כניסה

בתי ספר ותוכניות לימוד לתואר ראשון - 2017

​​ביה”ס למדעי המחשב

דקן בית הספר: פרופ' גדעון דרור

 תכניות לימודים לתואר "בוגר" B.Sc., B.A.

 

במסגרת לימודי התואר הראשון בבית הספר למדעי המחשב מתקיימות שתי תכניות לימודים:

1.  תכנית לתואר בוגר B.Sc. במדעי המחשב.

במסגרת הלימודים בתכנית ניתן גם להתמחות באחד מהתחומים הבאים (ביטוי ללימודי התמחות או חטיבה יינתן בגיליון הציונים של הבוגר):

1.א. התמחות בתקשורת ואינטרנט.

1.ב. התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות.

1.ג.  חטיבה בניהול וכלכלה.

2.  תכנית לתואר בוגר B.A במדעי המחשב ובכלכלה וניהול.

 

רוב התכניות המתקיימות בביה"ס מאפשרות בחירה בין שני מסלולי לימוד – מסלול לימודי יום ומסלול דו-יומי (מעוף). במסלול לימודי היום לומדים שני סמסטרים בשנה, במשך 3 שנים. במסלול הדו-יומי לומדים הסטודנטים יומיים בשבוע, בימי חמישי (משעות הצהריים) ובימי שישי. סטודנטים הלומדים במסלול מעוף בתוכניות עם התמחות או חטיבה ייתכן וילמדו ביום נוסף (אחה"צ) באמצע השבוע. פריסת הלימודים במסלול הדו-יומי היא על פני 4 שנים, 3 סמסטרים בשנה. ישנו גם מסלול דו-יומי מקוצר של 3 שנים לסטודנטים שהם בוגרי היחידות הטכנולוגיות בצבא , הזכאים לפטורים מחלק מלימודיהם על סמך לימודים בצבא. פירוט מסלולי הלימודים הדו-יומיים נמצא בהמשך.

 

מעבר תכניות בתוך בית הספר למדעי המחשב:

סטודנט יהיה רשאי להחליף תכנית לימודים פעם אחת בלבד במהלך לימודיו כמפורט להלן. כל בקשה לשינוי יש להעביר למזכירות לא יאוחר מתום שנה א' (או מאוחר יותר אם הדבר לא יגרום לעיכוב בסיום לימודיו של הסטודנט ובאישור הדקן):

 • סטודנט הלומד בתכנית ללא התמחות/חטיבה יוכל לעבור לתכנית עם התמחות/חטיבה.
 • סטודנט הלומד בתכנית עם התמחות/חטיבה יוכל לעבור לתכנית ללא התמחות/חטיבה.
 • סטודנט הלומד בתכנית עם התמחות/חטיבה יוכל להחליף את סוג ההתמחות/חטיבה.   


  מעבר מסלול (מעוף/לא מעוף) בתוך בית הספר למדעי המחשב:
 • סטודנט הלומד במסלול מעוף יוכל לעבור למסלול הרגיל (לא מעוף) בכל שלב בתואר.   
 • סטודנט הלומד במסלול הרגיל יוכל לעבור למסלול מעוף עד תום שנה א', כפוף לאישור הדקן על סמך ציוניו. 
   

  להלן פירוט תכנית הלימודים המרכזית במדעי המחשב:

 

תכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב

 

מטרת התכנית

תכנית הלימודים לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב מכשירה את בוגריה להשתלב במגוון העיסוקים בתחום זה שמציעות התעשיות עתירות הטכנולוגיה, כמו גם להמשך הלימודים לתארים מתקדמים ולמחקר מדעי. מושם דגש על הקניית כלים יישומיים מתקדמים, בצד העמקה מדעית והכרת הבסיס התיאורטי של מדעי המחשב.

 

מומלץ ללמוד לפי המבנה הרשום בהמשך מכיוון שהרישום לקורסים נעשה על פי תכנית הלימודים. ליתר הסטודנטים יאושר רישום לקורסים על בסיס מקום פנוי.

 

מבנה התכנית

 

מסגרת מס' נ"ז
קורסי חובה 84

קורסי בחירה במדעי המחשב (כ- 10 קורסים)

מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז קורסי בחירה במדעים (פיסיקה, ביולוגיה, כימיה ועוד)

30
קורס בחירה במתמטיקה *4
סדנה6
סה"כ 124

 

* במסגרת קורסי הבחירה נדרש לפחות קורס בחירה אחד במתמטיקה בהיקף של 4 נ"ז. ניתן ללמוד קורסי בחירה מתמטיים נוספים אשר ייכללו במסגרת קורסי הבחירה במדעי המחשב.

 

קורסי חובה          

שנה א'

לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א'.        

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  
לקורס  
סמסטר א'      
תורת ההנמקה  3 3
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות  תורת ההנמקה32 4
חדו"א 1 תורת ההנמקה42 6
מבוא למדעי המחשב  52 6

 

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  
לקורס 
סמסטר ב'      

אלגברה לינארית 1

 

 

לימוד מוקדם של הקורסים:

 1. תורת ההנמקה
 2. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

  נדרש ציון עובר בלפחות אחד משני הקורסים

 

 42 6
חדו"א 2חדו"א 1אלגברה לינארית 14 4
מבוא להסתברות1. מבוא ללוגיקה
    ולתורת הקבוצות
2. חדו"א 1
1.  חדו"א 2
2. מתמטיקה בדידה
32 4
מתמטיקה בדידה

1. מבוא ללוגיקה 

    ולתורת הקבוצות

2. תורת ההנמקה

חדו"א 232 4
תכנות מתקדם בשפת Cמבוא למדעי המחשב 32 4
סה"כ שנה א'     41 נ"ז


 

שנה ב'     

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז
 לקורס
סמסטר א'      
מבני נתוניםכל קורסי שנה א'תכנות מכוון עצמים ושפת   ++ C5 4
תכנות מכוון עצמים ושפת  ++ Cתכנות מתקדם בשפת C 32 4
אלגברה לינארית 2אלגברה לינארית 1 4 4
מבנה מחשביםתכנות מתקדם בשפת C 4 4

קורס בחירה 

  3 3


 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז
 לקורס
סמסטר ב'      
ארכיטקטורת מחשביםמבנה מחשבים 4 4
אלגוריתמים

מבני נתונים

 

 5 4
ארגון המחשב ושפת סף

תכנות מתקדם בשפת C


 

מבנה מחשבים2 2
קורס בחירה מתמטי  4 4
2 קורסי בחירה      
סה"כ שנה ב'    

26 נ"ז חובה

סה"כ כ40 נ"ז


 

שנה ג'

השלמת קורסי הבחירה ובנוסף:

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  
לקורס
סמסטר א'      
חישוביותאלגוריתמים 5  4
סדנה

מבני נתונים

תכנות מכוון עצמים ושפת C++

ודרישות נוספות  בהתאם לסדנה

 6  6
סמסטר ב'      
סיבוכיותחישוביות 5 5
המשך סדנה      
סמסטר א' או ב'      
מערכות בסיסי נתוניםמבני נתונים 3 3

מערכות הפעלה

 

1. תכנות מתקדם   בשפת  C

2. תכנות מכוון עצמים
    ושפת   ++ C

3 .מבני נתונים
4. ארכיטקטורת
    מחשבים

5. ארגון המחשב ושפת
    סף

 42 5
6-7 קורסי בחירה במהלך השנה      
סה"כ שנה ג'    

23 נ"ז חובה

סה"כ כ44 נ"ז

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלולי הלימוד רגיל/מעוף. 

אם לקורס יש דרישת קדם של קורס אחר, כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות.


סדנה במסלול ללא התמחות :

יש לבחור סדנה אחת.  היקף כל סדנה – 6 נ"ז.

דרישות קדם לכל הסדנאות הן: מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++ .

בנוסף, מפורטות דרישות קדם ייחודיות לכל סדנה בטבלה בהמשך.

 

שם סדנה דרישות קדם
יצירת מוצר תוכנה 
ניתוח מערכות לימוד מקביל של הקורס ניתוח מערכות
פיתוח תוכנה בטכנולוגיות דוט – נט מתקדמותלימוד מוקדם או מקביל של הקורס פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C#

Home Cummunication

 

 
סדנה יישומית בארכיטקטורת מחשביםציון עובר בקורס: 'ארכיטקטורת מחשבים'
פיתוח ושימוש ארכיטקטורות עתידיות ארכיטקטורת מחשבים
הנדסת תוכנה 

 

הערות

 1. ניתן יהיה להירשם על בסיס מקום פנוי לסדנאות נוספות מההתמחויות השונות ובכפוף
  לעמידה בדרישות הקדם.
 2. סדנאות תיפתחנה בסמסטר א' בלבד.  לא תיפתחנה סדנאות בסמסטר ב'.

 

הסדנאות הנוספות הן:

טלפונים סלולריים

אינטרנט

יישומי רשת

יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה

 

קורסי בחירה

יש ללמוד לפחות קורס מתמטי אחד בהיקף של 4 נ"ז.

בנוסף, יש ללמוד קורסי בחירה בהיקף של 30 נ"ז, מתוכם ניתן לבחור עד 10 נ"ז מקורסי בחירה מדעיים.

 

לסטודנטים הלומדים בהתמחות/חטיבה: היקף קורסי הבחירה רשום בפירוט ההתמחות/חטיבה.

מומלץ להירשם לקורסי בחירה כבר בשנה ב' כמפורט בטבלאות המפרטות את מבנה התואר (עמ' 4-5).

להלן פירוט כל קורסי הבחירה המוצעים בשנה"ל תשע"ז לפי סדר הא' – ב', כולל דרישות הקדם.

 

קורסי בחירה במדעי המחשב שניתנים בשנת הלימודים תשע"ז:  

 

שם הקורס נ"ז דרישות קדם בציון עובר
סמס' א'   
אינטרנט ושפת ג'אווה4תכנות מכוון עצמים ושפת C++
בניית יישומים מאובטחים3אלגוריתמים
גנים וסביבה בתורשת האדם (מדעי)3אין
האם ביולוג יכול לתקן רדיו? (מדעי)3אין
היבטים פיננסיים בניהול חברות סטארט – אפ3אין
הנדסת תוכנה מכוונת עצמים 3תכנות מתקדם בשפת C
כלים ושיטות מודרניות ללימוד תכנות לנוער3אין

מבוא לתורת  המספרים

(מתמטי)

4חדו"א ,1 מבוא להסתברות, מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות, מתמטיקה בדידה, אלגברה ליניארית 1, מבוא למדעי המחשב
מבוא לתקשורת מחשבים4תכנות מתקדם בשפתC  , מבני נתונים
נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה (מתמטי) 4מבוא להסתברות, אלגברה לינארית 1
ניהול פרויקטים3אין
ניתוח מערכות 3אין
עיבוד תמונות ואותות במחשב3חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1
פיתוח משחקי מחשב בדו מימד ותלת מימד3

פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C#

לימוד מקביל של הקורס:  אלגברה ליניארית  1

קומפיילרים וניתוח מתקדם של שפות תכנות3ארגון המחשב ושפת סף, אלגוריתמים
קריאה מודרכת במתמטיקה1אלגברה לינארית 1, חדו"א 2
תורת הגרפים (מתמטי)4מתמטיקה בדידה, אלגברה לינארית 1, מבוא להסתברות
תכנות יישומי בעזרת  Design Patterns3תכנות מכוון עצמים ושפת, C++  פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת # C
תכנות מונחה עצמים בסביבת  דוט נט ושפת C#4תכנות מכוון עצמים ושפת  C++
תכנות מקבילי3תכנות מכוון עצמים ושפת ++C, ארכיטקטורת מחשבים, אלגוריתמים
סמס' ב'  
אבטחת יישומים ברשת3אלגוריתמים
אבטחת מידע ממוחשב3מבני נתונים
אבני דרך בהיסטוריה של המתמטיקה (מתמטי)4ציון עובר בכל קורסי החובה של שנה א'
אינטרנט ושפת ג'אוה4תכנות מכוון עצמים ושפת C++
אלגוריתמים בביולוגיה מולקולרית3אלגוריתמים
אנליזה נומרית למדעי המחשב3​מבני נתונים​
Data Mining3אלגברה לינארית 1, מבוא להסתברות, תכנות מתקדם בשפת C, מבני נתונים
למידה מבוססת חידות3מבוא להסתברות
מבוא לבינה מלאכותית​3​ציון עובר או לימוד במקביל של קורס "מבני נתונים"​
מבוא לתקשורת מחשבים4תכנות מתקדם בשפת C, מבני נתונים
מודלים לשידור (מתמטי)4מתמטיקה בדידה
מוסיקה ממוחשבת​​3מבני נתונים​
מטעמים מתמטיים (מתמטי)4מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות, תורת ההנמקה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1, אלגברה לינארית 1, מתמטיקה בדידה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2, אלגברה לינארית 2.
מפגשים עם הביולוגיה (מדעי)3אין
משולחן המדע ועד מדף התרופות (מדעי)2אין
נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה (מתמטי)4מבוא להסתברות, אלגברה לינארית 1
ניהול מערכת תפעולית3אין
ניהול פרויקטים3אין
ניתוח מערכות3אין
פיתוח בשלות בצוותי תוכנה3תכנות מכוון עצמים ושפת  C++
פיתוח מציאות מדומה​3​

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2,

תכנות מתקדם בשפת C​

פרויקטים בתעשייה3

ציון עובר  בקורס  תכנות מכוון עצמים ושפת ++C

בנוסף נדרש  ציון עובר בקורס  אחד לפחות משלושת הקורסים הבאים: אינטרנט ושפת ג'אווה, פיתוח יישומי אינטרנט, פיתוח בטכנולוגיית דוט נט ו- #C

קורס מתקדם בבסיסי נתונים​3​ציון עובר או לימוד מוקדם של מערכות בסיסי נתונים​
תכנות יישומי בעזרת  Design Patterns3תכנות מכוון עצמים ושפת, C++  פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת # C
תכנות מאיצים גרפיים כלליים 3​ארכיטקטורת מחשבים, אלגוריתמים​
תכנות מונחה עצמים בסביבת  דוט נט ושפת C#4תכנות מכוון עצמים ושפת C++
תכנות מתקדם בשפת פייטון​3​תכנות מכוון עצמים ושפת C++ ​

 

 

 

1.א.     תכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב עם התמחות בתקשורת ואינטרנט

 

בעולם שבו כולם מחוברים לכולם, בין אם על ידי טלפונים סלולאריים או דרך האינטרנט, יש חשיבות רבה למחקר ופיתוח בתחום התקשורת. ההתמחות מתמקדת בהוראה בתחום רשתות התקשורת ונעזרת במעבדת תקשורת המקיימת מחקר פעיל שעוסק בתקשורת אלחוטית בין מחשבי כף יד ובין שרתים ללקוחות מזדמנים, תקשורת חבר לחבר ומערכות מבוזרות, העברה של וידאו ומידע בזמן אמת באינטרנט, רשתות חברתיות וניתוב ברשתות מהירות.

 

קשר עם התעשייה:

חלק מהפרויקטים הנערכים במעבדה לתקשורת ממומנים על ידי התעשייה ונעשים תוך שיתוף פעולה עם חברות שונות. שיתוף זה מאפשר לנו להצטייד בציוד מתקדם, כגון רובוטים ושרתים חדישים ולחשוף את הסטודנטים לחזית הטכנולוגית ולמחקר עתידי.

 

היקף הלימודים במסלול מדעי המחשב בצירוף ההתמחות בתקשורת ואינטרנט הוא 124 נ"ז, המורכבים מקורסי החובה בלימודי התכנית במדעי המחשב, מקורסי החובה בהתמחות, מקורסי בחירה במדעי המחשב ובהתמחות ומסדנה בתחום ההתמחות.

 

מסגרת מס' נ"ז
קורסי חובה במדעי המחשב (ראו פירוט במסגרת תכנית  ה-B.Sc. במדעי המחשב)84
קורסי חובה בהתמחות8
קורס בחירה במתמטיקה4
קורס בחירה בהתמחות3
קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב (מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז ממסגרת קורסי הבחירה במדעים)19
סדנה שנתית בתקשורת / אינטרנט6
סה"כ 124

 

מבנה התכנית:

 

פירוט קורסי ההתמחות בתקשורת ואינטרנט:

שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז
קורסי חובה בהתמחות שנה ב'

מבוא לתקשורת מחשבים

 

תכנות מתקדם בשפת C, מבני נתונים4
שנה ג'    אינטרנט ושפת ג'אווה

תכנות מכוון עצמים ושפת C++4

קורסי בחירה בהתמחות.

יש ללמוד קורס אחד בהיקף 3 נ"ז

 

אבטחת יישומים ברשתמבוא למדעי המחשב, אלגוריתמים3
בניית יישומים מאובטחים אלגוריתמים3

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף.

 

סדנה בחטיבה :

יש לבחור סדנה אחת.  היקף כל סדנה – 6 נ"ז.

 

שנה שם סדנה דרישות קדם בציון עובר
ג'אינטרנט מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++
ישומי רשתמבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++
 טלפונים סלולרייםמבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++

 

 

 

1.ב.     תכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב עם התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות

 

ההתפתחות המהירה של טכנולוגיות המחשוב הביאה ליצירת מערכות תוכנה רבות ומגוונות. בעשור האחרון, כאשר מורכבות המערכות גדלה והדרישות משתנות בקצב מהיר, התעורר הצורך בהקניית שיטות לארגון ופיתוח מערכות אלו.

ההתמחות המוצעת בהנדסת תוכנה ומערכות תעסוק בשיטות תיאורטיות ופרקטיות להתמודדות עם אתגרים אלה. מטרת ההתמחות היא לצייד את הבוגרים בידע ובמיומנות המאפשרים להם להשתלב בתעשיית התוכנה ולהתמודד עם הצורך הגובר בפתרונות תוכנה טכנולוגיים המותאמים למערכות תוכנה גדולות.

 

היקף הלימודים בתכנית מדעי המחשב בצירוף ההתמחות בהנדסת תוכנה ומערכות הוא 124 נ"ז, המורכבים מקורסי החובה, מקורסי בחירה במדעי המחשב ובהתמחות ומסדנה בתחום ההתמחות. את קורסי הבחירה של ההתמחות ניתן להתחיל ללמוד החל מהסמסטר השני של שנת הלימודים השנייה.

 

מבנה התכנית:

מסגרת מס' נ"ז
קורסי חובה במדעי המחשב (ראו פירוט במסגרת תכנית  ה-B.Sc. במדעי המחשב)84

קורסי בחירה במדעי המחשב

(מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז קורסי בחירה במדעים)

18
קורס בחירה במתמטיקה4
קורסי בחירה בהתמחות12
סדנה בהתמחות6
סה"כ124

 

פירוט קורסי ההתמחות בהנדסת תוכנה ומערכות:

 

מסגרת שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז

קורסי בחירה בהתמחות

הנדסת תוכנה מכוונת עצמיםתכנות מכוון עצמים ושפת C++3
ניהול פרויקטים3
ניתוח מערכות  3
תכנות יישומי בעזרת Design Patternsתכנות מכוון עצמים ושפת C++, פיתוח בטכנולוגיות דוט ושפת C#3
סדנה בהתמחותהנדסת תוכנהמבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++6

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף .

 

 

1.ג.      תכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב בצירוף החטיבה בניהול וכלכלה

 

בית הספר למדעי המחשב מציע תכנית לימודים ייחודית המשלבת קורסים במדעי המחשב עם לימודי חטיבה בניהול. במסגרת תכנית זו, בנוסף ללימודים במדעי המחשב, מקבלים תלמידי החטיבה היכרות עם קורסי ניהול (ניהול עסקי וניהול בתחום המחשבים) ועם קורסי בסיס בכלכלה.

תכנית הלימודים מכשירה את בוגריה לעבודה במיוחד בתחומי הפיתוח והניהול.

מסגרת מס' נ"ז
קורסי חובה במדעי המחשב  (ראו פירוט במסגרת תכנית  ה-B.Sc. במדעי המחשב) סטודנטים בתכנית זו אינם מחויבים בלימוד קורס  החובה "אלגברה ליניארית 2" .80
קורסי חובה בחטיבה 15
קורסי בחירה בחטיבה 8-12

קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה ומדעים

סטודנטים בתכנית אינם מחויבים בלימוד קורס בחירה במתמטיקה. במסגרת קורסי בחירה במדעים ניתן ללמוד עד 10 נ"ז לכל היותר.

11-15
סדנה בחטיבה6
סה"כ 124
  
מבנה התכנית :

 

קורסי החובה בחטיבה:
שנה סמסטר שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז
שנה ב'סמסטר א'מבוא למיקרו כלכלה4
נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקהמבוא להסתברות, אלגברה לינארית 1 4
סמסטר ב'ניהול מערכת תפעולית3
חשבונאות א' 4
סה"כ   15

 

סדנה בחטיבה :

         יש לבחור סדנה אחת.  היקף כל סדנה – 6 נ"ז.

שנה שם סדנה דרישות קדם
ג'ניתוח מערכות

מבני נתונים,  תכנות מכוון עצמים ושפת C++

לימוד במקביל: ניתוח מערכות

יזמות בפיתוח מוצרי תוכנהמבני נתונים,  תכנות מכוון עצמים ושפת C++

 

לתשומת לבכם, קורסי הבחירה המוצעים במסלול זה נלמדים במסגרת ביה"ס לניהול וכלכלה. לבדיקת דרישות הקדם לקורסים אלה אנא עיינו בפרק "ביה"ס לניהול וכלכלה".

 

 

שנה ג'

יש ללמוד קורסי בחירה מן הרשימה הבאה בהיקף של 8-12 נ"ז.

שם הקורס מס' נ"ז
היבטים פיננסיים בניהול חברות סטארט אפ3
פיתוח בשלות בצוותי תוכנה3
פיתוח תוכנה מקוד למוצר3
תורת המחירים א'4
מבוא למאקרו כלכלה4
יסודות האסטרטגיה3
יסודות היזמות למדעי המחשב4
יסודות המימון5
יסודות התנהגות ארגונית – מיקרו2
יסודות התנהגות ארגונית – מאקרו2
יסודות השיווק3
תורת ההחלטות2
תורת המחירים ב'5

 


 

2.    תכנית לתואר "בוגר" B.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול

 

(תכנית משותפת לביה"ס לכלכלה וניהול ולביה"ס למדעי המחשב)

 

מטרת התכנית היא להעניק לבוגריה ידע בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול. התכנית מכשירה את בוגריה הן לתפקיד ניהולי כללי והן לתפקיד ניהול בתעשיית המחשבים.

התכנית מקנה בסיס להמשך לימודים לתארים גבוהים בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול.

 

מבנה התכנית

היקף הלימודים בתכנית הוא 130 נ"ז.

 

שנה א'

כלכלה וניהול מדעי המחשב
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם
ציון עובר לימוד מוקדם     ציון עובר לימוד במקביל
סמסטר א'
   
סמסטר א'
   
מבוא למיקרו כלכלה4  מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות 4 תורת ההנמקה
יסודות התנהגות ארגונית – מיקרו2  מבוא למדעי המחשב6  
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה4  חדו"א 1

6

 

 תורת ההנמקה
סטטיסטיקה תיאורית   

תורת

ההנמקה

3  

 

 

 

סמסטר ב'
   
סמסטר ב'
   
יסודות התנהגות ארגונית- מאקרו2 יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו    
מבוא למאקרו כלכלה3 מבוא למיקרו כלכלהאלגברה לינארית 1 4

1. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות,  או

2. תורת ההנמקה

 
תורת המחירים א'3מבוא למיקרו כלכלהחדו"א 1תכנות מתקדם בשפת C4מבוא למדעי המחשב 
חשבונאות א'4      
הסקה סטטיסטית4 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה    
סה"כ 26       27   
סה"כ 53 נ"ז

 

שנה ב'

 

כלכלה וניהול
מדעי המחשב
שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם
ציון עובר לימוד מוקדם ציון עובר לימוד במקביל
סמסטר א'
סמסטר א'
תורת המחירים ב'4חדו"א 1תורת המחירים א'מתמטיקה בדידה6מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת ההנמקהחדו"א 2
מאקרו כלכלה א'3

1. מבוא למאקרו כלכלה

2. מבוא למיקרו כלכלה

3. חדו"א 1

 חדו"א 24חדו"א 1אלגברה ליניארית 1
חשבונאות ב'3 חשבונאות א'    
אקונומטריקה א' 

1. חדו"א 1

2. מבוא להסתברות

3. סטטיסטיקה תיאורית

4. הסקה סטטיסטית

     
סמסטר ב'
סמסטר ב'
תורת המחירים ג'3תורת המחירים א' תורת המחירים ב'מבנה מחשבים4תכנות מתקדם בשפת C 
מאקרו כלכלה ב'3 מאקרו כלכלה א'תכנות מכוון עצמים ושפת C++4תכנות מתקדם בשפת C 
מבוא לניהול משאבי אנוש2 יסודות התנהגות ארגונית- מאקרומבני נתונים4כל קורסי שנה א'תכנות מכוון עצמים ושפת ++C
אקונומטריקה ב'2תורת המחירים א'אקונומטריקה א'     
סה"כ 23     22  
סה"כ 45 נ"ז


 

שנה ג'

 

כלכלה וניהול
מדעי המחשב
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם
ציון עובר לימוד מוקדם ציון עובר
סמסטר א'
סמסטר א'
יסודות השיווק3  אלגוריתמים 4מבני נתונים
תורת ההחלטות2חדו"א 2הסקה סטטיסטיתארכיטקטורת מחשבים4מבנה מחשבים
יסודות המימון4

1. מבוא למיקרו כלכלה

2. מבוא להסתברות     

3. סטטיסטיקה תיאורית

4. הסקה סטטיסטית

5. חשבונאות א'

    

 

סמסטר ב'
סמסטר ב'
ניהול ביצועים3

חדו"א 2

 

הסקה סטטיסטיתחישוביות4אלגוריתמים
    מערכות הפעלה5

1. מבני נתונים

2. ארכיטקטורת מחשבים

3. תכנות מתקדם בשפת C

4 . C++

    מערכות בסיסי נתונים3מבני נתונים
סה"כ 12    20 
סה"כ 32 נ"ז

 

 

 • יש ללמוד על פי ההמלצות. חריגה מההמלצות אינה מחייבת את המכללה למערכת שעות תקינה לסטודנט.
 • קורסי מדעי המחשב יינתנו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.
 • אם יש לקורס דרישת קדם של קורס אחר, כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות.  בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף.

 

 

מסלול לימודים דו –יומי - תכנית "מעוף" – תכנית לתואר "בוגר" B.Sc.במדעי המחשב

 

תכנית "מעוף" בנויה במתכונת של 4 שנים, 12 סמסטרים, כולל סמסטר קיץ. בתכנית "מעוף" לתואר "בוגר" במדעי המחשב עם התמחות/חטיבה ייתכן כי הלימודים יתפרשו בשנים ג' ו- ד' על פני יום נוסף בשבוע (אחה"צ).

כמו כן, בסמס' קיץ יתכן שהלימודים יתפרשו על פני יום נוסף בשבוע וזאת כיון שסמס' קיץ קצר יותר.

 

להלן מבנה מסלול הלימודים הדו-יומי לתכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב למתחילים לימודיהם בסמסטר א' תשע"ז.

בהמשך מפורטים קורסי החובה בחטיבה בניהול וכלכלה ובהתמחות בתקשורת ואינטרנט.

* מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת כאן. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלול לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר או לקושי בשיבוץ מערכת שעות.

* הבחינות בקורסים לא יתקיימו בהכרח בימי ה' ו-ו' אלא בשאר ימי השבוע.

* קורסי אנגלית יתקיימו ביום נוסף במהלך השבוע.

 

קורסי חובה

      
שנה א'

לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א'.

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
מבוא למדעי המחשב  52 6
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות  תורת ההנמקה32 4
תורת ההנמקה  3 3
סמסטר ב'      
חדו"א 1 תורת ההנמקה42 6
אלגברה לינארית 1

לימוד מוקדם של הקורסים:
1. תורת ההנמקה

2. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

נדרש ציון עובר בלפחות אחד משני הקורסים.

 42 6
סמסטר קיץ      
חדו"א 2חדו"א 1אלגברה לינארית 14 4
מתמטיקה בדידהמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חדו"א 232 4
שנה א     סה"כ  33 נ"ז

 

 

שנה ב'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
מבוא להסתברות1.מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות
2.חדוו"א 1
1. חדו"א 2
2. מתמטיקה  בדידה
32 4
אלגברה לינארית 2אלגברה לינארית 1 4 4
תכנות מתקדם בשפת Cמבוא למדעי המחשב 32 4
סמסטר ב'      
מבני נתוניםכל קורסי שנה א'תכנות מכוון עצמים ושפת   ++ C5 4
תכנות מכוון עצמים ושפת  ++ Cתכנות מתקדם בשפת C 32 4
**ארכיטקטורת מחשבים לבעלי פטורים מתאימים      
סמסטר קיץ      
אלגוריתמיםמבני נתונים 5 4
שנה ב'     סה"כ 24 נ"ז

 

שנה ג'

 

שם הקורס דרישות קדם  
ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
ארגון המחשב ושפת סףתכנות מתקדם בשפת Cמבנה מחשבים2 2
מבנה מחשביםתכנות מתקדם בשפת C 4 4
סמסטר ב'      
ארכיטקטורת מחשביםמבנה מחשבים 4  4
מערכות בסיסי נתוניםמבני נתונים 3 3
סמסטר קיץ      
*במהלך השנה כ6-7  קורסי בחירה בתכנית       
קורס בחירה מתמטי      
שנה ג'    

סה"כ 13 נ"ז חובה

סה"כ 30\27 נ"ז

 

שנה ד'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
חישוביותאלגוריתמים 5  4
מערכות הפעלה

1. תכנות מתקדם
בשפת C

2. מבני נתונים
3. ארכיטקטורת
מחשבים

4 . ארגון המחשב ושפת סף

 42 5
סדנה בפיתוח תוכנה (שנתי)

מבני נתונים,

תכנות מכוון עצמים ושפת C++

ודרישות נוספות בהתאם לסדנה

 6  6
סמסטר ב'      
סיבוכיותחישוביות 5  5
המשך סדנה      
סמסטר קיץ      
קורסי בחירה        
*במהלך השנה כ- 4-5  קורסי בחירה      
שנה ד    

סה"כ 20 נ"ז חובה

סה"כ 35\32 נ"ז

 

יתכן וקורסי הבחירה יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי-שישי.

ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים פרט לאלה שניתנים בימים חמישי – שישי גם בימים אחרים.

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף.

 

קורסי חובה בהתמחויות :

*ייתכן וקורסים אלו יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי-שישי.

 

החטיבה בניהול:

שנה ב' – סמס' א' : *מבוא למיקרו כלכלה.

 

שנה ב' – סמס' ב': *חשבונאות א'. 

 

*הקורסים 'מבוא למיקרו כלכלה' ו'חשבונאות א' ניתנים בבי"ס לניהול וכלכלה. 

 

שנה ב' – סמס' ב' : ניהול מערכת תפעולית.

 

שנה ג' – סמס' ב': נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה – דרישת קדם: מבוא להסתברות, אלגברה לינארית 1.

 

החטיבה בתקשורת ואינטרנט:

שנה ג' – סמס' א': אינטרנט ושפת ג'אווה  - דרישת קדם: תכנות מכוון עצמים ושפת ++C.  

שנה ג' – סמס' ב': מבוא לתקשורת מחשבים – דרישת קדם: מבני נתונים ותכנות מתקדם בשפת C .

     


קורסי חובה במדעי המחשב  שנה"ל תשע"ז

 

להלן  טבלה המפרטת  את קורסי החובה הניתנים בחלוקה לסמסטרים.
מומלץ ללמוד לפי התכנית ולא לפי הטבלה מכיוון שהרישום לקורסים נעשה על פי תכנית הלימודים. ליתר הסטודנטים יתאפשר רישום רק על בסיס מקום פנוי.

 

שם הקורס סמסטר א' סמסטר ב' סמסטר קיץ
 רגילמעוףרגילמעוףרגילמעוף
תורת ההנמקהVVVV--
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות VVVV--
חדו"א 1V-VV--
מבוא למדעי המחשבVVV---
       
אלגברה לינארית 1V-VVV-
חדו"א 2V-V-VV
מבוא להסתברות-VV-V-
מתמטיקה בדידהV-V-VV
תכנות מתקדם C-VV-V-
       
מבני נתוניםV--V--
תכנות מכוון עצמים ושפת ++ CV--V--
אלגברה לינארית 2VVV---
מבנה מחשביםVVV---
       
ארכיטקטורת מחשביםV-VVV-
אלגוריתמיםV-V-VV
ארגון המחשב ושפת סף-VV---
       
מערכות בסיסי נתוניםV-VV--
חישוביותVVV-V-
מערכות הפעלהVVV---
סיבוכיות*V-VV--

*בסמס' קיץ יתקיים קורס 'סיבוכיות' לחוזרים בלבד – במתכונת שונה. רישום במינהל ביה"ס בלבד.


 

 

ועדות ביה"ס למדעי המחשב

 

להלן  רשימת חברי הועדות בביה"ס למדעי המחשב:

 

 

שם הועדה חברי הוועדה
ועדה לבחינת הישגים – תואר ראשוןפרופ' גדעון דרור
 פרופ' מיכל פרנס
 ד"ר נילי בק
 ד"ר כרמי מרימוביץ
 ד"ר רומינה זיגדון
 גב' אהובי צדוק
 גב' לימור סקופ
ועדה פניות סטודנטים – תואר ראשון פרופ' גדעון דרור
 גב' אהובי צדוק
 גב' לימור סקופ
ועדה לבחינת הישגים – תואר שניפרופ' גדעון דרור
 פרופ' אמיר בן עמרם
 ד"ר עדי עקביה
 גב' אהובי צדוק
 גב' לימור סקופ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביה”ס למדעי ההתנהגות

דקן ביה"ס: פרופ' גיל גולדצויג

ראש התכנית: פרופ' נתן שניידר

 

 

תוכנית לימודים לתואר "בוגר"B.A. במדעי ההתנהגות

ראש התכנית: פרופ' נתן שניידר

 

מטרת התוכנית

התוכנית מכוונת להקנות לסטודנטים ידע וכלי מחקר בשני התחומים העיקריים של מדעי ההתנהגות - פסיכולוגיה וסוציולוגיה. התוכנית מפגישה את הסטודנטים עם תחומי התוכן ועם נושאי המחקר העיקריים של שתי הדיסציפלינות, תוך הדגשת הזיקות ביניהן. לסטודנטים מוקנות, בנוסף, מיומנויות מחקר באמצעות קורסים אינטנסיביים בשיטות מחקר, בסטטיסטיקה, במדידה ובשימושי מחשב. בשנת הלימודים השלישית משתתפים הסטודנטים בשני סמינריוני מחקר, אחד בתחום הפסיכולוגיה ואחד בתחום הסוציולוגיה. במסגרת זו, המתקיימת בקבוצות קטנות, עורך כל סטודנט מחקר עצמאי, בהדרכה אישית. התוכנית מותאמת לדרישות התואר השני בחוגים לפסיכולוגיה ולסוציולוגיה באוניברסיטאות בארץ.

 

מבנה התוכנית

היקף לימודי התוכנית הוא 112 נקודות זכות, המורכבים מ-88 נ"ז בקורסי חובה ו-24 נ"ז בקורסי בחירה.

פרוט קורסי החובה והיקפם לפי שנות הלימוד:

 

שנה א'

שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל

מס'

נ"ז

ציון עובר לימוד מוקדם   
סמסטר א'     
מבוא לפסיכולוגיה א'   2 2
פסיכולוגיה התפתחותית א'   2 2
פסיכולוגיה פיזיולוגית א'  314
סטטיסטיקה א'  325
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'  224
סמסטר ב'     
מבוא לפסיכולוגיה ב' מבוא לפסיכולוגיה א' 2 2
פסיכולוגיה התפתחותית ב' פסיכולוגיה התפתחותית א' 2 2
פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'פסיכולוגיה פיזיולוגית א' 313
סטטיסטיקה ב' (כולל תרגול במעבדה בסטטיסטיקה SPSS)סטטיסטיקה א' 224
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 224
מבוא לאנתרופולוגיה  224
השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה    0
     

סה"כ

36

 

 

שנה א' מתחילי מרץ 2017 (אביב)

שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל

מס'

נ"ז

ציון עובר לימוד מוקדם
סמסטר ב'
מבוא לפסיכולוגיה א'22
פסיכולוגיה התפתחותית א'22
פסיכולוגיה פיזיולוגית א'314
סטטיסטיקה א'325
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'224
מבוא לאנתרופולוגיה224
השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה0
סמסטר קיץ
מבוא לפסיכולוגיה ב'מבוא לפסיכולוגיה א'22
פסיכולוגיה התפתחותית ב'פסיכולוגיה התפתחותית א'22
פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'פסיכולוגיה פיזיולוגית א'313
סטטיסטיקה ב' (כולל תרגול במעבדה בסטטיסטיקה SPSS)סטטיסטיקה א'224
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'224

סה"כ

36

  

חובת השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה לסטודנטים בשנה א'

 

כל סטודנט בשנה א' בתוכנית, חייב להשתתף במחקרים בפסיכולוגיה.

היקף ההשתתפות במהלך שנת הלימודים- שש שעות (18 קרדיטים) למתחילי סמסטר סתיו ושלוש שעות (9 קרדיטים) למתחילי סמסטר אביב.

מילוי חובת ההשתתפות במחקרים הוא תנאי ללימוד הקורס "שיטות מחקר".

פרטים על נוהל ההשתתפות יימסרו בתחילת סמסטר א'.

בשאלות ניתן לפנות למייל research@mta.ac.il

 

שנה ב'

(למתחילי אוקטובר 2016 ומרץ 2017 )

 

שם הקורס דרישות קדם ​ ​ ש"ס שיעור ש"ס תרגיל

מס'

נ"ז

 

ציון עובר

 

לימוד מוקדם לימוד במקביל   
סמסטר א'         
שיטות מחקר
 • סטטיסטיקה ב'
 • השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה
  3 3
סדנת מחקר א'כנ"ל שיטות מחקר2 2
תיאוריות של אישיות א'

פסיכולוגיה התפתחותית ב'

 

  2 2
פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה א'מבוא לפסיכולוגיה ב'  2 2
פסיכולוגיה של הלמידה א'מבוא לפסיכולוגיה ב'  2 2
תאוריות סוציולוגיות א'

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

  

3

 

14
 
סמסטר ב'      
יישומים סטטיסטייםמעבדה בסטטיסטיקה SPSSשיטות מחקר 314
סדנת מחקר ב' 
 • סדנת מחקר א'
 • שיטות מחקר
 2 2
תיאוריות של אישיות ב'תיאוריות של אישיות א'  2 2
פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה ב'פסיכולוגיה קוגניטיבית - תפיסה א'  2 2
פסיכולוגיה של הלמידה ב'פסיכולוגיה של הלמידה א'  2 2
תיאוריות סוציולוגיות ב'תיאוריות סוציולוגיות א'  4 4
שיטות מחקר איכותניותמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'  213
      

סה"כ

34

 

 

שנה ג'

שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל

מס'

נ"ז

ציון עובר לימוד מוקדם
סמסטר א'
סמינר פסיכולוגי (שנתי)
 • שיטות מחקר
 • יישומים סטטיסטיים
 • סדנת מחקר ב'
44
סמינר סוציולוגי (שנתי)
 • תאוריות סוציולוגיות א'
 • שיטות מחקר
 • שיטות מחקר איכותניות
44
פסיכופתולוגיה א'תיאוריות של אישיות ב' 22
פסיכולוגיה חברתית א'מבוא לפסיכולוגיה ב'22
מבחנים והערכהשיטות מחקר22
סמסטר ב'
פסיכופתולוגיה ב'פסיכופתולוגיה א'22
פסיכולוגיה חברתית ב' פסיכולוגיה חברתית א'22

סה"כ

18

סה"כ נ"ז חובה88
סה"כ נ"ז בחירה24
סה"כ לתואר 112

 

 

קורסי בחירה

 

במסגרת קורסי הבחירה על הסטודנט ללמוד 6 נ"ז מתחום הפסיכולוגיה ו- 10 נ"ז מתחום הסוציולוגיה.

יתרת נקודות הזכות, ילמד הסטודנט ע"פ בחירתו מבין קורסי הבחירה הפסיכולוגיים, הסוציולוגיים או קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים.

במסגרת קורסי הבחירה בסוציולוגיה ניתן ללמוד קורס אחד מתחום מדע המדינה שייחשב כקורס מתחום הסוציולוגיה (בהתאם להיצע בכל שנה).

 

סטודנטים בהתמחויות בניהול משאבי אנושובמסלול בפסיכולוגיה של ספורט ופעילות גופנית –ראו פירוט בהמשך.

 

מוצעת לסטודנטים בתואר הראשון האפשרות להשתתף בקורסים התנסותיים ("התנסות בשדה") במסגרת קורסי הבחירה בפסיכולוגיה.

 

הקורסים ההתנסותיים כוללים את הקורסים הבאים:

 

 1. "דינמיקה קבוצתית" (מיועד לסטודנטים בשנה ב' בלבד) או
 2. "מחקר מודרך" (מיועד לסטודנטים בשנה ג' בלבד) או
 3. "עבודת שדה מודרכת" (מיועד לסטודנטים בשנה ג' בלבד) או
 4. "יהודים-ערבים: דיאלוג, קונפליקט ויחסים"

 

ניתן ללמוד קורס אחד ממסגרת "התנסות בשדה" בכל התואר.

 

 

קורסי הבחירה המוצעים

 

שם הקורס שם המרצה נ"ז דרישות קדם (ציון עובר)
בתחום הפסיכולוגיה: 
סמסטר א' 

דינמיקה קבוצתית

ד"ר סברינה אופנהיימר

ד"ר עופר פיין

מר חן חגי

מר עומר זילברמן

2 

יהודים- ערבים: דיאלוג, קונפליקט ויחסים

ד"ר סאמר חלבי4 
יחסי סטטוס, כוח ושליטה: מקיצוניות ואי צדק לשוויון ודו-קיום בין קבוצות ד"ר סאמר חלבי2 
להבין כדי למנוע: פגיעה עצמית עם או ללא כוונה אובדנית ד"ר סמי חמדאן2 

עבודת שדה מודרכת- חלק א'

פרופ' גיל גולדצויג1 
מבוא לנאורופסיכולוגיה קליניתד"ר אודליה אלקנה2פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'
פסיכולוגיה קוגניטיבית-תפיסה ב'
פסיכולוגיה חיובית: ממצאים ויישומים
ד"ר משה טלמון2 

פסיכולוגיה פמיניסטית

ד"ר מיכל בראון2 

"רציונליות שימושית (הפסיכולוגיה של טעויות לוגיות)"

פרופ' נחמיה פרידלנד3 
שימוש אתי בחיות מעבדה

ד"ר רביד דורון

ד"ר מיכאל הרלב

2 
סמסטר ב'   
אבל ואובדן​ד"ר עינת יהנה​​2
גישות מתקדמות בפסיכותרפיהד"ר משה טלמון2 

דימות מוחי באמצעות MRI                                     

ד"ר אביגיל לבני-עזר2

פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

פסיכולוגיה קוגניטיבית-תפיסה א'

הקורס מהווה דרישת קדם ל "סמינר מעשי בדימות מוחי fMRI"

דינמיקה קבוצתית


 

ד"ר סברינה אופנהיימר

ד"ר עופר פיין

גב' אורית גנור-מילר

מר אייל כהן

 

2

 

 

המודעות בראי המחקר הנוירוקוגניטיבי

 

ד"ר דפנה ברגרבסט-אגסי 3פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה ב'

השפעת מבחנים על החברה                                       

ד"ר אבי אללוף2 

מבוא לפסיכולוגיה רפואית


 

ד"ר עירית חרותי2 
מבוא לפסיכולוגית ספורט  (סטודנט שרשום לקורס זה מנוע מרישום לקורסים "מבוא לפסיכולגיה של ספורט" ו- "מבוא לפסיכולוגיה של פעילות גופנית")​מר ישי צור2 
מבוא לקבלת החלטותד"ר עדי שגיא3

 

           

מיניות וזהותד"ר עופר פיין2 

עבודת שדה מודרכת- חלק ב'                                     

פרופ' גיל גולדצויג1 
עבודת שדה מודרכת התערבות פרא- טיפולית בגיל הרך בחסות המרכז לטיפול הורה תינוקחמוטל רז- שילוח​​2
בתחום הסוציולוגיה:   
סמסטר א'   
אמנות תקשורת ופוליטיקה

ד"ר גרסיאלה טרכטנברג

ד"ר נועה לביא

2תיאוריות סוציולוגיות א'
אנתרופולוגיה אורבניתד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

אפריקה השחורה מכיבוש לעצמאות

ד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
בית והעדר בית בישראלד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
דילמות בדמוקרטיהפרופ' נתן שניידר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הון, שלטון וצדק חברתיד"ר עופר כסיף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
היחיד במוסדותד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

סוגיות נבחרות בפוליטיקה הישראלית

פרופ' נעמי חזן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה א'

פרופ' נתן שניידר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הרוסים באים, הרוסים באיםגב' ליליאנה גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
זהויות בעידן הפוסט-מודרניד"ר דיאנה לוצאטו2 
יזמות ושינוי חברתיד"ר עומרי שמיר2 
מבוא לאנתרופולוגיה פוליטיתד"ר הדס ירון-מסגנה2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

מבוא לאנתרופולוגיה

תרבות פוליטית ותרבות פופולרית בישראלד"ר תמר טאובר פאוזנר2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

מבוא לאנתרופולוגיה

סביבה ופוליטיקה

ד"ר נורית השמשוני-יפה2 

סדנת מפגשים פמיניסטיים

גב' נועה מלמוד2 
ספרות ופוליטיקה​​ד"ר מתן אורם2​
על פוליטיקה של דיבור ושתיקהד"ר אורנה דונת2 
צרכנות, חברה ומדיניות ציבוריתד"ר עומרי שמיר2 
ריבוד, מוביליות ואי שוויוןד"ר תמר לרנטל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'

רפואה, בריאות וחברה

ד"ר תמר שיפטר-סגיב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
תיאוריות פמיניסטיותד"ר עמית קפלן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

תקשורת, טכנולוגיה, מחאה ופוליטיקה

ד"ר מיכאל דהאן2 
סמסטר ב'   

אוכל ופוליטיקה

ד"ר נורית השמשוני-יפה2 
אסלאם ותרבות המערב                                        ד"ר צבי בראל2 
דת ומדינה בישראלד"ר נתאנל פישר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה ב'

פרופ' נתן שניידר2 
טקסי מעברד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לאנתרופולוגיה
יצירה ופוליטיקה בטלוויזיה ד"ר נועה לביא2תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/ תיאוריות סוציולוגית א'
מאגיה, דת ומדע במבט אנתרופולוגיד"ר דיאנה לוצאטו2 
מגדר וחברהד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מוזיקה והפוליטי​​ד"ר תמר טאובר-פאוזנר​2​מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מלחמה, מדינה ושלום בעידן הסייברד"ר מיכאל דהאן2 
מדיניות תרבותגב' עדנה הראל פישר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
מדע פוליטיקה וחברה פרופ' יעל השילוני דולב2 

סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת

גב' ליליאנה גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סוציולוגיה של אי-אימהוּת ואימהוּתד"ר אורנה דונת2 

סוציולוגיה של החינוך

ד"ר עדית ליבנה2 
פוליטיקה וחברהד"ר גרסיאלה טרכטנברג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאיתד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
קבלת החלטות וקביעת מדיניותד"ר עומרי שמיר2 
קולנוע ופוליטיקהד"ר עופר כסיף2 
קריאה וכתיבה למצטיינים פרופ' נתן שניידר2מיועד לסטודנטים בעלי ממוצע ציונים גבוה משנה ג' . הנחיות לגבי הגשת מועמדות ותהליך הקבלה יימסרו  לקראת הרישום.
רפואה, מגדר, פריוןפרופ' יעל השילוני-דולב2 
סמסטר קיץ
ממקורות היהדות לפילוסופיה פוליטית​​ד"ר מתן אורם​2​מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
קונפליקט וסולידריות: מבט סוציו-אנתרופולוגיד"ר הדס ירון-מסגנה​2​

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

מבוא לאנתרופולוגיה

קורסים מתחומי לימוד אחרים:   
סמסטר א'   
דמות "האחר" בספרות ובקולנוע גב'  לילי קניג3 
היכולת להאמין- המדען, היזם והאימאם​ד"ר מאור שביט​2​
מבוא לאסתטיקהד"ר דיויד גרייבס2 
מבוא לחשיבה ביקורתיתד"ר דיויד גרייבס2 
מדע ואסתטיקה

ד"ר דורית שוויקי

ד"ר דיויד גרייבס

2 
סמסטר ב'   
אמנות ותיאוריות עכשוויותד"ר דיויד גרייבס2 
אמפתיה ושינוי חברתי​​ד"ר חן למפרט​2
גלובליזציה ורב תרבותיות-מבט אמנותיד"ר דיויד גרייבס2 
דמויות של נשים וגברים בקולנוע ובספרות גב' לילי קניג3 
חשיבה מדעית​ד"ר מאור שביט​​2
ויטגנשטייןד"ר דיויד גרייבס2 
מבוא ליזמות​​ד"ר ורד הולצמן​2
מהפכות האדם​​ד"ר דוד עזרא​2
מיינדפולנס​ד"ר מאור שביט​​2
מיסטיקה ורציונליותד"ר דיויד גרייבס2 
סמסטר קיץ
סדנה בכתיבה מדעית​​ד"ר מאור שביט​2

  

סמינרים בפסיכולוגיה

 

הסמינר הינו התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. ההשתתפות בסמינר היא בשנה ג'.

הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים). הסמינר מקנה 4 נ"ז.   

דרישות קדם לכל הסמינרים בפסיכולוגיה הינן הקורסים: "שיטות מחקר", "יישומים סטטיסטיים" וסדנת מחקר ב' " .

להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ז:

 

שם הסמינר מרצה
אתיקה וערכים במקום העבודה מר אמיר פלק
ביולוגיה של הבדלים אישיים במצב הרוח (סמינר פסיכו-ביולוגי. הסטודנטים בסמינר אותרו מראש. הסמינר לא יוצע לרישום במערכת מידע-נט)פרופ' חיים עינת

בעיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית של יחסים בין קבוצות

(סטודנטים בקורס זה מנועים מרישום לסמינרים וקורסי בחירה אחרים של ד"ר סאמר חלבי)

ד"ר סאמר חלבי
היבטים בריאותיים של קשרי גוף-נפש (סמינר פסיכו-ביולוגי. הסטודנטים בסמינר אותרו מראש. הסמינר לא יוצע לרישום במערכת מידע-נט)

פרופ' רונית אביצור - חמיאל

 

הריון ולידה, תהליכים טבעיים אך מעוררי שינוי וחרדה- השפעת הפחד מהלידה וגורמים פסיכולוגיים אחרים על הלידה ותוצאותיהד"ר יונתן הנדלזלץ

השפעת לחץ וחרדה בינקות על תפקוד בבגרות –

מחקר בבעלי חיים (סמינר פסיכו-ביולוגי. הסטודנטים בסמינר אותרו מראש. הסמינר לא יוצע לרישום במערכת מידע-נט)

ד"ר רביד דורון
חקר האושר (סטודנטים בסמינר זה מנועים מרישום לקורס הבחירה: "פסיכולוגיה חיובית: ממצאים ויישומים")ד"ר משה טלמון
להט"בפוביה​ד"ר עופר פיין​
להיות הורה משבר שינוי והבניה מחדש (הסמינר יתחיל בסמסטר ב'. המשך הסמינר יתקיים במהלך סמסטר קץ).​ד"ר מיכל אורגל-שוב​
מתח נפשי ופציעה גופנית- משאבים ומחירים​​פרופ' רונית אביצור-חמיאל
מחקרי תהליך בפסיכותרפיהד"ר שרון זיו- ביימן
מניעת התאבדות (סטודנטים בסמינר זה מנועים מרישום לקורס הבחירה " להבין כדי למנוע: פגיעה עצמית עם או ללא כוונה אובדנית" עם ד"ר סמי חמדאן)ד"ר סמי חמדאן
סמינר בנוירופסיכולוגיה ד"ר אודליה אלקנה
סמינר מעשי בדימות מוחי fMRIד"ר אביגיל לבני-עזר
עבודה בעידן הפוסט מודרני-דילמות ואתגריםפרופ'  חדוה בראונשטיין- ברקוביץ
פסיכולוגיה של המוסיקהד"ר נעמי זיו
קבלת החלטות וחופש בחירה (סטודנטים בסמינר זה מנועים מרישום לקורסי הבחירה של ד"ר עדי שגיא) ד"ר עדי שגיא
קשב, זיכרון ומודעותד"ר דפנה ברגרבסט-אגסי

 

סמינרים בסוציולוגיה

 

הסמינר הינו התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. ההשתתפות בסמינר היא בשנה ג'.

הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים). הסמינר מקנה 4 נ"ז.   

דרישות קדם לכל הסמינרים בסוציולוגיה הינן הקורסים: "שיטות מחקר", "שיטות מחקר איכותניות" ו- "תאוריות סוציולוגיות קלאסיות" / "תאוריות סוציולוגיות א' " .

להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ז:

 

 

שם הסמינר מרצה

אתניות והגזעה: מעדות המזרח ליהודים ערבים

ד"ר שלומית בנימין
הגירה ופליטות בין עבר והווהד"ר הדס ירון-מסגנה
היבטים חברתיים של בריאות וחוליד"ר תמי שיפטר-סגיב
הישרדות, זכויות וריבונות ד"ר נורית השמשוני- יפה
זכויות אדם בישראלפרופ' אסף מידני
טכנולוגיות רפואיות במחלוקת חברתיתפרופ' יעל השילוני-דולב
לחשוב את השואהפרופ' נתן שניידר
לכתוב מסע: תנועה, הגירה, ניידותפרופ' נתן שניידר
מגדר ואתניות בשוק העבודהד"ר תמר לרנטל
מגדר, משפחות ושוק העבודהד"ר עמית קפלן
מחשבה ביקורתית ומודרניות (הסמינר יתחיל בסמסטר ב'. המשך הסמינר יתקיים במהלך סמסטר קץ).​ד"ר מתן אורם​
משילות חדשה: מדינה, שוק וחברה ד"ר תמר ברקאי

סוגיות במחקר החברתי של האמנות

ד"ר גרסיאלה טרכטנברג
סטייה חברתיתד"ר דיאנה לוצאטו
עולמם של מתבגרים וצעיריםד"ר דיאנה לוצאטו
עוני והדרה חברתית- מבט עכשוויד"ר עינת לביא
תרבות, אזרחות ופוליטיקהד"ר גרסיאלה טרכטנברג

 

 

ההתמחות בניהול משאבי אנוש

מ"מ ראש ההתמחות – ד"ר דלית לב-ארי מרגלית

 

 

מהו ניהול משאבי אנוש?

 

ניהול משאבי אנוש מורכב מהמדיניות ופרקטיקה בהקשר להיבט של "האנשים", או המשאב האנושי בניהול. הווה אומר - אופני איוש תפקידים בארגון, הדרכת עובדים, הערכת ביצועיהם, הנעתם, וכדומה. בספרות האקדמית בנושא משאבי אנוש מתוארת התקופה הנוכחית כתקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה ודרכי הפעולה של ארגונים. שינוי זה נגרם בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית והשלכותיה על אופי העבודה (למשל, הצורך בלמידה ורכישת ידע במשך כל הקריירה התעסוקתית), הגיוון הרב יותר בכוח העבודה, ותמורות ערכיות (לדוגמא, הדרישה לשוויון הזדמנויות בעבודה). כפועל יוצא של השינוי המואץ, ארגונים נדרשים לפעול בסביבה  סוערת ותחרותית יותר, בה קיים אלמנט מובנה של חוסר וודאות. בתנאי סביבה שכאלה, גדלה החשיבות של המשאב האנושי, כמקור אפשרי ליתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו. יתרה מכך, מנהלי משאבי אנוש נדרשים להיות מעורבים בהליך בנית האסטרטגיה העסקית, ולגזור ממנה אסטרטגיה מתאימה של משאבי אנוש. קרי,  עליהם להתאים את הפרקטיקות הסטנדרטיות של ניהול משאבי אנוש לצרכי הארגון הספציפיים, מזווית ראיה מערכתית. לאור כל האמור לעיל, עולה הצורך בהתמחות בניהול משאבי אנוש.

 

היקף ומבנה ההתמחות

 

היקף לימודי התוכנית הוא 112 נקודות זכות, המורכבים מ-88 נ"ז בקורסי חובה, כפי שנלמד בתכנית ה-B.A.  למדעי ההתנהגות. היקף קורסי הבחירה משתנה בהתאם למסלול הנבחר.

 

ניתן ללמוד את ההתמחות בשני מסלולים – בסיסי ומורחב.

 כדלקמן:

 

המסלול הבסיסי:

 

סה"כ

נ"ז בתוכנית

היקף נ"ז של קורסי החובה כולל סמינרים במדעי ההתנהגות היקף נ"ז של קורסי חובה בהתמחות היקף נ"ז של קורסי בחירה בסוציולוגיה היקף נ"ז של קורסי בחירה בפסיכולוגיה
112881010

4


 

  להלן פירוט קורסי החובה בהתמחות:

שם הקורס דרישות קדם מספר נ"ז
ציון עובר לימוד מוקדם
שנה ב'   
סמסטר א'   
מבוא לניהול משאבי אנוש"מבוא לפסיכולוגיה א'", "מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'" 2
סמסטר ב'   
מיון מועמדים לעבודה"מבוא לניהול משאבי אנוש" 2
שנה ג'   
סמסטר א'   
מנהיגות והנעת עובדים"מבוא לניהול משאבי אנוש" 2
הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים"מבוא לניהול משאבי אנוש" 2
סמסטר ב'   
פיתוח ארגוני"מבוא לניהול משאבי אנוש" 2

 

 

המסלול המורחב:

 

בהיקף כולל של 24 נקודות זכות, מאפשר להעמיק את הידע בניהול משאבי אנוש  באמצעות התייחסות לנושאים נוספים מעבר לנלמד במסלול הבסיסי, כגון: (1) שימור, פיתוח והשבחת ההון האנושי, (2) משפט עבודה ודיני עבודה, ו-(3) הבנה עסקית. כמו כן, מסלול זה כולל סדנה בנושאים רלוונטיים כגון הנחיית קבוצות, ניהול צוותים וכדומה. במסלול המורחב יתקיים שיתוף פעולה עם חברות פרטיות (בתחומי הגיוס, מיון והשמה, ניהול מערך התגמולים בארגון, וכיוצא בזה), אשר יכלול הכשרה מעשית.  סטודנטים במסלול המורחב לא ילמדו קורסי בחירה בתכנית. עם זאת, אין הדבר פוגע באפשרות הלומדים במסלול המורחב לפנות ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה או בסוציולוגיה בסיום לימודיהם, אם יחפצו בכך.

חשוב לציין כי המסלול המורחב הוא תכנית מוכרת להסמכה על ידי העמותה לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש בישראל, שהינה הגוף המקצועי המוביל בתחום בישראל – ראו קישורים לדף הבית של העמותה, ולהכרה מטעם העמותה:

 

 http://www.anashim-hr.org.il/people-media

 

 

 

http://synduimages.synduweb.netdna-cdn.com/uploads/54e32c785d715/voice/c0313290-4ec0-6469-f0c8-418f87b07fa9/592c08c0bd7b7.pdf

 

להלן פירוט קורסי החובה בהתמחות:

שם הקורסדרישות קדםמספר נ"ז
ציון עוברלימוד מוקדם
שנה ב'   
סמסטר א'   
מבוא לניהול משאבי אנוש"מבוא לפסיכולוגיה א'", "מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'" 2
סוגיות בהתנהגות אירגונית מיקרו ומאקרו"מבוא לפסיכולוגיה א'", "מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'" 2
סמסטר ב'   
מיון מועמדים לעבודה"מבוא לניהול משאבי אנוש" ו- " סוגיות בהתנהגות אירגונית מיקרו ומאקרו" 2
הכרת מודל העבודה בחברה"מבוא לניהול משאבי אנוש" ו- " סוגיות בהתנהגות אירגונית מיקרו ומאקרו" 2
שנה ג'   
סמסטר א'   
מנהיגות והנעת עובדים"מבוא לניהול משאבי אנוש" ו- " סוגיות בהתנהגות אירגונית מיקרו ומאקרו" 2
הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים"מבוא לניהול משאבי אנוש" ו- " סוגיות בהתנהגות אירגונית מיקרו ומאקרו" 2
הכשרה מעשית"מבוא לניהול משאבי אנוש" "סוגיות בהתנהגות אירגונית מיקרו ומאקרו" ו- "הכרת מודל העבודה בחברה" 2
סמסטר ב'   
פיתוח ארגוני"מבוא לניהול משאבי אנוש" ו- " סוגיות בהתנהגות אירגונית מיקרו ומאקרו" 2
שימור, פיתוח והשבחת ההון האנושי"מבוא לניהול משאבי אנוש" ו- " סוגיות בהתנהגות אירגונית מיקרו ומאקרו" 2
משפט העבודה ויחסי עבודה"מבוא לניהול משאבי אנוש" ו- " סוגיות בהתנהגות אירגונית מיקרו ומאקרו" 2
הבנה עסקית"מבוא לניהול משאבי אנוש" ו- " סוגיות בהתנהגות אירגונית מיקרו ומאקרו" 2
סדנה "מבוא לניהול משאבי אנוש" ו- " סוגיות בהתנהגות אירגונית מיקרו ומאקרו" 2

 

1) מבוא להתנהגות ארגונית מיקרו ומאקרו (2 ש"ס/נ"ז)

2) מבוא לניהול משאבי אנוש (2 ש"ס/נ"ז)

3) קורס מתקדם – מיון מועמדים לעבודה (2 ש"ס/נ"ז)

4) קורס מתקדם – הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים (2 ש"ס/נ"ז)

5) קורס מתקדם – מנהיגות והנעת עובדים (2 ש"ס/נ"ז)

6) קורס מתקדם – פיתוח ארגוני (2 ש"ס/נ"ז)

7) קורס מתקדם – שימור, פיתוח, והשבחת ההון האנושי (2 ש"ס/נ"ז)

8) קורס מתקדם – משפט העבודה ויחסי עבודה (2 ש"ס/נ"ז)

9) קורס מתקדם - הבנה עסקית (2 ש"ס/נ"ז)

10) סדנה (2 ש"ס/נ"ז) בנושא רלוונטי כגון: הנחיית קבוצות, ניהול צוותים, וכדומה.

11) קורס להכרת מודל העבודה של החברות הפרטיות  (2 ש"ס/נ"ז)

12) הכשרה מעשית (4 ש"ס/2נ"ז) - ההכשרה המעשית בחברות הפרטיות תתקיים במהלך סמסטר ב' של שנה ג', בהיקף של ארבע שעות שבועיות.

בסה"כ, המסלול המורחב יהיה בהיקף של 26 ש"ס/24 נ"ז.

 

* עשויים לחול שינויים במספר ותכני הקורסים במידת הצורך. החלוקה המפורטת תישלח בהודעה נפרדת בהמשך ותעודכן בידיעון.

 

 

סמינר אופציונאלי

הסטודנטים בשני המסלולים (הבסיסי והמורחב) יוכלו ללמוד סמינר בהיקף של 4 נקודות זכות על חשבון הסמינר הפסיכולוגי, מתוך היצע סמינרים כגון: (1) העבודה: עמדות, משמעות ודפוסים, ו-(2) אתיקה וערכים במקום העבודה.  למען הסר ספק, מודגש בזאת כי  לימוד הסמינר מתחום משאבי אנוש איננו חובה.

* ייתכנו שינויים/התאמות מסוימים בהיצע הקורסים בהתמחות.

 

תנאי קבלה

כל מועמד/ת שהתקבל/ה ללימודים בביה"ס ונרשם/ה להתמחות – יוכל/תוכל ללמוד בה. בפועל, לימודי ההתמחות יחלו בשנה ב'. הבחירה במסלול הספציפי (הבסיסי או המורחב) תתבצע בתום סמסטר א' של שנה א'. פתיחת המסלול המורחב מותנית במספר הנרשמים אליו.

 

יתרונות ההתמחות

לימודי ההתמחות בכל אחד משני המסלולים, ובמיוחד במורחב, יסייעו להשתלבות בעבודה במחלקות משאבי אנוש בארגונים ובמכוני מיון והשמה. כמו כן, הם יכולים להוות בסיס ללימודי תואר שני בניהול משאבי אנוש, ייעוץ ופיתוח ארגוני והתנהגות ארגונית. הווה אומר, ההתמחות אמורה להגדיל הן את הפוטנציאל התעסוקתי והן את האפשרות ללימודים מתקדמים של הבוחרים בה. 

 

תנאי קבלה לתכנית  עם ההתמחות  למסיימי  שנה א' בתכנית הרגילה

הקבלה לתכנית בשלב זה תיעשה על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתמלא  שלושת  התנאים הבאים:

 • ציון ממוצע של  85 לפחות בכל קורסי החובה  של סמסטר א' שנה א'.
 • רישום לכל קורסי החובה של סמסטר ב' שנה א'.
 • ציון עובר בקורסים: "מבוא לפסיכולוגיה א'", "מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'".

 

בקשה למעבר לתכנית הלימודים עם התמחות בניהול משאבי אנוש תועבר למינהל בית הספר רק לאחר קבלת כל הציונים בקורסי החובה של סמסטר א' שנה א', ועד חודשיים לפני תחילת סמסטר א' של שנת הלימודים העוקבת.

בתנאי שהסטודנט עומד בתנאים הנ"ל, הבקשה תיבחן ע"י ראש ההתמחות בניהול משאבי אנוש.

 

 

 

 

לימודי תואר ראשון במדעי ההתנהגות (B.A.) במסלול פסיכולוגיה של ספורט ופעילות גופנית Sport and Exercise Psychology

 ראשת ההתמחות: ד"ר דלית לב-ארי מרגלית

 

 

הפסיכולוגיה של הספורט והפעילות הגופנית הינו תחום מבוקש, צעיר ודינאמי, העוסק ביישום עקרונות פסיכולוגיים (כגון- קבלת החלטות, ניהול רגשות, הצבת מטרות) לעולם הספורט והאימון הגופני. המסלול המוצע באקדמית תל-אביב יפו הינו מסלול ייחודי, והראשון מסוגו בארץ. המסלול מתאים למספר מצומצם של סטודנטים וסטודנטיות, אשר רוצים לשלב את אהבתם לפסיכולוגיה עם התשוקה לספורט, לעבוד עם ספורטאים על מנת לעזור להם לממש את מלוא הפוטנציאל ומעוניינים להיות מעורבים בקהילה כתומכי תהליכי שינוי הכוללים מרכיבי ספורט.

במסגרת המסלול, ייחשפו הסטודנטים לשני עולמות התוכן העיקריים בהם עוסק התחום:

 1. יישום תיאוריות פסיכולוגיות על מנת להבין את הרגשות, המחשבות וההתנהגויות של העוסקים בספורט (ברמה המקצוענית והחובבנית), מתוך כוונה לייעל ולשפר את רמת ביצועיהם.
 2. הבנה כיצד עיסוק בספורט, התעמלות ופעילות גופנית משפיעים על ההתפתחות הפסיכולוגית של פרט, בריאות ורווחה במהלך החיים.  

הלימודים במסלול יחלו בשנה השנייה ללימודים ויהיו בהיקף של 20 נקודות זכות (נ"ז), מתוך 112 נ"ז של התואר במדעי ההתנהגות. הקורסים במסלול נבחרו בקפידה, כך שיעמדו בדרישות האגודה האמריקאית לפסיכולוגיית ספורט, AASP (http://www.appliedsportpsych.org), ודומים בהיקפם ותכניהם למסלולים הנלמדים בחו"ל. במסגרת המסלול, ייחשפו הסטודנטים למגוון טכניקות ופרקטיקות בהן עושה שימוש פסיכולוג הספורט (דמיון מודרך, היפנוזה, ביו-פידבק), וכמו כן, יתנסו בעבודה עם בני נוער וספורטאים במסגרת עבודת שדה.

 

הקורסים במסלול:

 

קורסי חובה (כל אחד בהיקף של 2 נ"ז) :

 1. מבוא לפסיכולוגיה של ספורט
 2. מבוא לפסיכולוגיה של פעילות גופנית
 3. מבוא לסוציולוגיה של ספורט
 4. תאוריות ומודלים בשיפור ביצועים אנושיים

 

קורסי בחירה (2 נ"ז, יש לבחור 4 קורסים מבין המוצעים):

 1. היבטים מוטיבציוניים בספורט
 2. העצמי בספורט ובפעילות גופנית
 3. מנהיגות בספורט
 4. היבטים קליניים של פסיכולוגיה של הספורט
 5. היבטים יישומיים וטכניקות עבודה בפסיכולוגיה של ספורט ופעילות גופנית (לסטודנטים בשנה ג')
 6. התנסות בשדה (לסטודנטים בשנה ג')

 

סמינר מחקר (4 נ"ז, יש לבחור סמינר אחד מבין המוצעים):

 1. התמכרות לספורט ולפעילות גופנית
 2. המודל החברתי-רגשי-קוגניטיבי בביצועים בספורט
 3. אהדה ואוהדים בספורט

 

 

להלן פירוט קורסי החובה בהתמחות:

 

שם הקורסדרישות קדםמספר נ"ז
ציון עוברלימוד מוקדםלימוד במקביל
שנה ב'    
סמסטר א'    
מבוא לפסיכולוגיה של ספורטמבוא לפסיכולוגיה ב'  2
מבוא לסוציולוגיה של ספורטמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'  2
סמסטר ב'    
מבוא לפסיכולוגיה של פעילות גופניתמבוא לפסיכולוגיה ב'  2
שנה ג'    
סמסטר ב'    
תאוריות ומודלים בשיפור ביצועים אנושייםמבוא לפסיכולוגיה של ספורט  2

 

 

מבנה הלימודים במסלול:

 

סה"כ

נ"ז

קורסי חובה במדעי ההתנהגותקורסי חובה במסלול

סמינר

בסוציולוגיה

סמינר במסלולקורסי בחירה במסלולקורסי בחירה בסוציולוגיה
סה"כ1128084488
שנה א'3636     
שנה ב'42346   2 
שנה ג'26102446 
קורסי בחירה בסוציולוגיה8      

* ייתכנו שינויים/התאמות מסוימות בהיצע קורסי החובה, קורסי הבחירה והסמינרים במסלול.

 

אפשרויות המשך לימודים ותעסוקה עם סיום התואר:

 

המסלול המוצע אמור להגדיל את הפוטנציאל התעסוקתי, את האפשרות ללימודים מתקדמים וכן לאפשר תשתית ייחודית שתתרום לכל תחום בו יחליטו הסטודנטים לעסוק, ללמוד או לחקור. לדוגמא:

 • לימודי תואר שני בפסיכולוגיה בכל המסלולים הנלמדים בארץ (קלינית, רפואית, תעסוקתית, התפתחותית, חינוכית, מחקרית ועוד).
 • לימודים לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני בחו"ל. התכנית משלבת תכנים עפ"י דרישות האגודה האמריקאית לפסיכולוגית ספורט .(AASP) אגודה זו הינה הגוף המקצועי המוביל כיום בעולם בהענקת תעודות יועץ בפסיכולוגיה של הספורט והפעילות גופנית.
 • לימודים לתואר שני בתחומים אחרים - כגון ייעוץ ארגוני, חינוך, סוציולוגיה ועוד.
 • השתלבות באגודות ספורט, מחלקות נוער, ארגונים עסקיים ועוד.

 

 

* הלימודים מותנים במינימום נרשמים.

 

 

 

 

 

תקנות

בנוסף לאמור בסעיף 9 בפרק "תקנון לימודים" לתואר "בוגר",  סטודנט המבקש להגיש בקשה להכרה בקורסים מלימודים קודמים יוכל לעשות זאת אך ורק בתנאי שציונו בקורס המקור הינו מעל  70.  

 

 

הפסקת לימודים/הפעלת תוכנית מבחן עקב צבירת כישלונות –

ראה סעיף 12 ז' בפרק "תקנון הלימודים" לתואר "בוגר".

 

 

שיפור ציון חיובי –

 

ראה סעיף 12 ו' "שיפור ציון חיובי" בפרק "תקנון הלימודים" לתואר "בוגר". ככלל, סטודנט רשאי לשפר ציון חיובי שקיבל במועד א' על ידי השתתפות בבחינת מועד ב'.

לאחר מועד ב' ניתן לשפר ציון רק על ידי רישום מחדש לקורס בסמסטר העוקב ואם זה לא מתקיים

בסמסטר העוקב - במועד הקרוב ביותר בו הוא מתקיים. כל זאת בתנאי מילוי כל חובות הקורס

ושתוכן הקורס שאת ציונו מעוניין הסטודנט לשפר אינו נכלל או מיושם בקורס אחר שכבר נלמד

על ידי הסטודנט.

להלן פירוט הקורסים שניתן לחזור עליהם לאחר קבלת ציון חיובי:

 

שם הקורס תנאי חזרה על הקורס
מבוא לפסיכולוגיה א'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס מבוא לפסיכולוגיה ב'
מבוא לפסיכולוגיה ב'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורסים משנה ב'
פסיכולוגיה התפתחותית א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכולוגיה התפתחותית ב'
פסיכולוגיה התפתחותית ב'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס תיאוריות של אישיות א'
סטטיסטיקה א'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס סטטיסטיקה ב'
סטטיסטיקה ב'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס שיטות מחקר
סדנת מחקר א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס סדנת מחקר ב'
סדנת מחקר ב'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לסמינר פסיכולוגי
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'  ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס מבוא לסוציולוגיה ב'
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/ תיאוריות סוציולוגיות א'
תאוריות סוציולוגיות א'

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס תאוריות סוציולוגיות בנות

זמננו/ תיאוריות סוציולוגיות ב' או לסמינר בסוציולוגיה

 

פסיכולוגיה פיזיולוגית א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'
פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
תאוריות של אישיות א'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס תיאוריות של אישיות ב'
תאוריות של אישיות ב'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכופתולוגיה א'
שיטות מחקר

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורסים יישומים סטטיסטיים ו/או סדנת מחקר ב' ו/או מבחנים והערכה ו/או סמינר

יישומים סטטיסטייםניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לסמינר
פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס  פסיכולוגיה קוגניטיבית-תפיסה ב'
פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה ב'ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
פסיכולוגיה של הלמידה א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכולוגיה של הלמידה ב'
פסיכולוגיה של הלמידה ב'ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
פסיכולוגיה חברתית א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכולוגיה חברתית ב'
פסיכולוגיה חברתית ב'ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
פסיכופתולוגיה א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס  פסיכופתולוגיה ב'
פסיכופתולוגיה ב'ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
מבחנים והערכה  כנ"ל
שיטות מחקר איכותניותניתן לחזור על הקורס כל עוד הסטודנט לא נרשם לסמינר בסוציולוגיה
מבוא לאנתרופולוגיהניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
תיאוריות סוציולוגיות ב'כנ"ל

 

 

 

הרכב הועדות הפועלות במסגרת ביה"ס למדעי ההתנהגות:

 

 

שם הועדה חברי הוועדה
ועדה לבחינת הישגים – תואר ראשוןפרופ' גיל גולדצויג
 

פרופ' רונית אביצור-חמיאל

פרופ' נתן שניידר
 גב' סמא צפורי
 גב' רחלי דה- ליאו
ועדה לפניות סטודנטים – תואר ראשון פרופ' רונית אביצור-חמיאל
 

גב' רחלי דה- ליאו

ועדת הוראה

יו"ר- ד"ר סברינה אופנהיימר

פרופ' יעל השילוני דולב
 ד"ר עופר פיין
 ד"ר מירב כהן ציון
 ד"ר סיגל לוי
ועדת קבלת חריגים (מועמדים)- תואר ראשוןד"ר דפנה ברגרבסט אגסי 
ועדת אתיקה

ד"ר עדי שגיא

גב' טל אזולאי​
ועדת פטוריםד"ר סמי חמדאן

 

 

 

 

 

 

לימודי תואר שני בפסיכולוגיה

 

במכללה פועלת תכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה בחמש מגמות: פסיכולוגיה קלינית, נוירופסיכולוגיה שיקומית ופסיכולוגיה רפואית – המאפשרות גם לימוד במיקוד ילדים וכן מגמות בפסיכולוגיה תעסוקתית ובפסיכולוגיה התפתחותית.

בוגרי  התכנית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות וכן תלמידי שנה ג' יוכלו להגיש מועמדות לתכנית הלימודים לתואר שני.

בנוסף לציון התואר הראשון, יידרשו המועמדים לתואר השני בפסיכולוגיה להציג ציון בבחינת מתא"ם.

סטודנטים או בוגרים המעוניינים להגיש מועמדות לשנת הלימודים תשע"ז וטרם נבחנו בבחינת מתא"ם, חייבים להיבחן לכל המאוחר בבחינה המתקיימת ב- 27.10.2016.

בחינת מתא"ם נערכת מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ישירות למרכז הארצי בטלפון: 02-6759512.

לקבלת ערכת רישום לתואר השני, ניתן לפנות למרכז הייעוץ והרישום במכללה, טלפון: 03-6803333.

  

ביה"ס לממשל וחברה

 

דקן: פרופ' אסף מידני

מרכזת לימודי הסוציולוגיה: ד"ר גרסיאלה טרכטנברג


תכנית לימודים לתואר "בוגר" (B.A.) בחברה-פוליטיקה

 

מטרת התכנית

מטרת התכנית היא להקנות לסטודנטים מיומנות בנושאים הקשורים לתחומי הממשל, הפוליטיקה, החברה והקשר ביניהם. בעזרת הידע שירכשו בתחומי מדע המדינה וסוציולוגיה יוכלו הסטודנטים לבחון תהליכים פוליטיים וחברתיים ולהשוותם לתהליכים עכשוויים המתרחשים בסביבתם ובעולם הרחב. מושם דגש מיוחד על החברה הישראלית ועל הפוליטיקה הישראלית במבט השוואתי. במסגרת זו עוברים הסטודנטים גם התנסות מעשית מודרכת.

במרכז התכנית עומדים קורסי יסוד בנושאים הבאים: סדרי שלטון וממשל בישראל ובעולם, פוליטיקה בינלאומית, תהליכים חברתיים בישראל במבט השוואתי וכן תרבות ופוליטיקה. בהמשך הלימודים מתבקשים הסטודנטים לבחור בהתמחות באחד מהתחומים הבאים: חברה אזרחית, מדיניות ציבורית ופוליטיקה בינלאומית. במסגרת מסלולי ההתמחות נחשפים הסטודנטים לגישות עיוניות מתקדמות ולעולם העשייה.

תכניות ההתמחות מפורטות בהמשך.

 

מבנה תכנית הלימודים:

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז. התכנית מורכבת מקורסי חובה, קורסי תשתית, קורסי בחירה, התמחות מקצועית וסמינר.

להלן טבלה המפרטת את מכסת נקודות הזכות הנדרשות לתואר בכל אחת מן המסגרות:

 

מסגרת קורסי חובה מסגרת קורסי תשתיתמסגרת קורסי בחירה מסגרת סמינרמסגרת התמחותסה"כ
66 נ"ז16 נ"ז
(6 נ"ז מדע המדינה,
10 נ"ז סוציולוגיה)
20 נ"ז4 נ"ז6 נ"ז112 נ"ז

 

נ"ז- נקודות זכות

ש"ס – שעות סמסטריאליות


קורסי החובה

שנה א'

 

שם הקורס
מס' נ"ז

דרישות קדם

(ציון עובר)

דרישה ללימוד במקבילהרכב הקורס
סמסטר א'  
קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה 2-  
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא למדע המדינה4-  
מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א' 2-  
מבוא ליחסים בינלאומיים4-מבוא למדע  המדינה 
סה"כ סמסטר א'16   
שם הקורסמס' נ"ז

דרישות קדם

(ציון עובר)

דרישה ללימוד במקבילהרכב הקורס
סמסטר ב'    
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'4מבוא לסוציולוגיה ולחב' הישראלית  א' 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא לפוליטיקה השוואתית4-  
מבוא לסטטיסטיקה5- 

2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל

1 ש"ס מעבדה

מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'2מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'  
מבוא לאנתרופולוגיה4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
סה"כ סמסטר ב'19   
סה"כ קורסי חובה שנה א'35   

 

 

שנה ב'

 

שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
הרכב הקורס
סמסטר א' 
שיטות מחקר כמותניות5מבוא לסטטיסטיקה2 ש"ס שיעור
3 ש"ס תרגיל
מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית4- 
תולדות הרעיון הפוליטי א'2מבוא למדע המדינה 
תיאוריות סוציולוגיות  א'4

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

3 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה3- 
סה"כ סמסטר א'18  
סמסטר ב' 
שיטות מחקר איכותניות3

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

-שיטות מחקר כמותניות 

2 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
תולדות הרעיון הפוליטי ב'2תולדות הרעיון הפוליטי א' 
המשטר במדינת ישראל*4- 
תיאוריות סוציולוגיות ב'  4תיאוריות סוציולוגיות  א' 
סה"כ סמסטר ב'13  
סה"כ קורסי חובה שנה ב'31  

 

*ניתן ללמוד גם בשנה א' במידה וזה מסתדר במערכת השעות

 

שנה ג'

 

שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
סמסטר א'
סמינר4פירוט בהמשך
התמחות מקצועית6פירוט בהמשך

 

 

 

קורסי החובה של שנים א' ו- ב' עבור סטודנטים שמתחילים לימודיהם בסמסטר אביב (מרץ 2017 )

מסגרת קורסי חובה מסגרת קורסי תשתיתמסגרת קורסי בחירה מסגרת סמינרמסגרת התמחותסה"כ
66 נ"ז16 נ"ז
(6 נ"ז מדע המדינה,
10 נ"ז סוציולוגיה)
20 נ"ז4 נ"ז6 נ"ז112 נ"ז

 

סטודנטים שמתחילים לימודיהם בסמסטר אביב, ילמדו את קורסי החובה של שנים א' ו- ב' עפ"י החלוקה הבאה:

שנה א'

 

שם הקורס
מס' נ"ז

דרישות קדם

(ציון עובר)

הרכב הקורס
סמסטר ב' 
קריאת וכתיבה אקדמית במדעי החברה 2- 
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 4-2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא לפוליטיקה השוואתית4- 
מבוא לאנתרופולוגיה4-2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
סה"כ סמסטר ב'14  
סמסטר קיץ   
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'4מבוא לסוציולוגיה ולחב' הישראלית א'2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא למדע המדינה4- 
מבוא לסטטיסטיקה5-

2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל

1 ש"ס מעבדה

סה"כ סמסטר קיץ13  
סה"כ קורסי חובה שנה א'27  


  

 

 

 

 

שנה ב'

שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
דרישה ללימוד במקביל
הרכב הקורס
סמסטר א'  
מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית 4-  
מבוא ליחסים בינלאומיים 4-מבוא למדע המדינה 
מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'2-  
שיטות מחקר כמותניות5מבוא לסטטיסטיקה 2 ש"ס שיעור
3 ש"ס תרגיל
תולדות הרעיון הפוליטי א'2מבוא למדע המדינה  
תיאוריות סוציולוגיות א'
(הקורס יילמד עם ביה"ס מדעי ההתנהגות)
4

מבוא לסוציולוגיה ולחברה  הישראלית ב'

 

 3 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה3-  
סה"כ סמסטר א'24   

 

שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
דרישה ללימוד במקביל
הרכב הקורס
סמסטר ב'  
שיטות מחקר איכותניות3

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה    הישראלית ב'

-שיטות מחקר כמותניות

 2 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
המשטר במדינת ישראל *4-  
מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'2מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'  
תולדות הרעיון הפוליטי ב'2תולדות הרעיון הפוליטי א'  
תיאוריות סוציולוגיות ב'  4תיאוריות סוציולוגיות א'  
סה"כ סמסטר ב'15   
סה"כ קורסי חובה שנה ב'39   

 

*ניתן ללמוד גם בשנה א' במידה וזה מסתדר במערכת השעות

 

התמחות מקצועית

על הסטודנט להשלים 6 נ"ז

 

בשנה ג' משתתפים הסטודנטים בהתמחות מקצועית (אפשרות זו תינתן בשנה ב' על בסיס מקום פנוי ובהתאם להישגי הסטודנט). ההתמחות הינה שנתית ומקנה 6 נ"ז.  במסגרת ההתמחות המקצועית מתנסים הסטודנטים בעבודה מעשית-התנדבותית של מספר שעות בשבוע בארגון או מוסד בפרויקט שיוגדר מראש. במקביל לעבודה זו יתקיים דיון אקדמי מעמיק בסוגיות, בעיות ותובנות שונות, הרלוונטיות להתנסות בארגון או במוסד.

 

התמחות מקצועית דרישת קדם ( ציון עובר או לימוד מקביל)
התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים 
התמחות מקצועית במנהל ציבורימבוא לממשל ולמדיניות ציבורית

התמחות מקצועית בארגונים בינלאומיים

 

מבוא ליחסים בינלאומיים

 

 

התמחות באירגונים אזרחיים

בעשור האחרון גרמו שינויים פוליטיים, חברתיים וכלכליים להתרחבות החברה האזרחית והארגונים השונים הפועלים בה: ארגונים לא ממשלתיים, ארגוני מתנדבים, ארגוני עובדים ועמותות לקידום זכויותיהם של קבוצות שונות בחברה.

 

התמחות במדיניות ציבורית

אחד האתגרים המרכזיים בישראל היום הוא הצורך להשביח את המנהל הציבורי והשירותים  הניתנים לאזרח.

 

התמחות בפוליטיקה בינלאומית

תהליכי הגלובליזציה המואצים בשני העשורים האחרונים מחייבים בחינה מחודשת של מבנה המערכת הבינלאומית, הדינאמיקה שלה והשפעתה על תמורות באזורים שונים בעולם. מטרת מקבץ לימודים זה, המאגד בתוכו מרכיבים מתחום היחסים הבינלאומיים ומתחום הפוליטיקה ההשוואתית, היא לאפשר היכרות קרובה יותר עם תהליכים מרכזיים בעולם היום ולנתח את ההשפעות החיצוניות על החיים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים במקומות שונים. יושם דגש מיוחד על בדיקת תהליכים אלה באזור המזרח התיכון.

 

 

קורסי תשתית
על הסטודנט להשלים 16 נ"ז  (6 נ"ז - תחום מדע המדינה, 10 נ"ז- תחום סוציולוגיה)
*מומלץ לסיים בשנה ב

קורסי תשתית במדע המדינה

על הסטודנט להשלים  6 נ"ז

שם הקורסמרצהנ"זדרישת קדם
סמסטר א'   
כלכלה ללא כלכלניםד"ר אריה קרמפף2-

מבוא לתקשורת המונים 

*על  בסיס מקום פנוי בקורס

ד"ר נועה לביא4-
    
סביבה ופוליטיקהד"ר נורית השמשוני-יפה2-
סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטינישאול אריאלי4-
סמסטר ב'   
דת ומדינה בישראל ד"ר נתנאל פישר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
כלכלה פוליטיתד"ר אריה קרמפף2כלכלה ללא כלכלנים

מבוא לתקשורת פוליטית

*על  בסיס מקום פנוי בקורס

ד"ר מיכאל דהאן4מבוא לתקשורת המונים
מדיניות החוץ של ישראלד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
משפט ופוליטיקהפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
קבלת החלטות וקביעת מדיניותד"ר עומרי שמיר2-

 

 

קורסי תשתית בסוציולוגיה

על הסטודנט להשלים 10 נ"ז

 

שם הקורסמרצהנ"זדרישת קדם
סמסטר א'   

המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה א'

 

פרופ' נתן שניידר2-

מבוא לתקשורת המונים

*על  בסיס מקום פנוי בקורס

ד"ר נועה לביא4-
מבוא אנתרופולוגיה פוליטיתד"ר הדס ירון-מסגנה2

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

-מבוא לאנתרופולוגיה

צרכנות, חברה ומדיניות ציבוריתד"ר עומרי שמיר2-
ריבוד מוביליות ואי שוויוןד"ר תמר לרנטל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
רפואה, בריאות וחברהד"ר תמי שיפטר-סגיב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
תיאוריות פמיניסטיות ד"ר עמית קפלן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב' 2 

המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה ב'

 

פרופ' נתן שניידר2-
מגדר וחברהד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מדיניות תרבותצח גרניט2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
סוציולוגיה של החינוךד"ר עדית ליבנה2-
פוליטיקה וחברהד"ר גרסיאלה טרכטנברג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

 

 

קורסי בחירה

על הסטודנט להשלים 20 נ"ז

 

שם הקורסשם המרצהנ"זדרישות קדם (ציון  עובר)
סמסטר א'
אמנות, תקשורת ופוליטיקהד"ר גרסיאלה טרכטנברג + ד"ר נועה לביא2 תיאוריות סוציולוגיות א'
אנתרופולוגיה אורבניתד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
אפריקה השחורה מכיבוש לעצמאותד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
בית והעדר בית בישראלד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
דילמות בדמוקרטיהפרופ' נתן שניידר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הון, שלטון וצדק חברתיד"ר עופר כסיף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
היחיד במוסדותד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הרוסים באים, הרוסים באים לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
זהויות בעידן הפוסט-מודרניד"ר דיאנה לוצאטו2-
יזמות ושינוי חברתיד"ר עומרי שמיר2-
סדנא למתמחים בכנסתפרופ' נעמי חזן2מיועד לסטודנטים בשנה ג' אשר עושים התמחות מקצועית בכנסת

סדנת מפגשים פמיניסטיים

 

נועה מלמוד2סדנא מקבילה לקורס "תיאוריות פמיניסטיות". מספר מקומות מוגבל.  ייערכו ראיונות קבלה
סוגיות נבחרות בפוליטיקה ישראליתפרופ' נעמי חזן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
ספרות ופוליטיקהד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
על פוליטיקה של דיבור ושתיקהד"ר אורנה דונת2-
פוליטיקה של זהויותד"ר מתן אורם2-
תקשורת, טכנולוגיה, מחאה ופוליטיקה ד"ר מיכאל דהאן2-
תרבות פוליטית ותרבות פופולרית בישראלד"ר תמר טאובר-פאוזנר2-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' -- מבוא לאנתרופולוגיה
סמסטר ב'
אוכל ופוליטיקהד"ר נורית השמשוני-יפה2-
אסלאם ותרבות המערבד"ר צבי בראל2-
האיחוד האירופי: מוסדות והליכיםד"ר אריה קרמפף2מבוא ליחסים בינלאומיים
 (ניתן גם ללמוד את הקורס במקביל)
טקסי מעברד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לאנתרופולוגיה
יצירה ופוליטיקה בטלוויזיה ד"ר נועה לביא2תיאוריות סוציולוגיות א'
מאגיה דת ומדע במבט אנתרופולוגיד"ר דיאנה לוצאטו2-
מלחמה, מדינה  ושלום בעידן הסייברד"ר מיכאל דהאן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מדיניות החוץ של ארה"בד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מדינת הלאום בעידן הגלובליזציהד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
מדע, פוליטיקה וחברהפרופ' יעל השילוני-דולב2-
סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

סוציולוגיה של אי-אימהוּת ואימהוּת

 

ד"ר אורנה דונת2-
פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאיתד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
קולנוע ופוליטיקהד"ר עופר כסיף2-
קריאה וכתיבה למצטייניםפרופ' נתן שניידר2מיועד לסטודנטים בעלי ממוצע ציונים גבוה משנה ג' . הנחיות לגבי הגשת מועמדות ותהליך הקבלה יימסרו  לקראת הרישום.
רפואה, מגדר, פריוןפרופ' יעל השילוני-דולב2-
רצון העם-בחירות והצבעה בישראל במבט משווהד"ר עופר קניג2פוליטיקה השוואתית ו/או המשטר במדינת ישראל
סמסטר קיץ
קונפליקט וסולידריות: מבט סוציולוגי -אנתרופולוגיד"ר הדס ירון מסגנה2

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

-מבוא לאנתרופולוגיה

 


סמינר

על הסטודנט להשלים 4 נ"ז 

 

שנה ג'

שם הקורסדרישות קדם (ציון עובר)
סמינר – שנתי  (פירוט הסמינרים בהמשך)

תיאוריות סוציולוגיות א'

-שיטות מחקר איכותניות

 

הסמינר הינו התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. ההשתתפות בסמינר היא בשנה ג'.

הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים). הסמינר מקנה 4 נ"ז.   

 

להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ז:

 

שם הסמינרמרצה
אתניות והגזעה: מעדות המזרח ליהודים ערביםד"ר שלומית בנימין
דפוסי מנהיגות ופתרון קונפליקטיםד"ר אריה גרוניק

הגירה ופליטות בין עבר והווה

 

ד"ר הדס ירון-מסגנה

היבטים חברתיים של בריאות וחולי

 

ד"ר תמי שיפטר-סגיב
הישרדות, זכויות וריבונותד"ר נורית השמשוני-יפה

זכויות אדם בישראל

 

פרופ' אסף מידני
טכנולוגיות רפואיות במחלוקת חברתיתפרופ' יעל השילוני-דולב
לחשוב את השואהפרופ' נתן שניידר
לכתוב מסע : תנועה, הגירה, ניידותפרופ' נתן שניידר
מגדר ואתניות בשוק העבודהד"ר תמר לרנטל

מגדר, משפחות ושוק העבודה

 

ד"ר עמית קפלן
מחשבה ביקורתית ומודרניות
הסמינר יינתן בסמסטר ב'+ סמסטר קיץ
ד"ר מתן אורם
משילות חדשה: מדינה, שוק וחברה

ד"ר תמר ברקאי

סוגיות במחקר החברתי של האמנות

 

ד"ר גרסיאלה טרכטנברג

סטייה חברתית

 

ד"ר דיאנה לוצאטו

עולמם של מתבגרים וצעירים

 

ד"ר דיאנה לוצאטו
עוני והדרה חברתית- מבט עכשוויד"ר עינת לביא
תרבות, אזרחות ופוליטיקהד"ר גרסיאלה טרכטנברג

 

 

 

קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים

 

ניתן ללמוד קורסים ממסגרת זו בהיקף שלא יעלה על 6 נ"ז במהלך התואר כולו, והם יוכרו כקורסי בחירה. לקורסים הכלליים המוצעים השנה אין דרישות קדם.

להלן רשימת קורסי הבחירה בתחומי לימוד אחרים המוצעים בשנה"ל תשע"ז:

 

שם הקורס

נ"ז

מרצה

סמסטר א'
דמות "האחר" בספרות ובקולנוע –קורס זה יועבר בשפה האנגלית3גב' לילי קניג
היכולת להאמין2ד"ר מאור שביט
מבוא לאסתטיקה 2ד"ר דיויד גרייבס
מבוא לחשיבה ביקורתית2ד"ר דיויד גרייבס
סמסטר ב'
אמנות ותיאוריות עכשוויות2ד"ר דיויד גרייבס
גלובליזציה ורב תרבותיות: מבט אמנותי2ד"ר דיויד גרייבס
דמויות של נשים וגברים בקולנוע ובספרות – קורס זה יועבר בשפה האנגלית3גב' לילי קניג
ויטגנשטיין2ד"ר דיויד גרייבס
מיסטיקה ורציונאליות2ד"ר דיויד גרייבס

  

שיפור ציון חיובי

עפ"י הוראת סעיף 12 ו' בפרק "תקנון לימודים" לתואר ראשון, ניתן לשפר ציון רק על ידי רישום מחדש לקורס בסמסטר העוקב (או בסמסטר הקרוב בו הקורס מתקיים), כל זאת בתנאי שתוכן הקורס, שאת ציונו מעוניין הסטודנט לשפר, אינו נכלל או מיושם בקורס אחר שכבר נלמד.

 

בהתאם להוראה זו להלן רשימת הקורסים (בעמודה הימנית) בהם לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר שנלמדו הקורסים המצוינים בעמודה השמאלית מאחר שאלה נכללים או מיושמים בהם:

 

 

שם הקורסלא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר שנלמד הקורס
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'תיאוריות סוציולוגיות א'
מבוא למדע המדינהמבוא לפוליטיקה השוואתית
מבוא לסטטיסטיקהשיטות מחקר כמותניות
שיטות מחקר כמותניותשיטות מחקר איכותניות או סמינר
תולדות הרעיון הפוליטי א'תולדות הרעיון הפוליטי ב'
תיאוריות סוציולוגיות א'תיאוריות סוציולוגיות ב'  או סמינר
שיטות מחקר איכותניותסמינר

 

 

וועדה לבחינת הישגים- תואר ראשון :
פרופ' חזן נעמי
ד"ר טרכטנברג גרסיאלה
ד"ר קפלן עמית

אפשרויות המשך לימודים לבוגרי התכנית

בוגרי התכניות, בעלי הישגים מתאימים, יוכלו לבחור בין כמה אפשרויות להמשך לימודים.

 

א.      לימודי תואר שני בסוציולוגיה ובמדע המדינה

בוגרי התכנית יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני באוניברסיטת תל-אביב או באוניברסיטאות אחרות, בחוגים האמורים, על פי אמות המידה הנהוגות ביחס לבעלי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה אחרים בארץ.     

ב.      לימודי תואר שני בתחומים אחרים

בחוגים שונים באוניברסיטאות קיימת אפשרות קבלה לתואר שני גם לבעלי תואר ראשון בתחום שונה מתחום החוג. אפשרות זו כרוכה בדרך כלל בדרישות ללימוד קורסים נוספים.

קיימות תכניות תואר שני נוספות שאינן מבוססות על לימודי תואר ראשון בתחום ספציפי והן פתוחות לבעלי B.A. בתחומים שונים.

 

דוגמאות לתכניות מסוג זה:

 • התכנית למדיניות ציבורית ותכנית תואר שני בלימודי עבודה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב.
 • התכנית בהתנהגות ארגונית והתכנית במנהל מערכות בריאות בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב.
 • היחידה לחקר התרבות והמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן  בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב.
 • התכנית ליישוב סכסוכים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית.
 • בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים.
 • התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן.

המידע המובא בסעיף זה הוא כללי. מומלץ לעיין בחוברות המידע למועמדים של המוסדות השונים.

 

 

 

מרכזת לימודי הסוציולוגיה: ד"ר גרסיאלה טרכטנברג

2.    תכנית לימודים לתואר "בוגר" (B.A.) בחברה-פוליטיקה בצירוף חטיבה בתקשורת פוליטית

 

בבית הספר לממשל וחברה קיימת מזה מספר שנים תכנית לימודים בחברה-פוליטיקה בצירוף חטיבת לימודים, המתמקדת בתקשורת פוליטית.

החטיבה בתקשורת פוליטית מציידת סטודנטים לתואר ראשון בכלים תיאורטיים ומתודולוגיים משני התחומים, הפוליטיקה והתקשורת, שיאפשרו להם לגבש הבנה עמוקה וזווית ראייה רחבה מהרגיל על הקשר וההשפעות ההדדיות שבין הפוליטיקה לתקשורת. בבסיסה הרעיוני של החטיבה התובנה שלא ניתן להבין את הקשר בין הפוליטיקה לתקשורת ללא התמצאות בשני התחומים.

 

החברה בת זמננו היא חברה עתירת תקשורת. התקשורת החדשה אינה רק גורם מתווך, כפי שהייתה בעבר, אלא מנסה להיות גם גורם המעצב את החברה וסדר יומה, כמו גם גורם המגדיר דימויים, צרכים וציפיות.

 

חדירת התקשורת לכל השדות החברתיים מורגשת מאוד גם בשדה הפוליטי. כיום, לא ניתן להבין מהי פוליטיקה מבלי להכיר במרכזיותה של התקשורת ומבלי להבין מהם אופני הייצור התקשורתי, מהי הלוגיקה של התקשורת וכיצד אלה משפיעים על תהליכים ומוסדות פוליטיים.

 

מטרת החטיבה:

החטיבה בתקשורת פוליטית באה לתרום לאלה המבקשים להבין את הקשרים המורכבים בין התקשורת והפוליטיקה. מטרת החטיבה להקנות ידע, תובנות וכלי ניתוח בתחומי ההתארגנות וקבלת החלטות פוליטיות מזווית תקשורתית, עיצוב התרבות המשותפת והשיח הציבורי והבנייתה של פעולה פוליטית קולקטיבית. במסגרת החטיבה יוכלו הסטודנטים להעמיק ולהבין מהו הקשר בין תרבות ההמונים לבין התרבות הפוליטית החדשה, מהו אופי התלות ההדדית בין פוליטיקה ותקשורת בזירה הבינלאומית והמקומית וכן להכיר את אופי המלחמות החדשות והטרור הבינלאומי. סטודנטים בתכנית יחשפו לשינויים שחלו במפת התקשורת בישראל, בדרכי ארגונם והפעלתם של אמצעי תקשורת ובהבנת הכלים החדשים בשיטות מדידת דעת קהל, החידושים בשיטות השיווק והפרסום הפוליטיים, כמו גם הגלובליזציה התקשורתית והשפעתה על ריבונות מדינות הלאום.

 

מבנה תכנית הלימודים:

התכנית מורכבת מקורסי חובה, תשתית ובחירה בתחום של ממשל וחברה, ומקורסי חובה, תשתית ובחירה ייעודיים בתקשורת פוליטית. בנוסף מורכבת התכנית מסמינר ומהתמחות מקצועית ייעודיים בתקשורת פוליטית. החטיבה ניתנת במסגרת השווה לחטיבה מורחבת באוניברסיטאות.

מסגרת קורסי חובה

 

מסגרת קורסי תשתית  בחטיבהמסגרת קורסי תשתית
מדע המדינה

מסגרת

קורסי בחירה

בממשל וחברה

מסגרת סמינר

בחטיבה

מסגרת התמחות מקצועיתסה"כ
78106846112

 

קורסי החובה (בממשל וחברה ובחטיבה)

 

שנה א'

שם הקורסמס' נ"זדרישות קדם (ציון עובר/לימוד מקביל)דרישה ללימוד במקבילהרכב הקורס
סמסטר א'    
קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה 2-  
מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'2   
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא ליחסים בינלאומיים4 מבוא למדע המדינה 
מבוא למדע המדינה4-  
מבוא לתקשורת המונים 
קורס ייחודי לחטיבה
4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
סה"כ סמסטר א'20   
סמסטר ב'    
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'4מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא לפוליטיקה השוואתית4-  
מבוא לסטטיסטיקה5- 

2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל

1 ש"ס מעבדה

מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'2מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'  
מבוא לאנתרופולוגיה4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל

מבוא לתקשורת פוליטית

קורס  ייחודי לחטיבה

4מבוא לתקשורת המונים 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
סה"כ סמסטר ב'23   
סה"כ קורסי חובה שנה א'43   

 

 

שנה ב'

שם הקורסמס' נ"זדרישות קדם (ציון עובר)דרישה ללימוד במקבילהרכב הקורס
סמסטר א'  
שיטות מחקר כמותניות5מבוא לסטטיסטיקה 2 ש"ס שיעור
3 ש"ס תרגיל
תולדות הרעיון הפוליטי א'2מבוא למדע המדינה  
תיאוריות סוציולוגיות א' 4

מבוא לסוציולוגיה ולחברה
הישראלית ב'

 

 3 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית4-  
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה3-  
דיני תקשורת וחופש הביטוי
קורס  ייחודי לחטיבה
2מבוא לסוציולוגיה ולחב' הישראלית  ב'   
סה"כ סמסטר א'20   
סמסטר ב'
קורסי חובה בממשל וחברה
שיטות מחקר איכותניות3

-מבוא לסוציולוגיה ולחב'  
  הישראלית  ב'

-שיטות מחקר כמותניות

 2 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
תולדות הרעיון הפוליטי ב'2תולדות הרעיון הפוליטי א'  
המשטר במדינת ישראל4-  
תיאוריות סוציולוגיות ב' 4תיאוריות סוציולוגיות א'   
תקשורת: בין תיאוריה לעשייה
קורס  ייחודי לחטיבה
2דיני תקשורת וחופש הביטוי  
סה"כ סמסטר ב'15   
סה"כ קורסי חובה שנה ב'35   

 

 

 

שנה ג'

 

שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
סמסטר א'
סמינר4פירוט בהמשך
התמחות מקצועית6פירוט בהמשך

 

 

קורסי תשתית
על הסטודנט להשלים 16 נ"ז  (6 נ"ז - תחום מדע המדינה, 10 נ"ז- תחום חטיבה בתקשורת)
*מומלץ לסיים בשנה ב

קורסי תשתית בחטיבה 
 על הסטודנט להשלים 10 נ"ז
         

שם הקורסשם המרצהנ"זדרישות קדם (ציון  עובר)
סמסטר א'
יצירתיות ברדיו - סדנא מעשית א' קורס שנתי) יתקיים יום ראיונות לקורסדורי בן זאב2-

כתבת ווידאו ככלי אקטיביסטי

 

ינון מילס2_
סדנא בכתיבה עיתונאית לילי גלילי2-
תקשורת, טכנולוגיה, מחאה ופוליטיקה ד"ר מיכאל דהאן2-
סמסטר ב'
יצירה ופוליטיקה בטלוויזיהד"ר נועה לביא2תיאוריות סוציולוגיות א'
יצירתיות ברדיו – סדנא מעשית ב' (קורס שנתי)דורי בן זאב2יצירתיות ברדיו - סדנא מעשית א'
מדינה, מלחמה ושלום בעידן הסייברד"ר מיכאל דהאן2-
קולנוע ופוליטיקהד"ר עופר כסיף2-

 

 

 

קורסי תשתית במדע המדינה

    על הסטודנט להשלים  6 נ"ז       

 

שם הקורסמרצהנ"זדרישת קדם
סמסטר א'   
כלכלה ללא כלכלניםד"ר אריה קרמפף2-

מבוא לתקשורת המונים 

*על  בסיס מקום פנוי בקורס

ד"ר נועה לביא4-
    
סביבה ופוליטיקהד"ר נורית השמשוני-יפה2-
סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטינישאול אריאלי4-
סמסטר ב'   
דת ומדינה בישראל ד"ר נתנאל פישר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
כלכלה פוליטיתד"ר אריה קרמפף2כלכלה ללא כלכלנים

מבוא לתקשורת פוליטית

*על  בסיס מקום פנוי בקורס

ד"ר מיכאל דהאן4מבוא לתקשורת המונים
מדיניות החוץ של ישראלד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
משפט ופוליטיקהפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
קבלת החלטות וקביעת מדיניותד"ר עומרי שמיר2-

   

 

קורסי בחירה

על הסטודנט להשלים 8 נ"ז

 

שם הקורסשם המרצהנ"זדרישות קדם (ציון  עובר)
סמסטר א'
אמנות, תקשורת ופוליטיקהד"ר גרסיאלה טרכטנברג + ד"ר נועה לביא2 תיאוריות סוציולוגיות א'
אנתרופולוגיה אורבניתד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
אפריקה השחורה מכיבוש לעצמאותד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
בית והעדר בית בישראלד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
דילמות בדמוקרטיהפרופ' נתן שניידר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הון, שלטון וצדק חברתיד"ר עופר כסיף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
היחיד במוסדותד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה א'

 

פרופ' נתן שניידר2-
הרוסים באים, הרוסים באים לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
זהויות בעידן הפוסט-מודרניד"ר דיאנה לוצאטו2-
יזמות ושינוי חברתיד"ר עומרי שמיר2-
מבוא אנתרופולוגיה פוליטיתד"ר הדס ירון-מסגנה2

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

-מבוא לאנתרופולוגיה

סדנא למתמחים בכנסתפרופ' נעמי חזן2הסדנא מיועדת לסטודנטים בשנה ג' אשר עושים התמחות מקצועית בכנסת

סדנת מפגשים פמיניסטיים

 

נועה מלמוד2סדנא מקבילה לקורס "תיאוריות פמיניסטיות". מספר מקומות מוגבל.  ייערכו ראיונות קבלה
סוגיות נבחרות בפוליטיקה ישראליתפרופ' נעמי חזן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
ספרות ופוליטיקהד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
על פוליטיקה של דיבור ושתיקהד"ר אורנה דונת2-
פוליטיקה של זהויותד"ר מתן אורם2-
צרכנות, חברה ומדיניות ציבוריתד"ר עומרי שמיר2-
ריבוד מוביליות ואי שוויוןד"ר תמר לרנטל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
רפואה, בריאות וחברהד"ר תמי שיפטר-סגיב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
תיאוריות פמיניסטיות ד"ר עמית קפלן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
תרבות פוליטית ותרבות פופולרית בישראלד"ר תמר טאובר-פאוזנר2-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' -- מבוא לאנתרופולוגיה
סמסטר ב'
אוכל ופוליטיקהד"ר נורית השמשוני-יפה2-
אסלאם ותרבות המערבד"ר צבי בראל2-
האיחוד האירופי: מוסדות והליכיםד"ר אריה קרמפף2מבוא ליחסים בינלאומיים
 (ניתן גם ללמוד את הקורס במקביל)

המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה ב'

 

פרופ' נתן שניידר2

-

 

טקסי מעברד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לאנתרופולוגיה
מאגיה דת ומדע במבט אנתרופולוגיד"ר דיאנה לוצאטו2-
מגדר וחברהד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מדיניות תרבותצח גרניט2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
מלחמה, מדינה  ושלום בעידן הסייברד"ר מיכאל דהאן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מדיניות החוץ של ארה"בד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מדינת הלאום בעידן הגלובליזציהד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
מדע, פוליטיקה וחברהפרופ' יעל השילוני-דולב2-
סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

סוציולוגיה של אי-אימהוּת ואימהוּת

 

ד"ר אורנה דונת2-
סוציולוגיה של החינוךד"ר עדית ליבנה2-
פוליטיקה וחברהד"ר גרסיאלה טרכטנברג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאיתד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
קריאה וכתיבה למצטייניםפרופ' נתן שניידר2מיועד לסטודנטים בעלי ממוצע ציונים גבוה משנה ג' . הנחיות לגבי הגשת מועמדות ותהליך הקבלה יימסרו  לקראת הרישום.
רפואה, מגדר, פריוןפרופ' יעל השילוני-דולב2-
רצון העם-בחירות והצבעה בישראל במבט משווהד"ר עופר קניג2פוליטיקה השוואתית ו/או המשטר במדינת ישראל
סמסטר קיץ
קונפליקט וסולידריות: מבט סוציולוגי -אנתרופולוגיד"ר הדס ירון מסגנה2

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

-מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

סמינר

על הסטודנט להשלים 4 נ"ז 

שנה ג'

שם הקורסדרישות קדם (ציון עובר)
סמינר - שנתי

תיאוריות סוציולוגיות א'

-שיטות מחקר איכותניות

 

          הסמינר הינו התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. ההשתתפות בסמינר היא בשנה ג'.

      הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים).  הסמינר מקנה 4 נ"ז.

 

     

       הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ז:

        (יש להתעדכן בידיעון הרלוונטי לאותה שנת רישום,  בסמינרים הרלוונטיים)

 

שם הסמינרמרצה

יחסי חברה, תקשורת ופוליטיקה בישראל

 

ד"ר נועה לביא

שיווק פוליטי ותקשורת

 

ד"ר צבי בראל

 

 

התמחות מקצועית

על הסטודנט להשלים 6 נ"ז

שנה ג'

 

שם הקורסדרישות קדם

התמחות מקצועית

 

לימוד במקביל של קורס אחד לפחות מתוך קורסי הבחירה בחטיבה

      

בשנה ג' משתתפים הסטודנטים בהתמחות מקצועית - ההתמחות הינה שנתית ומקנה 6 נ"ז.  במסגרת ההתמחות המקצועית מתנסים הסטודנטים בעבודה מעשית-התנדבותית של מספר שעות בשבוע בארגון או מוסד בפרויקט שיוגדר מראש. סוגי הארגונים או המוסדות בהם משתלבים סטודנטים הם בין היתר מערכות תקשורת, מועצות מקומיות, משרדי יחסי ציבור, חברות לובינג וארגונים לשינוי חברתי. במקביל לעבודה זו יתקיים דיון אקדמי מעמיק בסוגיות, בעיות ותובנות שונות, הרלוונטיות להתנסות בארגון או במוסד.

     

קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים

ניתן ללמוד קורסים ממסגרת זו בהיקף שלא יעלה על 6 נ"ז במהלך התואר כולו, והם יוכרו כקורסי בחירה בממשל וחברה.

בקורסים הכלליים המוצעים השנה –אין דרישות קדם.

להלן רשימת קורסי הבחירה בתחומי לימוד אחרים המוצעים בשנה"ל תשע"ז:

 

שם הקורסנ"זמרצה
סמסטר א'
דמות "האחר" בספרות ובקולנוע –קורס זה יועבר בשפה האנגלית3גב' לילי קניג
היכולת להאמין2ד"ר מאור שביט
מבוא לאסתטיקה 2ד"ר דיויד גרייבס
מבוא לחשיבה ביקורתית2ד"ר דיויד גרייבס
סמסטר ב'
אמנות ותיאוריות עכשוויות2ד"ר דיויד גרייבס
גלובליזציה ורב תרבותיות: מבט אמנותי2ד"ר דיויד גרייבס
דמויות של נשים וגברים בקולנוע ובספרות – קורס זה יועבר בשפה האנגלית3גב' לילי קניג
ויטגנשטיין2ד"ר דיויד גרייבס
מיסטיקה ורציונאליות2ד"ר דיויד גרייבס

 

 

 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים

 

 

שיפור ציון חיובי

עפ"י הוראת סעיף 12 ו' בפרק "תקנון לימודים" לתואר ראשון, ניתן לשפר ציון רק על ידי רישום מחדש לקורס בסמסטר העוקב (או בסמסטר הקרוב בו הקורס מתקיים), כל זאת בתנאי שתוכן הקורס, שאת ציונו מעוניין הסטודנט לשפר, אינו נכלל או מיושם בקורס אחר שכבר נלמד.

 

בהתאם להוראה זו להלן רשימת הקורסים (בעמודה הימנית) בהם לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר שנלמדו הקורסים המצוינים בעמודה השמאלית מאחר שאלה נכללים או מיושמים בהם:

 

שם הקורסלא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר שנלמד הקורס
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'תיאוריות סוציולוגיות א'
מבוא למדע המדינהמבוא לפוליטיקה השוואתית
מבוא לסטטיסטיקהשיטות מחקר כמותניות
שיטות מחקר כמותניותשיטות מחקר איכותניות
תולדות הרעיון הפוליטי א'תולדות הרעיון הפוליטי ב'
תיאוריות סוציולוגיות א'תיאוריות סוציולוגיות ב' או סמינר
שיטות מחקר איכותניותסמינר

 

וועדה לבחינת הישגים- תואר ראשון :
פרופ' חזן נעמי
ד"ר טרכטנברג גרסיאלה
ד"ר קפלן עמית

אפשרויות המשך לימודים לבוגרי התכניות

בוגרי התכניות, בעלי הישגים מתאימים, יוכלו לבחור בין כמה אפשרויות להמשך לימודים.

 

א.      לימודי תואר שני בסוציולוגיה ובמדע המדינה

בוגרי התכנית יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני באוניברסיטת תל-אביב או באוניברסיטאות אחרות, בחוגים האמורים, על פי אמות המידה הנהוגות ביחס לבעלי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה אחרים בארץ.

 

ב.      לימודי תואר שני בתחומים אחרים

בחוגים שונים באוניברסיטאות קיימת אפשרות קבלה לתואר שני גם לבעלי תואר ראשון בתחום שונה מתחום החוג. אפשרות זו כרוכה בדרך כלל בדרישות ללימוד קורסים נוספים.

קיימות תכניות תואר שני נוספות שאינן מבוססות על לימודי תואר ראשון בתחום ספציפי והן פתוחות לבעלי B.A. בתחומים שונים.

 

דוגמאות לתכניות מסוג זה:

 • התכנית למדיניות ציבורית ותכנית תואר שני בלימודי עבודה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב.
 • התכנית בהתנהגות ארגונית והתכנית במינהל מערכות בריאות בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב.
 • היחידה לחקר התרבות והמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן  בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב.
 • התכנית ליישוב סכסוכים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית.
 • בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים.
 • התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן.

המידע המובא בסעיף זה הוא כללי. מומלץ לעיין בחוברות המידע למועמדים של המוסדות השונים.

 

 

 

 

ביה"ס למדעי הסיעוד

דקנית: ד"ר פזית עזורי

תכנית לתואר "בוגר" בסיעוד B.S.N. *

 

מטרת התכנית

תכנית הלימודים לתואר "בוגר" בסיעוד תואמת למגמה של אקדמיזציה של התחום והיא משלבת תכנים עיוניים עם לימודים קליניים והתנסות קלינית. שילוב זה מקנה לבוגרים את המיומנויות הדרושות לעיסוק בסיעוד ותשתית ראשונית לניהול שירותי סיעוד, כמו גם יכולות אנליטיות וכישורים הדרושים ללימודי המשך במהלך הקריירה.  התכנית מותאמת  לדרישות של משרד הבריאות והמל"ג.

 

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים לתואר בוגר בסיעוד נמשכת ארבע שנים והיא בהיקף של  160 נ"ז (223 ש"ס).

התוכנית מורכבת מחטיבות למידה (חובה):

 • חטיבת מדעי יסוד
 • חטיבת מדעי הסיעוד
 • חטיבת לימודים עיוניים קליניים
 • חטיבת התנסות קלינית
 • חטיבת ניהול צוותי בריאות

 

פירוט הקורסים בחלוקה לחטיבות

חטיבת מדעי יסוד חטיבת מדעי סיעוד

חטיבת לימודים עיוניים קליניים

 

התנסות קלינית חטיבת ניהול צוותי בריאות
סוציולוגיה של הבריאות והרפואהמדעי הסיעודמבוא למדעי הרפואה והסיעודהתנסות קלינית – חטיבת המבוגר (פנימית וכירורגית)כלכלת בריאות והשפעת תחלואה על ניהול הבריאות
מבוא לפסיכולוגיה פסיכולוגיה התפתחותיתתקשורת ומיומנויות בין אישיותמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' (פנימית)התנסות קלינית – נשיםמבוא להתנהגות אירגונית
אנטומיה ופיזיולוגיה פתולוגיה כלליתחשיבה קלינית, ניהול הטיפול והדרכת מטופליםמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק ב' (כירורגיה)התנסות קלינית – ילדיםניהול אירגוני שירות בטיפול בפרט ובקבוצת מטופלים
מבוא לאימונולוגיה מיקרוביולוגיה וירולוגיהמיומנויות קליניותמדעי הרפואה והסיעוד 2 (ילד ומתבגר)התנסות קלינית – פסיכיאטריהשימוש ברשומות ממוחשבות לצרכי ניהול
ביולוגיה של התאחוק ומשפט בבריאותמדעי הרפואה והסיעוד 3 (בריאות האישה ומיילדות)התנסות קלינית – קהילהניהול מערכות בריאות בסביבה דינאמית
כימיה ביוכימיה כללית וקליניתקידום בריאותמדעי הרפואה והסיעוד 4 (בריאות הנפש)התנסות קלינית – רפואה דחופהסמינר בניהול-חלק א'
כתיבה מדעית שיטות מחקר מבוא לסטטיסטיקהאיכות ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאותמדעי הרפואה והסיעוד 5 חלק א'+ב' (כירורגיה ספציפית)התנסות קלינית מתקדמתסמינר בניהול- חלק ב'
פרמקולוגיה ופרמקולוגיה קליניתאתיקה ואחריות מקצועיתבריאות  הציבור והקהילה  
גנטיקה ואמבריולוגיה מדעי הרפואה והסיעוד 6 (רפואה דחופה)  
מבוא לאפידמיולוגיה מדעי הסיעוד הגריאטרי  
תזונה ודיאטטיקה    

* הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

 

מהלך הלימודים ופירוט תכנית הלימודים:

שנה א' שם הקורס

נקודות זכות

(נ"ז)

שעות

שבועיות

(ש"ס)

דרישות קדם
סמסטר א'סוציולוגיה של הבריאות והרפואה22 
מבוא לפסיכולוגיה22 
אנטומיה ופיזיולוגיה א'44 
חוק ומשפט בבריאות *11 
ביולוגיה של התא22 
כימיה22 
כלכת הבריאות והשפעת התחלואה על ניהול בריאות11 
מבוא לאימונולוגיה11 
שיטות מחקר 111 
מבוא להתנהגות ארגונית22 
אתיקה אחריות מקצועית*22 
כתיבה מדעית 11  

מבוא למדעי הרפואה א'* (עקרונות הסיעוד הקליני)

 

33 
סה"כ 22 22  

סמסטר

ב'

פסיכולוגיה התפתחותית22 
ביוכימיה כללית וקלינית22כימיה
אנטומיה ופיזיולוגיה ב'44 
    
תקשורת ומיומנויות בינאישיות א'22 
מבוא לסטטיסטיקה (שיעור)22 
מבוא לסטטיסטיקה (תרגיל)11 

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

ניהול ארגוני שרות וטיפול בפרט ובקבוצה

22 
מיקרוביולוגיה, וירולוגיה 22 
מדעי הסיעוד א*22  
מבוא למדעי הרפואה  ב'*33 

סה"כ

 

24 24  
 

סה"כ שנה א'

 

46 46  

 * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות)

 

 

שנה ב'

 

שם הקורס

נקודות זכות

(נ"ז)

שעות שבועיות

(ש"ס)

דרישות קדם

סמסטר

א'

 

פתולוגיה כללית44 
מבוא לאפידמיולוגיה22 
תקשורת ומיומנויות בינאישיות ב' *22תקשורת ומיומנויות בין אישיות א'
מדעי הסיעוד ג'  - סיעוד בגריאטריה        22אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו-ב', פרמקולוגיה-לימוד במקביל, מבוא למדעי הרפואה ב'
גנטיקה ואמבריולוגיה22 
מדעי הסיעוד ב' *22 
תזונה ודיאטטיקה22 
מדעי הרפואה והסיעוד  1   חלק ב' (כירורגיה)44אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו-ב', מבוא למדעי הרפואה ב'
מדעי הרפואה והסיעוד 1  חלק א' (סיעוד פנימי ) 55אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו-ב', מבוא למדעי הרפואה ב'
סה"כ 25 25  

סמסטר

ב'

 

מדעי הרפואה והסיעוד  1   חלק ב' (כירורגיה)44אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו-ב', מבוא למדעי הרפואה ב'
מדעי הרפואה והסיעוד 1  חלק א' (סיעוד פנימי ) 55אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו-ב', מבוא למדעי הרפואה ב'
מדעי הרפואה והסיעוד  5 חלק א' + ב' (כירורגיה ספציפית) 44אנטומיה ופיזיולוגיה   א' ו-ב',
מיומנויות קליניות (סימולציות ותרגול) *44תקשורת ומיומנויות בינאישיות א+ב' *
שיטות מחקר 2 22 
חשיבה קלינית, ניהול הטיפול  והדרכת מטופלים *33מדעי הסיעוד ב'
פרמקולוגיה 44ביוכימיה

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

שימוש ברשומות ממוחשבות לצרכי ניהול

11 
סה"כ 27 27  
 

סה"כ שנה ב'

 

52 52  

 * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות)

 

שנה ג' שם הקורס

נקודות זכות

(נ"ז)

שעות שבועיות

(ש"ס)

דרישות קדם

סמסטר

 א'

התנסות קלינית- (פנימית/כירורגית) *

4

 

 

 

 

           

14מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' ו-ב', סיעוד בגריאטריה,  התנסות קלינית פנימית/כירורגית
התנסות קלינית- (פנימית/כירורגית) *414מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' ו-ב', סיעוד בגריאטריה,  התנסות קלינית פנימית/כירורגית
בריאות הציבור והקהילה33אנטומיה ופיזיולוגיה  א' ו-ב'
מדעי הרפואה והסיעוד  6 (טראומה ורפואה דחופה)44אנטומיה ופיזיולוגיה  א' ו-ב'
מדעי הרפואה והסיעוד  3 (אישה)77אנטומיה ופיזיולוגיה  א' ו-ב'
סה"כ 22 42  
מדעי הרפואה והסיעוד  2 (ילד ומתבגר) 77אנטומיה ופיזיולוגיה  א' וב'
מדעי הרפואה והסיעוד 4 (נפש) 55אנטומיה ופיזיולוגיה   א' ו-ב'
התנסות קלינית- נשים *310מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 3 (אישה), התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב'
התנסות קלינית- קהילה *310מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, בריאות הציבור והקהילה, פרמקולוגיה, התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב' 
סה"כ 18 32  
סה"כ שנה ג' 40 74  

     * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות)

 

שנה ד' שם הקורס

נקודות זכות

(נ"ז)

שעות שבועיות

(ש"ס)

דרישות קדם

סמסטר

א'

איכות ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאות *11 
פרמקולוגיה קלינית22פרמקולוגיה
התנסות קלינית- פסיכיאטריה *27מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*,  פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 4 (נפש), התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב' 

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

ניהול מערכות בריאות בסביבה דינאמית

22 
קידום הבריאות *11 
התנסות קלינית – ילד ומתבגר *27

מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, מדעי הרפואה והסיעוד 2

 פרמקולוגיה, התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב' 

התנסות קלינית- רפואה דחופה *

 

27מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, מדעי הרפואה והסיעוד 6 (טראומה ורפואה דחופה) , פרמקולוגיה, התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב' 

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

סמינר בניהול- חלק א'

ניתוח אירועים קריטיים

22 
סה"כ 14 29  

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

סמינר בניהול- חלק ב'

ניתוח אירועים קריטיים

22 
התנסות קלינית מתקדמת *620כל ההתנסויות הקודמות
 סה"כ 8 22  
  סה"כ שנה ד' 22 51  
סה"כ

 

 

160 223  

     

 * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות)

 

 

תקנות

 1. בקורסי החטיבה במדעי הסיעוד, בקורסי ההתנסות הקלינית וההתנסות הקלינית המתקדמת יש להשיג ציון 70 (לפחות).
 2. סטודנט הנכשל בקורס אחד– חייב לחזור עליו במועד הקרוב  ביותר בו מתקיים הקורס.
 3. התנסות קלינית:
  • בחלק מההתנסויות יידרש גם מבחן מסכם קליניקה. כמו כן יידרש הסטודנט לעמוד בהצלחה בבחינת אומדן ידע בתחומים בהם לא ביצע התנסות מעשית. עמידה בבחינה מהווה תנאי לסיום לימודיו הקליניים של הסטודנט.
  • ההחלטות האקדמיות והמקצועיות בכל הקשור לסטודנטים במהלך ההתנסות, תתקבלנה על סמך ביצועיו האקדמיים של הסטודנט, התנהגותו המקצועית והאישית, כפי שהם באים לידי ביטוי בהערכות המתבצעות ע"י המדריך בשדה, סגל היחידה ללימודים קליניים ומבחני הידע.
  • סטודנט הנכשל באחת מהתנסויות הקליניות וקיבל היתר להמשיך בלימודיו – יוכל להמשיך בהתנסות קלינית מתקדמת רק לאחר שיעבור בהצלחה את ההתנסות בה נכשל.
  • יתכן כי ההתנסות בלימודים קליניים מעשיים תתקיים במהלך חופשות הסמסטר ובמהלך חופשת הקיץ.
פירוט מערך ההתנסויות הקליניות ראה קישור הבא: https://www.mta.ac.il/BachelorOfScienceInNursing/CTMSN/Pages/default.aspx

 1. תנאים לקבלת תואר בוגר בסיעוד:
  • ציון 70 (לפחות) בקורסי החטיבה במדעי הסיעוד ובלימודים הקליניים.
  • סיום כל חובות התואר בתקופה שלא תעלה על 5 שנות לימוד.
 
 1.  תנאים לקבלת תעודת רישום של אח/ות מוסמך/ת של משרד הבריאות:
  • עמידה בבחינה הממשלתית לתואר אח/ות מוסמך/ת
  • על הסטודנט מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות כתנאי להגשת                                                מועמדות למבחן ממשלתי לתואר אח/ות מוסמך/ת ולרישום בפנקס האחים והאחיות :  www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Pages/default.aspx

 

 

 

הרכב הועדות הפועלות במסגרת ביה"ס למדעי הסיעוד:

 

שם הועדה חברי הוועדה
ועדה לבחינת הישגים אקדמיים – ד"ר פזית עזורי
 

ד"ר ריאד אבו-רקייה

ד"ר דודי עזרא

 גב' אירנה שיניאבסקי
 גב' איה פז
ועדה לפניות סטודנטים – ד"ר פזית עזורי
 

גב' אירנה שיניאבסקי

גב' דלית וילהלם (בנוגע להתנסויות קליניות)

מר דודי וילהלם (בנוגע לשלוחת מבחר)

 

 

 

בית הספר לניהול וכלכלה

דקן: פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ

ראש תכנית התואר הראשון בכלכלה וניהול: ד"ר שירית כתב-הרץ

 

במסגרת לימודי תואר ראשון בבית הספר לניהול וכלכלה מתקיימות שתי תכניות לימוד:

1)         תכנית לתואר "בוגר" B.A.  בכלכלה וניהול.

במסגרת הלימודים בתכנית ניתן לבחור באחד מהמסלולים הבאים (ביטוי ללימודי המסלול יינתן בגיליון הציונים של הבוגר):

 1. תואר "בוגר"B.A.   בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול יזמות.
 2. תואר "בוגר"B.A.   בכלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון.
 3. תואר "בוגר" B.A.  בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול במשאבי אנוש.
 4. תואר "בוגר" B.A.  בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול השירות.

2)      תכנית לתואר בוגרB.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול.


מידע מפורט על התוכנית ניתן למצוא בידיעון תשע"ז בבית הספר למדעי המחשב.

 

מעבר תכניות בתוך בית הספר לניהול וכלכלה:
 
בתום שנה א' יתקיים מפגש מסלולים בו יוצגו המסלולים השונים בבית הספר.

לאחר המפגש יהיה רשאי כל סטודנט להחליף תכנית לימודים, כמפורט להלן:

 

 • סטודנט הלומד בתכנית הכללית (ללא מסלול) יוכל לעבור לתכנית עם מסלול.
 • סטודנט הלומד בתכנית עם מסלול יוכל לעבור לתכנית הכללית (ללא מסלול).
 • סטודנט הלומד בתכנית עם מסלול יוכל להחליף את סוג המסלול.

  ניתן יהיה לבצע מעבר נוסף בתום סמסטר א' של שנה ב' ובתום סמסטר ב' של שנה ב'.

  מועדים להגשת בקשות לשינוי מסלול יפורסמו בהמשך. שינוי מסלול במהלך שנה ב' עלול לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר.

   

   
 1. תכנית לתואר "בוגר"B.A . בכלכלה וניהול

מטרת התכנית

התכנית מיועדת להקנות לסטודנטים ידע כללי בתורות הכלכלה והניהול, לתת בידיהם כלים לניתוח בעיות יישומיות, תוך היכרות מקיפה עם הסביבה הכלכלית של המשק הישראלי האזורי והעולמי וקשרי הגומלין ביניהם. התכנית תכשיר את בוגריה להשתלבות טובה ויעילה בשוק העבודה, הן במגזר העסקי והן במגזר הציבורי, ותקנה להם בסיס איתן להמשך לימודיהם לתארים גבוהים יותר.

 

מבנה תכנית הלימודים

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

 סה"כ נ"זקורסי חובהסמינרקורסי בחירה*
ניהולכלכלה
סה"כ112884128
שנה א'3939   
שנה ב'3939   
שנה ג'34104128

            * קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

בתכנית הכללית (ללא מסלול) ניתן להמיר עד 4 נ"ז מן מכסת קורסי הבחירה בניהול בלבד בקורסים מתחומי לימוד אחרים. קורסים אלה ניתן ללמוד החל משנה א'.

 

תכנית קורסי חובה ובחירה

 שנה א'שנה ב'שנה ג'
 

סמסטר א':

 • מבוא למיקרו כלכלה
 • מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 • מתמטיקה א'
 • מבוא לטכנולוגיות מידע
 • חשבונאות א'
 • יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

  סמסטר ב':
 • מבוא למאקרו כלכלה
 • הסקה סטטיסטית
 • מתמטיקה ב'
 • תורת המחירים א'
 • חשבונאות ב'
 • יסודות התנהגות ארגונית מאקרו

   

סמסטר א':

 • מאקרו כלכלה א'
 • תורת המחירים ב'
 • אקונומטריקה א'
 • אתיקה ואחריות תאגידית
 • יסודות המימון
 • יסודות השיווק

  סמסטר ב':
 • מאקרו כלכלה ב'
 • תורת המחירים ג'
 • אקונומטריקה ב'
 • מבוא לניהול משאבי אנוש
 • יסודות היזמות
 • יסודות האסטרטגיה

   

 

 • כלכלת ישראל
 • כלכלה יישומית
 • דיני עסקים
 • יסודות מערכות מידע
 • תורת ההחלטות
 • סמינר
 • 6 קורסי בחירה בניהול
 • 4 קורסי בחירה בכלכלה

   
 39 נקודות זכות39 נקודות זכות34 נקודות זכות
 • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים.
 • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר.


 

פירוט היקף ודרישות הקדם בקורסי החובה (לכלל מסלולי הלימוד):

שנה א'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורסש"ס שיעור

ש"ס

תרגיל

ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

מבוא למיקרו כלכלה5426-
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה3224-
מתמטיקה א'5426-
מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה22-2-
חשבונאות א'3224-
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו22-2-
סמסטר ב'
מבוא למאקרו כלכלה4325מבוא למיקרו כלכלה
הסקה סטטיסטית3325מבוא להסתברות  וסטטיסטיקה
מתמטיקה ב'33-3מתמטיקה א'
תורת המחירים א'4325

מבוא למיקרו כלכלה

מתמטיקה א'

חשבונאות ב'3224חשבונאות א'
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו22-2יסודות התנהגות ארגונית מיקרו
סה"כ39  48 

 

 

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורסש"ס שיעורש"ס תרגילש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת המחירים ב'5426

תורת המחירים א'

מתמטיקה ב'

מאקרו כלכלה א'33-3

מתמטיקה א'

מבוא למאקרו כלכלה

אקונומטריקה א'3214

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

יסודות השיווק33-3-
יסודות המימון5426

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים א

חשבונאות א'

מתמטיקה ב'

אתיקה ואחריות תאגידית בניהול22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
סמסטר ב'
תורת המחירים ג'4325תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב'33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב'3224

אקונומטריקה א'

 

יסודות האסטרטגיה33-3-
יסודות היזמות33-3-
מבוא לניהול משאבי אנוש22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
סה"כ39  42 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורסנ"ז לקורסש"ס שיעורש"ס תרגילש"ס לקורסנ"ז לקורס
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית 22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

יסודות מערכות מידע22-2מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
דיני עסקים22-2-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סמסטר ב'
תורת ההחלטות22-2

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

מתמטיקה ב'

כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סה"כ15  14 

 

מתחילי פברואר 2016 (סמסטר אביב)

קורסי החובה

שנה א'

סמסטר ב'
שם הקורס
נ"ז לקורסש"ס שיעור

ש"ס

תרגיל

ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

מבוא למיקרו כלכלה5426-
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה3224-
מתמטיקה א'5426-
מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה22-2-
חשבונאות א'3224-
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו22-2-
סמסטר קיץ
מבוא למאקרו כלכלה4325מבוא למיקרו כלכלה
הסקה סטטיסטית3325מבוא להסתברות  וסטטיסטיקה
מתמטיקה ב'33-3מתמטיקה א'
תורת המחירים א'4325

מבוא למיקרו כלכלה

מתמטיקה א'

חשבונאות ב'3224חשבונאות א'
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו22-2יסודות התנהגות ארגונית מיקרו
סה"כ39  48 

 

שנה ב' + ג'

תכנית הלימודים זהה לתכנית הלימודים של  מתחילי אוקטובר (סמסטר חורף).


קורסי בחירה

במסגרת קורסי הבחירה על הסטודנט ללמוד 6 קורסים ממסגרת קורסי הבחירה בניהול ו 4 קורסים ממסגרת קורסי הבחירה בכלכלה (מלבד המסלול בניהול השירות בו על הסטודנט ללמוד 3 קורסים במסגרת קורסי בחירה בכלכלה )

בתכנית הכללית (ללא מסלול) ניתן להמיר עד 4 נ"ז ממכסת קורסי הבחירה בניהול בלבד בקורסים מתחומי לימוד אחרים. קורסים אלה ניתן ללמוד החל משנה א'.

להלן רשימת קורסי הבחירה המוצעים בתשע"ז ודרישות הקדם שלהם. כל קורס נלמד בהיקף 2 נ"ז.

 

קורסי בחירה סמסטר א'

קורסי בחירה בכלכלה

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל
כלכלת משאבי אנושיפורסם בהמשך 
מבוא לכלכלת נדל"ן

מאקרו כלכלה א' ו-ב'

אקונומטריקה א'

 
כלכלת חינוך

אקונומטריקה ב'

תורת המחירים ג'

 
סוגיות בכלכלת הגבלים עסקייםתורת המחירים ב' 
היסודות הפילוסופיים של הכלכלה

מבוא למיקרו כלכלה

מבוא למאקרו כלכלה

 
קורסי בחירה בניהול

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל
מימון מיזמים הון סיכון וצמיחהיסודות המימון 
שיווק למיזמים חדשיםיסודות השיווק 
פרויקט יזמים צעירים בישראל (שנתי)

יסודות השיווק

יסודות היזמות

 
ארגוני שירות

יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו

יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו

 
שיווק שירותיםיפורסם בהמשך 
שירות כמנוף כלכלי

ארגוני שירות

ניהול השירות

 
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

חשבונאות ב'

יסודות המימון

 
תורת ההשקעות ב' יפורסם בהמשך 


קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים:

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל

מבוא לאסתטיקה- 
מבוא לחשיבה ביקורתית- 
מדע ואסתטיקה - 

היכולת להאמין

המדען, היזם והאימאם

 

- 

 

קורסי בחירה סמסטר ב'

קורסי בחירה בכלכלה

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל

כלכלת בריאות

מבוא למיקרו כלכלה

מבוא למאקרו כלכלה

 
שווקים, רגולציה ותחרותיפורסם בהמשך 
כלכלת משאבי טבע וסביבה תורת המחירים ב' 
מימון נדל"ן יסודות המימון 
קורסי בחירה בניהול

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל

יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתייסודות השיווק 
התהליך היזמי יסודות היזמות 
פרויקט יזמות עסקית

חשבונאות

יסודות השיווק

יסודות המימון

יסודות היזמות
התנהגות צרכניםיסודות השיווק 
ניהול השיווק והשירות

יסודות השיווק

אירגוני שירות

 
תורת ההשקעות א'יסודות המימון 
ניהול פיננסייסודות המימון 
שוק ההון בישראליסודות המימון 
מנהלים צורכים תקשורתיפורסם בהמשך 


 

קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים:

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל

אומנות ותאוריות עכשוויות- 

מיסטיקה ורציונאליות

 

- 
ויטגנשטיין- 
גלובליזציה ורב תרבותיות – מבט אומנותי- 
מהפכת האדם- 

 

סמינר

עבודת הסמינר הינה משימת התנסות בביצוע מחקר, או עבודת שדה, על נושא כלכלי או ניהולי. העבודה תכלול הגדרת נושא, איתור מקורות, לימוד הנושא וניתוחו וכתיבת מסמך מסכם. העבודה תיעשה תוך כדי ליווי של מרצה. הליווי כולל סיוע בהגדרת הנושא ובאיתור המקורות, הנחייה והדרכה בשלבים השונים, וקריאת העבודה והערכתה.

על הסטודנט לקבל אישור של המרצה לנושא הסמינר על-פי לוח זמנים שיפורסם בתחילת הסמסטר. כחלק מחובות הסמינר, על הסטודנט להציג בכתה חלקים מתוך עבודת הסמינר בהתאם להנחיית המנחה. את הסמינר יש להשלים ולהגיש עד תום הסמסטר בו רשום הסטודנט, למעט סמסטר הקיץ בו ניתן  להשלים את הסמינר עד תחילת שנה"ל העוקבת.

 

 

 

כל הסמינרים דורשים ציון עובר בקורסי הליבה : אקונומטריקה א' ו-ב', מאקרו כלכלה א' ו-ב', תורת המחירים א, ב' ו-ג' .

כחלק מחובות הסמינר על הסטודנט להירשם לסדנת כתיבה אקדמית אשר תתקיים במהלך הסמסטר.

כל סמינר הינו בהיקף של 4 נ"ז.

 

להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ז:

 

                                                                         סמסטר א'                                                                        
סמינרמרצהדרישות קדם נוספות
   
נושאים נבחרים בניהולפרופ' איזי בורוביץ 
התמחות מעשית (שנתי) **סני זיו 
היבטים כלכליים של מדינת רווחהד"ר רובי נתנזון 
כלכלת חינוךד"ר אסנת ליפשיץלימוד במקביל של הקורס "כלכלת חינוך"
סמסטר ב'
היבטים ניהוליים בתחום השירותד"ר נדב גולדשמידטציון עובר בארגוני שירות, ניהול השירות
כלכלת משאבי טבע וסביבהפרופ' נאווה חרובי 
נושאים נבחרים בניהולפרופ' איזי בורוביץ 
כלכלת הגירהד"ר אודליה הייזלר 
כלכלה פוליטית ד"ר אודליה הייזלר 
נושאים בממשל תאגידי ושליטה בחברותד"ר שלומית זוטאציון עובר ביסודות המימון

* ייתכנו שינויים בהיצע קורסי הבחירה והסמינרים.

 

 

** סמינר ההתמחות המעשית בכלכלה וניהול מאפשר לסטודנטים מצטיינים להתחיל את הקריירה עוד בזמן הלימודים. ההתמחות המעשית מקנה חיבור בין הלימודים ליישום המעשי שלהם, ניסיון בעבודה, היכרות עם תפקידים וארגונים, קשירת קשרי עבודה ופוטנציאל להשתלבות בארגון עם סיום הלימודים. ההתמחות נעשית יום בשבוע לאורך שנה ג, בארגונים שונים ובתפקידים מגוונים במגזר העסקי והציבורי, תוך ליווי אקדמי של סגל ביה"ס. בין הארגונים בתשע"ו נמנים: פסגות , D&B, AIG, מומנטום,  IVC, אנטרופי, MVP, המדען הראשי, כנסת ישראל, נומריקס, Future First, רשות ההגבלים העסקיים.

 

 

 

 

 

 

א.  תכנית לתואר "בוגר" (.B.A)​ בכלכלה וניהול עם מסלול ביזמות

ראש המסלול: ד"ר אייל בנימין

 

מטרת המסלול

המסלול בניהול יזמות מעניק ליזמי העתיד את הכלים העדכניים ביותר לפיתוח, לייסוד ולניהול של מיזמים. המסלול מכשיר מנהלים וכלכלנים להשתלב בסביבה יזמית, מחדשת ויוצרת. במהלך לימודי החובה והבחירה נחשפים הסטודנטים לעקרונות היזמות, מעמיקים את הידע האקדמי ורוכשים מיומנויות המעשיות. בשלבים המתקדמים של המסלול, לוקחים הסטודנטים חלק פעיל בפרויקטים יזמיים, עבודת צוות חדשנית ויצירתיות. המסלול חושף את הסטודנטים ליזמות בתחומים שונים, כולל יזמות עסקית, יזמות פנים ארגונית ויזמות חברתית שאינה למטרות רווח. בנוסף לסגל האקדמי, במסלול מתארחים יזמים, מרצים מחברות הון סיכון ויועצים עסקיים.

לימודי המסלול מתרכזים בשנה השלישית. המסלול מתאים למספר מצומצם של סטודנטים וסטודנטיות אשר מאמינים שאפשר (וכדאי) לשנות את העולם באמצעות חשיבה יצירתית ועשייה כלכלית פורצת דרך.

לימודי המסלול יחלו בשנה ג'. 

מבנה תכנית הלימודים

 

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

 סה"כ נ"זקורסי חובהקורסים במסלולסמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ112881248
שנה א'3939   
שנה ב'3939   
שנה ג'34101248

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

 

 

​תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול יזמות

 

 שנה א'שנה ב'שנה ג'
 

סמסטר א':

 • מבוא למיקרו כלכלה
 • מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 • מתמטיקה א'
 • מבוא לטכנולוגיות מידע
 • חשבונאות א'
 • יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

   

   

  סמסטר ב':
 • מבוא למאקרו כלכלה
 • הסקה סטטיסטית
 • מתמטיקה ב'
 • תורת המחירים א'
 • חשבונאות ב'
 • יסודות התנהגות ארגונית מאקרו

   

סמסטר א':

 • מאקרו כלכלה א'
 • תורת המחירים ב'
 • אקונומטריקה א'
 • אתיקה ואחריות תאגידית
 • יסודות המימון
 • יסודות השיווק

   

   

   

   

  סמסטר ב':
 • מאקרו כלכלה ב'
 • תורת המחירים ג'
 • אקונומטריקה ב'
 • מבוא לניהול משאבי אנוש
 • יסודות היזמות
 • יסודות האסטרטגיה

   

סמסטר א':

 • כלכלת ישראל**
 • כלכלה יישומית**
 • דיני עסקים
 • יסודות מערכות מידע
 • שיווק למיזמים חדשים*
 • מימון מיזמים, הון סיכון וצמיחה*
 • פרויקט*
 • סמינר**
 • 4 קורסי בחירה בכלכלה**

  סמסטר ב':
 • כלכלת ישראל**
 • כלכלה יישומית**
 • תורת ההחלטות
 • סמינר**
 • 4 קורסי בחירה בכלכלה**
 • קורס בחירה במסלול יזמות
 • יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי*
 • קורס בחירה במסלול*
 39 נקודות זכות39 נקודות זכות
 1. נקודות זכות

* קורסים ייחודיים למסלול ביזמות

** ניתן ללמוד קורס זה בסמסטר א' או בסמסטר ב'

 • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים.
 • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר.

 

 

 

פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול:

קורסי חובה:

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורסש"ס שיעורש"ס תרגילש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

שיווק למיזמים חדשים22-2יסודות השיווק
מימון מיזמים הון סיכון וצמיחה22-2יסודות המימון


 

סמסטר ב'

יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי22-2יסודות השיווק
סה"כ6  6 

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור קורס אחד בהיקף של 2 נ"ז

סמסטר ב'
שם הקורס
נ"ז לקורסש"ס שיעורש"ס תרגילש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

ניהול פיננסי 22-2יסודות המימון
התהליך היזמי22-2יסודות היזמות

 

פרויקט

על הסטודנטים לבחור אחד מבין שני הפרויקטים המפורטים להלן:

פרויקט יזמות עסקית - 4 נ"ז.

דרישת קדם: ציון עובר בקורס יסודות השיווק ולימוד במקביל  את הקורס יסודות המימון. הקורס ניתן בסמסטר ב' בלבד.

מטרת הפרויקט

מטרת פרויקט ייחודי זה הינה להתנסות בתכנון מיזם על רעיונות אמיתיים ובדיקתו בתהליך של הכנת תכנית עסקית, ותוך כדי כך להתוודע לתהליכי יזמות עסקית.

הכרת תכנית עסקית והתנסות ממשית בהכנתה חשובים לאלה המתעתדים לפנות ליזמות אך לא פחות מכך לעובדים ולמנהלים בארגונים קיימים, הזקוקים לבחון תכניות עסקיות ו/או להכינן, בעת תכנון פרויקטים חדשים בארגון כמו גם בחיפושיהם אחר השקעות, ערוצי שיווק או שיתופי  פעולה. במסגרת הפרויקט יעבדו צוותי הסטודנטים על הכנת תכנית עסקית למיזמים חדשים, על ניתוח הסביבה הרלוונטית לעסק, על המודל העסקי ועל פיתוח תכנית אופרטיבית להקמתו ותפעולו.

מבנה הקורס

 

כל צוות של 4-3 סטודנטים יכין במהלך הסמסטר תכנית עסקית עבור מיזם חדש.  הצוות יעבוד על הכנת התכנית, המבוססת על איסוף מידע רלבנטי. בנוסף לבדיקת המתחרים וקהלי היעד, ואיתור היתרונות היחסיים של המיזם יבדקו סיכוייו בשוק וכדאיותו הכלכלית.  בסוף הסמסטר כל צוות יכין מצגת של הפרויקט בשיעור וכן יגיש את התכנית העסקית בכתב.

הקורס יכלול הרצאות פרונטאליות בנושאים רלבנטיים להכנת התכנית העסקית, חלקן ע"י מרצים אורחי ויזמים אורחים. בתום המפגש הפרונטלי מדי שבוע ייפגש כל צוות עם מנחה הפרויקטים למפגש בן מחצית השעה לקידום הפרויקט הצוות.

חלק מהמיזמים בקורס יוקדשו לתכנון פרויקטים בתחום של יזמות סביבתית ירוקה.   

 

פרויקט  יזמים צעירים בישראל - 4 נ"ז.

 דרישת קדם: ציון עובר בקורס יסודות השיווק וציון עובר בקורס יסודות היזמות.

במסגרת הפרויקט ינחו הסטודנטים קבוצות של תלמידי חטיבות ביניים בגילאי 16-15 ביזמות עסקית. התכנית היא שנתית וההנחיה תבוצע ע"י צוות של שני סטודנטים למשך כל שנת הלימודים. פרויקט ההנחיה מתבצע במסגרת "יזמים צעירים בישראל" המסונפת לחברת Junior Achievement International , המנהלת תכנית להפעלת קבוצות של תלמידי תיכון ביזמות עסקית במדינות שונות.

הסטודנטים החונכים יקבלו הנחיה והכשרה שוטפת ממובילי התכנית והן ידונו בנושאים הקשורים בהנחיה במסגרת סדנא ייחודית למנחים ב"יזמים צעירים" בסמסטר א'.

השתתפות בפרויקט זה תעניק לסטודנטים הזדמנות להתנסות באופן מעשי בגיבוש קבוצת צעירים לפרויקט עסקי, החל מהקמת חברה וחלוקת תפקידים בחברה, בחירת מוצר, בדיקת השוק למוצר, יצורו ושיווקו. הסטודנטים יפתחו ויתרגלו יכולת ליווי וניהול פרויקטים, פיתוח מנהיגות, כישורי יעוץ ניהולי והקניית ניסיון שטח בסוגיות ניהול ויזום עסקים.

 

סמינר

פרוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשע"ז מופיעים בהסבר של התכנית הכללית.

 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.


 


 

ב.  תכנית לתואר "בוגר" (.B.A)​ בכלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון

מ"מ ראש המסלול:  פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ

 

מטרת המסלול

מטרת המסלול הנה להקנות לסטודנטים הבנה מעמיקה של שוק ההון ולהכשירם להשתלבות בתפקידים שונים בשוק ההון.

בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז רפורמת בכר, ביצע שוק ההון קפיצת מדרגה מבחינת מספר השחקנים בשוק, התחרות ביניהם והתחכום הנדרש לעבודה. שוק ההון הופך ליותר ויותר תחרותי, מורכב ומלא תהפוכות, מה שגורר גם התערבות מצד הרגולטורים השונים – והופך את כל המשחק למורכב בהרבה ממה שהיה בעבר.

המסלול מקנה תשתית תיאורטית מעמיקה לניתוח מצב השוק וכן ידע על מכשירים פיננסיים שונים, על השחקנים השונים בשוק ועל החוקים החלים בו. המסלול מקנה לסטודנטים כלים יישומיים, כולל שימוש בתכנות והתנסות בחדרי עסקאות משוכללים בהם מלמדים תיאוריה ופרקטיקה.

המרצים במסלול משלבים אקדמיה עם ניסיון פרקטי, חלקם אנשי אקדמיה וחלקם מהמגזר העסקי ומהמגזר הציבורי. המסלול מהווה יתרון לסטודנטים המעוניינים להשתלב בשוק ההון כאנליסטים, מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות,  ברוקרים, וכיו"ב. לימודי המסלול יחלו בשנה ב'.

 

מבנה תכנית הלימודים

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז.

 

 סה"כ נ"זקורסי חובהקורסים במסלולסמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ112881248
שנה א'3939   
שנה ב'40364  
שנה ג'3313848

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

 

 

 

תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול שוק ההון

 שנה א'שנה ב'שנה ג'
 

סמסטר א':

 • מבוא למיקרו כלכלה
 • מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 • מתמטיקה א'
 • מבוא לטכנולוגיות מידע
 • חשבונאות א'
 • יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

   

   

   

   

  סמסטר ב':
 • מבוא למאקרו כלכלה
 • הסקה סטטיסטית
 • מתמטיקה ב'
 • תורת המחירים א'
 • חשבונאות ב'
 • יסודות התנהגות ארגונית מאקרו

סמסטר א':

 • מאקרו כלכלה א'
 • תורת המחירים ב'
 • אקונומטריקה א'
 • אתיקה ואחריות תאגידית
 • יסודות המימון
 • יסודות השיווק

   

   

   

   

   

   

   

  סמסטר ב':
 • מאקרו כלכלה ב'
 • תורת המחירים ג'
 • אקונומטריקה ב'
 • מבוא לניהול משאבי אנוש
 • יסודות היזמות
 • תורת ההשקעות א'*
 • ניהול פיננסי*

סמסטר א':

 • כלכלת ישראל**
 • כלכלה יישומית**
 • דיני עסקים
 • יסודות מערכות מידע
 • סמינר**
 • 4 קורסי בחירה בכלכלה**
 • תורת ההשקעות ב'*
 • ניתוח דו"חות כספיים*
 • 2 קורסי בחירה במסלול*

   

  סמסטר ב':
 • כלכלת ישראל**
 • כלכלה יישומית**
 • תורת ההחלטות
 • יסודות האסטרטגיה
 • סמינר**
 • 4 קורסי בחירה בכלכלה**
 39 נקודות זכות40 נקודות זכות33 נקודות זכות

 

* קורסים ייחודיים למסלול בשוק ההון

 

** ניתן ללמוד קורס זה בסמסטר א' או בסמסטר ב'

 

 • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים.

 

 • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר.

 

 

 

 

 

פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול:

שנה ב'

סמסטר ב'
שם הקורס
נ"ז לקורסש"ס שיעורש"ס תרגילש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת ההשקעות א'22-2יסודות המימון
ניהול פיננסי22-2יסודות המימון
סה"כ4  4 

 

 

שנה ג'

 סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורסש"ס שיעורש"ס תרגילש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת ההשקעות ב'22-2יסודות המימון
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות22-2חשבונאות ב'
סה"כ4  4 

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז)

 

סמסטר א'
שם הקורסמס' נ"זדרישות קדם: ציון עובר
מסחר ומוצרים פיננסיים2יסודות המימון
סמסטר ב'
שוק ההון בישראל2יסודות המימון
הנדסה פיננסית2יסודות המימון
סה"כ4 

סמינר

פרוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשע"ו מופיעים בהסבר של התכנית הרגילה.

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.

 

ג. תכנית לתואר "בוגר" (.B.A)בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול במשאבי אנוש         

מ"מ ראש המסלול: ד"ר דלית לב-ארי מרגלית

 

מטרת המסלול


ניהול משאבי אנוש מורכב מתכנון של מדיניות בהקשר להיבט של המשאב האנושי בניהול והיישום שלה בפועל. כלומר - אופני איוש תפקידים בארגון, הדרכת עובדים, הערכת ביצועיהם, הנעתם, וכדומה.
התקופה הנוכחית הנה תקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה ודרכי הפעולה של ארגונים. שינוי זה נגרם בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית והשלכותיה על אופי העבודה, הגיוון הרב יותר בכוח העבודה, ותמורות ערכיות. בתקופה זו גדלה החשיבות של המשאב האנושי, כמקור אפשרי ליתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו.
המסלול מקנה לסטודנטים הבנה מעמיקה ויכולות יישום בתחום המעניין והדינאמי של ניהול משאבי האנוש, שיאפשרו להם להתאים את הנהלים ודרכי הפעולה הסטנדרטיים של ניהול משאבי אנוש לצרכי הארגון הספציפיים, מזווית ראיה אסטרטגית. 
הלימודים במסלול יסייעו להשתלבות בעבודה במחלקות משאבי אנוש בארגונים ובחברות לפיתוח ארגוני, ומהווים בסיס ללימודי תואר שני בניהול משאבי אנוש ותחומים קרובים (ייעוץ ארגוני, התנהגות ארגונית, לימודי עבודה, וכדומה). 
המסלול הוא בשיתוף עם בית הספר למדעי ההתנהגות
לימודים במסלול זה יתחילו בשנה השנייה ללימודים.

 

מבנה תכנית הלימודים

 

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

 סה"כ נ"זקורסי חובהקורסי חובה במסלולקורסי בחירה במסלול/ ניהולסמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ1128812 48
שנה א'3939    
שנה ב'43394   
שנה ג'30104448

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

 

 

תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול משאבי אנוש

 שנה א'שנה ב'שנה ג'
 

סמסטר א':

 • מבוא למיקרו כלכלה
 • מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 • מתמטיקה א'
 • מבוא לטכנולוגיות מידע
 • חשבונאות א'
 • יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

   

   

  סמסטר ב':
 • מבוא למאקרו כלכלה
 • הסקה סטטיסטית
 • מתמטיקה ב'
 • תורת המחירים א'
 • חשבונאות ב'
 • יסודות התנהגות ארגונית מאקרו

סמסטר א':

 • מאקרו כלכלה א'
 • תורת המחירים ב'
 • אקונומטריקה א'
 • אתיקה ואחריות תאגידית
 • יסודות השיווק
 • יסודות המימון
 • מבוא לניהול משאבי אנוש

   

   

  סמסטר ב':
 • מאקרו כלכלה ב'
 • תורת המחירים ג'
 • אקונומטריקה ב'
 • יסודות האסטרטגיה
 • יסודות היזמות
 • מיון, הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים*

סמסטר א':

 • כלכלת ישראל**
 • כלכלה יישומית**
 • דיני עסקים
 • יסודות מערכות מידע
 • סמינר**
 • 4 קורסי בחירה בכלכלה**
 • מנהיגות והנעת עובדים*
 • קורסי בחירה במסלול/ בניהול*

   

  סמסטר ב':
 • כלכלת ישראל**
 • כלכלה יישומית**
 • תורת ההחלטות
 • סמינר**
 • 4 קורסי בחירה בכלכלה**
 • פיתוח ארגוני
 • קורסי בחירה במסלול/ בניהול
 39 נקודות זכות43 נקודות זכות30 נקודות זכות

 

 

* קורסים ייחודיים למסלול במשאבי אנוש

 

** ניתן ללמוד קורס זה בסמסטר א' או בסמסטר ב'

 

 • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים.

 

 • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר.

 

 

 

 

 

פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול:

 

שנה ב'

סמסטר ב'
שם הקורסנ"ז לקורסש"ס לקורסש"ס לקורסש"ס לקורסנ"ז לקורס
מיון, הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים44-4מבוא לניהול משאבי אנוש
סה"כ4  4 

 

שנה ג'

 

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורסנ"ז שיעורנ"ז תרגילש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

מנהיגות והנעת עובדים22-2מבוא לניהול משאבי אנוש
סמסטר ב'
פיתוח ארגוני22-2מבוא לניהול משאבי אנוש
סה"כ4  4 

 

קורסי בחירה במסלול/ בניהול:

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז)

 

סמסטר א'
שם הקורסמס' נ"זדרישות קדם: ציון עובר
כלכלת משאבי אנוש2???

 

פירוט קורסי בחירה בניהול מופיע בהסבר של התכנית הרגילה.

סמינר

 

פרוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשע"ו מופיעים בהסבר של התכנית הרגילה.

 

 * ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.

 

 

 

 

ד.   תכנית לתואר "בוגר" (.B.A)​ בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול השירות

ראש המסלול: ד"ר חנה מדלר-לירז

 

מטרת המסלול 

מטרת התוכנית הינה להציג את הידע העכשווי בתחום השירות והשיווק ולאפשר התמחות רב תחומית הממוקדת בלקוח - לבחון אתגרים והזדמנויות עמם מתמודדים ארגונים בתחומים הקשורים לשיווק ולשירות משלב גיוס הלקוח ועד לשלב שימור לקוחות. התוכנית תציג את המורכבות של ניהול שירות ושיווק ותגביר את מודעות הסטודנטים לחשיבות השירות בהצלחתם של ארגונים.

שירות הפך לבסיס בידול מרכזי ומהווה יתרון תחרותי בין חברות ברחבי העולם. לפיכך, סטודנטים המסיימים את הלימודים במסגרת מסלול זה, צוברים לעצמם ידע אקדמי ופרקטי בתחומים הרלבנטיים לכל תפקיד ארגוני. היות ורבים מבוגרי בית הספר משתלבים בתפקידי שיווק ושירות, במהלך או בתום לימודיהם, העשרת הידע בתחומים אלו תסייע להם במסגרת תפקידם הנוכחי והעתידי ואנו מקווים כי תסייע לשיפור ולהעלאת רמת השירות בארץ.

לימודי ההתמחות יחלו בשנה ב'.

 

 

מבנה תכנית הלימודים

 

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

 סה"כ נ"זקורסי חובהקורסים במסלולסמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ112881446
שנה א'3939   
שנה ב'45396  
שנה ג'2810846

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול ניהול השירות

 שנה א'שנה ב'שנה ג'
 

סמסטר א':

 • מבוא למיקרו כלכלה
 • מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 • מתמטיקה א'
 • מבוא לטכנולוגיות מידע
 • חשבונאות א'
 • יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

   

   

  סמסטר ב':
 • מבוא למאקרו כלכלה
 • הסקה סטטיסטית
 • מתמטיקה ב'
 • תורת המחירים א'
 • חשבונאות ב'
 • יסודות התנהגות ארגונית מאקרו

סמסטר א':

 • מאקרו כלכלה א'
 • תורת המחירים ב'
 • אקונומטריקה א'
 • אתיקה ואחריות תאגידית
 • יסודות השיווק
 • יסודות המימון
 • ארגוני שירות*

   

   

  סמסטר ב':
 • מאקרו כלכלה ב'
 • תורת המחירים ג'
 • אקונומטריקה ב'
 • יסודות האסטרטגיה
 • יסודות היזמות
 • מבוא לניהול משאבי אנוש
 • ניהול השירות והשיווק*
 • התנהגות צרכנים*

סמסטר א':

 • כלכלת ישראל**
 • כלכלה יישומית**
 • דיני עסקים
 • יסודות מערכות מידע
 • סמינר**
 • קורסי בחירה בכלכלה**
 • 2 קורסי בחירה במסלול*

   

  סמסטר ב':
 • כלכלת ישראל**
 • כלכלה יישומית**
 • תורת ההחלטות
 • סמינר**
 • קורסי בחירה בכלכלה**
 • פרקטיקום*
 • סמינר בשירות*

   
 39 נקודות זכות45 נקודות זכות28 נקודות זכות

 

* קורסים ייחודיים למסלול בשירות

 

** ניתן ללמוד קורס זה בסמסטר א' או בסמסטר ב'

 

 • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים.

 

 • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר.

 

 

 

 

פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול:

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורסש"ס שיעורש"ס תרגילש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

ארגוני שירות22-2

התנהגות ארגונית מיקרו,

התנהגות ארגונית מאקרו

סמסטר ב'
ניהול השירות22-2ארגוני שירות
התנהגות צרכנים22-2יסודות השיווק
סה"כ66-6 

שנה ג'

סמסטר ב'
שם הקורס
נ"ז לקורסש"ס שיעורש"ס תרגילש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

סמינר ייחודי למסלול44-4ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים
ניהול השירות: מתאוריה לפרקטיקה (פרקטיקום)44-4ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים
סה"כ88-8 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה:

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורסש"ס שיעורש"ס תרגילש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

שירות כמנוף כלכלי22-2אירגוני שירות, ניהול השירות והשיווק
שיווק שירותים22-2ארגוני שירות
שיווק למיזמים חדשים22-2יסודות השיווק
סה"כ44-4 
 • קורסי הבחירה משתנים מדי שנה.

 

 

סמינר

יש לבחור סמינר אחד מתוך הרשימה הבאה:

שנה ג'

סמסטר ב'
שם הקורס
נ"ז לקורסש"ס שיעורש"ס תרגילש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

היבטים רגשיים בארגוני שירות44-4ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים
היבטים ניהוליים בתחום השירות44-4ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים
סה"כ44-4 

 

על הפרקטיקום:

ניהול השירות: מתאוריה לפרקטיקה – מטרת הקורס (בהיקף 4 נ"ז) לאפשר יישום הידע הנרכש במהלך לימודי המסלול. הקורס יבצע אינטגרציה של הידע האקדמי והיישומי ויפתח את יכולות הסטודנטים להתמודדות עם אתגרים עדכניים בתחום ורכישת ניסיון מקצועי. בכל מפגש הסטודנטים ייחשפו לחקר מקרים (case-study) של חברות מובילות בתחום השירות בעולם וינותחו דילמות בתחום השירות והשיווק במסגרת קבוצתית. בנוסף, במסגרת ההרצאות יתארחו מנהלי שירות ושיווק ויציגו את תפיסת ארגונם בתחומים השונים.

 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.

 

 

החוג לתואר ראשון במערכות מידע (.B.Sc)

מבנה תוכנית הלימודים בחלוקה לאשכולות (למתחילי תשע"ז):

הערה: התוכנית ניתנת לעדכון משיקולים אקדמיים ואחרים.

 

אשכול מתמטיקה וסטטיסטיקה

 

אשכול

ניהול וכלכלה

אשכול

מערכות מידע ומדעי המחשב

אשכול קורסי בחירה

ולמידה מעשית –

סמינר, פרויקט, סדנה

 
 • מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 • מתמטיקה א'
 • הסקה סטטיסטית
 • מתמטיקה ב'
 • מתמטיקה דיסקרטית
 • אלגברה ליניארית

 

 

 • מבוא למיקרו כלכלה
 • מבוא למאקרו כלכלה
 • התנהגות ארגונית מיקרו
 • חשבונאות
 • יסודות האסטרטגיה
 • יסודות השיווק
 • התנהגות ארגונית מאקרו
 • ניהול פרויקטים

 

 

 • מבוא למדעי המחשב
 • מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 • יסודות מערכות מידע
 • מבני נתונים
 • שיטות מחקר במ"מ
 • ניתוח מערכות מידע
 • תכנון וניהול  מסדי נתונים
 • עיצוב ופיתוח מ"מ
 • מבוא ל- ERP
 • מנשקי אדם מחשב
 • מבוא לתקשורת מחשבים
 • תכנות מונחה עצמים ושפת JAVA
 • אבטחת מידע ממוחשב
 • כריית מידע
 • הערך האסטרטגי של מ"מ
 • כלכלת מערכות מידע
 • אחזור מידע
 • תכנות WEB
 • חדשנות ומ"מ
 • קורסי בחירה כלליים- 6 נ"ז
 • קורסי בחירה בניהול- 4 נ"ז
 • קורסי בחירה במערכות מידע – 8 נ"ז
 • סמינר - למידה מעשית
 • פרויקט – למידה מעשית
 • סדנה – למידה מעשית

 

סה"כ

נ"ז

 

20-מתמטיקה וסטטיסטיקה 22- ניהול וכלכלה 51-מערכות מידע ומדעי המחשב

18 בחירה

12 למידה מעשית

סה"כ נ"ז לתואר במערכות מידע:   

123 נ"ז

 

 

מבנה תכנית הלימודים למתחילי שנה"ל תשע"ז (תלמידי שנה א' בתוכנית)

לימודי בוקר

קורסי חובה

 

קורסי בחירה

מערכות מידע ומחשבים

קורסי בחירה

ניהול וארגון

 

קורסי בחירה

תחומים אחרים

סמינר

מערכות מידע

פרויקט

מערכות מידע

סדנה

מערכות מידע

סה"כ

נ"ז

93 נ"ז 8 נ"ז 4נ"ז 6נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 123

 

קורסי חובה

שנה א'

שם הקורס
שעות  שיעור שעות תרגיל

מס'

נ"ז

דרישות קדם -

 ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד קודם או מקביל של:

סמסטר א'     
מבוא למיקרו כלכלה 223- 
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 223- 

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

(ציון עובר בקורס זה הוא 70)

3 שו"ת00- 
מתמטיקה א'324- 
מבוא למדעי המחשב 425- 
יסודות מערכות מידע202   
סמסטר ב'     
מבוא למאקרו כלכלה3 שו"ת03מבוא למיקרו כלכלה 
הסקה סטטיסטית למ"מ223מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 
מתמטיקה ב'223מתמטיקה א' 
מבני נתונים223מבוא למדעי המחשב 
אלגברה ליניארית324  
שיטות מחקר במערכות מידע3 03

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

הסקה סטטיסטית
סה"כ     36  

 

חובה לקבל ציון "עובר" בכל קורסי שנה א' על מנת ללמוד את הקורסים השייכים לשנה ג'
שנה ב'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד מוקדם או מקביל של:

סמסטר א'     
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו202- 
יסודות האסטרטגיה202מבוא למיקרו כלכלה 
ניתוח מערכות מידע223יסודות מערכות מידעניהול פרויקטים
ניהול פרויקטים3 שו"ת03יסודות מערכות מידעניתוח מערכות מידע
מבוא לתקשורת מחשבים3 03מבוא למדעי המחשב 
יסודות השיווק 3 03- 
מתמטיקה דיסקרטית223 - 
אבטחת מידע ממוחשב202

יסודות מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

 
סמסטר ב'     
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו202  
מבוא ל- ERP3 שו"ת03

ניתוח מערכות מידע

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

ניהול פרויקטים

חשבונאות

 
עיצוב ופיתוח מערכות מידע223ניתוח מערכות מידע 
מנשקי אדם מחשב למערכות מידע202ניתוח מערכות מידעעיצוב ופיתוח מערכות מידע
תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב 
תכנון וניהול מסדי נתונים223מבני נתונים 
חשבונאות 324  
סה"כ     41  

 

 

שנה ג' 

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

סמסטר א'     
חדשנות ומערכות מידע3  שו"ת03כל קורסי שנה א' 
כריית מידע3  שו"ת03

מבני נתונים

שיטות מחקר

הסקה סטטיסטית

 
אבטחת מידע ממוחשב 202   
תכנות WEB223

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

תכנון וניהול מסדי נתונים ו- SQL

 
סמסטר ב'     
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

יסודות מערכות מידע

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

 
אחזור מידע3  שו"ת03

הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
אלגברה ליניארית

מבני נתונים

 
כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב מערכות מידע

 
סה"כ     16  

 

 

קורסי בחירה

היקף נדרש: 18  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
8 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 18

 

קורסי בחירה

 • יש לבדוק דרישות קדם לכל קורס בחירה.
 • קורסי בחירה בתחומים אחרים יש לקחת במסגרת הקורסים המתקיימים במכללה, מחוץ לחוג מערכות מידע.

 

 • קורסי למידה מעשית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס (סוג עבודה) מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

סמינר

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

- הסקה סטטיסטית

-ניהול פרויקטים

פרויקט

 

4

- שיטות מחקר

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- ניהול פרויקטים

-תכנון וניהול מסדי נתונים

- מנשקי אדם מחשב

סדנה

 

4

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- מבוא לתקשורת מחשבים

- מנשקי אדם מחשב

- ניהול פרויקטים

- תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

 תכנות Web

סה"כ נקודות זכות 12 

 

 

מערכות מידע עם לימודי סייבר 

סטודנטים שייבחרו במסגרת לימודים זו יידרשו לקורסים הבאים במקום קורסי הבחירה והלמידה המעשית בתוכנית הלימודים הרגילה

 

שנה א'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

טרור ואינטרנט 202  
משפט והמרחב הקיברנטי 202   
היבטים חברתיים במרחב הקיברנטי  202   
סה"כ   6   
       
שנה ב'       
שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

מדינות הסייבר בארגון 202

 יסודות מערכות מידע

 

מבוא לתקשורת מחשבים
ניהול סיכוני הסייבר 2 02

אבטחת מידע ממוחשב

ניהול פרויקטים

 
מתודולוגיות, אסדרה ותקינה202 משפט והמרחב הקיברנטי

אבטחת מידע ממוחשב

 

סה"כ   6  

 

שנה ג'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

גיאו-סייבר, היבטים גיאוגרפים במרחב הקיברנטי 202אבטחת מידע ממוחשב 
תשתיות וארכיטקטורה להגנת הסייבר א' 202

אבטחת מידע ממוחשב עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

 

תכנות WEB

 

תשתיות וארכיטקטורה להגנת הסייבר ב'202תשתיות וארכיטקטורה להגנת הסייבר א' 
סוגיות מתקדמות באבטחת מידע 202

אבטחת מידע ממוחשב

 

 
קריפטוגרפיה ופיתוח מאובטח202

אבטחת מידע ממוחשב

מבני נתונים

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

מבוא לתקשורת מחשבים

 
סדנה בהתמודדות עם מתקפת סייבר א' 202

מבוא לאבטחת מידע

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

מבני נתונים

מבוא לתקשורת מחשבים

תכנות WEB

 
סדנה בהתמודדות עם מתקפת סייבר ב'202סדנה בהתמודדות עם מתקפת סייבר א' 
סמינר בלמידה מעשית בדגש סייבר404  
סה"כ     18  

 

 

מבנה תכנית הלימודים למתחילי שנה"ל תשע"ז (תלמידי שנה א' בתוכנית)

לימודי ערב

קורסי חובה

 

קורסי בחירה

מערכות מידע ומחשבים

קורסי בחירה

ניהול וארגון

 

קורסי בחירה

תחומים אחרים

סמינר

מערכות מידע

פרויקט

מערכות מידע

סדנה

מערכות מידע

סה"כ

נ"ז

93 נ"ז 8 נ"ז 4נ"ז 6נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 123

 

קורסי חובה

שנה א'

שם הקורס
שעות  שיעור שעות תרגיל

מס'

נ"ז

דרישות קדם -

 ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד קודם או מקביל של:

סמסטר א'     

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

(ציון עובר בקורס זה הוא 70)

3 שו"ת00- 
מתמטיקה א'324- 
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 223- 
חשבונאות 4 24- 
סמסטר ב'     
מבוא למיקרו כלכלה 223- 
מבוא למדעי המחשב425- 
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו202- 
הסקה סטטיסטית למערכות מידע 223מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 
     
סמסטר קיץ      
מבוא למאקרו כלכלה3 שו"ת03מבוא למיקרו כלכלה  
יסודות מערכות מידע202  מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו202-  
מתמטיקה דיסקרטית223-  
סה"כ     34  

 

חובה לקבל ציון "עובר" בכל קורסי שנה א' על מנת ללמוד את הקורסים השייכים לשנה ג'
שנה ב'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד מוקדם או מקביל של:

סמסטר א'     
מתמטיקה ב'223מתמטיקה א'  
מבוא לתקשורת מחשבים3 שו"ת03מבוא למדעי המחשב 
שיטות מחקר 3 שו"ת03

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 
מבני נתונים  223מבוא למדעי המחשב 
סמסטר ב'     
ניהול פרויקטים3 שו"ת03יסודות מערכות מידעניתוח מערכות מידע
ניתוח מערכות מידע223יסודות מערכות מידעניהול פרויקטים
יסודות האסטרטגיה202מבוא למיקרו כלכלה 
יסודות השיווק  3 שו"ת03- 
כריית מידע3 שו"ת03

מבני נתונים

שיטות מחקר

הסקה סטטיסטית

 
סמסטר קיץ      
תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב 
תכנון וניהול מסדי נתונים 223מבני נתונים 
סה"כ     32  

 

 

שנה ג'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

סמסטר א'     
חדשנות ומערכות מידע3 שו"ת03כל קורסי שנה א' 
אלגברה ליניארית 324מתמטיקה א'  
עיצוב ופיתוח מערכות מידע223ניתוח מערכות מידע  
סמסטר ב'     
תכנות WEB223

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

תכנון וניהול מסדי נתונים ו- SQL

 
אבטחת מידע ממוחשב 202

יסודות מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

 
מנשקי אדם מחשב למערכות מידע202ניתוח מערכות מידע 
אחזור מידע3 שו"ת03

הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
אלגברה ליניארית

מבני נתונים

 
סמסטר קיץ     
כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

הטמעת מערכות מידע

 
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

יסודות מערכות מידע

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב מערכות מידע

 
מבוא ל- ERP3 שו"ת03

ניתוח מערכות מידע

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

ניהול פרויקטים

 
סה"כ     27  

 

קורסי בחירה

היקף נדרש: 18  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
8 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 18
 • יש לבדוק דרישות קדם לכל קורס בחירה.
 • קורסי בחירה בתחומים אחרים יש לקחת במסגרת הקורסים המתקיימים במכללה, מחוץ לחוג מערכות מידע.

 

 

קורסי למידה מעשית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס (סוג עבודה) מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

סמינר

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

- הסקה סטטיסטית

-ניהול פרוייקטים

פרויקט

 

4

- שיטות מחקר

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- ניהול פרויקטים

-תכנון וניהול מסדי נתונים

- מנשקי אדם מחשב

סדנה

 

4

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- מבוא לתקשורת מחשבים

- מנשקי אדם מחשב

-ניהול פרויקטים

-תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

תכנות Web

סה"כ נקודות זכות 12 

 

 

 • קורסי למידה מעשית יתקיימו בשנה ג' ויתכנו מס' מפגשים מחוץ לתכנית עבורם


 

עדכון תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ו

(תלמידי שנה ב' בתוכנית) תכנית מספר 2767 – .B.Sc במערכות מידע

לימודי בוקר

קורסי חובה

 

קורסי בחירה

מערכות מידע ומחשבים

קורסי בחירה

ניהול וארגון

 

קורסי בחירה

תחומים אחרים

סמינר

מערכות מידע

פרויקט

מערכות מידע

סדנא

מערכות מידע

סה"כ

נ"ז

93 נ"ז 8 נ"ז 4נ"ז 6נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 123

 

שנה ב'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד מוקדם או מקביל של:

סמסטר א'     
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו202- 
חשבונאות 324  
יסודות האסטרטגיה202מבוא למיקרו כלכלה 
ניתוח מערכות מידע223יסודות מערכות מידעניהול פרויקטים
ניהול פרויקטים3 שו"ת03יסודות מערכות מידעניתוח מערכות מידע
יסודות השיווק 3 שו"ת03-  
*תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב 
*מבוא לתקשורת מחשבים223מבוא למדעי המחשב 
סמסטר ב'     
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו202  
מבוא ל- ERP3 שו"ת03

ניתוח מערכות מידע

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

ניהול פרויקטים

חשבונאות

 
עיצוב ופיתוח מערכות מידע223ניתוח מערכות מידע 
מנשקי אדם מחשב למערכות מידע202

ניתוח מערכות מידע

 

עיצוב ופיתוח מערכות מידע
*תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב 
*מבוא לתקשורת מחשבים223מבוא למדעי המחשב 
תכנון וניהול מסדי נתונים223מבני נתוניםניתוח מערכות מידע
סה"כ     35  

*הקורס  ניתן גם בסמסטר א' וגם בסמסטר ב'

 

שנה ג' 

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

סמסטר א'     
חדשנות ומערכות מידע3  שו"ת03כל קורסי שנה א' 
כריית מידע3  שו"ת03

מבני נתונים

שיטות מחקר

הסקה סטטיסטית

 
כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב מערכות מידע

 
תכנות WEB223

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

תכנון וניהול מסדי נתונים ו- SQL

 
סמסטר ב'     
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

יסודות מערכות מידע

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

 
אבטחת מידע ממוחשב 202

יסודות מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

 
אחזור מידע3 03

הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
אלגברה ליניארית

מבני נתונים

 
סה"כ     18  

 

 

קורסי בחירה

היקף נדרש: 18  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
8 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 18

קורסי בחירה

 • יש לבדוק דרישות קדם לכל קורס בחירה.
 • קורסי בחירה בתחומים אחרים יש לקחת במסגרת הקורסים המתקיימים במכללה, מחוץ לחוג מערכות מידע.

 

 

 

קורסי למידה מעשית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס (סוג עבודה) מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

סמינר

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

- הסקה סטטיסטית

-ניהול פרויקטים

פרויקט

 

4

- שיטות מחקר

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- ניהול פרויקטים

-תכנון וניהול מסדי נתונים

- מנשקי אדם מחשב

סדנה

 

4

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- מבוא לתקשורת מחשבים

- מנשקי אדם מחשב

-ניהול פרויקטים

-תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

תכנות Web

סה"כ נקודות זכות 12 

 

 

עדכון תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ו

(תלמידי שנה ב' בתוכנית) תכנית מספר2765– .B.Sc במערכות מידע

לימודי ערב

קורסי חובה

 

קורסי בחירה

מערכות מידע ומחשבים

קורסי בחירה

ניהול וארגון

 

קורסי בחירה

תחומים אחרים

סמינר

מערכות מידע

פרויקט

מערכות מידע

סדנה

מערכות מידע

סה"כ

נ"ז

93 נ"ז 8 נ"ז 4נ"ז 6נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 123

 

שנה ב'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד מוקדם או מקביל של:

סמסטר א'     
מתמטיקה ב'223מתמטיקה א'  
יסודות האסטרטגיה202מבוא למיקרו כלכלה 
שיטות מחקר3 03לטכנולוגיות מידע ולמידה
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 
מבני נתונים  223מבוא למדעי המחשב 
הסקה סטטיסטית למערכות מידע 223מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 
סמסטר ב'     
ניהול פרויקטים3 שו"ת03יסודות מערכות מידעניתוח מערכות מידע
ניתוח מערכות מידע223יסודות מערכות מידעניהול פרויקטים
מבוא לתקשורת מחשבים303מבוא למדעי המחשב מבוא 
כריית מידע3 שו"ת03

מבני נתונים

שיטות מחקר

הסקה סטטיסטית

 
סמסטר קיץ      
תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב 
תכנון וניהול מסדי נתונים ו- SQL223מבני נתוניםניתוח מערכות מידע
סה"כ     31  

 

 

שנה ג'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

סמסטר א'     
חדשנות ומערכות מידע3 שו"ת03כל קורסי שנה א' 
אלגברה ליניארית 324מתמטיקה א'  
עיצוב ופיתוח מערכות מידע223ניתוח מערכות מידע  
סמסטר ב'     
תכנות WEB223

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

תכנון וניהול מסדי נתונים ו- SQL

 
אבטחת מידע ממוחשב 202

יסודות מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

 
מנשקי אדם מחשב למערכות מידע202ניתוח מערכות מידע 
אחזור מידע3 03

הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
אלגברה ליניארית

מבני נתונים

 
סמסטר קיץ     
כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

הטמעת מערכות מידע

 
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

יסודות מערכות מידע

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב מערכות מידע

 
מבוא ל- ERP3 שו"ת03

ניתוח מערכות מידע

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

ניהול פרויקטים

 
סה"כ     27  

 

 

קורסי בחירה

היקף נדרש: 18  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
8 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 18

 

 • יש לבדוק דרישות קדם לכל קורס בחירה.
 • קורסי בחירה בתחומים אחרים יש לקחת במסגרת הקורסים המתקיימים במכללה, מחוץ לחוג מערכות מידע.

 

 

קורסי למידה מעשית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס (סוג עבודה) מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

סמינר

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

- הסקה סטטיסטית

-ניהול פרוייקטים

פרויקט

 

4

- שיטות מחקר

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- ניהול פרויקטים

-תכנון וניהול מסדי נתונים

- מנשקי אדם מחשב

סדנה

 

4

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- מבוא לתקשורת מחשבים

- מנשקי אדם מחשב

-ניהול פרויקטים

-תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

- תכנות Web

סה"כ נקודות זכות 12 

 

 

 • קורסי למידה מעשית יתקיימו בשנה ג' ויתכנו מס' מפגשים מחוץ לתכנית עבורם

 

עדכון תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ה

(תלמידי שנה ג' בתוכנית) תכנית מספר 2766 – BA  בניהול מערכות מידע

קורסי חובה סמינר במערכות מידע פרויקט במערכות מידע סדנה מערכות מידע קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים  
סה"כ
נ"ז
89 נ"ז 4 נ"ז 4נ"ז 4 נ"ז 9 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 120

 

קורסי החובה

שנה ג'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד מוקדם או מקביל של:

סמסטר א'     
חדשנות ומערכות מידע223כל קורסי שנה א' 
כריית מידע223

מבני נתונים

שיטות מחקר

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 
הטמעת מערכות מידע202

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

 
תכנות WEB223

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

SQL- תכנון וניהול מסדי נתונים

 
סמסטר ב'     
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

עיצוב מערכות מידע

 
אחזור מידע303

הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
מבוא למדעי המחשב

מבני נתונים

 
כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

 
סה"כ     18  

 

קורסי בחירה

היקף נדרש: 19  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
9 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 19

 

 

קורסי למידה מעשית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

סמינר

4

 

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

פרויקט

 

4

 

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- ניתוח מערכות מידע

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

סדנה

 

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
סה"כ נקודות זכות 12 

 

 

B.Sc. במערכות מיד

תכנית ההשלמה ל-B.Sc.

מתחילי מחזור 2015 -למתחילי תשע"ה

בנוסף לתכנית הלימודים לעיל , יש ללמוד קורסים אלה כהשלמה ל-B.Sc.:

 

   ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"זהערות
1מתמטיקה דיסקרטית

2

 

23 
2

אלגברה לינארית

(קורס ייחודי)

223 
3אבטחת מידע202

ניתן ללמוד קורס זה כחלק

ממכסת קורסי הבחיר

 

פירוט קורסי הבחירה- שנה"ל תשע"ז

שם הקורס ש"ס שיעור

מס'

נ"ז

תחום

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

סמסטר א'     
מחשוב ענן22מערכות מידע ומחשבים 
Big Data22מערכות מידע ומחשבים 
כלים משפטיים בניהול22ניהול וארגון  
סמסטר ב'    
משחוק ופיתוח משחקים22מערכות מידע ומחשבים 
סוגיות מתקדמות במערכות מידע 22מערכות מידע ומחשבים 
מיקור המונים22מערכות מידע ומחשבים 
פיתוח יישומים לאנדרואיד2 2מערכות מידע ומחשבים

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

 

ניהול איכות תוכנה22מערכות מידע ומחשבים 
עסקים גלובליים 22ניהול וארגון 

 

הערות:

*  היצע קורסי הבחירה והיקפם עשוי להשתנות.

* פירוט קורסי הקיץ יפורסם בהמשך

 

 

פירוט קורסי הבחירה מתחומים אחרים:

שם הקורס ש"ס שיעור

מס'

נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

סמסטר א'   
מבוא לאסתטיקה22 
מבוא לחשיבה ביקורתית22 
היכולת להאמין22 
מדע ואסתטיקה22 
סמסטר ב'    
אמנות ותיאוריות עכשוויות22 
גיאו-אינפורמציה22 
מיסטיקה ורציונליות22 
גלובליזציה ורב תרבותיות – מבט אומנותי 22 
ויטגנשטיין 22 
מהפכות האדם 22 

 


 

ועדות בית הספר לניהול וכלכלה

להלן רשימת חברי הועדות הפועלות בבית הספר לניהול וכלכלה:


 

ועדה לבחינת הישגים אקדמיים:

פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ

ד"ר רותי גפני

מר הדר בינסקי

ד"ר חנה מדלר לירז

ד"ר טל אספיר

גב' ויקטוריה אהרונוב-כוכבי

גב' חלי אילוז


 

ועדה לפניות סטודנטים:

ד"ר חנה מדלר לירז

גב' ויקטוריה אהרונוב-כוכבי

גב' חלי אילוז​


 


 

חזרה לתפריט