

על הסטודנט להשלים 4 נ"ז 

 

שנה ג'

שם הקורס דרישות קדם (ציון עובר)
סמינר – שנתי  (פירוט הסמינרים בהמשך)

-תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/ תיאוריות סוציולוגיות א'

-שיטות מחקר איכותניות

 

הסמינר הינו התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. ההשתתפות בסמינר היא בשנה ג'.

הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים). בסמסטר הראשון מתקיימים שיעורים סדירים. הסמסטר השני מוקדש להנחיה אישית. הסמינר מקנה 4 נ"ז.      

 

 

 

להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ו:

 

שם הסמינר מרצה

מבוא לאנתרופולוגיה אביב

 

ד"ר אורנה דונת
אתניות והגזעה: מעדות המזרח ליהודים ערביםד"ר שלומית בנימין
בית, קהילה, מדינה: חשיבותו של מקוםד"ר רינה נאמן
דפוסי מנהיגות ופתרון קונפליקטיםד"ר אריה גרוניק

הגירה ופליטות בין עבר והווה

 

ד"ר הדס ירון-מסגנה

היבטים חברתיים של בריאות וחולי

 

ד"ר תמי שיפטר-סגיב

זכויות אדם בישראל

 

פרופ' אסף מידני
מגדר ואתניות בשוק העבודהד"ר תמר לרנטל

מגדר, משפחות ושוק העבודה

 

ד"ר עמית קפלן
מחשבה ביקורתית ומודרניותד"ר מתן אורם
מרי, מחאה ומהפכות במזרח התיכוןד"ר צבי בראל
משילות חדשה: מדינה, שוק וחברה
הסמינר יינתן בסמסטר ב'+ סמסטר קיץ
ד"ר תמר ברקאי
נשים בפוליטיקה ופוליטיקה של נשים פרופ' חנה הרצוג

סוגיות במחקר החברתי של האמנות

 

ד"ר גרסיאלה טרכטנברג

סטייה חברתית

 

ד"ר דיאנה לוצאטו

עולמם החברתי של חפצים

 

ד"ר שלי שנהב

עולמם של מתבגרים וצעירים

 

ד"ר דיאנה לוצאטו
עוני והדרה חברתית- מבט עכשוויד"ר עינת לביא

עושים שינוי: מחאה חברתית בישראל

 

פרופ' נעמי חזן
תרבות, אזרחות ופוליטיקהד"ר גרסיאלה טרכטנברג

 

 

 

קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים

 

ניתן ללמוד קורסים ממסגרת זו בהיקף שלא יעלה על 6 נ"ז במהלך התואר כולו, והם יוכרו כקורסי בחירה.
לקורסים הכלליים המוצעים השנה אין דרישות קדם.

להלן רשימת קורסי הבחירה בתחומי לימוד אחרים המוצעים בשנה"ל תשע"ו:

 

שם הקורס

נ"ז

מרצה

סמסטר א'
דמות "האחר" בספרות ובקולנוע –קורס זה יועבר בשפה האנגלית3גב' לילי קניג
היכולת להאמין-המדען, היזם והאימאם2ד"ר מאור שביט
מבוא לאסתטיקה 2ד"ר דיויד גרייבס
מבוא לחשיבה ביקורתית2ד"ר דיויד גרייבס
סמסטר ב'
אמנות ותיאוריות עכשוויות2ד"ר דיויד גרייבס
דמויות של נשים וגברים בקולנוע ובספרות – קורס זה יועבר בשפה האנגלית3גב' לילי קניג
המהפכה התרבותית של שנות ה- 602ד"ר דיויד גרייבס
מימזיס: אמנות כחיקוי המציאות2ד"ר דיויד גרייבס
מיסטיקה ורציונאליות2ד"ר דיויד גרייבס
ניטשה והגותו2ד"ר איריס מאיר

  

שיפור ציון חיובי

עפ"י הוראת סעיף 12 ו' בפרק "תקנון לימודים" לתואר ראשון, ניתן לשפר ציון רק על ידי רישום מחדש לקורס בסמסטר העוקב (או בסמסטר הקרוב בו הקורס מתקיים), כל זאת בתנאי שתוכן הקורס, שאת ציונו מעוניין הסטודנט לשפר, אינו נכלל או מיושם בקורס אחר שכבר נלמד.

 

בהתאם להוראה זו להלן רשימת הקורסים (בעמודה הימנית) בהם לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר שנלמדו הקורסים המצוינים בעמודה השמאלית מאחר שאלה נכללים או מיושמים בהם:

 

 

שם הקורס לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר שנלמד הקורס
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/ תיאוריות סוציולוגיות א'
מבוא למדע המדינהמבוא לפוליטיקה השוואתית
מבוא לסטטיסטיקהשיטות מחקר כמותניות
שיטות מחקר כמותניותשיטות מחקר איכותניות או סמינר
תולדות הרעיון הפוליטי א'תולדות הרעיון הפוליטי ב'
תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/ תיאוריות סוציולוגיות א'תיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו /תיאוריות סוציולוגיות ב'  או סמינר
שיטות מחקר איכותניותסמינר

 

וועדה לבחינת הישגים- תואר ראשון :
פרופ' חזן נעמי
ד"ר טרכטנברג גרסיאלה
ד"ר קפלן עמית

אפשרויות המשך לימודים לבוגרי התכנית

בוגרי התכניות, בעלי הישגים מתאימים, יוכלו לבחור בין כמה אפשרויות להמשך לימודים.

 

א.      לימודי תואר שני בסוציולוגיה ובמדע המדינה

בוגרי התכנית יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני באוניברסיטת תל-אביב או באוניברסיטאות אחרות, בחוגים האמורים, על פי אמות המידה הנהוגות ביחס לבעלי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה אחרים בארץ.     

ב.      לימודי תואר שני בתחומים אחרים

בחוגים שונים באוניברסיטאות קיימת אפשרות קבלה לתואר שני גם לבעלי תואר ראשון בתחום שונה מתחום החוג. אפשרות זו כרוכה בדרך כלל בדרישות ללימוד קורסים נוספים.

קיימות תכניות תואר שני נוספות שאינן מבוססות על לימודי תואר ראשון בתחום ספציפי והן פתוחות לבעלי B.A. בתחומים שונים.

 

דוגמאות לתכניות מסוג זה:

 • התכנית למדיניות ציבורית ותכנית תואר שני בלימודי עבודה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב.
 • התכנית בהתנהגות ארגונית והתכנית במנהל מערכות בריאות בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב.
 • היחידה לחקר התרבות והמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן  בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב.
 • התכנית ליישוב סכסוכים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית.
 • בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים.
 • התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן.

המידע המובא בסעיף זה הוא כללי. מומלץ לעיין בחוברות המידע למועמדים של המוסדות השונים.

 

 

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" (B.A.) בחברה-פוליטיקה בצירוף חטיבה בתקשורת פוליטית

 

בבית הספר לממשל וחברה קיימת מזה מספר שנים תכנית לימודים בחברה-פוליטיקה בצירוף חטיבת לימודים, המתמקדת בתקשורת פוליטית.

החטיבה בתקשורת פוליטית מציידת סטודנטים לתואר ראשון בכלים תיאורטיים ומתודולוגיים משני התחומים, הפוליטיקה והתקשורת, שיאפשרו להם לגבש הבנה עמוקה וזווית ראייה רחבה מהרגיל על הקשר וההשפעות ההדדיות שבין הפוליטיקה לתקשורת. בבסיסה הרעיוני של החטיבה התובנה שלא ניתן להבין את הקשר בין הפוליטיקה לתקשורת ללא התמצאות בשני התחומים.

 

החברה בת זמננו היא חברה עתירת תקשורת. התקשורת החדשה אינה רק גורם מתווך, כפי שהייתה בעבר, אלא מנסה להיות גם גורם המעצב את החברה וסדר יומה, כמו גם גורם המגדיר דימויים, צרכים וציפיות.

 

חדירת התקשורת לכל השדות החברתיים מורגשת מאוד גם בשדה הפוליטי. כיום, לא ניתן להבין מהי פוליטיקה מבלי להכיר במרכזיותה של התקשורת ומבלי להבין מהם אופני הייצור התקשורתי, מהי הלוגיקה של התקשורת וכיצד אלה משפיעים על תהליכים ומוסדות פוליטיים.

מטרת החטיבה:

החטיבה בתקשורת פוליטית באה לתרום לאלה המבקשים להבין את הקשרים המורכבים בין התקשורת והפוליטיקה. מטרת החטיבה להקנות ידע, תובנות וכלי ניתוח בתחומי ההתארגנות וקבלת החלטות פוליטיות מזווית תקשורתית, עיצוב התרבות המשותפת והשיח הציבורי והבנייתה של פעולה פוליטית קולקטיבית. במסגרת החטיבה יוכלו הסטודנטים להעמיק ולהבין מהו הקשר בין תרבות ההמונים לבין התרבות הפוליטית החדשה, מהו אופי התלות ההדדית בין פוליטיקה ותקשורת בזירה הבינלאומית והמקומית וכן להכיר את אופי המלחמות החדשות והטרור הבינלאומי. סטודנטים בתכנית יחשפו לשינויים שחלו במפת התקשורת בישראל, בדרכי ארגונם והפעלתם של אמצעי תקשורת ובהבנת הכלים החדשים בשיטות מדידת דעת קהל, החידושים בשיטות השיווק והפרסום הפוליטיים, כמו גם הגלובליזציה התקשורתית והשפעתה על ריבונות מדינות הלאום.

 

מבנה תכנית הלימודים:

התכנית מורכבת מקורסי חובה, תשתית ובחירה בתחום של ממשל וחברה, ומקורסי חובה, תשתית ובחירה ייעודיים בתקשורת פוליטית. בנוסף מורכבת התכנית מסמינר ומהתמחות מקצועית ייעודיים בתקשורת פוליטית. החטיבה ניתנת במסגרת השווה לחטיבה מורחבת באוניברסיטאות.

מסגרת קורסי חובה

בממשל וחברה

מסגרת קורסי תשתית  בחטיבה מסגרת קורסי תשתית
מדע המדינה

מסגרת

קורסי בחירה

בממשל וחברה

מסגרת סמינר

בחטיבה

מסגרת התמחות מקצועית סה"כ
78106846112

קורסי החובה (בממשל וחברה ובחטיבה)

 

שנה א'

שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם (ציון עובר/לימוד מקביל) דרישה ללימוד במקביל הרכב הקורס
סמסטר א'    
קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה 2-  
מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'2   
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא ליחסים בינלאומיים4 מבוא למדע המדינה 
מבוא למדע המדינה4-  
מבוא לתקשורת המונים 
קורס ייחודי לחטיבה
4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
סה"כ סמסטר א' 20   
סמסטר ב'    
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'4מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא לפוליטיקה השוואתית4-  
מבוא לסטטיסטיקה5- 

2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל

1 ש"ס מעבדה

מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'2מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'  
מבוא לאנתרופולוגיה4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל

מבוא לתקשורת פוליטית

קורס  ייחודי לחטיבה

4מבוא לתקשורת המונים 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
סה"כ סמסטר ב' 23   
סה"כ קורסי חובה שנה א' 43   

 

שנה ב'

שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם (ציון עובר) דרישה ללימוד במקביל הרכב הקורס
סמסטר א'    
שיטות מחקר כמותניות5מבוא לסטטיסטיקה 2 ש"ס שיעור
3 ש"ס תרגיל
תולדות הרעיון הפוליטי א'2מבוא למדע המדינה  
תיאוריות סוציולוגיות א' 4

מבוא לסוציולוגיה ולחברה
הישראלית ב'

 

 3 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית4-  
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה3-  
דיני תקשורת וחופש הביטוי
קורס  ייחודי לחטיבה
2מבוא לסוציולוגיה ולחב' הישראלית  ב'   
סה"כ סמסטר א' 20   
סמסטר ב'
קורסי חובה בממשל וחברה
שיטות מחקר איכותניות3

-מבוא לסוציולוגיה ולחב'  
  הישראלית  ב'

-שיטות מחקר כמותניות

 2 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
תולדות הרעיון הפוליטי ב'2תולדות הרעיון הפוליטי א'  
המשטר במדינת ישראל4-  
תיאוריות סוציולוגיות ב' 4תיאוריות סוציולוגיות א'   
תקשורת: בין תיאוריה לעשייה
קורס  ייחודי לחטיבה
2דיני תקשורת וחופש הביטוי  
סה"כ סמסטר ב' 15   
סה"כ קורסי חובה שנה ב' 35   

 

שנה ג'

 

שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
סמסטר א'
סמינר4פירוט בהמשך
התמחות מקצועית6פירוט בהמשך

 

קורסי תשתית בחטיבה 
(רלוונטי רק למתחילי תשע"ה)

       על הסטודנט להשלים 10 נ"ז
         

שם הקורס שם המרצה נ"ז דרישות קדם (ציון  עובר)
סמסטר א'
איך להתראיין ואיך לראיין בתקשורת החדשה רותי יובל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סדנא בכתיבה עיתונאית א'  (קורס שנתי)לילי גלילי2-
יצירתיות ברדיו - סדנא מעשית א' קורס שנתי) יתקיים יום ראיונות לקורסדורי בן זאב2-
תקשורת דיגיטלית מעשיתיורם רון2-
תקשורת, טכנולוגיה, מחאה ופוליטיקה ד"ר מיכאל דהאן3-
סמסטר ב'

גלובליזציה ותקשורת

 

ד"ר נועה לביא2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
מדינה, מלחמה ושלום בעידן הסייברד"ר מיכאל דהאן3-
סדנא בכתיבה עיתונאית ב'  (קורס שנתי)לילי גלילי2סדנא בכתיבה עיתונאית א
יצירה ופוליטיקה בטלוויזיהד"ר נועה לביא2תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/ תיאוריות סוציולוגיות א'
יצירתיות ברדיו – סדנא מעשית ב' (קורס שנתי)דורי בן זאב2יצירתיות ברדיו - סדנא מעשית א'
קולנוע ופוליטיקהד"ר עופר כסיף2-

 

 

 

קורסי תשתית במדע המדינה

(רלוונטי רק למתחילי תשע"ה)

    על הסטודנט להשלים  6 נ"ז           

שם הקורס מרצה נ"ז דרישת קדם
סמסטר א'   
מבוא לכלכלה פוליטיתד"ר אריה קרמפף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'  או  מבוא ליחסים בינלאומיים

מבוא לתקשורת המונים 

*על  בסיס מקום פנוי בקורס

ד"ר נועה לביא4-
משפט ופוליטיקהפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סביבה ופוליטיקהד"ר נורית השמשוני-יפה2-
סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטינישאול אריאלי4-
סמסטר ב'   
דת ומדינה בישראל ד"ר נתנאל פישר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

מבוא לתקשורת פוליטית

*על  בסיס מקום פנוי בקורס

ד"ר מיכאל דהאן4מבוא לתקשורת המונים
מדיניות החוץ של ישראלד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
קבלת החלטות וקביעת מדיניותד"ר עומרי שמיר2-

 

 

קורסי בחירה

על הסטודנט להשלים 8 נ"ז

סטודנטים שהחלו לימודים עד תשע"ד כולל -יש להתעדכן במספר נ"ז להשלמה במסגרת זו לפי הידיעון הרלוונטי לתחילת שנת לימודיכם

 

שם הקורס שם המרצה נ"ז דרישות קדם (ציון  עובר)
סמסטר א'
איך להתראיין ואיך לראיין בתקשורת החדשהרותי יובל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
תינתן עדיפות לסטודנטים בחטיבה בזמן הרישום
אנתרופולוגיה אורבניתד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
אפריקה השחורה מכיבוש לעצמאותד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
בית והעדר בית בישראלד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
גישות בחקר ביטחון לאומי בישראלד"ר תמיר מגל2-
הון, שלטון וצדק חברתיד"ר עופר כסיף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
היחיד במוסדותד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הרוסים באים, הרוסים באים לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
זהויות בעידן הפוסט-מודרניד"ר דיאנה לוצאטו2-
יזמות ושינוי חברתיד"ר עומרי שמיר2-
מבוא לאנתרופולוגיה פוליטיתד"ר הדס ירון-מסגנה2מבוא לאנתרופולוגיה
מבוא לכלכלה פוליטיתד"ר אריה קרמפף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'  או מבוא  ליחסים בינלאומיים
משפט ופוליטיקהפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
סביבה ופוליטיקהד"ר נורית השמשוני-יפה2-
סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטינישאול אריאלי4-
סוציולוגיה של ארגוניםד"ר דני יונג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
על פוליטיקה של דיבור ושתיקהד"ר אורנה דונת2-
עסקים וחברה- תמורות, סוגיות ואתגריםד"ר תמר ברקאי2-
צרכנות, חברה ומדיניות ציבוריתד"ר עומרי שמיר2-
ריבוד, מוביליות ואי שוויוןד"ר תמר לרנטל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
רפואה, בריאות וחברהד"ר תמר שיפטר-סגיב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
תיאוריות פמיניסטיותד"ר עמית קפלן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
תקשורת דיגיטלית מעשית יורם רון2 תינתן עדיפות לסטודנטים בחטיבה בזמן הרישום
תקשורת, טכנולוגיה, מחאה ופוליטיקהד"ר מיכאל דהאן3מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב'
אמנות, תקשורת ופוליטיקהד"ר גרסיאלה טרכטנברג ד"ר נועה לביא2 תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/תיאוריות סוציולוגיות א'
אסלאם ותרבות המערבד"ר צבי בראל2-
גלובליזציה ותקשורת ד"ר נועה לביא2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
דת ומדינה בישראלד"ר נתאנל פישר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
האיחוד האירופי: מוסדות והליכיםד"ר אריה קרמפף2מבוא ליחסים בינלאומיים
 (ניתן גם ללמוד את הקורס במקביל)

העולם הערבי בעידן של  טרנספורמציה

 

ד"ר יוסרי ח'יזראן

 

2-
טקסי מעברד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לאנתרופולוגיה
יצירה ופוליטיקה בטלוויזיה ד"ר נועה לביא2תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/תיאוריות סוציולוגיות א'
מאגיה דת ומדע במבט אנתרופולוגיד"ר דיאנה לוצאטו2-
תרבות פוליטית ותרבות פופולרית בישראלד"ר תמר טאובר-פאוזנר2-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' -- מבוא לאנתרופולוגיה
מגדר וחברהד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מדברים פורנוגרפיה: סדנה בחשיבה ביקורתית​יעלה להב רז​2​מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'​
מדינה, מלחמה ושלום בעידן הסייברד"ר מיכאל דהאן3מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מדיניות החוץ של ארה"בד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מדיניות החוץ של ישראל ד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מדיניות תרבותצח גרניט2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
ממקורות היהדות לפילוסופיה פוליטיתד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מריבונות למשילות גלובליתד"ר אריה קרמפף2מבוא ליחסים בינלאומיים
סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סוגיות של צדק סביבתי בערי ישראל ד"ר בת אל אשקול2-

סוציולוגיה של אי-אימהוּת ואימהוּת

 

ד"ר אורנה דונת2-
סוציולוגיה של החינוךד"ר עדית ליבנה2-
פוליטיקה וחברהד"ר גרסיאלה טרכטנברג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאיתד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
קבלת החלטות וקביעת מדיניותד"ר עומרי שמיר2-
קולנוע ופוליטיקהד"ר עופר כסיף2-
רפואה, מגדר, פריוןפרופ' יעל השילוני-דולב2-
רצון העם-בחירות והצבעה בישראל במבט משווהד"ר עופר קניג2פוליטיקה השוואתית ו/או המשטר במדינת ישראל
סמסטר קיץ

דיור ומדיניות דיור בישראל

 

ד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

קורסי בחירה בחטיבה- למתחילי לימודים עד שנה"ל תשע"ד (כולל)

שם הקורס שם המרצה נ"ז דרישות קדם (ציון  עובר)
סמסטר א'

איך להתראיין ואיך לראיין בתקשורת החדשה

 

רותי יובל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הרוסים באים, הרוסים באים לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
יצירתיות ברדיו - חלק א'  
(קורס שנתי)   יתקיים יום ראיונות לקורס. תינתן קדימות לשנה ב'
דורי בן זאב2-
על פוליטיקה של דיבור ושתיקהד"ר אורנה דונת2-
תקשורת דיגיטלית מעשית

יורן רון2-

תקשורת, טכנולוגיה, מחאה ופוליטיקה

 

ד"ר מיכאל דהאן3-
סמסטר ב'
אמנות, תקשורת ופוליטיקה ד"ר גרסיאלה טרכטנברג ד"ר נועה לביא2תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/תיאוריות סוציולוגיות א'

גלובליזציה ותקשורת

 

ד"ר נועה לביא2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
מדיניות החוץ של ישראל ד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מדיניות תרבותצח גרניט2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
מדינה, מלחמה ושלום בעידן הסייברד"ר מיכאל דהאן3-
יצירתיות ברדיו - חלק ב' (קורס שנתי) דורי בן זאב2יצירתיות ברדיו–  חלק א'

סוגיות חברתיות בראי התקשורתלילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'

קולנוע ופוליטיקה

 

ד"ר עופר כסיף2-

 

סמינר

על הסטודנט להשלים 4 נ"ז 

שנה ג'

שם הקורס דרישות קדם (ציון עובר)
סמינר - שנתי

-תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/ תיאוריות סוציולוגיות א'

-שיטות מחקר איכותניות

 

          הסמינר הינו התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. ההשתתפות בסמינר היא בשנה ג'.

      הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים). בסמסטר א' מתקיימים שיעורים סדירים.    
      סמסטר ב' מוקדש להנחיה אישית. הסמינר מקנה 4 נ"ז.

 

 

 

      

 

       הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ו:

        (יש להתעדכן בידיעון הרלוונטי לאותה שנת רישום,  בסמינרים הרלוונטיים)

 

שם הסמינר מרצה

יחסי חברה, תקשורת ופוליטיקה בישראל

 

ד"ר נועה לביא

שיווק פוליטי ותקשורת

 

ד"ר צבי בראל

 

התמחות מקצועית

על הסטודנט להשלים 6 נ"ז

שנה ג'

 

שם הקורס דרישות קדם

התמחות מקצועית

 

לימוד במקביל של קורס אחד לפחות מתוך קורסי הבחירה בחטיבה

      

בשנה ג' משתתפים הסטודנטים בהתמחות מקצועית - ההתמחות הינה שנתית ומקנה 6 נ"ז.  במסגרת ההתמחות המקצועית מתנסים הסטודנטים בעבודה מעשית-התנדבותית של מספר שעות בשבוע בארגון או מוסד בפרויקט שיוגדר מראש. סוגי הארגונים או המוסדות בהם משתלבים סטודנטים הם בין היתר מערכות תקשורת, מועצות מקומיות, משרדי יחסי ציבור, חברות לובינג וארגונים לשינוי חברתי. במקביל לעבודה זו יתקיים דיון אקדמי מעמיק בסוגיות, בעיות ותובנות שונות, הרלוונטיות להתנסות בארגון או במוסד.

     

קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים

ניתן ללמוד קורסים ממסגרת זו בהיקף שלא יעלה על 6 נ"ז במהלך התואר כולו, והם יוכרו כקורסי בחירה בממשל וחברה.

בקורסים הכלליים המוצעים השנה –אין דרישות קדם.

להלן רשימת קורסי הבחירה בתחומי לימוד אחרים המוצעים בשנה"ל תשע"ו:

 

שם הקורס

נ"ז

מרצה

סמסטר א'
דמות "האחר" בספרות ובקולנוע –קורס זה יועבר בשפה האנגלית3גב' לילי קניג
היכולת להאמין-המדען, היזם והאימאם2ד"ר מאור שביט
מבוא לאסתטיקה 2ד"ר דיויד גרייבס
מבוא לחשיבה ביקורתית2ד"ר דיויד גרייבס
סמסטר ב'
אמנות ותיאוריות עכשוויות2ד"ר דיויד גרייבס
דמויות של נשים וגברים בקולנוע ובספרות –קורס זה יועבר בשפה האנגלית3גב' לילי קניג
המהפכה התרבותית של שנות ה- 602ד"ר דיויד גרייבס
מימזיס: אמנות כחיקוי המציאות2ד"ר דיויד גרייבס
מיסטיקה ורציונאליות2ד"ר דיויד גרייבס
ניטשה והגותו2ד"ר איריס מאיר

 

 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים

 

 

שיפור ציון חיובי

עפ"י הוראת סעיף 12 ו' בפרק "תקנון לימודים" לתואר ראשון, ניתן לשפר ציון רק על ידי רישום מחדש לקורס בסמסטר העוקב (או בסמסטר הקרוב בו הקורס מתקיים), כל זאת בתנאי שתוכן הקורס, שאת ציונו מעוניין הסטודנט לשפר, אינו נכלל או מיושם בקורס אחר שכבר נלמד.

 

בהתאם להוראה זו להלן רשימת הקורסים (בעמודה הימנית) בהם לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר שנלמדו הקורסים המצוינים בעמודה השמאלית מאחר שאלה נכללים או מיושמים בהם:

 

שם הקורס לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר שנלמד הקורס
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות /תיאוריות סוציולוגיות א'
מבוא למדע המדינהמבוא לפוליטיקה השוואתית
מבוא לסטטיסטיקהשיטות מחקר כמותניות
שיטות מחקר כמותניותשיטות מחקר איכותניות
תולדות הרעיון הפוליטי א'תולדות הרעיון הפוליטי ב'
תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/ תיאוריות סוציולוגיות א'תיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו /תיאוריות סוציולוגיות ב' או סמינר
שיטות מחקר איכותניותסמינר

 

וועדה לבחינת הישגים- תואר ראשון :
פרופ' חזן נעמי
ד"ר טרכטנברג גרסיאלה
ד"ר קפלן עמית

 

 

אפשרויות המשך לימודים לבוגרי התכניות

בוגרי התכניות, בעלי הישגים מתאימים, יוכלו לבחור בין כמה אפשרויות להמשך לימודים.

 

א.      לימודי תואר שני בסוציולוגיה ובמדע המדינה

בוגרי התכנית יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני באוניברסיטת תל-אביב או באוניברסיטאות אחרות, בחוגים האמורים, על פי אמות המידה הנהוגות ביחס לבעלי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה אחרים בארץ.

 

ב.      לימודי תואר שני בתחומים אחרים

בחוגים שונים באוניברסיטאות קיימת אפשרות קבלה לתואר שני גם לבעלי תואר ראשון בתחום שונה מתחום החוג. אפשרות זו כרוכה בדרך כלל בדרישות ללימוד קורסים נוספים.

קיימות תכניות תואר שני נוספות שאינן מבוססות על לימודי תואר ראשון בתחום ספציפי והן פתוחות לבעלי B.A. בתחומים שונים.

 

דוגמאות לתכניות מסוג זה:

 • התכנית למדיניות ציבורית ותכנית תואר שני בלימודי עבודה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב.
 • התכנית בהתנהגות ארגונית והתכנית במינהל מערכות בריאות בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב.
 • היחידה לחקר התרבות והמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן  בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב.
 • התכנית ליישוב סכסוכים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית.
 • בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים.
 • התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן.

המידע המובא בסעיף זה הוא כללי. מומלץ לעיין בחוברות המידע למועמדים של המוסדות השונים.

 

 

 

 

 

 

 

ביה"ס למדעי הסיעוד

דקנית: ד"ר פזית עזורי

 1. תכנית לתואר "בוגר" בסיעוד B.S.N. *

 

מטרת התכנית

תכנית הלימודים לתואר "בוגר" בסיעוד תואמת למגמה של אקדמיזציה של התחום והיא משלבת תכנים עיוניים עם לימודים קליניים והתנסות קלינית. שילוב זה מקנה לבוגרים את המיומנויות הדרושות לעיסוק בסיעוד ותשתית ראשונית לניהול שירותי סיעוד, כמו גם יכולות אנליטיות וכישורים הדרושים ללימודי המשך במהלך הקריירה.  התכנית מותאמת  לדרישות של משרד הבריאות והמל"ג.

 

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים לתואר בוגר בסיעוד נמשכת ארבע שנים והיא בהיקף של  160 נ"ז (223 ש"ס).

התוכנית מורכבת מחטיבות למידה (חובה):

 • חטיבת מדעי יסוד
 • חטיבת מדעי הסיעוד
 • חטיבת לימודים עיוניים קליניים
 • חטיבת התנסות קלינית
 • חטיבת ניהול צוותי בריאות

 

פירוט הקורסים בחלוקה לחטיבות

חטיבת מדעי יסודחטיבת מדעי סיעוד

חטיבת לימודים עיוניים קליניים

 

התנסות קליניתחטיבת ניהול צוותי בריאות
סוציולוגיה של הבריאות והרפואהמדעי הסיעודמבוא למדעי הרפואה והסיעודהתנסות קלינית – חטיבת המבוגר (פנימית וכירורגית)כלכלת בריאות והשפעת תחלואה על ניהול הבריאות
מבוא לפסיכולוגיה פסיכולוגיה התפתחותיתתקשורת ומיומנויות בין אישיותמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' (פנימית)התנסות קלינית – נשיםמבוא להתנהגות אירגונית
אנטומיה ופיזיולוגיה פתולוגיה כלליתחשיבה קלינית, ניהול הטיפול והדרכת מטופליםמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק ב' (כירורגיה)התנסות קלינית – ילדיםניהול אירגוני שירות בטיפול בפרט ובקבוצת מטופלים
מבוא לאימונולוגיה מיקרוביולוגיה וירולוגיהמיומנויות קליניותמדעי הרפואה והסיעוד 2 (ילד ומתבגר)התנסות קלינית – פסיכיאטריהשימוש ברשומות ממוחשבות לצרכי ניהול
ביולוגיה של התאחוק ומשפט בבריאותמדעי הרפואה והסיעוד 3 (בריאות האישה ומיילדות)התנסות קלינית – קהילהניהול מערכות בריאות בסביבה דינאמית
כימיה ביוכימיה כללית וקליניתקידום בריאותמדעי הרפואה והסיעוד 4 (בריאות הנפש)התנסות קלינית – רפואה דחופהסמינר בניהול-חלק א'
כתיבה מדעית שיטות מחקר מבוא לסטטיסטיקהאיכות ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאותמדעי הרפואה והסיעוד 5 חלק א'+ב' (כירורגיה ספציפית)התנסות קלינית מתקדמתסמינר בניהול- חלק ב'
פרמקולוגיה ופרמקולוגיה קליניתאתיקה ואחריות מקצועיתבריאות  הציבור והקהילה  
גנטיקה ואמבריולוגיה מדעי הרפואה והסיעוד 6 (רפואה דחופה)  
מבוא לאפידמיולוגיה מדעי הסיעוד הגריאטרי  
תזונה ודיאטטיקה    

* הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

 

מהלך הלימודים ופירוט תכנית הלימודים:

שנה א'שם הקורס

נקודות זכות

(נ"ז)

שעות

שבועיות

(ש"ס)

דרישות קדם
סמסטר א'סוציולוגיה של הבריאות והרפואה22 
מבוא לפסיכולוגיה22 
אנטומיה ופיזיולוגיה א'44 
חוק ומשפט בבריאות *11 
ביולוגיה של התא22 
כימיה22 
מבוא לאימונולוגיה11 
שיטות מחקר 111 
מבוא להתנהגות ארגונית22 
אתיקה אחריות מקצועית*22 
כתיבה מדעית 11 
מדעי הסיעוד א*22 
סה"כ2222 

סמסטר

ב'

פסיכולוגיה התפתחותית22 
ביוכימיה כללית וקלינית22כימיה
אנטומיה ופיזיולוגיה ב'44 
כלכת הבריאות והשפעת התחלואה על ניהול בריאות11 
תקשורת ומיומנויות בינאישיות א'22 
מבוא לסטטיסטיקה (שיעור)22 
מבוא לסטטיסטיקה (תרגיל)11 

מבוא למדעי הרפואה א'* (עקרונות הסיעוד הקליני)

 

33 

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

ניהול ארגוני שרות וטיפול בפרט ובקבוצה

22 
מיקרוביולוגיה, וירולוגיה 22 
מבוא למדעי הרפואה  ב'*33 

סה"כ

 

2424 
 

סה"כ שנה א'

 

4646 

 

 

 * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות)

שנה ב'

 

שם הקורס

נקודות זכות

(נ"ז)

שעות שבועיות

(ש"ס)

דרישות קדם

סמסטר

א'

 

פתולוגיה כללית44 
פרמקולוגיה 44ביוכימיה
תקשורת ומיומנויות בינאישיות ב' *22תקשורת ומיומנויות בין אישיות א'
מדעי הסיעוד ג'  - סיעוד בגריאטריה        22אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו-ב', פרמקולוגיה-לימוד במקביל, מבוא למדעי הרפואה ב'
מדעי הסיעוד ב' *22 
תזונה ודיאטטיקה22 
מדעי הרפואה והסיעוד 1  חלק א' (סיעוד פנימי )1010אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו-ב', פרמקולוגיה-לימוד במקביל,  מבוא למדעי הרפואה ב'
סה"כ2626 

סמסטר

ב'

 

מדעי הרפואה והסיעוד  1   חלק ב' (כירורגיה)88אנטומיה ופיזיולוגיה   א' ו-ב'
מדעי הרפואה והסיעוד  5 חלק א' + ב' (כירורגיה ספציפית) 44אנטומיה ופיזיולוגיה   א' ו-ב',
מיומנויות קליניות (סימולציות ותרגול) *44תקשורת ומיומנויות בינאישיות א+ב' *
מבוא לאפידמיולוגיה22 
שיטות מחקר 2 22 
חשיבה קלינית, ניהול הטיפול  והדרכת מטופלים *33 
גנטיקה ואמבריולוגיה22 

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

שימוש ברשומות ממוחשבות לצרכי ניהול

11 
סה"כ2626 
 

סה"כ שנה ב'

 

5252 

 * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות)

 

שנה ג'שם הקורס

נקודות זכות

(נ"ז)

שעות שבועיות

(ש"ס)

דרישות קדם

סמסטר

 א'

התנסות קלינית- (פנימית/כירורגית) *

4

 

 

 

 

           

14מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' ו-ב', סיעוד בגריאטריה,  התנסות קלינית פנימית/כירורגית
התנסות קלינית- (פנימית/כירורגית) *414מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' ו-ב', סיעוד בגריאטריה,  התנסות קלינית פנימית/כירורגית
מדעי הרפואה והסיעוד 4 (נפש) 55אנטומיה ופיזיולוגיה   א' ו-ב'
מדעי הרפואה והסיעוד  3 (אישה)77אנטומיה ופיזיולוגיה  א' ו-ב'
סה"כ2040 
מדעי הרפואה והסיעוד  2 (ילד ומתבגר) 77אנטומיה ופיזיולוגיה  א' וב'
מדעי הרפואה והסיעוד  6 (טראומה ורפואה דחופה)44אנטומיה ופיזיולוגיה  א' ו-ב'
התנסות קלינית- נשים *310מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 3 (אישה), התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב'
בריאות הציבור והקהילה33אנטומיה ופיזיולוגיה  א' ו-ב'
התנסות קלינית- פסיכיאטריה *27מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*,  פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 4 (נפש), התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב' 
סה"כ1931 
סה"כ שנה ג'3971 

  

  * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות)

שנה ד'שם הקורס

נקודות זכות

(נ"ז)

שעות שבועיות

(ש"ס)

דרישות קדם

סמסטר

א'

איכות ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאות *11 
פרמקולוגיה קלינית22פרמקולוגיה

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

ניהול מערכות בריאות בסביבה דינאמית

22 
קידום הבריאות *11 
התנסות קלינית – ילד ומתבגר *27

מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, מדעי הרפואה והסיעוד 2

 פרמקולוגיה, התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב' 

התנסות קלינית- קהילה *310מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, בריאות הציבור והקהילה, פרמקולוגיה, התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב' 

התנסות קלינית- רפואה דחופה *

 

27מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, מדעי הרפואה והסיעוד 6 (טראומה ורפואה דחופה) , פרמקולוגיה, התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב' 

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

סמינר בניהול- חלק א'

ניתוח אירועים קריטיים

22 
סה"כ1532 

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

סמינר בניהול- חלק ב'

ניתוח אירועים קריטיים

22 
התנסות קלינית מתקדמת *620כל ההתנסויות הקודמות
 סה"כ822 
 סה"כ שנה ד'2354 
סה"כ

 

 

160223 

   

 

 * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות)

 

תקנות

 1. בקורסי החטיבה במדעי הסיעוד, בקורסי ההתנסות הקלינית וההתנסות הקלינית המתקדמת יש להשיג ציון 70 (לפחות).
 2. סטודנט הנכשל בקורס אחד– חייב לחזור עליו במועד הקרוב  ביותר בו מתקיים הקורס.
 3. התנסות קלינית:
  • בחלק מההתנסויות יידרש גם מבחן מסכם קליניקה. כמו כן יידרש הסטודנט לעמוד בהצלחה בבחינת אומדן ידע בתחומים בהם לא ביצע התנסות מעשית. עמידה בבחינה מהווה תנאי לסיום לימודיו הקליניים של הסטודנט.
  • ההחלטות האקדמיות והמקצועיות בכל הקשור לסטודנטים במהלך ההתנסות, תתקבלנה על סמך ביצועיו האקדמיים של הסטודנט, התנהגותו המקצועית והאישית, כפי שהם באים לידי ביטוי בהערכות המתבצעות ע"י המדריך בשדה, סגל היחידה ללימודים קליניים ומבחני הידע.
  • סטודנט הנכשל באחת מהתנסויות הקליניות וקיבל היתר להמשיך בלימודיו – יוכל להמשיך בהתנסות קלינית מתקדמת רק לאחר שיעבור בהצלחה את ההתנסות בה נכשל.
  • יתכן כי ההתנסות בלימודים קליניים מעשיים תתקיים במהלך חופשות הסמסטר ובמהלך חופשת הקיץ.

פירוט מערך ההתנסויות הקליניות ראה קישור הבא: https://www.mta.ac.il/BachelorOfScienceInNursing/CTMSN/Pages/default.aspx

 1. תנאים לקבלת תואר בוגר בסיעוד:
  • ציון 70 (לפחות) בקורסי החטיבה במדעי הסיעוד ובלימודים הקליניים.
  • סיום כל חובות התואר בתקופה שלא תעלה על 5 שנות לימוד.

 

 1.  תנאים לקבלת תעודת רישום של אח/ות מוסמך/ת של משרד הבריאות:
  • עמידה בבחינה הממשלתית לתואר אח/ות מוסמך/ת
  • על הסטודנט מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות כתנאי להגשת   מועמדות למבחן ממשלתי לתואר אח/ות מוסמך/ת ולרישום בפנקס האחים והאחיות :  www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Pages/default.aspx

הרכב הועדות הפועלות במסגרת ביה"ס למדעי הסיעוד:

 

שם הועדהחברי הוועדה
ועדה לבחינת הישגים אקדמיים – ד"ר פזית עזורי
 

ד"ר ריאד אבו-רקייה

ד"ר דודי עזרא

 גב' אירנה שיניאבסקי
 גב' איה פז
ועדה לפניות סטודנטים – ד"ר פזית עזורי
 

גב' אירנה שיניאבסקי

גב' דלית וילהלם (בנוגע להתנסויות קליניות)

מר דודי וילהלם (בנוגע לשלוחת מבחר)

 

 

 

בית הספר לניהול וכלכלה

דקן: פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ

ראש תכנית התואר הראשון בכלכלה וניהול: ד"ר שירית כתב-הרץ

במסגרת לימודי תואר ראשון בבית הספר לניהול וכלכלה מתקיימות שתי תכניות לימוד:

1) תכנית לתואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול.

במסגרת הלימודים בתכנית ניתן לבחור באחד מהמסלולים הבאים (ביטוי ללימודי המסלול יינתן בגיליון הציונים של הבוגר):

 1. תואר "בוגר"B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול יזמות.
 2. תואר "בוגר"B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון.
 3. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול במשאבי אנוש.
 4. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול השירות.

2) תכנית לתואר בוגרB.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול.

מידע מפורט על התוכנית ניתן למצוא בידיעון תשע"ד בבית הספר למדעי המחשב.מעבר תכניות בתוך בית הספר לניהול וכלכלה:בתום שנה א' יתקיים מפגש מסלולים בו יוצגו המסלולים השונים בבית הספר.

לאחר המפגש יהיה רשאי כל סטודנט להחליף תכנית לימודים, כמפורט להלן:
 • סטודנט הלומד בתכנית הכללית (ללא מסלול) יוכל לעבור לתכנית עם מסלול.
 • סטודנט הלומד בתכנית עם מסלול יוכל לעבור לתכנית הכללית (ללא מסלול).
 • סטודנט הלומד בתכנית עם מסלול יוכל להחליף את סוג המסלול.

  ניתן יהיה לבצע מעבר נוסף בתום סמסטר א' של שנה ב' ובתום סמסטר ב' של שנה ב'.

  מועדים להגשת בקשות לשינוי מסלול יפורסמו בהמשך. 1. תכנית לתואר "בוגר"B.A. בכלכלה וניהול

 

מטרת התכנית

התכנית מיועדת להקנות לסטודנטים ידע כללי בתורת הניהול והכלכלה, לתת בידיהם כלים לניתוח בעיות יישומיות, תוך היכרות מקיפה עם הסביבה הכלכלית של המשק הישראלי האזורי והעולמי וקשרי הגומלין ביניהם. התכנית תכשיר את בוגריה להשתלבות טובה ויעילה בשוק העבודה, הן במגזר העסקי והן במגזר הציבורי, ותקנה להם בסיס איתן להמשך לימודיהם לתארים גבוהים יותר.

 

מבנה תכנית הלימודים

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

סה"כ נ"ז קורסי חובה סמינר קורסי בחירה*
ניהול כלכלה
סה"כ112884128
שנה א'3939
שנה ב'3939
שנה ג'34104128

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

בתכנית הכללית (ללא מסלול) ניתן להמיר עד 4 נ"ז מן מכסת קורסי הבחירה בניהול בלבד בקורסים מתחומי לימוד אחרים. קורסים אלה ניתן ללמוד החל משנה א'.

קורסי החובה

שנה א'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס ש"ס שיעור

ש"ס

תרגיל

ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

מבוא למיקרו כלכלה5426-
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה3224-
מתמטיקה א'5426-
מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה22-2-
חשבונאות א'3224-
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו22-2-
סמסטר ב'
מבוא למאקרו כלכלה4325מבוא למיקרו כלכלה
הסקה סטטיסטית3325מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
מתמטיקה ב'33-3מתמטיקה א'
תורת המחירים א'4325

מבוא למיקרו כלכלה

מתמטיקה א'

חשבונאות ב'3224חשבונאות א'
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו22-2יסודות התנהגות ארגונית מיקרו
סה"כ 39 48

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת המחירים ב'5426

תורת המחירים א'

מתמטיקה ב'

מאקרו כלכלה א'33-3

מתמטיקה א'

מבוא למאקרו כלכלה

אקונומטריקה א'3214

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

יסודות השיווק33-3-
יסודות המימון​5​4​2​6​

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים א

חשבונאות א'

מתמטיקה ב'

אתיקה ואחריות תאגידית בניהול22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
תורת המחירים ג'4325תורת המחירים ב'
סמסטר ב'
תורת המחירים ג'4325תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב'33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב'3224

אקונומטריקה א'

 

יסודות האסטרטגיה33-3-
יסודות היזמות33-3-
מבוא לניהול משאבי אנוש22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
סה"כ 39 44

 


 

 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס נ"ז לקורס
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית 22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

 יסודות מערכות מידע          22-2מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
דיני עסקים22-2-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סמסטר ב'
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

תורת ההחלטות2​2​-​2​

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

מתמטיקה ב'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סה"כ 14 12

 


 

 

מתחילי פברואר 2016 (סמסטר אביב)

קורסי החובה

שנה א'

סמסטר ב'
שם הקורס
נ"ז לקורס ש"ס שיעור

ש"ס

תרגיל

ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

מבוא למיקרו כלכלה5426-
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה3224-
מתמטיקה א'5426-
מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה22-2-
חשבונאות א'3224-
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו22-2-
סמסטר קיץ
מבוא למאקרו כלכלה4325מבוא למיקרו כלכלה
הסקה סטטיסטית3325מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
מתמטיקה ב'33-3מתמטיקה א'
תורת המחירים א'4325

מבוא למיקרו כלכלה

מתמטיקה א'

חשבונאות ב'3224חשבונאות א'
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו22-2יסודות התנהגות ארגונית מיקרו
סה"כ 39 48

 

שנה ב' + ג'

תכנית הלימודים זהה לתכנית הלימודים של מתחילי אוקטובר (סמסטר חורף).

 

קורסי בחירה

במסגרת קורסי הבחירה על הסטודנט ללמוד 6 קורסים ממסגרת קורסי הבחירה בניהול ו 4 קורסים ממסגרת קורסי הבחירה בכלכלה (מלבד המסלול בניהול השירות בו על הסטודנט ללמוד 3 קורסים במסגרת קורסי בחירה בכלכלה )

להלן רשימת קורסי הבחירה המוצעים בתשע"ו ודרישות הקדם שלהם. כל קורס נלמד בהיקף 2 נ"ז.

קורסי בחירה סמסטר א'

קורסי בחירה בכלכלה
שם הקורסדרישות קדם: ציון עובר
לימוד במקביל
כלכלת עבודה

מבוא למאקרו כלכלה

תורת המחירים ב'

אקונומטריקה ב'

כלכלה הגירה

תורת המחירים ב'

אקונומטריקה ב'

סוגיות בכלכלת הגבלים עסקייםתורת המחירים ב'
היסודות הפילוסופיים של הכלכלהיפורסם בהמשך
קורסי בחירה בניהול
שם הקורסדרישות קדם: ציון עובר
לימוד במקביל
מימון מיזמים הון סיכון וצמיחהיסודות המימון
שיווק למיזמים חדשיםיסודות השיווק
פרויקט יזמים צעירים בישראל (שנתי)יסודות השיווקיסודות היזמות
ארגוני שירות

יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו

יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו

שיווק שירותיםיפורסם בהמשך
שירות כמנוף כלכלי

ארגוני שירות

ניהול השירות

אחריות סביבתית של עסקיםאתיקה ואחריות תאגידית בניהול-
תקשורת ושיווק חברתי--
פרויקט באחריות תאגידית- אתגרי קיימות של תאגידים עירוניים -
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

חשבונאות ב'

יסודות המימון

אופציות וחוזים עתידייםיפורסם בהמשך
ניהול קריירות בארגוניםיפורסם בהמשך
תקשורת בניהוליפורסם בהמשך
חשיבה מדעיתיפורסם בהמשך
קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים:
שם הקורסדרישות קדם: ציון עובר
לימוד במקביל

מבוא לאסתטיקה

 

מבוא לחשיבה ביקורתית

"היכול להאמין

המדען, היזם והאימאם"

 

קורסי בחירה סמסטר ב'

קורסי בחירה בכלכלה
שם הקורסדרישות קדם: ציון עוברלימוד במקביל
כלכלת בריאותמבוא למיקרו כלכלה

מבוא למאקרו כלכלה
כלכלת חדשנותתורת המחירים ב'

תורת המחירים ג'

יסודות היזמות
כלכלת משאבי טבע וסביבה תורת המחירים ב'
מבוא לכלכלת נדל"ן מאקרו כלכלה א' ו-ב'

אקונומטריקה א'
קורסי בחירה בניהול
שם הקורסדרישות קדם: ציון עובר
לימוד במקביל
יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתייסודות השיווק
התהליך היזמי יסודות היזמות
איתור והערכת הזדמנויות עסקיות

חשבונאות א' ו-ב'

יסודות השיווק

פרויקט יזמות עסקית

חשבונאות

יסודות השיווק

יסודות המימון

יסודות היזמות
התנהגות צרכניםיסודות השיווק
ניהול השיווק והשירות

יסודות השיווק

אירגוני שירות

המשך פרויקט באחריות תאגידית- אתגרי קיימות של תאגידים עירוניים-
מנהיגות בת קיימאיפורסם בהמשך
תורת ההשקעות א'יסודות המימון
ניהול פיננסייסודות המימון
שוק ההון (בישראל)- מבנה, הסדרה והתנהלותיסודות המימון
אג"ח,איגוח וניהול סיכוניםיסודות המימון
שונות בין אישית בעולם העבודהיפורסם בהמשך
פיתוח וניהול עסקים קטניםיפורסם בהמשך


 

קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים:

שם הקורסדרישות קדם: ציון עובר
לימוד במקביל
אומנות ותאוריות עכשוויות

מיסטיקה ורציונאליות

 

המהפכה התרבותית של שנות השישים

 

מימזס- אמנות כחיקוי מציאות

 

ניטשה והגותו

סמינר

עבודת הסמינר הינה משימת התנסות בביצוע מחקר, או עבודת שדה, על נושא כלכלי או ניהולי. העבודה תכלול הגדרת נושא, איתור מקורות, לימוד הנושא וניתוחו וכתיבת מסמך מסכם. העבודה תיעשה תוך כדי ליווי של מרצה. הליווי כולל סיוע בהגדרת הנושא ובאיתור המקורות, הנחייה והדרכה בשלבים השונים, וקריאת העבודה והערכתה.

על הסטודנט לקבל אישור של המרצה לנושא הסמינר על-פי לוח זמנים שיפורסם בתחילת הסמסטר. את הסמינר יש להשלים ולהגיש עד תום הסמסטר בו רשום הסטודנט, למעט סמסטר הקיץ בו ניתן

להשלים את הסמינר עד תחילת שנה"ל העוקבת.

 

להלן רשימת הסמינרים המוצעים בתשע"ו:

כל הסמינרים דורשים ציון עובר בקורסי הליבה : אקונומטריקה א' ו-ב', מאקרו כלכלה א' ו-ב', תורת המחירים א, ב' ו-ג' .

כל סמינר הינו בהיקף של 4 נ"ז.

 

סמסטר א'
סמינרמרצהדרישות קדם נוספות
קיימות תאגידית בניהולד"ר דנה לנדאו
נושאים נבחרים בניהולפרופ' איזי בורוביץ
התמחות מעשית (שנתי)סני זיו
הבטים כלכליים של מדינת רווחהד"ר רובי נתנזוןיפורסם בהמשך
שוק העבודה- היבטים כלכליים וניהולייםד"ר יעל הדסיפורסם בהמשך
סמסטר ב'
מחקר ביזמותד"ר צפריר בלוךיפורסם בהמשך
היבטים רגשיים במפגשי שירותד"ר חנה לירז מדלר

ציון עובר ביסודות התנהגות ארגונית מיקרו וביסודות התנהגות אירגונית מאקרו.

לימוד במקביל/מוקדם של הקורס ארגוני שירות

היבטים ניהוליים בתחום השירותד"ר חנה לירז מדלרציון עובר בארגוני שירות, ניהול השירות
ניהול צוותיםד"ר גלית אבידריפורסם בהמשך
כלכלת משאבי טבע וסביבהפרופ' נאווה חרובי
שווקים, רגולציה ותחרות בישראלד"ר זיו חגאי

 

תכנית לתואר "בוגר" (.B.A) בכלכלה וניהול עם מסלול ביזמות

ראש המסלול: ד"ר אייל בנימין

 

מטרת המסלול

מטרת המסלול בניהול יזמות היא לתת בידי יזמים פוטנציאליים ומנהלים בחברות וארגונים מתפתחים ומשתנים כלים להקמה ולניהול של מיזמים, ולגרום בכך להגדלת סיכויי ההצלחה. התכנית תכשיר מנהלים וכלכלנים שיוכלו להשתלב ולתפקד ביתר קלות בסביבה יזמית, מחדשת ויוצרת. במהלך לימודי החובה והבחירה יחשפו הסטודנטים לעקרונות היזמות ויעמיקו את הידע והמיומנויות הנדרשות לכך. בשלב הלימוד המתקדם תקנה החטיבה, באמצעות לימודי החובה והבחירה וההשתתפות בפרויקטים יזמיים, התנסות ומעורבות ביזמות אינדיבידואלית וצוותית. החשיפה תהיה ליזמות בתחומים שונים כולל יזמות עסקית, יזמות פנים ארגונית ויזמות חברתית שאינה למטרות רווח. לימודי החטיבה יחלו בשנה ג'.

מבנה תכנית הלימודים

 

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ112881248
שנה א'3939
שנה ב'3838
שנה ג'35111248

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

 

קורסי החובה

שנה א'

קורסי החובה בשנה א' זהים לקורסים בתכנית הלימודים הרגילה.

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת המחירים ב'5426

תורת המחירים א'

מתמטיקה ב'

מאקרו כלכלה א'33-3

מתמטיקה א'

מבוא למאקרו כלכלה

אקונומטריקה א'3214

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

יסודות השיווק33-3-
יסודות מערכות מידע22-2מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
אתיקה ואחריות תאגידית בניהול22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
תורת המחירים ג'4325תורת המחירים ב'
סמסטר ב'
תורת המחירים ג'4325תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב'33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב'3224

אקונומטריקה א'

 

יסודות האסטרטגיה33-3-
יסודות היזמות33-3-
מבוא לניהול משאבי אנוש22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
תורת ההחלטות22-2

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

מתמטיקה ב'

סה"כ 38 42

 


 

 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס נ"ז לקורס
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית 22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

יסודות המימון5426

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים א

חשבונאות א'

מתמטיקה ב'

דיני עסקים22-2-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סמסטר ב'
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סה"כ 15 14

 


 

 

 

קורסי החובה במסלול- שנה ג':

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

שיווק למיזמים חדשים22-2יסודות השיווק
מימון מיזמים הון סיכון וצמיחה22-2יסודות המימון


 

סמסטר ב'

יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי22-2יסודות השיווק
התהליך היזמי22-2יסודות היזמות
סה"כ 6 6

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור קורס אחד בהיקף של 2 נ"ז

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס

ש"ס

שיעור

ש"ס תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

סמסטר ב'
ניהול פיננסי 2יסודות המימוןניהול פיננסי2יסודות המימון
איתור והערכת הזדמנויות עסקיות2

חשבונאות א' ו-ב'

יסודות השיווק

איתור והערכת הזדמנויות עסקיות2

חשבונאות א' ו-ב'

יסודות השיווק

 

 

 

 

 

 

 

פרויקט

על הסטודנטים לבחור אחד מבין שני הפרויקטים המפורטים להלן:

פרויקט יזמות עסקית - 4 נ"ז. דרישת קדם: ציון עובר בקורס יסודות השיווק ולימוד במקביל את הקורס יסודות המימון. הקורס ניתן בסמסטר א' בלבד.

מטרת הפרויקט

מטרת פרויקט ייחודי זה הינה להתנסות בתכנון מיזם על רעיונות אמיתיים ובדיקתו בתהליך של הכנת תכנית עסקית, ותוך כדי כך להתוודע לתהליכי יזמות עסקית.

הכרת תכנית עסקית והתנסות ממשית בהכנתה חשובים לאלה המתעתדים לפנות ליזמות אך לא פחות מכך לעובדים ולמנהלים בארגונים קיימים, הזקוקים לבחון תכניות עסקיות ו/או להכינן, בעת תכנון פרויקטים חדשים בארגון כמו גם בחיפושיהם אחר השקעות, ערוצי שיווק או שיתופי פעולה. במסגרת הפרויקט יעבדו צוותי הסטודנטים על הכנת תכנית עסקית למיזמים חדשים, על ניתוח הסביבה הרלוונטית לעסק, על המודל העסקי ועל פיתוח תכנית אופרטיבית להקמתו ותפעולו.

מבנה הקורס

 

כל צוות של 4-3 סטודנטים יכין במהלך הסמסטר תכנית עסקית עבור מיזם חדש. הצוות יעבוד על הכנת התכנית, המבוססת על איסוף מידע רלבנטי. בנוסף לבדיקת המתחרים וקהלי היעד, ואיתור היתרונות היחסיים של המיזם יבדקו סיכוייו בשוק וכדאיותו הכלכלית. בסוף הסמסטר כל צוות יכין מצגת של הפרויקט בשיעור וכן יגיש את התכנית העסקית בכתב.

הקורס יכלול הרצאות פרונטאליות בנושאים רלבנטיים להכנת התכנית העסקית, חלקן ע"י מרצים אורחי ויזמים אורחים. בתום המפגש הפרונטלי מדי שבוע ייפגש כל צוות עם מנחה הפרויקטים למפגש בן מחצית השעה לקידום הפרויקט הצוות.

חלק מהמיזמים בקורס יוקדשו לתכנון פרויקטים בתחום של יזמות סביבתית ירוקה.

 

פרויקט יזמים צעירים בישראל - 4 נ"ז. – דרישת קדם: ציון עובר בקורס יסודות השיווק ולימוד במקביל את הקורס יסודות היזמות.

במסגרת הפרויקט ינחו הסטודנטים קבוצות של תלמידי חטיבות ביניים בגילאי 16-15 ביזמות עסקית. התכנית היא שנתית וההנחיה תבוצע ע"י צוות של שני סטודנטים למשך כל שנת הלימודים. פרויקט ההנחיה מתבצע במסגרת "יזמים צעירים בישראל" המסונפת לחברת Junior Achievement International , המנהלת תכנית להפעלת קבוצות של תלמידי תיכון ביזמות עסקית במדינות שונות.

הסטודנטים החונכים יקבלו הנחיה והכשרה שוטפת ממובילי התכנית והן ידונו בנושאים הקשורים בהנחיה במסגרת סדנא ייחודית למנחים ב"יזמים צעירים" בסמסטר א'.

השתתפות בפרויקט זה תעניק לסטודנטים הזדמנות להתנסות באופן מעשי בגיבוש קבוצת צעירים לפרויקט עסקי, החל מהקמת חברה וחלוקת תפקידים בחברה, בחירת מוצר, בדיקת השוק למוצר, יצורו ושיווקו. הסטודנטים יפתחו ויתרגלו יכולת ליווי וניהול פרויקטים, פיתוח מנהיגות, כישורי יעוץ ניהולי והקניית ניסיון שטח בסוגיות ניהול ויזום עסקים.

 

סמינר

עבודת הסמינר הינה משימת התנסות בביצוע מחקר או עבודת שדה, בנושא יזמות, חדשנות עסקית או כלכלה. העבודה תכלול הגדרת נושא, איתור מקורות, לימוד הנושא וניתוחו וכתיבת מסמך מסכם. העבודה תיעשה באופן עצמאי, תוך כדי ליווי של מרצה. הליווי כולל סיוע בהגדרת הנושא ובאיתור המקורות, הנחייה והדרכה בשלבים השונים, וקריאת העבודה והערכתה.

על הסטודנט לקבל אישור של המרצה לנושא הסמינר על-פי לוח זמנים שיפורסם בתחילת הסמסטר. את הסמינר יש להשלים ולהגיש עד תום הסמסטר בו רשום הסטודנט, למעט סמסטר הקיץ בו ניתן להשלים את הסמינר עד תחילת שנה"ל העוקבת.

הסמינרים הינם בהיקף 4 נ"ז. (יש ללמוד סמינר אחד.)

דרישת הקדם לסמינרים היא ציון עובר בכל קורסי הליבה .

הסמינרים המוצעים :

פרוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשע"ה מופיעים בהסבר של התכנית הרגילה.

 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.


 

תכנית לתואר "בוגר" (.B.A) בכלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון

ראש המסלול: מ"מ פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ

 

מטרת המסלול

התמחות שוק ההון היא התמחות חדשה וייחודית שמטרתה להכשיר אנשים למקצועות שונים בשוק ההון. בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז רפורמת בכר, ביצע שוק ההון קפיצת מדרגה מבחינת מספר השחקנים בשוק, התחרות ביניהם והתחכום הנדרש לעבודה. גם בקרב העובדים התחום נעשה יותר ויותר תחרותי בשל ההתעניינות הרבה בו, מגמה שלהערכתנו רק תלך ותגבר. בנוסף השנים האחרונות אופיינו בתהפוכות רבות, שגרמו לעלייה משמעותית במעורבותם של הרגולטורים השונים בשוק ההון. כל אלו הופכים את שוק ההון למורכב בהרבה מאשר היה רק לפני שנים אחדות. לכן חשוב להכשיר עובדים שתהיה להם גם התשתית התיאורטית כדי להבין לעומק את הסוגיות הרלוונטיות ולהיות מסוגלים לראות את התמונה הכוללת, וגם את הכלים הספציפיים לעיסוקים השונים בשוק ההון, כדוגמת מנהלי השקעות, יועצי השקעות, ברוקרים, סוחרים וכו'. לימודי ההתמחות יחלו בשנה ב'.

 

מבנה תכנית הלימודים

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז.

 

סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ112881248
שנה א'3939
שנה ב'3737
שנה ג'36121248

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

 

קורסי החובה

שנה א'

קורסי החובה בשנה א' זהים לקורסים בתכנית הלימודים הרגילה.

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס

דרישות קדם

ציון עובר

תורת המחירים ב' 5 4 2 6

תורת המחירים א'

מתמטיקה ב'

מאקרו כלכלה א'33-3

מתמטיקה א'

מבוא למאקרו כלכלה

אקונומטריקה א'3214

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

יסודות מערכות מידע22-2מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
אתיקה ואחריות תאגידית בניהול22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
תורת המחירים ג'4325תורת המחירים ב'
יסודות המימון5426

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים א

חשבונאות א'

מתמטיקה ב'

סמסטר ב'
תורת המחירים ג'4325תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב'33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב'3224

אקונומטריקה א'

 

יסודות היזמות33-3-
מבוא לניהול משאבי אנוש22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
תורת ההחלטות22-2

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

מתמטיקה ב'

סה"כ3842

 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

דיני עסקים22-2-
יסודות השיווק33-3-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סמסטר ב'
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

יסודות האסטרטגיה33-3מבוא למיקרו כלכלה
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סה"כ1614

 

קורסי חובה במסלול:

שנה ב'

סמסטר ב'
שם הקורס
נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת ההשקעות א'22-2יסודות המימון
ניהול פיננסי22-2יסודות המימון
סה"כ44

 

 

 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת ההשקעות ב'22-2יסודות המימון
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות22-2חשבונאות ב'
סה"כ44

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז)

 

סמסטר א'
שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם: ציון עובר
מסחר ומוצרים פיננסיים2יסודות המימון
אופציות וחוזים עתידיים2יסודות המימון
סמסטר ב'
שוק ההון בישראל2יסודות המימון
אג"ח , איגוח וניהול סיכונים2יסודות המימון
סה"כ4

סמינר

פרוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשע"ו מופיעים בהסבר של התכנית הרגילה.

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.

 

תכנית לתואר "בוגר" (.B.A) בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול במשאבי אנוש

ראש המסלול: ד"ר רפאל שניר

 

מהו ניהול משאבי אנוש

ישנן פונקציות עיקריות, הרלוונטיות לכל מנהל באשר הוא: תכנון, ארגון, הרכבת סגל עובדים, הנהגה ובקרה. ניהול משאבי אנוש מורכב מהמדיניות ופרקטיקה בהקשר להיבט של "האנשים", או המשאב האנושי בניהול. הווה אומר - אופני איוש תפקידים בארגון, הדרכת עובדים, הערכת ביצועיהם, הנעתם, וכדומה. בספרות האקדמית בנושא משאבי אנוש מתוארת התקופה הנוכחית כתקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה ודרכי הפעולה של ארגונים. שינוי זה נגרם בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית והשלכותיה על אופי העבודה (למשל, הצורך בלמידה ורכישת ידע במשך כל הקריירה התעסוקתית), הגיוון הרב יותר בכוח העבודה, ותמורות ערכיות (לדוגמא, הדרישה לשוויון הזדמנויות בעבודה). כפועל יוצא של השינוי המואץ, ארגונים נדרשים לפעול בסביבה סוערת ותחרותית יותר, בה קיים אלמנט מובנה של חוסר וודאות. בתנאי סביבה שכאלה, גדלה החשיבות של המשאב האנושי, כמקור אפשרי ליתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו. יתרה מכך, מנהלי משאבי אנוש נדרשים להיות מעורבים בהליך בנית האסטרטגיה העסקית, ולגזור ממנה אסטרטגיה מתאימה של משאבי אנוש. קרי, עליהם להתאים את הפרקטיקות הסטנדרטיות של ניהול משאבי אנוש לצרכי הארגון הספציפיים, מזווית ראיה מערכתית.

יתרונות המסלול

לימודי המסלול יסייעו להשתלבות בעבודה במחלקות משאבי אנוש בארגונים ובמכוני פיתוח ארגוני. כמו כן, הם יכולים להוות בסיס ללימודי תואר שני בניהול משאבי אנוש, התנהגות ארגונית, ויעוץ ארגוני. הווה אומר, ההתמחות אמורה להגדיל הן את הפוטנציאל התעסוקתי והן את האפשרות ללימודים מתקדמים של הבוחרים בה.

 

 

מבנה תכנית הלימודים

 

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ112881248
שנה א'3939
שנה ב'3838
שנה ג'35111248

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

קורסי החובה

שנה א'

קורסי החובה בשנה א' זהים לקורסי החובה בתכנית הרגילה.

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת המחירים ב'5426

תורת המחירים א'

מתמטיקה ב'

מאקרו כלכלה א'33-3

מתמטיקה א'

מבוא למאקרו כלכלה

אקונומטריקה א'3214

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

יסודות השיווק33-3-
יסודות מערכות מידע22-2מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
אתיקה ואחריות תאגידית בניהול22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
תורת המחירים ג'4325תורת המחירים ב'
מבוא לניהול משאבי אנוש22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
סמסטר ב'
תורת המחירים ג'4325תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב'33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב'3224

אקונומטריקה א'

 

יסודות האסטרטגיה33-3-
יסודות היזמות33-3-
תורת ההחלטות22-2

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

מתמטיקה ב'

סה"כ 38 42

 

 


 

 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס נ"ז לקורס
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית 22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

יסודות המימון5426

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים א

חשבונאות א'

מתמטיקה ב'

דיני עסקים22-2-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סמסטר ב'
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סה"כ 15 14

 

קורסי חובה במסלול:

 

 

שנה ב'

סמסטר ב'
שם הקורס נ"ז לקורס ש"ס לקורס ש"ס לקורס ש"ס לקורס נ"ז לקורס
מיון, הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים44-4מבוא לניהול משאבי אנוש
סה"כ4 4

 


 

 

שנה ג'

 

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

מנהיגות והנעת עובדים22-2מבוא לניהול משאבי אנוש
סמסטר ב'
פיתוח ארגוני22-2מבוא לניהול משאבי אנוש
סה"כ 4 4

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז)

 

סמסטר א'
שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם: ציון עובר
ניהול קריירות בארגונים 2 יפורסם בהמשך
כלכלת עבודה 2

מבוא למאקרו כלכלה

תורת המחירים ב'

אקונומטריקה ב'

סמסטר ב'
שונות בין אישית בעולם העבודה 2 יפורסם בהמשך
סה"כ4

סמינר

 

פרוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשע"ו מופיעים בהסבר של התכנית הרגילה.

 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.

 

 

תכנית לתואר "בוגר" (.A.B) בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול השירות

ראש המסלול: ד"ר חנה מדלר-לירז

 

מטרת המסלול

מטרת התוכנית הינה להציג את הידע העכשווי בתחום השירות והשיווק ולאפשר התמחות רב תחומית הממוקדת בלקוח - לבחון אתגרים והזדמנויות עמם מתמודדים ארגונים בתחומים הקשורים לשיווק ולשירות משלב גיוס הלקוח ועד לשלב שימור לקוחות. התוכנית תציג את המורכבות של ניהול שירות ושיווק ותגביר את מודעות הסטודנטים לחשיבות השירות בהצלחתם של ארגונים.

 

יתרונות המסלול

שירות הפך לבסיס בידול מרכזי ומהווה יתרון תחרותי בין חברות ברחבי העולם. לפיכך, סטודנטים המסיימים את הלימודים במסגרת מסלול זה, צוברים לעצמם ידע אקדמי ופרקטי בתחומים הרלבנטיים לכל תפקיד ארגוני. היות ורבים מבוגרי בית הספר משתלבים בתפקידי שיווק ושירות, במהלך או בתום לימודיהם, העשרת הידע בתחומים אלו תסייע להם במסגרת תפקידם הנוכחי והעתידי ואנו מקווים כי תסייע לשיפור ולהעלאת רמת השירות בארץ. לימודי ההתמחות יחלו בשנה ב'.

 

סטודנטים המתלבטים ומעוניינים בייעוץ ושאילת שאלות מוזמנים לפנות אל ראש המסלול:

ד"ר חנה מדלר-לירז

מייל: hanamedl@mta.ac.il

 

מבנה תכנית הלימודים

 

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

מבנה תוכנית הלימודים:

 

סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ112881446
שנה א'3939
שנה ב'3838
שנה ג'35111446

 

 

 

קורסי החובה

 

שנה א'

קורסי החובה בשנה א' זהים לקורסי החובה בתכנית הרגילה.

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת המחירים ב' 5 4 2 6

תורת המחירים א'

מתמטיקה ב'

מאקרו כלכלה א'33-3

מתמטיקה א'

מבוא למאקרו כלכלה

 

אקונומטריקה א'3214

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים ג' 4325תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב' 33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב' 3214

אקונומטריקה א'

 

אתיקה ואחריות תאגידית בניהול22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
יסודות השיווק 33-3_
סמסטר ב'
תורת המחירים ג' 4325תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב' 33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב' 3214

אקונומטריקה א'

 

יסודות האסטרטגיה33-3-
מבוא לניהול משאבי אנוש 22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
יסודות מערכות מידע22-2מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
תורת ההחלטות22-2

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

מתמטיקה ב'

יסודות היזמות 33-3-
סה"כ3842

 


 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

יסודות המימון5426

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים א

חשבונאות א'

מתמטיקה ב'

דיני עסקים22-2-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סמסטר ב'
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

דיני עסקים22-2-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סה"כ15 14

 

קורסי חובה במסלול:

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

ארגוני שירות22-2התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו
סמסטר ב'
ניהול השירות22-2ארגוני שירות
התנהגות צרכנים22-2יסודות השיווק
סה"כ66-6

 

שנה ג'

סמסטר ב'
שם הקורס
נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

סמינר ייחודי למסלול44-4ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים
ניהול השירות: מתאוריה לפרקטיקה (פרקטיקום)44-4ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים
סה"כ88-8

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה:

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

שירות כמנוף כלכלי22-2אירגוני שירות וניהול השירות
שיווק שירותים22-2ארגוני שירות
שיווק למיזמים חדשים22-2יסודות השיווק
סה"כ44-4 לבחירה – 2 קורסים
 • קורסי הבחירה משתנים מדי שנה.

 

סמינר

יש לבחור סמינר אחד מתוך הרשימה הבאה:

שנה ג'

סמסטר ב'
שם הקורס
נ"ז לקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

היבטים רגשיים בארגוני שירות44-4ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים
היבטים ניהוליים בתחום השירות44-4ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים
סה"כ44-4

 

על הפרקטיקום:

ניהול השירות: מתאוריה לפרקטיקה – מטרת הקורס (בהיקף 4 נ"ז) לאפשר יישום הידע הנרכש במהלך לימודי המסלול. הקורס יבצע אינטגרציה של הידע האקדמי והיישומי ויפתח את יכולות הסטודנטים להתמודדות עם אתגרים עדכניים בתחום ורכישת ניסיון מקצועי. בכל מפגש הסטודנטים ייחשפו לחקר מקרים (case-study) של חברות מובילות בתחום השירות בעולם וינותחו דילמות בתחום השירות והשיווק במסגרת קבוצתית. בנוסף, במסגרת ההרצאות יתארחו מנהלי שירות ושיווק ויציגו את תפיסת ארגונם בתחומים השונים.

 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.

 

תכנית לתואר ראשון במערכות מידע (.B.Sc)

 

מבנה התוכנית בחלוקה לאשכולות (למתחילי תשע"ו):

הערה: התוכנית ניתנת לעדכון משיקולים אקדמיים ואחרים.

 

שנה

אשכול מתמטיקה וסטטיסטיקה

 

אשכול

ניהול וכלכלה

אשכול

מערכות מידע ומדעי המחשב

אשכול קורסי בחירה

ולמידה מעשית –

סמינר, פרויקט, סדנה

א
 • מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 • מתמטיקה א'
 • הסקה סטטיסטית
 • מתמטיקה ב'
 • מתמטיקה דיסקרטית
 • אלגברה ליניארית
 • מבוא למיקרו כלכלה
 • מבוא למאקרו כלכלה

   
 • מבוא למדעי המחשב
 • מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 • יסודות מערכות מידע
 • מבני נתונים
 • שיטות מחקר במ"מ
 
ב

 

 

 • התנהגות ארגונית מיקרו
 • חשבונאות
 • יסודות האסטרטגיה
 • יסודות השיווק
 • התנהגות ארגונית מאקרו
 • ניהול פרויקטים
 • ניתוח מערכות מידע
 • תכנון וניהול  מסדי נתונים
 • עיצוב ופיתוח מ"מ
 • מבוא ל- ERP
 • מנשקי אדם מחשב
 • מבוא לתקשורת מחשבים
 • תכנות מונחה עצמים ושפת JAVA
 • קורסי בחירה כלליים
 • קורסי בחירה בניהול
 • סמינר - למידה מעשית
ג 

 

 

 • אבטחת מידע ממוחשב
 • כריית מידע
 • הערך האסטרטגי של מ"מ
 • כלכלת מערכות מידע
 • אחזור מידע
 • תכנות WEB
 • חדשנות ומ"מ
 • קורסי בחירה במערכות מידע
 • פרויקט – למידה מעשית
 • סדנה – למידה מעשית

 

סה"כ

נ"ז

 

20-מתמטיקה וסטטיסטיקה 22- ניהול וכלכלה 51-מערכות מידע ומדעי המחשב

18 בחירה

12 למידה עצמית

סה"כ נ"ז לתואר במערכות מידע:    123 נ"ז

 

מבנה תכנית הלימודים למתחילי שנה"ל תשע"ו (תלמידי שנה א' בתוכנית)

לימודי בוקר

קורסי חובה

שנה א'

שם הקורס
שעות  שיעור שעות תרגיל

מס'

נ"ז

דרישות קדם -

 ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד קודם או מקביל של:

סמסטר א'     
מבוא למיקרו כלכלה 223 
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 223 

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

(ציון עובר בקורס זה הוא 70)

3 שו"ת00 
מתמטיקה א'324 
מבוא למדעי המחשב 425 
מתמטיקה דיסקרטית223  
סמסטר ב'     
מבוא למאקרו כלכלה3 שו"ת03מבוא למיקרו כלכלה 
הסקה סטטיסטית למ"מ223מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 
מתמטיקה ב'223מתמטיקה א' 
אלגברה ליניארית324מתמטיקה א' 
יסודות מערכות מידע202מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה 
מבני נתונים223מבוא למדעי המחשב 
שיטות מחקר במערכות מידע3 03

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

הסקה סטטיסטית
סה"כ     39  

 

חובה לקבל ציון "עובר" בכל קורסי שנה א' על מנת ללמוד את הקורסים השייכים לשנה ג'
שנה ב'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד מוקדם או מקביל של:

סמסטר א'     
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו202 
חשבונאות 324 
יסודות האסטרטגיה202מבוא למיקרו כלכלה 
ניתוח מערכות מידע223יסודות מערכות מידעניהול פרויקטים
ניהול פרויקטים3 שו"ת03יסודות מערכות מידעניתוח מערכות מידע
מבוא לתקשורת מחשבים3 03מבוא למדעי המחשב 
יסודות השיווק 3 03 
סמסטר ב'     
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו202  
מבוא ל-SAP ERP3 שו"ת03

ניתוח מערכות מידע

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

ניהול פרויקטים

 
עיצוב ופיתוח מערכות מידע223ניתוח מערכות מידע 
מנשקי אדם מחשב למערכות מידע202

ניתוח מערכות מידע

 

עיצוב ופיתוח מערכות מידע
תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב 
תכנון וניהול מסדי נתונים ו- SQL223מבני נתוניםניתוח מערכות מידע
סה"כ     36  

 

 

שנה ג' 

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

סמסטר א'     
חדשנות ומערכות מידע3  שו"ת03כל קורסי שנה א' 
כריית מידע3  שו"ת03

מבני נתונים

שיטות מחקר

הסקה סטטיסטית

כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב מערכות מידע

תכנות WEB223

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

תכנון וניהול מסדי נתונים ו- SQL

סמסטר ב'     
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

יסודות מערכות מידע

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

 
אבטחת מידע ממוחשב 202

יסודות מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

 
אחזור מידע3 03

הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
אלגברה ליניארית

מבני נתונים

 
סה"כ     18  

 

קורסי בחירה

היקף נדרש: 18  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
8 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 18

 

קורסי בחירה

 • ניתן ללמוד את קורסי הבחירה החל מסמסטר קיץ של שנה א' .
 • יש לבדוק דרישות קדם לכל קורס בחירה.
 • קורסי בחירה בתחומים אחרים יש לקחת במסגרת הקורסים המתקיימים במכללה, מחוץ לחוג מערכות מידע.

 

 

קורסי למידה מעשית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס (סוג עבודה) מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

סמינר

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

- הסקה סטטיסטית

-ניהול פרוייקטים

פרויקט

 

4

- שיטות מחקר

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- ניהול פרויקטים

-תכנון וניהול מסדי נתונים

- מנשקי אדם מחשב

סדנה

 

4

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- מבוא לתקשורת מחשבים

- מנשקי אדם מחשב

-ניהול פרויקטים

-תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

-מומלץ: תכנות Web

סה"כ נקודות זכות 12 

 

 

 

מבנה תכנית הלימודים למתחילי שנה"ל תשע"ו (תלמידי שנה א' בתוכנית)

לימודי ערב

קורסי חובה

שנה א'

שם הקורס
שעות  שיעור שעות תרגיל

מס'

נ"ז

דרישות קדם -

 ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד קודם או מקביל של:

סמסטר א'     
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו202 

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

(ציון עובר בקורס זה הוא 70)

3 שו"ת00 
מתמטיקה א'324 
יסודות השיווק  3 03 
מתמטיקה דיסקרטית223 
סמסטר ב'     
מבוא למיקרו כלכלה 223 
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 223 
חשבונאות 4 25  
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו202 
יסודות מערכות מידע202מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה 
סמסטר קיץ      
מבוא למאקרו כלכלה3 שו"ת03מבוא למיקרו כלכלה
מבוא למדעי המחשב425
סה"כ     35  

 

חובה לקבל ציון "עובר" בכל קורסי שנה א' על מנת ללמוד את הקורסים השייכים לשנה ג'
שנה ב'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד מוקדם או מקביל של:

סמסטר א'     
מתמטיקה ב'223מתמטיקה א'  
יסודות האסטרטגיה202מבוא למיקרו כלכלה 
מבוא לתקשורת מחשבים3 03מבוא למדעי המחשב 
מבני נתונים  223מבוא למדעי המחשב 
הסקה סטטיסטית למערכות מידע 223מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 
סמסטר ב'     
ניהול פרויקטים3 שו"ת03יסודות מערכות מידעניתוח מערכות מידע
ניתוח מערכות מידע223יסודות מערכות מידעניהול פרויקטים
שיטות מחקר 303

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 
כריית מידע3 שו"ת03

מבני נתונים

שיטות מחקר

הסקה סטטיסטית

 
סמסטר קיץ      
תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב 
תכנון וניהול מסדי נתונים ו- SQL223מבני נתוניםניתוח מערכות מידע
סה"כ     31  

 

שנה ג'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

סמסטר א'     
חדשנות ומערכות מידע3 שו"ת03כל קורסי שנה א' 
אלגברה ליניארית 324מתמטיקה א'
עיצוב ופיתוח מערכות מידע223ניתוח מערכות מידע
סמסטר ב'     
תכנות WEB223

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

תכנון וניהול מסדי נתונים ו- SQL

אבטחת מידע ממוחשב 202

יסודות מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

 
מנשקי אדם מחשב למערכות מידע202ניתוח מערכות מידע 
אחזור מידע3 03

הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
אלגברה ליניארית

מבני נתונים

 
סמסטר קיץ     
כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

הטמעת מערכות מידע

 
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

יסודות מערכות מידע

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב מערכות מידע

 
מבוא ל- ERP3 שו"ת03

ניתוח מערכות מידע

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

ניהול פרויקטים

 
סה"כ     27  

 

קורסי בחירה

היקף נדרש: 18  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
8 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 18
 • יש לבדוק דרישות קדם לכל קורס בחירה.
 • קורסי הבחירה יתקיימו החל מסמסטר קיץ של שנה ב'
 • קורסי בחירה בתחומים אחרים יש לקחת במסגרת הקורסים המתקיימים במכללה, מחוץ לחוג מערכות מידע.

 

 

קורסי למידה מעשית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס (סוג עבודה) מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

סמינר

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

- הסקה סטטיסטית

-ניהול פרוייקטים

פרויקט

 

4

- שיטות מחקר

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- ניהול פרויקטים

-תכנון וניהול מסדי נתונים

- מנשקי אדם מחשב

סדנה

 

4

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- מבוא לתקשורת מחשבים

- מנשקי אדם מחשב

-ניהול פרויקטים

-תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

-מומלץ: תכנות Web

סה"כ נקודות זכות 12 

 

 

 • קורסי למידה מעשית יתקיימו בשנה ג' ויתכנו מס' מפגשים מחוץ לתכנית עבורם

 

 


 

עדכון תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ה

(תלמידי שנה ב' בתוכנית) תכנית מספר 2766 – BA בניהול מערכות מידע

 

קורסי חובה

 

קורסי בחירה

מערכות מידע ומחשבים

קורסי בחירה

ניהול וארגון

 

קורסי בחירה

תחומים אחרים

סמינר

מערכות מידע

פרויקט

מערכות מידע

סדנא

מערכות מידע

סה"כ

נ"ז

89 9 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 120

 

שנה ב'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד מוקדם או מקביל של:

סמסטר א'     
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו202- 
חשבונאות ב'223חשבונאות א' 
יסודות האסטרטגיה202מבוא למיקרו כלכלה 
ניתוח מערכות מידע223יסודות מערכות מידעניהול פרויקטים
ניהול פרויקטים223יסודות מערכות מידעניתוח מערכות מידע
*תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב 
*מבוא לתקשורת מחשבים223מבוא למדעי המחשב 
SQL*- תכנון וניהול מסדי נתונים223מבני נתוניםניתוח מערכות מידע
סמסטר ב'     
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו202  
מבוא ל-SAP ERP223

ניתוח מערכות מידע

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

ניהול פרויקטים

 
עיצוב ופיתוח מערכות מידע223ניתוח מערכות מידע 
מנשקי אדם מחשב למערכות מידע202

ניתוח מערכות מידע

 

עיצוב ופיתוח מערכות מידע
יסודות השיווק 223 
*תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב 
*מבוא לתקשורת מחשבים223מבוא למדעי המחשב 
SQL*- תכנון וניהול מסדי נתונים223מבני נתוניםניתוח מערכות מידע
סה"כ     35  

*הקורס  ניתן גם בסמסטר א' וגם בסמסטר ב'

 

שנה ג' 

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד מוקדם או מקביל של:

סמסטר א'     
חדשנות ומערכות מידע223כל קורסי שנה א' 
כריית מידע223

מבני נתונים

שיטות מחקר

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 
הטמעת מערכות מידע202

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

 
תכנות WEB223

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

SQL- תכנון וניהול מסדי נתונים

 
סמסטר ב'     
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

עיצוב מערכות מידע

 
כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

הטמעת מערכות מידע

 
אחזור מידע303

הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
מבוא למדעי המחשב

מבני נתונים

 
סה"כ     18  

 

קורסי בחירה

היקף נדרש: 19  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
9 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 19

הקורסים יילמדו החל משנה ב'. ראה הרשימה של קורסי הבחירה בהמשך.

קורסי למידה מעשית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס (סוג עבודה) מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

סמינר

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

- הסקה סטטיסטית

-ניהול פרוייקטים

פרויקט

 

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- ניתוח מערכות מידע

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- ניהול פרויקטים

סדנה

 

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

-מבוא למדעי המחשב

-תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

סה"כ נקודות זכות 12 

 

עדכון תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ד

(תלמידי שנה ג' בתוכנית) תכנית מספר 2754 – BA  בניהול מערכות מידע

קורסי חובה סמינר במערכות מידע פרויקט במערכות מידע סדנא מערכות מידע קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים  
סה"כ
נ"ז
89 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 9 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 120

 

קורסי החובה

שנה ג'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד מוקדם או מקביל של:

סמסטר א'     
חדשנות ומערכות מידע223כל קורסי שנה א' 
כריית מידע223

מבני נתונים

שיטות מחקר

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 
הטמעת מערכות מידע202

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

 
תכנות WEB223

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

SQL- תכנון וניהול מסדי נתונים

 
כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

 
סמסטר ב'     
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

עיצוב מערכות מידע

 
אחזור מידע303

הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
מבוא למדעי המחשב

מבני נתונים

 
סה"כ     18  

 

קורסי בחירה

היקף נדרש: 19  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
9 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 19

 

הקורסים יילמדו החל משנה ב'. רשימת קורסי הבחירה מפורטת בהמשך.

 

קורסי למידה מעשית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

סמינר

4

 

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

פרויקט

 

4

 

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- ניתוח מערכות מידע

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

סדנה

 

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
סה"כ נקודות זכות 12 

 

פירוט קורסי הבחירה- שנה"ל תשע"ו

שם הקורס ש"ס שיעור

מס'

נ"ז

תחום

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

סמסטר א'     
DEVOPS23מערכות מידע ומחשבים 
מיקור המונים22מערכות מידע ומחשבים 
כלים משפטיים בניהול22ניהול וארגון  
הון חברתי בארגונים22ניהול וארגון 
סמסטר ב'    
אבטחת מידע ממוחשב22מערכות מידע ומחשבים 
סוגיות מתקדמות במערכות מידע 22מערכות מידע ומחשביםהטמעת מערכות מידע
טכנולוגיות ומסחר באינטרנט  3 שו"ת3מערכות מידע ומחשביםניתוח מערכות מידע
פחתוח יישומים היברדיים לאנדרואיד3 3מערכות מידע ומחשבים

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

 

איומים מקוונים והארגון המודרני 22ניהול וארגון 
עסקים גלובליים 22ניהול וארגון 

 

הערות:

*  היצע קורסי הבחירה והיקפם עשוי להשתנות.

* פירוט קורסי הקיץ יפורסם בהמשך

 

 

פירוט קורסי הבחירה מתחומים אחרים:

שם הקורס ש"ס שיעור

מס'

נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

סמסטר א'   
מבוא לאסתטיקה22 
מבוא לחשיבה ביקורתית22 
היכולת להאמין22 
סמסטר ב'    
אמנות ותיאוריות עכשוויות22 
מיסטיקה ורציונליות22 
המהפכה התרבותית של שנות ה-6022 
מימזיס-אמנות כחיקוי המציאות22 
ניטשה והגותו 22 

 

 

חזרה לתפריט