כניסה

בתי ספר ותוכניות לימוד לתואר ראשון - 2018

בית הספר למדעי המחשב

דקן בית הספר: פרופ' גדעון דרור


תכניות לימודים לתואר "בוגר" B.Sc., B.A.

 

במסגרת לימודי התואר הראשון בבית הספר למדעי המחשב מתקיימות שתי תכניות לימודים:

1.         תכנית לתואר בוגר B.Sc. במדעי המחשב.

במסגרת הלימודים בתכנית ניתן גם להתמחות באחד מהתחומים הבאים (ביטוי ללימודי התמחות או חטיבה יינתן בגיליון הציונים של הבוגר):

1.א.      התמחות בתקשורת ואינטרנט.

1.ב.      התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות.

1.ג.       חטיבה בניהול וכלכלה.

2.         תכנית לתואר בוגר B.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול.


רוב התכניות המתקיימות בביה"ס מאפשרות בחירה בין שני מסלולי לימוד – מסלול לימודי יום ומסלול דו-יומי (מעוף). במסלול לימודי היום לומדים שני סמסטרים בשנה, במשך 3 שנים. במסלול הדו-יומי לומדים הסטודנטים יומיים בשבוע, בימי חמישי (משעות הצהריים) ובימי שישי. סטודנטים הלומדים במסלול מעוף בתוכניות עם התמחות או חטיבה ייתכן וילמדו ביום נוסף (אחה"צ) באמצע השבוע. פריסת הלימודים במסלול הדו-יומי היא על פני 4 שנים, 3 סמסטרים בשנה. ישנו גם מסלול דו-יומי מקוצר של 3 שנים לסטודנטים שהם בוגרי היחידות הטכנולוגיות בצבא , הזכאים לפטורים מחלק מלימודיהם על סמך לימודים בצבא. פירוט מסלולי הלימודים הדו-יומיים נמצא בהמשך.

 

מעבר תכניות בתוך בית הספר למדעי המחשב:

סטודנט יהיה רשאי להחליף תכנית לימודים פעם אחת בלבד במהלך לימודיו כמפורט להלן. כל בקשה לשינוי יש להעביר למזכירות לא יאוחר מתום שנה א' (או מאוחר יותר אם הדבר לא יגרום לעיכוב בסיום לימודיו של הסטודנט ובאישור הדקן):

 • סטודנט הלומד בתכנית ללא התמחות/חטיבה יוכל לעבור לתכנית עם התמחות/חטיבה.
 • סטודנט הלומד בתכנית עם התמחות/חטיבה יוכל לעבור לתכנית ללא התמחות/חטיבה.
 • סטודנט הלומד בתכנית עם התמחות/חטיבה יוכל להחליף את סוג ההתמחות/חטיבה.     מעבר מסלול (מעוף/לא מעוף) בתוך בית הספר למדעי המחשב:
 • סטודנט הלומד במסלול מעוף יוכל לעבור למסלול הרגיל (לא מעוף) בכל שלב בתואר.   
 • סטודנט הלומד במסלול הרגיל יוכל לעבור למסלול מעוף עד תום שנה א', כפוף לאישור הדקן על סמך ציוניו.

   
  להלן פירוט תכנית הלימודים המרכזית במדעי המחשב:

 

תכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב

     
מטרת התכנית

תכנית הלימודים לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב מכשירה את בוגריה להשתלב במגוון העיסוקים בתחום זה שמציעות התעשיות עתירות הטכנולוגיה, כמו גם להמשך הלימודים לתארים מתקדמים ולמחקר מדעי. מושם דגש על הקניית כלים יישומיים מתקדמים, בצד העמקה מדעית והכרת הבסיס התיאורטי של מדעי המחשב.


מומלץ ללמוד לפי המבנה הרשום בהמשך מכיוון שהרישום לקורסים נעשה על פי תכנית הלימודים. ליתר הסטודנטים יאושר רישום לקורסים על בסיס מקום פנוי.


מבנה התכנית

מסגרת מס' נ"ז
קורסי חובה 84

קורסי בחירה במדעי המחשב (כ- 10 קורסים)

מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז קורסי בחירה במדעים (פיסיקה, ביולוגיה, כימיה ועוד)

30
קורס בחירה במתמטיקה *4
סדנה6
סה"כ 124

 

*        במסגרת קורסי הבחירה נדרש לפחות קורס בחירה אחד במתמטיקה בהיקף של 4 נ"ז. ניתן ללמוד קורסי בחירה מתמטיים נוספים אשר ייכללו במסגרת קורסי הבחירה במדעי המחשב.


קורסי חובה          

שנה א'

לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א'.        

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  
לקורס  
סמסטר א'      
תורת ההנמקה  3- 3
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות  תורת ההנמקה32 4
חדו"א 1 תורת ההנמקה42 6
מבוא למדעי המחשב  52 6

 

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  
לקורס 
סמסטר ב'      

אלגברה לינארית 1

 

 

לימוד מוקדם של הקורסים:

 1. תורת ההנמקה
 2. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

  נדרש ציון עובר בלפחות אחד משני הקורסים

 

 42 6
חדו"א 2חדו"א 1אלגברה לינארית 14- 4
מבוא להסתברות1.מבוא ללוגיקה
    ולתורת הקבוצות
2.חדו"א 1
1.  חדו"א 2
2. מתמטיקה בדידה
32 4
מתמטיקה בדידה

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

תורת ההנמקה

חדו"א 232 4
תכנות מתקדם בשפת Cמבוא למדעי המחשב 32 4
סה"כ שנה א'     41 נ"ז


שנה ב'     

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז
 לקורס
סמסטר א'      
מבני נתוניםכל קורסי שנה א'תכנות מכוון עצמים ושפת   ++ C5- 4
תכנות מכוון עצמים ושפת  ++ Cתכנות מתקדם בשפת C 32 4
אלגברה לינארית 2אלגברה לינארית 1 4- 4
מבנה מחשביםתכנות מתקדם בשפת C 4- 4

קורס בחירה

 

  3- 3


 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז
 לקורס
סמסטר ב'      
ארכיטקטורת מחשביםמבנה מחשבים 4- 4
אלגוריתמים

 

מבני נתונים

 

 5- 4
ארגון המחשב ושפת סף

תכנות מתקדם בשפת Cמבנה מחשבים2- 2
קורס בחירה מתמטי  4- 4
2 קורסי בחירה      
סה"כ שנה ב'    

26 נ"ז חובה

סה"כ כ40 נ"ז


שנה ג'

השלמת קורסי הבחירה ובנוסף:

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  
לקורס
סמסטר א'      
חישוביותאלגוריתמים 5  4
סדנה

 

מבני נתונים

תכנות מכוון עצמים ושפת C++

ודרישות נוספות  בהתאם לסדנה

 6  6
סמסטר ב'      
סיבוכיותחישוביות 5- 5
המשך סדנה      
סמסטר א' או ב'      
מערכות בסיסי נתוניםמבני נתונים 3- 3

מערכות הפעלה

 

1. תכנות מתקדם בשפת C

2.תכנות מכוון עצמים
    ושפת   ++ C

 3 .מבני נתונים
4. ארכיטקטורת
    מחשבים

5. ארגון המחשב ושפת
    סף

 42 5
6-7 קורסי בחירה במהלך השנה      
סה"כ שנה ג'    

23 נ"ז חובה

סה"כ כ44 נ"ז

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלולי הלימוד רגיל/מעוף. 

אם לקורס יש דרישת קדם של קורס אחר, כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות.

סדנה במסלול ללא התמחות :

יש לבחור סדנה אחת.  היקף כל סדנה – 6 נ"ז.

דרישות קדם לכל הסדנאות הן: מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++ .

בנוסף, מפורטות דרישות קדם ייחודיות לכל סדנה בטבלה בהמשך.

 

שם סדנה דרישות קדם

Home Cummunication

 
אינטרנט 
ביג דאטה ברפואה 
הנדסת תוכנה 
טלפונים סלולריים 
יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה 
יישומי רשת 
יצירת מוצר תוכנה 
ממשקים מוחשיים 
ניתוח מערכות לימוד מקביל של הקורס ניתוח מערכות
פיתוח תוכנה בטכנולוגיות דוט – נט מתקדמותלימוד מוקדם או מקביל של הקורס פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C#
סדנת צה"ל 

 

הערות

 1. ניתן יהיה להירשם על בסיס מקום פנוי לסדנאות נוספות מההתמחויות השונות ובכפוף
  לעמידה בדרישות הקדם.
 2. סדנאות תיפתחנה בסמסטר א' בלבד.  לא תיפתחנה סדנאות בסמסטר ב'.

 

הסדנות הנוספות הן:

טלפונים סלולריים

אינטרנט

יישומי רשת

יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה


קורסי בחירה

יש ללמוד לפחות קורס מתמטי אחד בהיקף של 4 נ"ז.

בנוסף, יש ללמוד קורסי בחירה בהיקף של 30 נ"ז, מתוכם ניתן לבחור עד 10 נ"ז מקורסי בחירה מדעיים.

 

לסטודנטים הלומדים בהתמחות/חטיבה: היקף קורסי הבחירה רשום בפירוט ההתמחות/חטיבה.

מומלץ להירשם לקורסי בחירה כבר בשנה ב' כמפורט בטבלאות המפרטות את מבנה התואר (עמ' 4-5).

להלן פירוט כל קורסי הבחירה המוצעים בשנה"ל תשע"ז לפי סדר הא' – ב', כולל דרישות הקדם.

 

קורסי בחירה במדעי המחשב שניתנים בשנת הלימודים תשע"ח:  

שם הקורס נ"ז דרישות קדם בציון עובר
סמס' א'  
אבטחת מידע ממוחשב3מבני נתונים
אוטומטים, דקדוקים וכלים המבוססים עליהם3אלגוריתמים
אינטרנט ושפת ג'אווה4תכנות מכוון עצמים ושפת C++
אנליזה של ביג דאטה4אלגוריתמים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++
אסטרופיזיקה3אין
בניית יישומים מאובטחים3אלגוריתמים
היבטים פיננסיים בניהול חברות סטארט – אפ3אין
הנדסת תוכנה מכוונת עצמים 3תכנות מתקדם בשפת C
Linux Shell Scripting and DevOps3מבני נתונים

מבוא לתורת  המספרים

(מתמטי)

4חדו"א ,1 מבוא להסתברות, מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות, מתמטיקה בדידה, אלגברה ליניארית 1, מבוא למדעי המחשב
מבוא לתקשורת מחשבים4תכנות מתקדם בשפתC  , מבני נתונים
מפגשים עם ביולוג3אין
נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה (מתמטי) 4מבוא להסתברות, אלגברה לינארית 1
ניהול פרויקטים3אין
ניתוח מערכות 3אין
פיתוח משחקי מחשב בדו מימד ותלת מימד3

פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C#

לימוד מקביל של הקורס:  אלגברה ליניארית  1

קריאה מודרכת במתמטיקה1אלגברה לינארית 1, חדו"א 2
תורת הגרפים (מתמטי)4מתמטיקה בדידה, אלגברה לינארית 1, מבוא להסתברות
תכנות יישומי בעזרת  Design Patterns3תכנות מכוון עצמים ושפת, C++  פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת # C
​תכנות מונחה עצמים בסביבת דוט-נט ושפת #C​4​תכנות מכוון עצמים ושפת C++
תכנות מקבילי3תכנות מכוון עצמים ושפת ++C, ארכיטקטורת מחשבים, אלגוריתמים
​IOT​3אלגוריתמים
סמס' ב'  
אבטחת יישומים ברשת3אלגוריתמים
Data Mining3אלגברה לינארית 1, מבוא להסתברות, תכנות מתקדם בשפת C, מבני נתונים
אבני דרך בהיסטוריה של המתמטיקה (מתמטי)4ציון עובר בכל קורסי החובה של שנה א'
אינטרנט ושפת ג'אוה4תכנות מכוון עצמים ושפת C++
אלגוריתמים בביולוגיה מולקולרית3אלגוריתמים
אנליזה נומרית למדעי המחשב3מבני נתונים
גנים וסביבה בתורשת האדם (מדעי)3אין
יסודות בזיהוי פלילי2אין
למידה מבוססת חידות3מבוא להסתברות
מבוא לתקשורת מחשבים4תכנות מתקדם בשפת C, מבני נתונים
מטעמים מתמטיים (מתמטי)4מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות, תורת ההנמקה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1, אלגברה לינארית 1, מתמטיקה בדידה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2, אלגברה לינארית 2.
ממשקים מוחשיים3C  תכנות מתקדם בשפת
נושאים בגיאומטריה4אין
נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה (מתמטי)4מבוא להסתברות, אלגברה לינארית 1
ניהול מערכת תפעולית3אין
ניתוח מערכות3אין
עקרונות הכימיה3אין
פיתוח אפליקציות מובייל למסחר אלקטרוני3מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++
פיתוח בשלות בצוותי תוכנה3תכנות מכוון עצמים ושפת  C++
פיתוח יישומי אינטרנט3תכנות מכוון עצמים ושפת  C++
פרויקטים בתעשייה3

ציון עובר  בקורס  תכנות מכוון עצמים ושפת ++C

בנוסף נדרש  ציון עובר בקורס  אחד לפחות משלושת הקורסים הבאים: אינטרנט ושפת ג'אווה, פיתוח יישומי אינטרנט, פיתוח בטכנולוגיית דוט נט ו- #C

קומפיילרים וניתוח מתקדם של שפות תכנות3ארגון המחשב ושפת סף, אלגוריתמים
קריאה מודרכת במתמטיקה1אלגברה לינארית 1, חדו"א 2
שימושי אלגברה לינארית במדעי המחשב 4אלגברה לינארית 1, אלגברה לינארית 2, מבוא להסתברות
תכנות יישומי בעזרת  Design Patterns3תכנות מכוון עצמים ושפת, C++  פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת # C
תכנות מונחה עצמים בסביבת  דוט נט ושפת C#4תכנות מכוון עצמים ושפת C++
​תכנות פונקציונלי​3​תכנות מתקדם בשפת C 

 


1.א. תכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב עם התמחות בתקשורת ואינטרנט

בעולם שבו כולם מחוברים לכולם, בין אם על ידי טלפונים סלולאריים או דרך האינטרנט, יש חשיבות רבה למחקר ופיתוח בתחום התקשורת. ההתמחות מתמקדת בהוראה בתחום רשתות התקשורת ונעזרת במעבדת תקשורת המקיימת מחקר פעיל שעוסק בתקשורת אלחוטית בין מחשבי כף יד ובין שרתים ללקוחות מזדמנים, תקשורת חבר לחבר ומערכות מבוזרות, העברה של וידאו ומידע בזמן אמת באינטרנט, רשתות חברתיות וניתוב ברשתות מהירות.

קשר עם התעשייה:

חלק מהפרויקטים הנערכים במעבדה לתקשורת ממומנים על ידי התעשייה ונעשים תוך שיתוף פעולה עם חברות שונות. שיתוף זה מאפשר לנו להצטייד בציוד מתקדם, כגון רובוטים ושרתים חדישים ולחשוף את הסטודנטים לחזית הטכנולוגית ולמחקר עתידי.

 

היקף הלימודים במסלול מדעי המחשב בצירוף ההתמחות בתקשורת ואינטרנט הוא 124 נ"ז, המורכבים מקורסי החובה בלימודי התכנית במדעי המחשב, מקורסי החובה בהתמחות, מקורסי בחירה במדעי המחשב ובהתמחות ומסדנה בתחום ההתמחות.


מבנה התכנית:

מסגרת מס' נ"ז
קורסי חובה במדעי המחשב (ראו פירוט במסגרת תכנית  ה-B.Sc. במדעי המחשב)84
קורסי חובה בהתמחות8
קורס בחירה במתמטיקה4
קורס בחירה בהתמחות3
קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב (מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז ממסגרת קורסי הבחירה במדעים)19
סדנה שנתית בתקשורת / אינטרנט6
סה"כ 124

 

פירוט קורסי ההתמחות בתקשורת ואינטרנט:

  שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז
קורסי חובה בהתמחות שנה ב'

מבוא לתקשורת מחשבים

 

תכנות מתקדם בשפת C, מבני נתונים4
שנה ג'    אינטרנט ושפת ג'אווה

תכנות מכוון עצמים ושפת C++4

קורסי בחירה בהתמחות.

יש ללמוד קורס אחד בהיקף 3 נ"ז

 

אבטחת יישומים ברשתמבוא למדעי המחשב, אלגוריתמים3
בניית יישומים מאובטחים אלגוריתמים3

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף

 

סדנה בחטיבה :

יש לבחור סדנה אחת.  היקף כל סדנה – 6 נ"ז.

שנה שם סדנה דרישות קדם בציון עובר
ג'אינטרנט מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++
ישומי רשתמבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++
טלפונים סלולרייםמבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++

 


1.ב. תכנית לתואר "בוגר" .B.Sc במדעי המחשב עם התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות

ההתפתחות המהירה של טכנולוגיות המחשוב הביאה ליצירת מערכות תוכנה רבות ומגוונות. בעשור האחרון, כאשר מורכבות המערכות גדלה והדרישות משתנות בקצב מהיר, התעורר הצורך בהקניית שיטות לארגון ופיתוח מערכות אלו.

ההתמחות המוצעת בהנדסת תוכנה ומערכות תעסוק בשיטות תיאורטיות ופרקטיות להתמודדות עם אתגרים אלה. מטרת ההתמחות היא לצייד את הבוגרים בידע ובמיומנות המאפשרים להם להשתלב בתעשיית התוכנה ולהתמודד עם הצורך הגובר בפתרונות תוכנה טכנולוגיים המותאמים למערכות תוכנה גדולות.

 

היקף הלימודים בתכנית מדעי המחשב בצירוף ההתמחות בהנדסת תוכנה ומערכות הוא 124 נ"ז, המורכבים מקורסי החובה, מקורסי בחירה במדעי המחשב ובהתמחות ומסדנה בתחום ההתמחות. את קורסי הבחירה של ההתמחות ניתן להתחיל ללמוד החל מהסמסטר השני של שנת הלימודים השנייה.


מבנה התכנית:

מסגרת מס' נ"ז
קורסי חובה במדעי המחשב (ראו פירוט במסגרת תכנית  ה-B.Sc. במדעי המחשב)84

קורסי בחירה במדעי המחשב

(מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז קורסי בחירה במדעים)

18
קורס בחירה במתמטיקה4
קורסי בחירה בהתמחות12
סדנה בהתמחות6
סה"כ124

 

פירוט קורסי ההתמחות בהנדסת תוכנה ומערכות:

מסגרת שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז

קורסי בחירה בהתמחות

 

הנדסת תוכנה מכוונת עצמיםתכנות מכוון עצמים ושפת C++3
ניהול פרויקטים_3
ניתוח מערכות  3
תכנות יישומי בעזרת Design Patternsתכנות מכוון עצמים ושפת C++, פיתוח בטכנולוגיות דוט ושפת C#3
סדנה בהתמחותהנדסת תוכנהמבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++6


בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף .

 

1.ג. תכנית לתואר "בוגר" .B.Sc במדעי המחשב בצירוף החטיבה בניהול וכלכלה

בית הספר למדעי המחשב מציע תכנית לימודים ייחודית המשלבת קורסים במדעי המחשב עם לימודי חטיבה בניהול. במסגרת תכנית זו, בנוסף ללימודים במדעי המחשב, מקבלים תלמידי החטיבה היכרות עם קורסי ניהול (ניהול עסקי וניהול בתחום המחשבים) ועם קורסי בסיס בכלכלה.

תכנית הלימודים מכשירה את בוגריה לעבודה במיוחד בתחומי הפיתוח והניהול.


מבנה התכנית :

מסגרת מס' נ"ז
קורסי חובה במדעי המחשב  (ראו פירוט במסגרת תכנית  ה-B.Sc. במדעי המחשב) סטודנטים בתכנית זו אינם מחויבים בלימוד קורס  החובה "אלגברה ליניארית 2" .80
קורסי חובה בחטיבה 15
קורסי בחירה בחטיבה 8-12

קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה ומדעים

סטודנטים בתכנית אינם מחויבים בלימוד קורס בחירה במתמטיקה. במסגרת קורסי בחירה במדעים ניתן ללמוד עד 10 נ"ז לכל היותר.

11-15
סדנה בחטיבה6
סה"כ 124

קורסי החובה בחטיבה:
שנה סמסטר שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז
שנה ב'סמסטר א'*מבוא למיקרו כלכלה-4
נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקהמבוא להסתברות, אלגברה לינארית 1 4
סמסטר ב'ניהול מערכת תפעולית-3
*חשבונאות א' -4
סה"כ   15

  

*הקורסים 'מבוא למיקרו כלכלה' ו'חשבונאות א' ניתנים בבי"ס לניהול וכלכלה. 


סדנה בחטיבה :

 יש לבחור סדנה אחת.  היקף כל סדנה – 6 נ"ז.

שנה שם סדנה דרישות קדם
ג' ​ניתוח מערכות

מבני נתונים,  תכנות מכוון עצמים ושפת C++

לימוד במקביל: ניתוח מערכות

יזמות בפיתוח מוצרי תוכנהמבני נתונים,  תכנות מכוון עצמים ושפת C++

 

לתשומת לבכם, קורסי הבחירה המוצעים במסלול זה נלמדים במסגרת ביה"ס לניהול וכלכלה. לבדיקת דרישות הקדם לקורסים אלה אנא עיינו בפרק "ביה"ס לניהול וכלכלה".

 

שנה ג'

יש ללמוד קורסי בחירה מן הרשימה הבאה בהיקף של 8-12 נ"ז.

שם הקורס מס' נ"ז
היבטים פיננסיים בניהול חברות סטארט אפ3
פיתוח בשלות בצוותי תוכנה3
פיתוח תוכנה מקוד למוצר3
תורת המחירים א'4
מבוא למאקרו כלכלה4
יסודות האסטרטגיה3
יסודות היזמות למדעי המחשב4
יסודות המימון5
יסודות התנהגות ארגונית – מיקרו2
יסודות התנהגות ארגונית – מאקרו2
יסודות השיווק3
תורת ההחלטות2
תורת המחירים ב'5

 

2. תכנית לתואר "בוגר" B.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול

(תכנית משותפת לביה"ס לכלכלה וניהול ולביה"ס למדעי המחשב)

מטרת התכנית היא להעניק לבוגריה ידע בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול. התכנית מכשירה את בוגריה הן לתפקיד ניהולי כללי והן לתפקיד ניהול בתעשיית המחשבים.

התכנית מקנה בסיס להמשך לימודים לתארים גבוהים בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול.


מבנה התכנית
היקף הלימודים בתכנית הוא 130 נ"ז.

שנה א'

כלכלה וניהול מדעי המחשב
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם
ציון עובר לימוד מוקדם     ציון עובר לימוד במקביל
סמסטר א'
   
סמסטר א'
   
מבוא למיקרו כלכלה4  מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות 4 תורת ההנמקה
יסודות התנהגות ארגונית – מיקרו2  מבוא למדעי המחשב6  
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה4  חדו"א 1

6

 

 תורת ההנמקה
סטטיסטיקה תיאורית   

תורת

ההנמקה

3  

 

סמסטר ב'
   
סמסטר ב'
   
יסודות התנהגות ארגונית- מאקרו2 יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו    
מבוא למאקרו כלכלה3 מבוא למיקרו כלכלהאלגברה לינארית 1 4

1. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות,  או

2. תורת ההנמקה

 
תורת המחירים א'3מבוא למיקרו כלכלהחדו"א 1תכנות מתקדם בשפת C4מבוא למדעי המחשב 
חשבונאות א'4      
הסקה סטטיסטית4 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה    
סה"כ 26       27   
סה"כ 53 נ"ז ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​


שנה ב'

כלכלה וניהול
​ ​
מדעי המחשב
​ ​ ​
שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם
ציון עובר לימוד מוקדם ציון עובר לימוד במקביל
סמסטר א'
סמסטר א'
תורת המחירים ב'4חדו"א 1תורת המחירים א'מתמטיקה בדידה6מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת ההנמקהחדו"א 2
מאקרו כלכלה א'3

1. מבוא למאקרו כלכלה

2. מבוא למיקרו כלכלה

3. חדו"א 1

 חדו"א 24חדו"א 1אלגברה ליניארית 1
חשבונאות ב'3 חשבונאות א'    
אקונומטריקה א' 

1. חדו"א 1

2. מבוא להסתברות

3. סטטיסטיקה תיאורית

4. הסקה סטטיסטית

     
סמסטר ב'
סמסטר ב'
תורת המחירים ג'3תורת המחירים א' תורת המחירים ב'מבנה מחשבים4תכנות מתקדם בשפת C 
מאקרו כלכלה ב'3 מאקרו כלכלה א'תכנות מכוון עצמים ושפת C++4תכנות מתקדם בשפת C 
מבוא לניהול משאבי אנוש2 יסודות התנהגות ארגונית- מאקרומבני נתונים4כל קורסי שנה א' וב' במדעי המחשבתכנות מכוון עצמים ושפת ++C
אקונומטריקה ב'2תורת המחירים א'אקונומטריקה א'     
סה"כ 23     22  
סה"כ 45 נ"ז ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​


שנה ג'

כלכלה וניהול
מדעי המחשב
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם
ציון עובר לימוד מוקדם ציון עובר
סמסטר א'
סמסטר א'
יסודות השיווק3  אלגוריתמים 4מבני נתונים
תורת ההחלטות2חדו"א 2הסקה סטטיסטיתארכיטקטורת מחשבים4מבנה מחשבים
יסודות המימון4

1. מבוא למיקרו כלכלה

2. מבוא להסתברות     

3. סטטיסטיקה תיאורית

4. הסקה סטטיסטית

5. חשבונאות א'

    

 

סמסטר ב'
סמסטר ב'
ניהול ביצועים3

חדו"א 2

 

הסקה סטטיסטיתחישוביות4אלגוריתמים
    מערכות הפעלה5

1. מבני נתונים

2. ארכיטקטורת מחשבים

3. תכנות מתקדם בשפת C

4 . C++

    מערכות בסיסי נתונים3מבני נתונים
סה"כ 12    20 
סה"כ 32 נ"ז ​ ​ ​ ​ ​ ​

 

יש ללמוד על פי ההמלצות. חריגה מההמלצות אינה מחייבת את המכללה למערכת שעות תקינה לסטודנט.

קורסי מדעי המחשב יינתנו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

אם יש לקורס דרישת קדם של קורס אחר, כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות.

 
בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף.


מסלול לימודים דו יומי תכנית "מעוף" – תכנית לתואר "בוגר" B.Sc.במדעי  המחשב


תכנית "מעוף" בנויה במתכונת של 4 שנים, 12 סמסטרים, כולל סמסטר קיץ. בתכנית "מעוף" לתואר "בוגר" במדעי המחשב עם התמחות/חטיבה ייתכן כי הלימודים יתפרשו בשנים ג' ו- ד' על פני יום נוסף בשבוע (אחה"צ).

כמו כן, בסמס' קיץ יתכן שהלימודים יתפרשו על פני יום נוסף בשבוע וזאת כיון שסמס' קיץ קצר יותר.


להלן מבנה מסלול הלימודים הדו-יומי לתכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב למתחילים לימודיהם בסמסטר א' תשע"ז.

בהמשך מפורטים קורסי החובה בחטיבה בניהול וכלכלה ובהתמחות בתקשורת ואינטרנט.

* מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת כאן. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלול לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר או לקושי בשיבוץ מערכת שעות.

* הבחינות בקורסים לא יתקיימו בהכרח בימי ה' ו-ו' אלא בשאר ימי השבוע.

* קורסי אנגלית יתקיימו ביום נוסף במהלך השבוע.

 

קורסי חובה      
שנה א'

לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א'.

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
מבוא למדעי המחשב  52 6
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות  תורת ההנמקה32 4
תורת ההנמקה  3- 3
סמסטר ב'      
חדו"א 1 תורת ההנמקה42 6
אלגברה לינארית 1

לימוד מוקדם של הקורסים:
1. תורת ההנמקה

2. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

נדרש ציון עובר בלפחות אחד משני הקורסים.

 42 6
סמסטר קיץ      
חדו"א 2חדו"א 1אלגברה לינארית 14- 4
מתמטיקה בדידהמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חדו"א 232 4
שנה א     סה"כ  33 נ"ז

 

שנה ב'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
מבוא להסתברות1.מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות
2.חדוו"א 1
1. חדו"א 2
2. מתמטיקה  בדידה
32 4
אלגברה לינארית 2אלגברה לינארית 1 4- 4
תכנות מתקדם בשפת Cמבוא למדעי המחשב 32 4
סמסטר ב'      
מבני נתוניםכל קורסי שנה א'תכנות מכוון עצמים ושפת   ++ C5- 4
תכנות מכוון עצמים ושפת  ++ Cתכנות מתקדם בשפת C 32 4
**ארכיטקטורת מחשבים לבעלי פטורים מתאימים      
סמסטר קיץ      
אלגוריתמיםמבני נתונים 5- 4
שנה ב'     סה"כ 24 נ"ז


שנה ג'

 

שם הקורס דרישות קדם  
ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
ארגון המחשב ושפת סףתכנות מתקדם בשפת Cמבנה מחשבים2- 2
מבנה מחשביםתכנות מתקדם בשפת C 4- 4
סמסטר ב'      
ארכיטקטורת מחשביםמבנה מחשבים 4  4
מערכות בסיסי נתוניםמבני נתונים 3- 3
סמסטר קיץ      
*במהלך השנה כ6-7  קורסי בחירה בתכנית       
קורס בחירה מתמטי      
שנה ג'        

סה"כ 13 נ"ז חובה

סה"כ 30\27 נ"ז

 

שנה ד'

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
חישוביותאלגוריתמים 5  4
מערכות הפעלה

1. תכנות מתקדם
בשפת C

2. מבני נתונים
3. ארכיטקטורת
מחשבים

4 . ארגון המחשב ושפת סף

 42 5
סדנה בפיתוח תוכנה (שנתי)

מבני נתונים,

תכנות מכוון עצמים ושפת C++

ודרישות נוספות בהתאם לסדנה

 6  6
סמסטר ב'      
סיבוכיותחישוביות 5  5
המשך סדנה      
סמסטר קיץ      
קורסי בחירה        
*במהלך השנה כ- 4-5  קורסי בחירה      
שנה ד      
 

סה"כ 20 נ"ז חובה

סה"כ 35\32 נ"ז

 

יתכן וקורסי הבחירה יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי-שישי.

ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים פרט לאלה שניתנים בימים חמישי – שישי גם בימים אחרים.

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף.

 

קורסי חובה בהתמחויות:

*ייתכן וקורסים אלו יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי-שישי.

 

החטיבה בניהול:

שנה ב' – סמס' א' : *מבוא למיקרו כלכלה.

שנה ב' – סמס' ב': *חשבונאות א'. 

*הקורסים 'מבוא למיקרו כלכלה' ו'חשבונאות א' ניתנים בבי"ס לניהול וכלכלה. 

 

שנה ב' – סמס' ב' : ניהול מערכת תפעולית.

שנה ג' – סמס' ב': נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה – דרישת קדם: מבוא להסתברות, אלגברה לינארית 1.

 

החטיבה בתקשורת ואינטרנט:

שנה ג' – סמס' א': אינטרנט ושפת ג'אווה  - דרישת קדם: תכנות מכוון עצמים ושפת ++C.  

שנה ג' – סמס' ב': מבוא לתקשורת מחשבים – דרישת קדם: מבני נתונים ותכנות מתקדם בשפת C .

     


קורסי חובה במדעי המחשב שנה"ל תשע"ח

להלן  טבלה המפרטת  את קורסי החובה הניתנים בחלוקה לסמסטרים.
מומלץ ללמוד לפי התכנית ולא לפי הטבלה מכיוון שהרישום לקורסים נעשה על פי תכנית הלימודים. ליתר הסטודנטים יתאפשר רישום רק על בסיס מקום פנוי.

 

שם הקורס סמסטר א' סמסטר ב' סמסטר קיץ
 רגילמעוףרגילמעוףרגילמעוף
תורת ההנמקהVVVV--
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות VVVV--
חדו"א 1V-VV--
מבוא למדעי המחשבVVV---
       
אלגברה לינארית 1V-VVV-
חדו"א 2V-V-VV
מבוא להסתברות-VV-V-
מתמטיקה בדידהV-V-VV
תכנות מתקדם C-VV-V-
       
מבני נתוניםV--V--
תכנות מכוון עצמים ושפת ++ CV--V--
אלגברה לינארית 2VVV---
מבנה מחשביםVVV---
       
ארכיטקטורת מחשביםV-VVV-
אלגוריתמיםV-V-VV
ארגון המחשב ושפת סף-VV---
       
מערכות בסיסי נתוניםV-VV--
חישוביותVVV-V-
מערכות הפעלהVVV---
סיבוכיות*V-VV--

*בסמס' קיץ יתקיים קורס 'סיבוכיות' לחוזרים בלבד – במתכונת שונה. רישום במינהל ביה"ס בלבד.


ועדות ביה"ס למדעי המחשב

להלן  רשימת חברי הועדות בביה"ס למדעי המחשב:

שם הועדה חברי הוועדה
ועדה לבחינת הישגים – תואר ראשוןפרופ' גדעון דרור
 פרופ' מיכל פרנס
 ד"ר נילי בק
 ד"ר שטיין אסתי
 ד"ר רומינה זיגדון
 גב' אהובי צדוק
 גב' לימור שרבי
ועדה פניות סטודנטים – תואר ראשון פרופ' גדעון דרור
 גב' אהובי צדוק
 גב' לימור שרבי
ועדה לבחינת הישגים – תואר שניפרופ' גדעון דרור
 ד"ר עדי שרייבמן
 ד"ר עדי עקביה
 גב' אהובי צדוק
 גב' לימור שרבי


בית הספר לניהול וכלכלה

דקן: פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ


ראש תכנית התואר הראשון בכלכלה וניהול: ד"ר שירית כתב-הרץ

 

במסגרת לימודי תואר ראשון בבית הספר לניהול וכלכלה מתקיימות שתי תכניות לימוד:

1) תכנית לתואר "בוגר" B.A.  בכלכלה וניהול.

במסגרת הלימודים בתכנית ניתן לבחור באחד מהמסלולים הבאים (ביטוי ללימודי המסלול יינתן בגיליון הציונים של הבוגר):

 1. תואר "בוגר" B.A.   בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול יזמות.
 2. תואר "בוגר" B.A.   בכלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון.
 3. תואר "בוגר" B.A.  בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול במשאבי אנוש.
 4. תואר "בוגר" B.A.  בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול השירות.

2) תכנית לתואר "בוגר" B.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול.

מידע מפורט על התוכנית ניתן למצוא בידיעון תשע"ח בבית הספר למדעי המחשב.

מעבר תכניות בתוך בית הספר לניהול וכלכלה:

בתום שנה א' יתקיים מפגש מסלולים בו יוצגו המסלולים השונים בבית הספר.

לאחר המפגש יהיה רשאי כל סטודנט להחליף תכנית לימודים, כמפורט להלן:

 • סטודנט הלומד בתכנית הכללית (ללא מסלול) יוכל לעבור לתכנית עם מסלול.
 • סטודנט הלומד בתכנית עם מסלול יוכל לעבור לתכנית הכללית (ללא מסלול).
 • סטודנט הלומד בתכנית עם מסלול יוכל להחליף את סוג המסלול.

  ניתן יהיה לבצע מעבר נוסף בתום סמסטר א' של שנה ב' ובתום סמסטר ב' של שנה ב'.

  מועדים להגשת בקשות לשינוי מסלול יפורסמו בהמשך. שינוי מסלול במהלך שנה ב' עלול לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר.

תכנית לתואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול

מטרת התכנית 

התכנית מיועדת להקנות לסטודנטים ידע כללי בתורות הכלכלה והניהול, לתת בידיהם כלים לניתוח בעיות יישומיות, תוך היכרות מקיפה עם הסביבה הכלכלית של המשק הישראלי האזורי והעולמי וקשרי הגומלין ביניהם. התכנית תכשיר את בוגריה להשתלבות טובה ויעילה בשוק העבודה, הן במגזר העסקי והן במגזר הציבורי, ותקנה להם בסיס איתן להמשך לימודיהם לתארים גבוהים יותר.

מבנה תכנית הלימודים

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

 

סה"כ נ"ז

קורסי חובה

סמינר

קורסי בחירה*

ניהול

כלכלה

סה"כ

112

88

4

12

8

שנה א'

39

39

 

 

 

שנה ב'

39

39

 

 

 

שנה ג'

34

10

4

12

8

            * קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

בתכנית הכללית (ללא מסלול) ניתן להמיר עד 4 נ"ז מן מכסת קורסי הבחירה בניהול בלבד בקורסים מתחומי לימוד אחרים. קורסים אלה ניתן ללמוד החל משנה א'. 

תכנית קורסי חובה ובחירה

 

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

 

סמסטר א':

 • מבוא למיקרו כלכלה
 • מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 • מתמטיקה א'
 • מבוא לטכנולוגיות מידע
 • חשבונאות א'
 • יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

  סמסטר ב':
 • מבוא למאקרו כלכלה
 • הסקה סטטיסטית
 • מתמטיקה ב'
 • תורת המחירים א'
 • חשבונאות ב'
 • יסודות התנהגות ארגונית מאקרו

   

סמסטר א':

 • מאקרו כלכלה א'
 • תורת המחירים ב'
 • אקונומטריקה א'
 • אתיקה ואחריות תאגידית
 • יסודות המימון
 • יסודות השיווק

   

  סמסטר ב':
 • מאקרו כלכלה ב'
 • תורת המחירים ג'
 • אקונומטריקה ב'
 • מבוא לניהול משאבי אנוש
 • יסודות היזמות
 • יסודות האסטרטגיה

   

 

 • כלכלת ישראל
 • כלכלה יישומית
 • דיני עסקים
 • יסודות מערכות מידע
 • תורת ההחלטות
 • סמינר
 • 6 קורסי בחירה בניהול
 • 4 קורסי בחירה בכלכלה

   

 

39 נקודות זכות

39 נקודות זכות

34 נקודות זכות

 • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים.
 • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר.

  פירוט היקף ודרישות הקדם בקורסי החובה (לכלל מסלולי הלימוד):

שנה א'

סמסטר א'
שם הקורס

נ"ז לקורס

ש"ס שיעור

ש"ס

תרגיל

ש"ס לקורס

דרישות קדם

ציון עובר

מבוא למיקרו כלכלה

5

4

2

6

-

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

2

2

4

-

מתמטיקה א'

5

4

2

6

-

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

2

2

-

2

-

חשבונאות א'

3

2

2

4

-

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

2

2

-

2

-

סמסטר ב'

מבוא למאקרו כלכלה

4

3

2

5

מבוא למיקרו כלכלה

הסקה סטטיסטית

3

3

2

5

מבוא להסתברות  וסטטיסטיקה

מתמטיקה ב'

3

3

-

3

מתמטיקה א'

תורת המחירים א'

4

3

2

5

מבוא למיקרו כלכלה

מתמטיקה א'

חשבונאות ב'

3

2

2

4

חשבונאות א'

יסודות התנהגות ארגונית מאקרו

2

2

-

2

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

סה"כ

39

 

 

48

 

 

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס

נ"ז לקורס

ש"ס שיעור

ש"ס תרגיל

ש"ס לקורס

דרישות קדם

ציון עובר

תורת המחירים ב'

5

4

2

6

תורת המחירים א'

מתמטיקה ב'

מאקרו כלכלה א'

3

3

-

3

מתמטיקה א'

מבוא למאקרו כלכלה

תורת המחירים א'

אקונומטריקה א'

3

2

1

4

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

יסודות השיווק

3

3

-

3

-

יסודות המימון

5

4

2

6

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים א

חשבונאות א'

מתמטיקה ב'

אתיקה ואחריות תאגידית בניהול

2

2

-

2

יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו

סמסטר ב'

תורת המחירים ג'

4

3

2

5

תורת המחירים ב'

מאקרו כלכלה ב'

3

3

-

3

מאקרו כלכלה א'

אקונומטריקה ב'

3

2

2

4

אקונומטריקה א'

 

יסודות האסטרטגיה

3

3

-

3

-

יסודות היזמות

3

3

-

3

מבוא למיקרו כלכלה

חשבונאות א'

מבוא לניהול משאבי אנוש

2

2

-

2

יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו

סה"כ

39

 

 

42

 


שנה ג'

סמסטר א'

שם הקורס

נ"ז לקורס

ש"ס שיעור

ש"ס תרגיל

ש"ס לקורס

נ"ז לקורס

כלכלת ישראל

2

2

-

2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית

2

2

-

2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

יסודות מערכות מידע

2

2

-

2

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

דיני עסקים

2

2

-

2

-

סמינר

4

4

-

2

כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים

סמסטר ב'

תורת ההחלטות

2

2

-

2

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

מתמטיקה ב'

כלכלת ישראל

2

2

-

2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית

2

2

-

2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

סמינר

4

4

-

2

כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים

סה"כ

15

 

 

14

 


מתחילי פברואר 2018 (סמסטר אביב)

קורסי החובה

שנה א'

סמסטר ב'
שם הקורס

נ"ז לקורס

ש"ס שיעור

ש"ס

תרגיל

ש"ס לקורס

דרישות קדם

ציון עובר

מבוא למיקרו כלכלה

5

4

2

6

-

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

2

2

4

-

מתמטיקה א'

5

4

2

6

-

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

2

2

-

2

-

חשבונאות א'

3

2

2

4

-

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

2

2

-

2

-

סמסטר קיץ

מבוא למאקרו כלכלה

4

3

2

5

מבוא למיקרו כלכלה

הסקה סטטיסטית

3

3

2

5

מבוא להסתברות  וסטטיסטיקה

מתמטיקה ב'

3

3

-

3

מתמטיקה א'

תורת המחירים א'

4

3

2

5

מבוא למיקרו כלכלה

מתמטיקה א'

חשבונאות ב'

3

2

2

4

חשבונאות א'

יסודות התנהגות ארגונית מאקרו

2

2

-

2

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

סה"כ

39

 

 

48

 

 

שנה ב' + ג'

תכנית הלימודים זהה לתכנית הלימודים של  מתחילי אוקטובר (סמסטר חורף).


קורסי בחירה

במסגרת קורסי הבחירה על הסטודנט ללמוד 6 קורסים ממסגרת קורסי הבחירה בניהול ו 4 קורסים ממסגרת קורסי הבחירה בכלכלה (מלבד המסלול בניהול השירות בו על הסטודנט ללמוד 3 קורסים במסגרת קורסי בחירה בכלכלה )

בתכנית הכללית (ללא מסלול) ניתן להמיר עד 4 נ"ז ממכסת קורסי הבחירה בניהול בלבד בקורסים מתחומי לימוד אחרים. קורסים אלה ניתן ללמוד החל משנה א'.

להלן רשימת קורסי הבחירה המוצעים בתשע"ח ודרישות הקדם שלהם. כל קורס נלמד בהיקף 2 נ"ז.


קורסי בחירה סמסטר א'

קורסי בחירה בכלכלה

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל

מבוא לכלכלת נדל"ן

מאקרו כלכלה א' ו-ב'

אקונומטריקה א'

 

סוגיות בכלכלת הגבלים עסקיים

תורת המחירים ב'

 

כלכלת משאבי טבע וסביבה

תורת המחירים ב'

 

 

 

 

קורסי בחירה בניהול

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל

מימון מיזמים הון סיכון וצמיחה

חשבונאות א'

יסודות המימון

 

שיווק למיזמים חדשים

יסודות השיווק

 

פרויקט יזמים צעירים בישראל (שנתי)

יסודות השיווק

יסודות היזמות

 

ארגוני שירות

יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו

יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו

 

 

 

שירות כמנוף כלכלי

ארגוני שירות

ניהול השירות

 

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

חשבונאות ב'

יסודות המימון

 

תורת ההשקעות ב'

יפורסם בהמשך

 

קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים:

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל

הגאות באומנות

-

 

מיסטיקה ורציונאליות

-

 

היכולת להאמין

המדען, היזם והאימאם

 

-

 


קורסי בחירה סמסטר ב'

קורסי בחירה בכלכלה

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל

כלכלה משתפת

יפורסם בהמשך

 

כלכלת הגירה

יפורסם בהמשך

 

כלכלה פוליטית

יפורסם בהמשך

 

היסודות הפילוסופיים של הכלכלה

מבוא למיקרו כלכלה

מבוא למאקרו כלכלה

 

מימון נדל"ן

יסודות המימון

 

קורסי בחירה בניהול

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל

יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי

יסודות השיווק

 

התהליך היזמי

יסודות היזמות

 

שיווק שירותים

יסודות השיווק

ארגונית שירות

 

פרויקט יזמות עסקית

חשבונאות

יסודות השיווק

יסודות המימון

יסודות היזמות

התנהגות צרכנים

יסודות השיווק

 

ניהול השיווק והשירות

יסודות השיווק

אירגוני שירות

 

ניהול פיננסי

(הקורס נלמד בהיקף 3 נ"ז)

יסודות המימון

 

ממשל תאגידי

יסודות המימון

 

שוק ההון בישראל

יסודות המימון

 

 

 

 


קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים:

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל

מבוא לחשיבה ביקורתית

-

 

המהפכה התרבותית של שנות השישים

-

 

מימזיס

-

 

 

 

 

מבוא לאסתטיקה

-

 


סמינר

עבודת הסמינר הינה משימת התנסות בביצוע מחקר, או עבודת שדה, על נושא כלכלי או ניהולי. העבודה תכלול הגדרת נושא, איתור מקורות, לימוד הנושא וניתוחו וכתיבת מסמך מסכם. העבודה תיעשה תוך כדי ליווי של מרצה. הליווי כולל סיוע בהגדרת הנושא ובאיתור המקורות, הנחייה והדרכה בשלבים השונים, וקריאת העבודה והערכתה.

על הסטודנט לקבל אישור של המרצה לנושא הסמינר על-פי לוח זמנים שיפורסם בתחילת הסמסטר. כחלק מחובות הסמינר, על הסטודנט להציג בכתה חלקים מתוך עבודת הסמינר בהתאם להנחיית המנחה. את הסמינר יש להשלים ולהגיש עד תום הסמסטר בו רשום הסטודנט, למעט סמסטר הקיץ בו ניתן  להשלים את הסמינר עד תחילת שנה"ל העוקבת.

 

כל הסמינרים דורשים ציון עובר בקורסי הליבה : אקונומטריקה א' ו-ב', מאקרו כלכלה א' ו-ב', תורת המחירים א, ב' ו-ג' .

כחלק מחובות הסמינר על הסטודנט להירשם לסדנת כתיבה אקדמית אשר תתקיים במהלך הסמסטר.

כל סמינר הינו בהיקף של 4 נ"ז.

 

להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ח:

                                                                         סמסטר א'                                                                        

סמינר

מרצה

דרישות קדם נוספות

 

 

 

נושאים נבחרים בניהול

פרופ' איזי בורוביץ

 

התמחות מעשית (שנתי) **

סני זיו

 

כלכלה פוליטית

ד"ר אודליה הייזלר

אתגרים עכשוויים בניהול המשאב האנושי

ד"ר דנה לנדאו

 

סמסטר ב'

כלכלת משאבי טבע וסביבה

פרופ' נאווה חרובי

 

נושאים נבחרים בניהול

פרופ' איזי בורוביץ

 

כלכלת הגירה

ד"ר אודליה הייזלר

נושאים בממשל תאגידי ושליטה בחברות

ד"ר שלומית זוטא

ציון עובר ביסודות המימון

* ייתכנו שינויים בהיצע קורסי הבחירה והסמינרים.

 

** סמינר ההתמחות המעשית בכלכלה וניהול מאפשר לסטודנטים מצטיינים להתחיל את הקריירה עוד בזמן הלימודים. ההתמחות המעשית מקנה חיבור בין הלימודים ליישום המעשי שלהם, ניסיון בעבודה, היכרות עם תפקידים וארגונים, קשירת קשרי עבודה ופוטנציאל להשתלבות בארגון עם סיום הלימודים. ההתמחות נעשית יום בשבוע לאורך שנה ג, בארגונים שונים ובתפקידים מגוונים במגזר העסקי והציבורי, תוך ליווי אקדמי של סגל ביה"ס. בין הארגונים בהם מוצעים תפקידים בתשע"ח נמנים: פסגות ,IBI, אלטשולר שחם,  D&B, AIG, מומנטום,  IVC, MVP, רשות החדשנות, כנסת ישראל, נומריקס, פרסייס,באליגם,Kazuar  , EquitechBDSK, המכון להעצמת האזרח, מכון מאקרו למדיניות, Social Finance Israel.


אתכנית לתואר "בוגר" (B.A) בכלכלה וניהול עם מסלול ביזמות


ראש המסלול: ד"ר אייל בנימין


מטרת המסלול

המסלול בניהול יזמות מעניק ליזמי העתיד את הכלים העדכניים ביותר לפיתוח, לייסוד ולניהול של מיזמים. המסלול מכשיר מנהלים וכלכלנים להשתלב בסביבה יזמית, מחדשת ויוצרת. במהלך לימודי החובה והבחירה נחשפים הסטודנטים לעקרונות היזמות, מעמיקים את הידע האקדמי ורוכשים מיומנויות המעשיות. בשלבים המתקדמים של המסלול, לוקחים הסטודנטים חלק פעיל בפרויקטים יזמיים, עבודת צוות חדשנית ויצירתיות. המסלול חושף את הסטודנטים ליזמות בתחומים שונים, כולל יזמות עסקית, יזמות פנים ארגונית ויזמות חברתית שאינה למטרות רווח. בנוסף לסגל האקדמי, במסלול מתארחים יזמים, מרצים מחברות הון סיכון ויועצים עסקיים.

לימודי המסלול מתרכזים בשנה השלישית. המסלול מתאים למספר מצומצם של סטודנטים וסטודנטיות אשר מאמינים שאפשר (וכדאי) לשנות את העולם באמצעות חשיבה יצירתית ועשייה כלכלית פורצת דרך.

לימודי המסלול יחלו בשנה ג'. 


מבנה תכנית הלימודים

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

 

סה"כ נ"ז

קורסי חובה

קורסים במסלול

סמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ

112

88

12

4

8

שנה א'

39

39

 

 

 

שנה ב'

39

39

 

 

 

שנה ג'

34

10

12

4

8

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.


תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול יזמות

 

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

 

סמסטר א':

 • מבוא למיקרו כלכלה
 • מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 • מתמטיקה א'
 • מבוא לטכנולוגיות מידע
 • חשבונאות א'
 • יסודות התנהגות ארגונית מיקרו  סמסטר ב':
 • מבוא למאקרו כלכלה
 • הסקה סטטיסטית
 • מתמטיקה ב'
 • תורת המחירים א'
 • חשבונאות ב'
 • יסודות התנהגות ארגונית מאקרו

   

סמסטר א':

 • מאקרו כלכלה א'
 • תורת המחירים ב'
 • אקונומטריקה א'
 • אתיקה ואחריות תאגידית
 • יסודות המימון
 • יסודות השיווק

  סמסטר ב':
 • מאקרו כלכלה ב'
 • תורת המחירים ג'
 • אקונומטריקה ב'
 • מבוא לניהול משאבי אנוש
 • יסודות היזמות
 • יסודות האסטרטגיה

   

סמסטר א':

 • כלכלת ישראל**
 • כלכלה יישומית**
 • דיני עסקים
 • יסודות מערכות מידע
 • שיווק למיזמים חדשים*
 • מימון מיזמים, הון סיכון וצמיחה*
 • סמינר**
 • 4 קורסי בחירה בכלכלה**

  סמסטר ב':
 • כלכלת ישראל**
 • כלכלה יישומית**
 • תורת ההחלטות
 • סמינר**
 • 4 קורסי בחירה בכלכלה**
 • קורס בחירה במסלול יזמות
 • פרויקט יזמות עסקית*
 • יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי*
 • קורס בחירה במסלול*

 

39 נקודות זכות

39 נקודות זכות

 1. נקודות זכות

* קורסים ייחודיים למסלול ביזמות

** ניתן ללמוד קורס זה בסמסטר א' או בסמסטר ב'

 • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים.

 • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר.

פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול:

קורסי חובה:

סמסטר א'
שם הקורס

נ"ז לקורס

ש"ס שיעור

ש"ס תרגיל

ש"ס לקורס

דרישות קדם

ציון עובר

שיווק למיזמים חדשים

2

2

-

2

יסודות השיווק

מימון מיזמים הון סיכון וצמיחה

2

2

-

2

יסודות המימון


סמסטר ב'

יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי

2

2

-

2

יסודות השיווק

סה"כ

6

 

 

6

 

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור קורס אחד בהיקף של 2 נ"ז

סמסטר ב'

שם הקורס

נ"ז לקורס

ש"ס שיעור

ש"ס תרגיל

ש"ס לקורס

דרישות קדם

ציון עובר

ניהול פיננסי

3

3

-

3

יסודות המימון

התהליך היזמי

2

2

-

2

יסודות היזמות


פרויקט

על הסטודנטים לבחור אחד מבין שני הפרויקטים המפורטים להלן:

פרויקט יזמות עסקית - 4 נ"ז.

דרישת קדם: ציון עובר בקורס יסודות השיווק ולימוד במקביל  את הקורס יסודות המימון. הקורס ניתן בסמסטר ב' בלבד.

מטרת הפרויקט

מטרת פרויקט ייחודי זה הינה להתנסות בתכנון מיזם על רעיונות אמיתיים ובדיקתו בתהליך של הכנת תכנית עסקית, ותוך כדי כך להתוודע לתהליכי יזמות עסקית.

הכרת תכנית עסקית והתנסות ממשית בהכנתה חשובים לאלה המתעתדים לפנות ליזמות אך לא פחות מכך לעובדים ולמנהלים בארגונים קיימים, הזקוקים לבחון תכניות עסקיות ו/או להכינן, בעת תכנון פרויקטים חדשים בארגון כמו גם בחיפושיהם אחר השקעות, ערוצי שיווק או שיתופי  פעולה. במסגרת הפרויקט יעבדו צוותי הסטודנטים על הכנת תכנית עסקית למיזמים חדשים, על ניתוח הסביבה הרלוונטית לעסק, על המודל העסקי ועל פיתוח תכנית אופרטיבית להקמתו ותפעולו.

מבנה הקורס

כל צוות של 4-3 סטודנטים יכין במהלך הסמסטר תכנית עסקית עבור מיזם חדש.  הצוות יעבוד על הכנת התכנית, המבוססת על איסוף מידע רלבנטי. בנוסף לבדיקת המתחרים וקהלי היעד, ואיתור היתרונות היחסיים של המיזם יבדקו סיכוייו בשוק וכדאיותו הכלכלית.  בסוף הסמסטר כל צוות יכין מצגת של הפרויקט בשיעור וכן יגיש את התכנית העסקית בכתב.

הקורס יכלול הרצאות פרונטאליות בנושאים רלבנטיים להכנת התכנית העסקית, חלקן ע"י מרצים אורחי ויזמים אורחים. בתום המפגש הפרונטלי מדי שבוע ייפגש כל צוות עם מנחה הפרויקטים למפגש בן מחצית השעה לקידום הפרויקט הצוות.

חלק מהמיזמים בקורס יוקדשו לתכנון פרויקטים בתחום של יזמות סביבתית ירוקה.   

 

פרויקט יזמים צעירים בישראל - 4 נ"ז.

 דרישת קדם: ציון עובר בקורס יסודות השיווק וציון עובר בקורס יסודות היזמות.

במסגרת הפרויקט ינחו הסטודנטים קבוצות של תלמידי חטיבות ביניים בגילאי 16-15 ביזמות עסקית. התכנית היא שנתית וההנחיה תבוצע ע"י צוות של שני סטודנטים למשך כל שנת הלימודים. פרויקט ההנחיה מתבצע במסגרת "יזמים צעירים בישראל" המסונפת לחברת Junior Achievement International , המנהלת תכנית להפעלת קבוצות של תלמידי תיכון ביזמות עסקית במדינות שונות.

הסטודנטים החונכים יקבלו הנחיה והכשרה שוטפת ממובילי התכנית והן ידונו בנושאים הקשורים בהנחיה במסגרת סדנא ייחודית למנחים ב"יזמים צעירים" בסמסטר א'.

השתתפות בפרויקט זה תעניק לסטודנטים הזדמנות להתנסות באופן מעשי בגיבוש קבוצת צעירים לפרויקט עסקי, החל מהקמת חברה וחלוקת תפקידים בחברה, בחירת מוצר, בדיקת השוק למוצר, יצורו ושיווקו. הסטודנטים יפתחו ויתרגלו יכולת ליווי וניהול פרויקטים, פיתוח מנהיגות, כישורי יעוץ ניהולי והקניית ניסיון שטח בסוגיות ניהול ויזום עסקים.

סמינר

פרוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשע"ח מופיעים בהסבר של התכנית הכללית.

 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.


ב. תכנית לתואר "בוגר" (B.A) בכלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון


ראש המסלול: ד"ר שירית כתב הרץ

מטרת המסלול

מטרת המסלול הנה להקנות לסטודנטים הבנה מעמיקה של שוק ההון ולהכשירם להשתלבות בתפקידים שונים בשוק ההון.

בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז רפורמת בכר, ביצע שוק ההון קפיצת מדרגה מבחינת מספר השחקנים בשוק, התחרות ביניהם והתחכום הנדרש לעבודה. שוק ההון הופך ליותר ויותר תחרותי, מורכב ומלא תהפוכות, מה שגורר גם התערבות מצד הרגולטורים השונים – והופך את כל המשחק למורכב בהרבה ממה שהיה בעבר.

המסלול מקנה תשתית תיאורטית מעמיקה לניתוח מצב השוק וכן ידע על מכשירים פיננסיים שונים, על השחקנים השונים בשוק ועל החוקים החלים בו. המסלול מקנה לסטודנטים כלים יישומיים, כולל שימוש בתכנות והתנסות בחדרי עסקאות משוכללים בהם מלמדים תיאוריה ופרקטיקה.

המרצים במסלול משלבים אקדמיה עם ניסיון פרקטי, חלקם אנשי אקדמיה וחלקם מהמגזר העסקי ומהמגזר הציבורי. המסלול מהווה יתרון לסטודנטים המעוניינים להשתלב בשוק ההון כאנליסטים, מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות,  ברוקרים, וכיו"ב. לימודי המסלול יחלו בשנה ב'. 

 

מבנה תכנית הלימודים

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז.

 

סה"כ נ"ז

קורסי חובה

קורסים במסלול

סמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ

112

88

12

4

8

שנה א'

39

39

 

 

 

שנה ב'

40

36

4

 

 

שנה ג'

33

13

8

4

8

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול שוק ההון (לסטודנטים מתחילי 2017 ו-2018)

 

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

 

סמסטר א':

 • מבוא למיקרו כלכלה
 • מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 • מתמטיקה א'
 • מבוא לטכנולוגיות מידע
 • חשבונאות א'
 • יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

  סמסטר ב':
 • מבוא למאקרו כלכלה
 • הסקה סטטיסטית
 • מתמטיקה ב'
 • תורת המחירים א'
 • חשבונאות ב'
 • יסודות התנהגות ארגונית מאקרו

סמסטר א':

 • מאקרו כלכלה א'
 • תורת המחירים ב'
 • אקונומטריקה א'
 • אתיקה ואחריות תאגידית
 • יסודות המימון
 • יסודות השיווק
  סמסטר ב':
 • מאקרו כלכלה ב'
 • תורת המחירים ג'
 • אקונומטריקה ב'
 • מבוא לניהול משאבי אנוש
 • יסודות היזמות
 • ניהול פיננסי*

סמסטר א':

 • כלכלת ישראל**
 • כלכלה יישומית**
 • דיני עסקים
 • יסודות מערכות מידע
 • סמינר**
 • 4 קורסי בחירה בכלכלה**
 • תורת ההשקעות*
 • ניתוח דו"חות כספיים*
 • 2 קורסי בחירה במסלול*  סמסטר ב':
 • כלכלת ישראל**
 • כלכלה יישומית**
 • תורת ההחלטות
 • יסודות האסטרטגיה
 • סמינר**
 • 4 קורסי בחירה בכלכלה**

 

39 נקודות זכות

39 נקודות זכות

34 נקודות זכות

 

* קורסים ייחודיים למסלול בשוק ההון

** ניתן ללמוד קורס זה בסמסטר א' או בסמסטר ב'

 • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים.

 • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר.

פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול:

שנה ב'

סמסטר ב'
שם הקורס

נ"ז לקורס

ש"ס שיעור

ש"ס תרגיל

ש"ס לקורס

דרישות קדם

ציון עובר

ניהול פיננסי

2

2

-

2

יסודות המימון

סה"כ

2

 

 

2

 

 

שנה ג'

 סמסטר א'
שם הקורס

נ"ז לקורס

ש"ס שיעור

ש"ס תרגיל

ש"ס לקורס

דרישות קדם

ציון עובר

תורת ההשקעות

3

3

-

3

יסודות המימון

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

2

2

-

2

חשבונאות ב'

סה"כ

5

 

 

5

 

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז)

 

סמסטר א'

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם: ציון עובר

מסחר ומוצרים פיננסיים

2

יסודות המימון

סמסטר ב'

שוק ההון בישראל

2

יסודות המימון

ממש תאגידי

2

יסודות המימון

סה"כ

4

  

סמינר

פרוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשע"ח מופיעים בהסבר של התכנית הרגילה.

 •  ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.

ג. תכנית לתואר "בוגר" (B.A) בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול במשאבי אנוש

          ראש המסלול: ד"ר רפאל שניר


מטרת המסלול

ניהול משאבי אנוש מורכב מתכנון של מדיניות בהקשר להיבט של המשאב האנושי בניהול והיישום שלה בפועל. כלומר - אופני איוש תפקידים בארגון, הדרכת עובדים, הערכת ביצועיהם, הנעתם, וכדומה.
התקופה הנוכחית הנה תקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה ודרכי הפעולה של ארגונים. שינוי זה נגרם בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית והשלכותיה על אופי העבודה, הגיוון הרב יותר בכוח העבודה, ותמורות ערכיות. בתקופה זו גדלה החשיבות של המשאב האנושי, כמקור אפשרי ליתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו.
המסלול מקנה לסטודנטים הבנה מעמיקה ויכולות יישום בתחום המעניין והדינאמי של ניהול משאבי האנוש, שיאפשרו להם להתאים את הנהלים ודרכי הפעולה הסטנדרטיים של ניהול משאבי אנוש לצרכי הארגון הספציפיים, מזווית ראיה אסטרטגית.  

הלימודים במסלול יסייעו להשתלבות בעבודה במחלקות משאבי אנוש בארגונים ובחברות לפיתוח ארגוני, ומהווים בסיס ללימודי תואר שני בניהול משאבי אנוש ותחומים קרובים (ייעוץ ארגוני, התנהגות ארגונית, לימודי עבודה, וכדומה). 


המסלול הוא בשיתוף עם בית הספר למדעי ההתנהגות.

לימודים במסלול זה יתחילו בשנה השנייה ללימודים.


מבנה תכנית הלימודים

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

 

סה"כ נ"ז

קורסי חובה

קורסי חובה במסלול

קורסי בחירה במסלול/ ניהול

סמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ

112

88

12

 

4

8

שנה א'

39

39

 

 

 

 

שנה ב'

43

39

4

 

 

 

שנה ג'

30

10

4

4

4

8

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול משאבי אנוש

 

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

 

סמסטר א':

 • מבוא למיקרו כלכלה
 • מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 • מתמטיקה א'
 • מבוא לטכנולוגיות מידע
 • חשבונאות א'
 • יסודות התנהגות ארגונית מיקרו


  סמסטר ב':
 • מבוא למאקרו כלכלה
 • הסקה סטטיסטית
 • מתמטיקה ב'
 • תורת המחירים א'
 • חשבונאות ב'
 • יסודות התנהגות ארגונית מאקרו

סמסטר א':

 • מאקרו כלכלה א'
 • תורת המחירים ב'
 • אקונומטריקה א'
 • אתיקה ואחריות תאגידית
 • יסודות השיווק
 • יסודות המימון
 • מבוא לניהול משאבי אנוש  סמסטר ב':
 • מאקרו כלכלה ב'
 • תורת המחירים ג'
 • אקונומטריקה ב'
 • יסודות האסטרטגיה
 • יסודות היזמות
 • מיון מועמדים לעבודה

סמסטר א':

 • כלכלת ישראל**
 • כלכלה יישומית**
 • דיני עסקים
 • יסודות מערכות מידע
 • סמינר**
 • 4 קורסי בחירה בכלכלה**
 • הדרכה והערכת תפקוד
 • מנהיגות והנעת עובדים*
 • קורסי בחירה במסלול/ בניהול*
  סמסטר ב':
 • כלכלת ישראל**
 • כלכלה יישומית**
 • תורת ההחלטות
 • סמינר**
 • 4 קורסי בחירה בכלכלה**
 • פיתוח ארגוני
 • קורסי בחירה במסלול/ בניהול

 

39 נקודות זכות

41 נקודות זכות

32 נקודות זכות


* קורסים ייחודיים למסלול במשאבי אנוש

** ניתן ללמוד קורס זה בסמסטר א' או בסמסטר ב'

 • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים.
 • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר.

פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול:

שנה ב'

סמסטר ב'

שם הקורס

נ"ז לקורס

ש"ס לקורס

ש"ס לקורס

ש"ס לקורס

נ"ז לקורס

מיון, הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים

4

4

-

4

מבוא לניהול משאבי אנוש

סה"כ

4

 

 

4

 

 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס

נ"ז לקורס

נ"ז שיעור

נ"ז תרגיל

ש"ס לקורס

דרישות קדם

ציון עובר

מנהיגות והנעת עובדים

2

2

-

2

מבוא לניהול משאבי אנוש

סמסטר ב'

פיתוח ארגוני

2

2

-

2

מבוא לניהול משאבי אנוש

סה"כ

4

 

 

4

 


פירוט קורסי בחירה בניהול מופיע בהסבר של התכנית הרגילה.

סמינר

פרוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשע"ח מופיעים בהסבר של התכנית הרגילה.

 * ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.


תכנית לתואר "בוגר" (.A.B) בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול השירות


ראש המסלול: ד"ר חנה מדלר-לירז

מטרת המסלול 

מטרת התוכנית הינה להציג את הידע העכשווי בתחום השירות והשיווק ולאפשר התמחות רב תחומית הממוקדת בלקוח - לבחון אתגרים והזדמנויות עמם מתמודדים ארגונים בתחומים הקשורים לשיווק ולשירות משלב גיוס הלקוח ועד לשלב שימור לקוחות. התוכנית תציג את המורכבות של ניהול שירות ושיווק ותגביר את מודעות הסטודנטים לחשיבות השירות בהצלחתם של ארגונים.

שירות הפך לבסיס בידול מרכזי ומהווה יתרון תחרותי בין חברות ברחבי העולם. לפיכך, סטודנטים המסיימים את הלימודים במסגרת מסלול זה, צוברים לעצמם ידע אקדמי ופרקטי בתחומים הרלבנטיים לכל תפקיד ארגוני. היות ורבים מבוגרי בית הספר משתלבים בתפקידי שיווק ושירות, במהלך או בתום לימודיהם, העשרת הידע בתחומים אלו תסייע להם במסגרת תפקידם הנוכחי והעתידי ואנו מקווים כי תסייע לשיפור ולהעלאת רמת השירות בארץ.

לימודי ההתמחות יחלו בשנה ב'.


מבנה תכנית הלימודים

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

 

סה"כ נ"ז

קורסי חובה

קורסים במסלול

סמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ

112

88

14

4

6

שנה א'

39

39

 

 

 

שנה ב'

45

39

6

 

 

שנה ג'

28

10

8

4

6

 

תכנית קורסי חובה ובחירה במסלול ניהול השירות


 

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

 

סמסטר א':

 • מבוא למיקרו כלכלה
 • מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 • מתמטיקה א'
 • מבוא לטכנולוגיות מידע
 • חשבונאות א'
 • יסודות התנהגות ארגונית מיקרו  סמסטר ב':
 • מבוא למאקרו כלכלה
 • הסקה סטטיסטית
 • מתמטיקה ב'
 • תורת המחירים א'
 • חשבונאות ב'
 • יסודות התנהגות ארגונית מאקרו

סמסטר א':

 • מאקרו כלכלה א'
 • תורת המחירים ב'
 • אקונומטריקה א'
 • אתיקה ואחריות תאגידית
 • יסודות השיווק
 • יסודות המימון
 • ארגוני שירות*
  סמסטר ב':
 • מאקרו כלכלה ב'
 • תורת המחירים ג'
 • אקונומטריקה ב'
 • יסודות האסטרטגיה
 • יסודות היזמות
 • מבוא לניהול משאבי אנוש
 • ניהול השירות והשיווק*
 • התנהגות צרכנים*

סמסטר א':

 • כלכלת ישראל**
 • כלכלה יישומית**
 • דיני עסקים
 • יסודות מערכות מידע
 • סמינר**
 • קורסי בחירה בכלכלה**
 • 2 קורסי בחירה במסלול*
  סמסטר ב':
 • כלכלת ישראל**
 • כלכלה יישומית**
 • תורת ההחלטות
 • סמינר**
 • קורסי בחירה בכלכלה**
 • פרקטיקום*
 • סמינר בשירות*

   

 

39 נקודות זכות

45 נקודות זכות

28 נקודות זכות

 

* קורסים ייחודיים למסלול בשירות

** ניתן ללמוד קורס זה בסמסטר א' או בסמסטר ב'

 • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים.

 • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר.

פירוט היקף ודרישות קדם בלימודי המסלול:

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס

נ"ז לקורס

ש"ס שיעור

ש"ס תרגיל

ש"ס לקורס

דרישות קדם

ציון עובר

ארגוני שירות

2

2

-

2

התנהגות ארגונית מיקרו,

התנהגות ארגונית מאקרו

סמסטר ב'

ניהול השירות

2

2

-

2

ארגוני שירות

התנהגות צרכנים

2

2

-

2

יסודות השיווק

סה"כ

6

6

-

6

 

שנה ג'

סמסטר ב'
שם הקורס

נ"ז לקורס

ש"ס שיעור

ש"ס תרגיל

ש"ס לקורס

דרישות קדם

ציון עובר

סמינר ייחודי למסלול

4

4

-

4

ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים

ניהול השירות: מתאוריה לפרקטיקה (פרקטיקום)

4

4

-

4

ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים

סה"כ

8

8

-

8

 

 

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה:

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס

נ"ז לקורס

ש"ס שיעור

ש"ס תרגיל

ש"ס לקורס

דרישות קדם

ציון עובר

שירות כמנוף כלכלי

2

2

-

2

אירגוני שירות, ניהול השירות והשיווק

שיווק למיזמים חדשים

2

2

-

2

יסודות השיווק

סמסטר ב'

שיווק שירותים

2

2

-

2

ארגוני שירות

 • קורסי הבחירה משתנים מדי שנה.

 

סמינר

יש לבחור סמינר אחד מתוך הרשימה הבאה:

שנה ג'

 
סמסטר ב'
שם הקורס

נ"ז לקורס

ש"ס שיעור

ש"ס תרגיל

ש"ס לקורס

דרישות קדם

ציון עובר

היבטים ניהוליים בתחום השירות

4

4

-

4

ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים

סה"כ

4

4

-

4

 על הפרקטיקום:

ניהול השירות: מתאוריה לפרקטיקה – מטרת הקורס (בהיקף 4 נ"ז) לאפשר יישום הידע הנרכש במהלך לימודי המסלול. הקורס יבצע אינטגרציה של הידע האקדמי והיישומי ויפתח את יכולות הסטודנטים להתמודדות עם אתגרים עדכניים בתחום ורכישת ניסיון מקצועי. בכל מפגש הסטודנטים ייחשפו לחקר מקרים (case-study) של חברות מובילות בתחום השירות בעולם וינותחו דילמות בתחום השירות והשיווק במסגרת קבוצתית. בנוסף, במסגרת ההרצאות יתארחו מנהלי שירות ושיווק ויציגו את תפיסת ארגונם בתחומים השונים.

 

 •  ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.


ועדות בית הספר לניהול וכלכלה

להלן רשימת חברי הועדות הפועלות בבית הספר לניהול וכלכלה:


 ועדה לבחינת הישגים אקדמיים:

פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ

ד"ר שירית כתב הרץ

ד"ר חנה מדלר לירז

גב' ויקטוריה אהרונוב-כוכבי

גב' מיכל גביש


 ועדה לפניות סטודנטים:

ד"ר חנה מדלר לירז

גב' ויקטוריה אהרונוב-כוכבי

גב' מיכל גביש


החוג לתואר ראשון במערכות מידע (.B.Sc)

ראשת החוג: ד"ר רותי גפני


אודות תחום מערכות מידע (Information Systems)

בחיים המודרניים הטכנולוגיה עוטפת אותנו מכל עבר ומלווה אותנו במשך כל היום, הן בפעילויות האישיות והן בעבודה. עבור עסקים, שילוב של מערכות מידע וטכנולוגיה הינו תנאי בסיסי להצלחה בתחרות מול עסקים אחרים. השימוש במחשבים, תקשורת, אינטרנט, טלפונים חכמים ומחשבי לוח, הוא מהותי לכל ענפי התעשייה, לרבות בידור, רפואה, בנקאות, ייצור, קמעונאות ועוד. כמו כן, עולם ההיי-טק בכלל וחברות הסטארט-אפ בפרט, מתבססים על טכנולוגיות אלו.

עם הגידול בשימוש, עולה גם הביקוש לאנשים מיומנים בניהול ופיתוח בטכנולוגיות אלו, המסוגלים להבין את צרכי הארגון, הלקוחות והספקים, ולתרגם דרישות אלו למערכת מידע המבוססת על הטכנולוגיות המתקדמות המתאימות ביותר.

ארגונים קטנים וגדולים, מקומיים ורב-לאומיים, במגזר הפרטי והציבורי, מעסיקים אנשי מערכות מידע, בתפקידים שונים ובמיומנויות שונות.

החוג למערכות מידע

בחוג למערכות מידע מפגישים בין שני עולמות, עולם הטכנולוגיה ומדעי המחשב מחד, ועולם ניהול העסקים והכלכלה מאידך. המטרה היא, בעיקר, ללמד את הסטודנט להשתמש בטכנולוגיה על מנת לעזור לעסקים לשפר את מצבם התחרותי בשוק. לשם כך, על הסטודנט להכיר את שני העולמות, ולדעת לבחור את הפתרון האידיאלי והמתקדם המתאים לכל צורך.

החוג למערכות מידע מציע תכנית רב תחומית שמכשירה את הסטודנטים בסוגי טכנולוגיה שונים, פעילויות שונות, והתאמה לשינוי מתמיד.

 • בחוג מתקיימים לימודי בוקר במהלך כ-4 ימים בשבוע וכן לימודים במסלול מותאם לאנשים עובדים המתקיימים בשני ערבים בשבוע ובימי שישי (במקרים מסויימים יתווסף עוד ערב אחד באמצע השבוע).
 • למתחילי תשע"ח במסלול הבוקר, ניתן לבחור בתואר הכולל לימודי סייבר – פירוט בידיעון ובאתר המכללה 

על מנת להשיג מטרות אלו, הסטודנטים מקבלים:

 • הכשרה מעמיקה בתחומי מדעי המחשב, מערכות מידע וניהול
 • כלים להיכרות עם הדינאמיקה של החדשנות, ויכולת להוביל חידושים ושינויים
 • יכולת ניהול, הובלה וקבלת החלטות
 • התנסות בעבודת צוות
 • כלים להמשך לימוד עצמאי, בתמורות הזמן והטכנולוגיה המתפתחת ללא הרף

 

החוג שם דגש על הוראת תחומים מודרניים, כגון: מחשוב ענן, מחשוב נייד, מחשוב חברתי, סיכוני סייבר, פיתוח ל-Web ולמכשירים ניידים (Android), Big Data, כריית מידע ועוד.


הקשר בין החוג למערכות מידע לתעשייה בישראל

 • קשר הדוק עם חברת הייעוץ STKI, המובילה בתחומי מערכות מידע, בראשות ד"ר ג'ימי שוורצקופף
 • שיתופי פעולה אקדמיים עם חברות מובילות כגון:

 

         *  SAP – קורס ייחודי ללימוד ERP, המבוסס על SAP Academy, המובלת על ידי אוניברסיטת מינכן

           * בנק הפועלים – לימודי FinTech

 • קישור סטודנטים למנחים מובילים בתעשייה במסגרת הכנת העבודות בלמידה מעשית
 • הצגת העבודות של למידה מעשית באירועי סיכום סמסטריאליים בפני קהל מוזמנים מהתעשייה


הסמכות

 • התוכנית מעניקה תואר ׁ B.Sc
 • התוכנית מוכרת על ידי לשכת טכנולוגיית המידע בישראל. הבוגרים יכולים להירשם ללשכה בתום לימודיהם
 • התוכנית מכינה את הסטודנטים לבחינת ההסמכה של PMI (ניהול פרויקטים)
 • התוכנית מכינה את הסטודנטים לקראת בחינת ההסמכה ב-SAP


קורסי העשרה מחוץ לתוכנית

אנו ממליצים לסטודנטים ולבוגרים להשתתף בקורסים מקוונים הקיימים ברשת האינטרנט – MOOCS –  (massive open online courses)  שמקורם באוניברסיטאות מובילות בעולם, על-מנת להעשיר את הידע בתחומים נוספים. ניתן למצוא את פירוט הקורסים באתרים שונים. לדוגמה:

יתרונות הבוגרים בשוק העבודה

בוגרי החוג למערכות מידע נהנים מרמת לימודים אקדמית גבוהה ומקבלים במשך הלימודים כלים מעשיים רבים שיעזרו להם בהשתלבותם בתפקידים מגוונים בתעשייה.

בין היתר:

 • מגוון קורסים מעשיים בתחומים שונים, המכסים סוגים רבים של פעילויות והתמחויות, הנדרשים במקומות עבודה
 • התנסות בעבודת צוות
 • התנסות בהובלת צוותים ופעילויות
 • התנסות בהצגת נושאים ופרויקטים בפני קהל
 • התנסות בניתוח כולל של מצבים, תוך העמקה והתייחסות לפרטים הקטנים
 • ביצוע פרויקטים רבים בתחומים שונים, חלקם עבור ארגונים ועמותות אמתיים.

 

בתום הלימודים הבוגרים יוכלו להשתלב ולהוביל בתפקידי מגוונים במערכות מידע, כגון: ניתוח, עיצוב ופיתוח מערכות מידע, יישום, הטמעה וניהול מערכות מידע עסקיות, ניהול רשתות ותקשורת מחשבים, תכנון וניהול בסיסי נתונים, תכנון וניהול אבטחה של מחשבים ומידע, ניתוח מידע, פיתוח אפליקציות, ועוד.

 המועמדים מוזמנים להתרשם מן החוויה של לימודים בחוג למערכות מידע:

בדף הפייסבוק של החוג - https://www.facebook.com/MISinIL


 מבנה תוכנית הלימודים בחלוקה לאשכולות (למתחילי תשע"ח):


הערה: התוכנית ניתנת לעדכון משיקולים אקדמיים ואחרים


 

אשכול מתמטיקה וסטטיסטיקה

 

אשכול

ניהול וכלכלה

אשכול

מערכות מידע ומדעי המחשב

אשכול קורסי בחירה

ולמידה מעשית –

סמינר, פרויקט, סדנה

 

·   מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

·   מתמטיקה א'

·   הסקה סטטיסטית

·   מתמטיקה ב'

·   מתמטיקה דיסקרטית

·   אלגברה ליניארית

 

 

·   מבוא למיקרו כלכלה

·   מבוא למאקרו כלכלה

·   התנהגות ארגונית מיקרו

·   חשבונאות

·   יסודות האסטרטגיה

·   יסודות השיווק

·   התנהגות ארגונית מאקרו

·   ניהול פרויקטים

 

 

·   מבוא למדעי המחשב

·   מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

·   יסודות מערכות מידע

·   מבני נתונים

·   שיטות מחקר במ"מ

·   ניתוח מערכות מידע

·   תכנון וניהול  מסדי נתונים

·   עיצוב ופיתוח מ"מ

·   מבוא ל- ERP

·   מנשקי אדם מחשב

·   מבוא לתקשורת מחשבים

·   תכנות מונחה עצמים ושפת JAVA

·   אבטחת מידע ממוחשב

·   כריית מידע

·   הערך האסטרטגי של מ"מ

·   כלכלת מערכות מידע

·   אחזור מידע

·   תכנות WEB

·   חדשנות ומ"מ

·   קורסי בחירה כלליים- 6 נ"ז

·   קורסי בחירה בניהול- 4 נ"ז

·   קורסי בחירה במערכות מידע – 8 נ"ז

·   סמינר - למידה מעשית

·   פרויקט – למידה מעשית

·   סדנה – למידה מעשית

 

סה"כ

נ"ז

 

20-מתמטיקה וסטטיסטיקה 22- ניהול וכלכלה 51-מערכות מידע ומדעי המחשב

18 בחירה

12 למידה מעשית

סה"כ נ"ז לתואר במערכות מידע:    123 נ"זמבנה תכנית הלימודים למתחילי שנה"ל תשע"ח (תלמידי שנה א' בתוכנית)

לימודי בוקר

קורסי חובה

 

קורסי בחירה

מערכות מידע ומחשבים

קורסי בחירה

ניהול וארגון

 

קורסי בחירה

תחומים אחרים

סמינר

מערכות מידע

פרויקט

מערכות מידע

סדנה

מערכות מידע

סה"כ

נ"ז

93 נ"ז 8 נ"ז 4נ"ז 6נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 123
קורסי חובה

שנה א'

שם הקורס
שעות  שיעור שעות תרגיל

מס'

נ"ז

דרישות קדם -

 ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד קודם או מקביל של:

סמסטר א'     
מבוא למיקרו כלכלה 223- 
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 223- 

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

(ציון עובר בקורס זה הוא 70)

3 שו"ת00- 
מתמטיקה א'324- 
מבוא למדעי המחשב 425- 
יסודות מערכות מידע202 מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
סמסטר ב'     
מבוא למאקרו כלכלה3 שו"ת03מבוא למיקרו כלכלה 
הסקה סטטיסטית למערכות מידע223מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 
מתמטיקה ב'223מתמטיקה א' 
מבני נתונים223מבוא למדעי המחשב 
אלגברה ליניארית324  
שיטות מחקר במערכות מידע3 שו"ת 03

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

הסקה סטטיסטית למערכות מידע
סה"כ     36  

 

חובה לקבל ציון "עובר" בכל קורסי שנה א' על מנת ללמוד את הקורסים השייכים לשנה ג' 


שנה ב'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד מוקדם או מקביל של:

סמסטר א'     
מבוא לארגון וניהול202אין 
יסודות האסטרטגיה202מבוא למיקרו כלכלה 
ניתוח מערכות מידע223

יסודות מערכות מידע

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

ניהול פרויקטים
ניהול פרויקטים3 שו"ת03

יסודות מערכות מידע

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

ניתוח מערכות מידע
מבוא לתקשורת מחשבים3 03מבוא למדעי המחשב 
יסודות השיווק 3 03- 
מתמטיקה דיסקרטית223- 
אבטחת מידע ממוחשב202

יסודות מערכות מידע

 

מבוא לתקשורת מחשבים
תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב 
סמסטר ב'     
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו 202אין 
מבוא ל- ERP3 שו"ת03

ניתוח מערכות מידע

ניהול פרויקטים

חשבונאות

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

עיצוב ופיתוח מערכות מידע223ניתוח מערכות מידע 
מנשקי אדם מחשב למערכות מידע202

 

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע
מבוא לתקשורת מחשבים3 03מבוא למדעי המחשב 
תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב 
תכנון וניהול מסדי נתונים223

מבני נתונים

ניתוח מערכות מידע

 
חשבונאות 324  
אבטחת מידע ממוחשב202

יסודות מערכות מידע

 

מבוא לתקשורת מחשבים
סה"כ     41  

 

 

 • סטודנטים שילמדו אבטחת מידע ותקשורת מחשבים בסמסטר א', ילמדו תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA בסמסטר ב', ולהיפך.
 • סטודנטים במסלול סייבר – יש ללמוד בסמסטר א' תקשורת מחשבים ואבטחת מידע ובסמסטר ב' תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA.


שנה ג' 

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

סמסטר א'     
חדשנות ומערכות מידע3  שו"ת03כל קורסי שנה א' 
כריית מידע3  שו"ת03

מבני נתונים

שיטות מחקר

הסקה סטטיסטית

 
תכנות WEB223

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

תכנון וניהול מסדי נתונים ו- SQL

 
סמסטר ב'     
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

יסודות מערכות מידע

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

 
אחזור מידע3  שו"ת03

הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
אלגברה ליניארית

מבני נתונים

מבוא למדעי המחשב

 
כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

 
סה"כ     16  


קורסי בחירה

היקף נדרש: 18  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
8 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 18


קורסי בחירה

 • יש לבדוק דרישות קדם לכל קורס בחירה.
 •  קורסי בחירה בתחומים אחרים יש לקחת במסגרת הקורסים המתקיימים במכללה, מחוץ לחוג מערכות מידע.

 

 • קורסי למידה מעשית

היקף נדרש: 12 נ"ז.


שם הקורס (סוג עבודה) מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

 

סמינר

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

- הסקה סטטיסטית

- ניהול פרויקטים

 

פרויקט

 

4

- שיטות מחקר

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- ניהול פרויקטים

- תכנון וניהול מסדי נתונים

- מנשקי אדם מחשב

- מבוא לטכנולוגיות מידע

- סמינר

סדנה

 

4

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- מבוא לתקשורת מחשבים

- מנשקי אדם מחשב

- ניהול פרויקטים

- תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

- תכנות Web

- פרוייקט

סה"כ נקודות זכות 12 

 


מערכות מידע עם לימודי סייבר

 

סטודנטים שייבחרו במסגרת לימודים זו יידרשו לקורסים הבאים במקום קורסי הבחירה והלמידה המעשית בתוכנית הלימודים הרגילה 


שנה א'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

טרור ואינטרנט 202  
משפט והמרחב הקיברנטי 202  
היבטים חברתיים במרחב הקיברנטי  202  
סה"כ   6  


שנה ב'      
שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

מדינות הסייבר בארגון 202

 יסודות מערכות מידע

 

מבוא לתקשורת מחשבים
מתודולוגיות, אסדרה ותקינה202 משפט והמרחב הקיברנטי

אבטחת מידע ממוחשב

 

ניהול סיכוני הסייבר 2 02

אבטחת מידע ממוחשב

ניהול פרויקטים

 
סה"כ   6  


שנה ג'

שם הקורסש"ס שיעורש"ס תרגילמס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

גיאו-סייבר, היבטים גיאוגרפים במרחב הקיברנטי 202אבטחת מידע ממוחשב 
תשתיות וארכיטקטורה להגנת הסייבר א' 202

אבטחת מידע ממוחשב עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

 

תכנות WEB

 

תשתיות וארכיטקטורה להגנת הסייבר ב'202תשתיות וארכיטקטורה להגנת הסייבר א' 
סוגיות מתקדמות באבטחת מידע 202

אבטחת מידע ממוחשב

 

 
קריפטוגרפיה ופיתוח מאובטח202

אבטחת מידע ממוחשב

מבני נתונים

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

מבוא לתקשורת מחשבים

 
סדנה בהתמודדות עם מתקפת סייבר א' 202

מבוא לאבטחת מידע

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

מבני נתונים

מבוא לתקשורת מחשבים

תכנות WEB

 
סדנה בהתמודדות עם מתקפת סייבר ב'202סדנה בהתמודדות עם מתקפת סייבר א' 
סמינר בלמידה מעשית בדגש סייבר404  
סה"כ     18  


 

מבנה תכנית הלימודים למתחילי שנה"ל תשע"ח (תלמידי שנה א' בתוכנית)

מסלול גמיש

קורסי חובה

 

קורסי בחירה

מערכות מידע ומחשבים

קורסי בחירה

ניהול וארגון

 

קורסי בחירה

תחומים אחרים

סמינר

מערכות מידע

פרויקט

מערכות מידע

סדנה

מערכות מידע

סה"כ

נ"ז

93 נ"ז 8 נ"ז 4נ"ז 6נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 123

 

קורסי חובה

שנה א' 

קורסי חובה

שנה א'

שם הקורס
שעות  שיעור שעות תרגיל

מס'

נ"ז

דרישות קדם -

 ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד קודם או מקביל של:

סמסטר א'

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

(ציון עובר בקורס זה הוא 70)

3 שו"ת00- 
מתמטיקה א'324- 
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו202- 
חשבונאות 3 24- 
      
סמסטר ב'
מבוא למיקרו כלכלה 223- 
מבוא למדעי המחשב425- 
מבוא לארגון וניהול202אין 
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 223- 
יסודות מערכות מידע202-מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
      
סמסטר קיץ
מבוא למאקרו כלכלה3 שו"ת03מבוא למיקרו כלכלה 
הסקה סטטיסטית למערכות מידע 223מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 
מתמטיקה דיסקרטית223- 
סה"כ     34  

 

חובה לקבל ציון "עובר" בכל קורסי שנה א' על מנת ללמוד את הקורסים השייכים לשנה ג' 


שנה ב'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד מוקדם או מקביל של:

סמסטר א'
מתמטיקה ב'223מתמטיקה א'  
מבוא לתקשורת מחשבים3 שו"ת03מבוא למדעי המחשב 
שיטות מחקר במערכות מידע 3 שו"ת03

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

הסקה סטטיסטית למערכות מידע
מבני נתונים  223מבוא למדעי המחשב 
יסודות השיווק  3 שו"ת03- 
סמסטר ב'
ניהול פרויקטים3 שו"ת03

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

יסודות מערכות מידע

ניתוח מערכות מידע
ניתוח מערכות מידע223

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

יסודות מערכות מידע

ניהול פרויקטים
יסודות האסטרטגיה202מבוא למיקרו כלכלה 
כריית מידע3 שו"ת03

מבני נתונים

שיטות מחקר

הסקה סטטיסטית

 
סמסטר קיץ
תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב 
תכנון וניהול מסדי נתונים 223

מבני נתונים

ניתוח מערכות מידע

 
אבטחת מידע ממוחשב 202

יסודות מערכות מידע

 

מבוא לתקשורת מחשבים
סה"כ     32  


 

שנה ג'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

סמסטר א'
חדשנות ומערכות מידע3 שו"ת03כל קורסי שנה א' 
אלגברה ליניארית 324  
עיצוב ופיתוח מערכות מידע223ניתוח מערכות מידע 
סמסטר ב'
תכנות WEB223

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

תכנון וניהול מסדי נתונים ו- SQL

 
מנשקי אדם מחשב למערכות מידע202ניתוח מערכות מידעעיצוב ופיתוח מערכות מידע
כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

 
      
סמסטר קיץ
אחזור מידע3 שו"ת03

הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
אלגברה ליניארית

מבני נתונים

 
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

יסודות מערכות מידע

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

 
מבוא ל- ERP3 שו"ת03

ניתוח מערכות מידע

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

ניהול פרויקטים

חשבונאות

 
סה"כ     27  


קורסי בחירה

היקף נדרש: 18  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
8 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 18
 • יש לבדוק דרישות קדם לכל קורס בחירה.
 •  קורסי בחירה בתחומים אחרים יש לקחת במסגרת הקורסים המתקיימים במכללה, מחוץ לחוג מערכות מידע.

 

קורסי למידה מעשית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס (סוג עבודה) מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

 

סמינר

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

- הסקה סטטיסטית

- ניהול פרוייקטים

 

פרויקט

 

4

- שיטות מחקר

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- ניהול פרויקטים

- תכנון וניהול מסדי נתונים

- מנשקי אדם מחשב

- סמינר

סדנה

 

4

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- מבוא לתקשורת מחשבים

- מנשקי אדם מחשב

- ניהול פרויקטים

- תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

- תכנות Web

- פרוייקט

סה"כ נקודות זכות 12 

 

 

 •     קורסי למידה מעשית יתקיימו בשנה ג' ויתכנו מס' מפגשים מחוץ לתכנית עבורם


 

עדכון תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ז

(תלמידי שנה ב' בתוכנית) תכנית מספר 2767 – .B.Sc במערכות מידע

לימודי בוקר

קורסי חובה

 

קורסי בחירה

מערכות מידע ומחשבים

קורסי בחירה

ניהול וארגון

 

קורסי בחירה

תחומים אחרים

סמינר

מערכות מידע

פרויקט

מערכות מידע

סדנא

מערכות מידע

סה"כ

נ"ז

93 נ"ז 8 נ"ז 4נ"ז 6נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 123


שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד מוקדם או מקביל של:

סמסטר א'     
מבוא לארגון וניהול202אין 
יסודות האסטרטגיה202מבוא למיקרו כלכלה 
ניתוח מערכות מידע223יסודות מערכות מידעניהול פרויקטים
ניהול פרויקטים3 שו"ת03יסודות מערכות מידעניתוח מערכות מידע
יסודות השיווק 3 שו"ת03- 
מתמטיקה דיסקרטית223- 
*תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב 
*מבוא לתקשורת מחשבים3 שו"ת 03מבוא למדעי המחשב 
*אבטחת מידע ממוחשב202

יסודות מערכות מידע

 

מבוא לתקשורת מחשבים
סמסטר ב'     
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו202  
חשבונאות 324  
מבוא ל- ERP3 שו"ת03

ניתוח מערכות מידע

יסודות התנהגות ארגונית

מבוא למיקרו כלכלה

ניהול פרויקטים

חשבונאות
עיצוב ופיתוח מערכות מידע223ניתוח מערכות מידע 
מנשקי אדם מחשב למערכות מידע202

ניתוח מערכות מידע

 

עיצוב ופיתוח מערכות מידע
*תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב 
מבוא לתקשורת מחשבים*3 שו"ת03מבוא למדעי המחשב 
אבטחת מידע ממוחשב*202

יסודות מערכות מידע

 

מבוא לתקשורת מחשבים
תכנון וניהול מסדי נתונים223מבני נתוניםניתוח מערכות מידע
סה"כ     41  

שנה ב'

*הקורס  ניתן גם בסמסטר א' וגם בסמסטר ב' 


 • סטודנטים שילמדו אבטחת מידע ותקשורת מחשבים בסמסטר א', ילמדו תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA בסמסטר ב', ולהיפך.
 • סטודנטים במסלול סייבר – יש ללמוד בסמסטר א' תקשורת מחשבים ואבטחת מידע ובסמסטר ב' תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA


 

שנה ג' 

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

סמסטר א'     
חדשנות ומערכות מידע3  שו"ת03כל קורסי שנה א' 
כריית מידע3  שו"ת03

מבני נתונים

שיטות מחקר

הסקה סטטיסטית

 
תכנות WEB223

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

תכנון וניהול מסדי נתונים ו- SQL

 
סמסטר ב'     
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

יסודות מערכות מידע

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

 
כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

 
אחזור מידע3 שו"ת03

הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
אלגברה ליניארית

מבני נתונים

 
סה"כ     16  


 

קורסי בחירה

היקף נדרש: 18  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
8 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 18

קורסי בחירה

 • יש לבדוק דרישות קדם לכל קורס בחירה.
 • קורסי בחירה בתחומים אחרים יש לקחת במסגרת הקורסים המתקיימים במכללה, מחוץ לחוג מערכות מידע.

 

קורסי למידה מעשית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס (סוג עבודה) מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

 

סמינר

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

- הסקה סטטיסטית

- ניהול פרויקטים

 

פרויקט

 

4

- שיטות מחקר

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- ניהול פרויקטים

- תכנון וניהול מסדי נתונים

- מנשקי אדם מחשב

סדנה

 

4

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- מבוא לתקשורת מחשבים

- מנשקי אדם מחשב

- ניהול פרויקטים

- תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

- תכנות Web

סה"כ נקודות זכות 12 

עדכון תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ו

(תלמידי שנה ג' בתוכנית) תכנית מספר 2767 – .B.Sc במערכות מידע

לימודי בוקר


שנה ג' 

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

סמסטר א'     
חדשנות ומערכות מידע3  שו"ת03כל קורסי שנה א' 
כריית מידע3  שו"ת03

מבני נתונים

שיטות מחקר

הסקה סטטיסטית

 
תכנות WEB223

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

תכנון וניהול מסדי נתונים ו- SQL

 
סמסטר ב'     
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

יסודות מערכות מידע

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

 
אבטחת מידע ממוחשב 202

יסודות מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

 
כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

 
אחזור מידע3 03

הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
אלגברה ליניארית

מבני נתונים

 
סה"כ     18  


קורסי בחירה

היקף נדרש: 18  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
8 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 18


קורסי בחירה

 • יש לבדוק דרישות קדם לכל קורס בחירה.
 • קורסי בחירה בתחומים אחרים יש לקחת במסגרת הקורסים המתקיימים במכללה, מחוץ לחוג מערכות מידע.

 

קורסי למידה מעשית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס (סוג עבודה) מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

 

סמינר

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

- הסקה סטטיסטית

-ניהול פרויקטים

 

פרויקט

 

4

- שיטות מחקר

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- ניהול פרויקטים

-תכנון וניהול מסדי נתונים

- מנשקי אדם מחשב

סדנה

 

4

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- מבוא לתקשורת מחשבים

- מנשקי אדם מחשב

-ניהול פרויקטים

-תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

תכנות Web

סה"כ נקודות זכות 12 

עדכון תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ז

(תלמידי שנה ב' בתוכנית) תכנית מספר2765– .B.Sc במערכות מידע

מסלול גמיש


קורסי חובה

 

קורסי בחירה

מערכות מידע ומחשבים

קורסי בחירה

ניהול וארגון

 

קורסי בחירה

תחומים אחרים

סמינר

מערכות מידע

פרויקט

מערכות מידע

סדנה

מערכות מידע

סה"כ

נ"ז

93 נ"ז 8 נ"ז 4נ"ז 6נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 123


שנה ב'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד מוקדם או מקביל של:

סמסטר א'     
מתמטיקה ב'223מתמטיקה א'  
יסודות השיווק 3 שו"ת03- 
מבוא לתקשורת מחשבים303מבוא למדעי המחשב 
שיטות מחקר ותכנון ניסויים למערכות מידע3 שו"ת03מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 
מבני נתונים  223מבוא למדעי המחשב 
סמסטר ב'     
ניהול פרויקטים3 שו"ת03יסודות מערכות מידעניתוח מערכות מידע
ניתוח מערכות מידע223יסודות מערכות מידעניהול פרויקטים
יסודות האסטרטגיה202מבוא למיקרו כלכלה 
כריית מידע3 שו"ת03

מבני נתונים

שיטות מחקר

הסקה סטטיסטית

 
סמסטר קיץ      
תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב 
תכנון וניהול מסדי נתונים ו- SQL223

מבני נתונים

ניתוח מערכות מידע

 
אבטחת מידע ממוחשב 202

יסודות מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

 
סה"כ     34  


שנה ג'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

סמסטר א'
חדשנות ומערכות מידע3 שו"ת03כל קורסי שנה א' 
אלגברה ליניארית 324מתמטיקה א'  
עיצוב ופיתוח מערכות מידע223ניתוח מערכות מידע 
סמסטר ב'
תכנות WEB223

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

תכנון וניהול מסדי נתונים ו- SQL

 
מנשקי אדם מחשב למערכות מידע202ניתוח מערכות מידע 
כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

 
סמסטר קיץ
מבוא ל- ERP3 שו"ת03

ניתוח מערכות מידע

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

ניהול פרויקטים

חשבונאות

 
אחזור מידע3 03

הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
אלגברה ליניארית

מבני נתונים

 
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

יסודות מערכות מידע

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

 
סה"כ     25  


עדכון תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ו

(תלמידי שנה ג' בתוכנית) תכנית מספר2765– .B.Sc במערכות מידע

מסלול גמיש


קורסי חובה

 

קורסי בחירה

מערכות מידע ומחשבים

קורסי בחירה

ניהול וארגון

 

קורסי בחירה

תחומים אחרים

סמינר

מערכות מידע

פרויקט

מערכות מידע

סדנה

מערכות מידע

סה"כ

נ"ז

93 נ"ז 8 נ"ז 4נ"ז 6נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 123


שנה ג'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

סמסטר א'
חדשנות ומערכות מידע3 שו"ת03כל קורסי שנה א' 
אלגברה ליניארית 324מתמטיקה א'  
עיצוב ופיתוח מערכות מידע223ניתוח מערכות מידע 
סמסטר ב'
תכנות WEB223

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

תכנון וניהול מסדי נתונים ו- SQL

 
כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

 
מנשקי אדם מחשב למערכות מידע202ניתוח מערכות מידע 
סמסטר קיץ
אחזור מידע3 03

הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
אלגברה ליניארית

מבני נתונים

 
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

יסודות מערכות מידע

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב מערכות מידע

 
מבוא ל- ERP3 שו"ת03

ניתוח מערכות מידע

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

ניהול פרויקטים

 
סה"כ     27  


קורסי בחירה

היקף נדרש: 18  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
8 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 18

 • יש לבדוק דרישות קדם לכל קורס בחירה.
 • קורסי בחירה בתחומים אחרים יש לקחת במסגרת הקורסים המתקיימים במכללה, מחוץ לחוג מערכות מידע.


קורסי למידה מעשית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס (סוג עבודה) מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

 

סמינר

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

- הסקה סטטיסטית

- ניהול פרוייקטים

 

פרויקט

 

4

- שיטות מחקר

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- ניהול פרויקטים

- תכנון וניהול מסדי נתונים

- מנשקי אדם מחשב

סדנה

 

4

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- מבוא לתקשורת מחשבים

- מנשקי אדם מחשב

- ניהול פרויקטים

- תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

- תכנות Web

סה"כ נקודות זכות 12 

 

     קורסי למידה מעשית יתקיימו בשנה ג' ויתכנו מס' מפגשים מחוץ לתכנית עבורם


פירוט קורסי הבחירה- שנה"ל תשע"ח


שם הקורס ש"ס שיעור

מס'

נ"ז

תחום

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

סמסטר א'     
מחשוב ענן22מערכות מידע ומחשביםעיצוב ופיתוח מערכות מידע
Big Data22מערכות מידע ומחשבים

מבוא למדעי המחשב, שיטות מחקר ותכנון ניסויים,

הסקה סטטיסטית למערכות מידע

נושאים נבחרים בהנדסת דרישות22מערכות מידע ומחשביםניתוח מערכות מידע
הטמעת מערכות מידע22מערכות מידע ומחשבים 
שיווק למיזמים חדשים22ניהול וארגון 
מבוא ליזמות22ניהול וארגון 
כלים משפטיים בניהול22ניהול וארגון 
סמסטר ב'    
סוגיות מתקדמות במערכות מידע22מערכות מידע ומחשביםלימוד במקביל של קורסים: ניהול פרוייקטים וניתוח מערכות מידע
Big Data22מערכות מידע ומחשבים

מבוא למדעי המחשב,

שיטות מחקר ותכנון ניסויים,

הסקה סטטיסטית למערכות מידע

ניהול איכות תוכנה22מערכות מידע ומחשבים 
פיתוח יישומים לאנדרואיד22מערכות מידע ומחשבים

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

 

תכנות לצד שרת22מערכות מידע ומחשבים

תכנון מכוון עצמים בשפת ג'אווה,

עיצוב ופיתוח מערכות מידע,

מבוא לתקשורת מחשבים.

לימוד במקביל: תכנון וניהול מסדי נתונים SQL, תכנות WEB

מסחר אלקטרוני22מערכות מידע ומחשבים 
שיווק ועסקים דיגיטליים22מערכות מידע ומחשביםניתוח מערכות מידע
שילוב הגנת המידע בסייבר בפרויקטיי תוכנה22מערכות מידע ומחשבים 
ניהול בין-תרבותי22ניהול וארגון 
עסקים גלובליים22ניהול וארגון 

 

הערות:

*  היצע קורסי הבחירה והיקפם עשוי להשתנות.

* פירוט קורסי הקיץ יפורסם בהמשך

 

פירוט קורסי הבחירה מתחומים אחרים:

 

שם הקורס ש"ס שיעור

מס'

נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

סמסטר א'   
עיר חכמה - עיר משתפת22 
גישור22 
אמפתיה ושינוי חברתי22 
מיסטיקה ורציונליות22 
מבוא לאסתטיקה22 
סמסטר ב'    
אמנות ותיאוריות עכשוויות22 
גיאו-אינפורמציה22 
תרבויות המזרח בעיניים מערביות22 
גלובליזציה ורב תרבותיות – מבט אומנותי 22 
ויטגנשטיין 22 
מבוא לחשיבה ביקורתית22 
מבוא לקיימות22 
המהפכה התרבותית של שנות ה-6022 
מימזיס22 
ממשל וניהול ציבורי בעידן הדיגיטלי22 
בית הספר לממשל וחברה

תכנית לימודים לתואר "בוגר"  (B.A) בחברה-פוליטיקה


דקן: פרופ' אסף מידני

ראשת המגמה לסוציולוגיה, ד"ר גרסיאלה טרכטנברג 


מטרת התכנית

מטרת התכנית היא להקנות לסטודנטים מיומנות בנושאים הקשורים לתחומי הממשל, הפוליטיקה, החברה והקשר ביניהם. בעזרת הידע שירכשו בתחומי מדע המדינה וסוציולוגיה יוכלו הסטודנטים לבחון תהליכים פוליטיים וחברתיים ולהשוותם לתהליכים עכשוויים המתרחשים בסביבתם ובעולם הרחב. מושם דגש מיוחד על החברה הישראלית ועל הפוליטיקה הישראלית במבט השוואתי. במסגרת זו עוברים הסטודנטים גם התנסות מעשית מודרכת.

במרכז התכנית עומדים קורסי יסוד בנושאים הבאים: סדרי שלטון וממשל בישראל ובעולם, פוליטיקה בינלאומית, תהליכים חברתיים בישראל במבט השוואתי וכן תרבות ופוליטיקה. בהמשך הלימודים מתבקשים הסטודנטים לבחור בהתמחות באחד מהתחומים הבאים: חברה אזרחית, מדיניות ציבורית ופוליטיקה בינלאומית. במסגרת מסלולי ההתמחות נחשפים הסטודנטים לגישות עיוניות מתקדמות ולעולם העשייה.

תכניות ההתמחות מפורטות בהמשך.

מבנה תכנית הלימודים

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז. התכנית מורכבת מקורסי חובה, קורסי תשתית, קורסי בחירה, התמחות מקצועית וסמינר.

להלן טבלה המפרטת את מכסת נקודות הזכות הנדרשות לתואר בכל אחת מן המסגרות:

 

מסגרת קורסי חובה מסגרת קורסי תשתית מסגרת קורסי בחירה מסגרת סמינר מסגרת התמחות סה"כ
66 נ"ז16 נ"ז
(6 נ"ז מדע המדינה,
10 נ"ז סוציולוגיה)
20 נ"ז4 נ"ז6 נ"ז 112 נ"ז

 

נ"ז- נקודות זכות

ש"ס – שעות סמסטריאליות


קורסי החובה

שנה א'

שם הקורס
מס' נ"ז

דרישות קדם

(ציון עובר)

דרישה ללימוד במקביל הרכב הקורס
סמסטר א'    
קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה 2-  
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא למדע המדינה4-  
מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א' 2-  
מבוא ליחסים בינלאומיים4-מבוא למדע  המדינה 
סה"כ סמסטר א' 16   
שם הקורס מס' נ"ז

דרישות קדם

(ציון עובר)

דרישה ללימוד במקביל הרכב הקורס
סמסטר ב'    
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'4מבוא לסוציולוגיה ולחב' הישראלית  א' 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא לפוליטיקה השוואתית4-  
מבוא לסטטיסטיקה5- 

2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל

1 ש"ס מעבדה

מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'2מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'  
מבוא לאנתרופולוגיה4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
סה"כ סמסטר ב' 19   
סה"כ קורסי חובה שנה א' 35   


שנה ב'

 

שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
הרכב הקורס
סמסטר א'  
שיטות מחקר כמותניות5מבוא לסטטיסטיקה2 ש"ס שיעור
3 ש"ס תרגיל
מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית א'2- 
תולדות הרעיון הפוליטי א'2מבוא למדע המדינה 
תיאוריות סוציולוגיות  א'4

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

3 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה3- 
סה"כ סמסטר א' 16  
סמסטר ב'  
שיטות מחקר איכותניות3

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

-שיטות מחקר כמותניות 

2 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
תולדות הרעיון הפוליטי ב'2תולדות הרעיון הפוליטי א' 
מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית ב'2מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית א' 
המשטר במדינת ישראל4- 
תיאוריות סוציולוגיות ב'  4תיאוריות סוציולוגיות  א' 
סה"כ סמסטר ב' 15  
סה"כ קורסי חובה שנה ב' 31  

 

שנה ג'

שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
סמסטר א'
סמינר4פירוט בהמשך
התמחות מקצועית6פירוט בהמשך

 


קורסי החובה של שנים א' ו- ב' עבור סטודנטים שמתחילים לימודיהם בסמסטר אביב (מרץ 2018 )

 • פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים.
  במידה והתוכנית לא תיפתח תותאם תכנית אישית לכל סטודנט שיתחיל באביב 2018.

מסגרת קורסי חובה מסגרת קורסי תשתית מסגרת קורסי בחירה מסגרת סמינר מסגרת התמחות סה"כ
66 נ"ז16 נ"ז
(6 נ"ז מדע המדינה,
10 נ"ז סוציולוגיה)
20 נ"ז4 נ"ז6 נ"ז 112 נ"ז

 

סטודנטים שמתחילים לימודיהם בסמסטר אביב, ילמדו את קורסי החובה של שנים א' ו- ב' עפ"י החלוקה הבאה:

שנה א'


שם הקורס
מס' נ"ז

דרישות קדם

(ציון עובר)

הרכב הקורס
סמסטר ב'  
קריאת וכתיבה אקדמית במדעי החברה 2- 
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 4-2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא לפוליטיקה השוואתית4- 
מבוא לאנתרופולוגיה4-2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
סה"כ סמסטר ב' 14  
סמסטר קיץ   
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'4מבוא לסוציולוגיה ולחב' הישראלית א'2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא למדע המדינה4- 
מבוא לסטטיסטיקה5-

2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל

1 ש"ס מעבדה

סה"כ סמסטר קיץ 13  
סה"כ קורסי חובה שנה א' 27  


   

שנה ב'


שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
דרישה ללימוד במקביל
הרכב הקורס
סמסטר א'    
מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית  א'4-  
מבוא ליחסים בינלאומיים 4-מבוא למדע המדינה 
מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'2-  
שיטות מחקר כמותניות5מבוא לסטטיסטיקה 2 ש"ס שיעור
3 ש"ס תרגיל
תולדות הרעיון הפוליטי א'2מבוא למדע המדינה  
תיאוריות סוציולוגיות א'
(הקורס יילמד עם ביה"ס מדעי ההתנהגות)
4

מבוא לסוציולוגיה ולחברה  הישראלית ב'

 

 3 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה3-  
סה"כ סמסטר א' 24   

 


שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
דרישה ללימוד במקביל
הרכב הקורס
סמסטר ב'    
שיטות מחקר איכותניות3

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה    הישראלית ב'

-שיטות מחקר כמותניות

 2 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
המשטר במדינת ישראל 4-  
מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'2מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'  
תולדות הרעיון הפוליטי ב'2תולדות הרעיון הפוליטי א'  
תיאוריות סוציולוגיות ב'  4תיאוריות סוציולוגיות א'  
סה"כ סמסטר ב' 15   
סה"כ קורסי חובה שנה ב' 39   התמחות מקצועית

על הסטודנט להשלים 6 נ"ז


בשנה ג' משתתפים הסטודנטים בהתמחות מקצועית (אפשרות זו תינתן בשנה ב' על בסיס מקום פנוי ובהתאם להישגי הסטודנט). ההתמחות הינה שנתית ומקנה 6 נ"ז.  במסגרת ההתמחות המקצועית מתנסים הסטודנטים בעבודה מעשית-התנדבותית של מספר שעות בשבוע בארגון או מוסד בפרויקט שיוגדר מראש. במקביל לעבודה זו יתקיים דיון אקדמי מעמיק בסוגיות, בעיות ותובנות שונות, הרלוונטיות להתנסות בארגון או במוסד.

 

התמחות מקצועית דרישת קדם ( ציון עובר או לימוד מקביל)
התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים 
התמחות מקצועית במנהל ציבורימבוא לממשל ולמדיניות ציבורית

התמחות מקצועית בארגונים בינלאומיים

 

מבוא ליחסים בינלאומיים

 

התמחות בארגונים אזרחיים

בעשור האחרון גרמו שינויים פוליטיים, חברתיים וכלכליים להתרחבות החברה האזרחית והארגונים השונים הפועלים בה: ארגונים לא ממשלתיים, ארגוני מתנדבים, ארגוני עובדים ועמותות לקידום זכויותיהם של קבוצות שונות בחברה.

 

התמחות במדיניות ציבורית

אחד האתגרים המרכזיים בישראל היום הוא הצורך להשביח את המנהל הציבורי והשירותים  הניתנים לאזרח.

 

התמחות בפוליטיקה בינלאומית

תהליכי הגלובליזציה המואצים בשני העשורים האחרונים מחייבים בחינה מחודשת של מבנה המערכת הבינלאומית, הדינאמיקה שלה והשפעתה על תמורות באזורים שונים בעולם. מטרת מקבץ לימודים זה, המאגד בתוכו מרכיבים מתחום היחסים הבינלאומיים ומתחום הפוליטיקה ההשוואתית, היא לאפשר היכרות קרובה יותר עם תהליכים מרכזיים בעולם היום ולנתח את ההשפעות החיצוניות על החיים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים במקומות שונים. יושם דגש מיוחד על בדיקת תהליכים אלה באזור המזרח התיכון. 


קורסי תשתית


על הסטודנט להשלים 16 נ"ז  (6 נ"ז - תחום מדע המדינה, 10 נ"ז- תחום סוציולוגיה)

*מומלץ לסיים בשנה ב

במקרה של קורסים עודפים במסגרת התשתית, הקורס ייחשב כקורס בחירה בממשל וחברה


קורסי תשתית במדע המדינה

על הסטודנט להשלים  6 נ"ז


שם הקורס מרצה נ"ז דרישת קדם
סמסטר א'   
כלכלה ללא כלכלניםד"ר אריה קרמפף2-
מבוא לשלטון מקומיד"ר שוקי אמרני2-
סביבה ופוליטיקהד"ר נורית השמשוני-יפה2-
סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטיניד"ר שאול אריאלי4-
סמסטר ב'   
דת ומדינה בישראל ד"ר נתנאל פישר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
ה(אי-)סדר העולמי החדש: דפוסים ותמורות ד"ר אריה קרמפף2-
כלכלה פוליטיתד"ר אריה קרמפף2כלכלה ללא כלכלנים
מדיניות החוץ של ישראלד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
קבלת החלטות וקביעת מדיניותד"ר עומרי שמיר2-

 

קורסי תשתית בסוציולוגיה 

על הסטודנט להשלים 10 נ"ז

 

שם הקורס מרצה נ"ז דרישת קדם
סמסטר א'   

המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה א'

 

פרופ' נתן שניידר2-
חיים בעיר - אנתרופולוגיה אורבניתד"ר טל שמור2-
ריבוד מוביליות ואי שוויוןד"ר תמר לרנטל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
רפואה, בריאות וחברהד"ר תמי שיפטר-סגיב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
תיאוריות פמיניסטיות ד"ר עמית קפלן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב'   

המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה ב'

 

פרופ' נתן שניידר2-
כלכלה פוליטיתד"ר אריה קרמפף2כלכלה ללא כלכלנים
מדיניות תרבותעדנה הראל-פישר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
סוציולוגיה של החינוךד"ר עדית ליבנה2-


 

קורסי בחירה

על הסטודנט להשלים 20 נ"ז

 

שם הקורס שם המרצה נ"ז דרישות קדם (ציון  עובר)
סמסטר א'
אוכל ופוליטיקהד"ר נורית השמשוני-יפה2-
אמנות, תקשורת ופוליטיקהד"ר גרסיאלה טרכטנברג + ד"ר נועה לביא2 תיאוריות סוציולוגיות א'
אפריקה השחורה מכיבוש לעצמאותד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
בית והעדר בית בישראלד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הון, שלטון וצדק חברתיד"ר עופר כסיף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הרוסים באים, הרוסים באים גב' לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סדנא: דמוקרטיה וחופש: ההקשר הישראליפרופ' נתן שניידר2-

סדנת מפגשים פמיניסטיים

 

גב' נועה מלמוד2סדנא מקבילה לקורס "תיאוריות פמיניסטיות". מספר מקומות מוגבל. 
ספרות ופוליטיקהד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
על פוליטיקה של דיבור ושתיקהד"ר אורנה דונת2-
צרכנות, חברה ומדיניות ציבוריתד"ר עומרי שמיר2-
רצון העם-בחירות והצבעה בישראל במבט משווהד"ר עופר קניג2פוליטיקה השוואתית ו/או המשטר במדינת ישראל
תרבות פוליטית ותרבות פופולרית בישראלד"ר תמר טאובר-פאוזנר2-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' -- מבוא לאנתרופולוגיה
סמסטר ב'
אסלאם ותרבות המערבד"ר צבי בראל2-
גלובליזציה ותקשורתד"ר נועה לביא2-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
האיחוד האירופי: מוסדות והליכיםד"ר אריה קרמפף2מבוא ליחסים בינלאומיים
 (ניתן גם ללמוד את הקורס במקביל)
היסודות הפילוסופים של התאוריה הכלכליתד"ר מתן אורם2מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'
הרעיון הציוני והמחשבה הלאומית היהודיתד"ר מתן אורם2מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'
מדיניות החוץ של ארה"בד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מדע, פוליטיקה וחברהפרופ' יעל השילוני-דולב2-
ממשל וניהול ציבורי בעידן הדיגיטליד"ר עדי קפליוק2-
סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת גב' לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

סוציולוגיה של אי-אימהוּת ואימהוּת

 

ד"ר אורנה דונת2-
קריאה למצטייניםפרופ' נתן שניידר2מיועד לסטודנטים בעלי ממוצע ציונים גבוה משנה ג' . הנחיות לגבי הגשת מועמדות ותהליך הקבלה יימסרו  לקראת הרישום.
רפואה, מגדר, פריוןפרופ' יעל השילוני-דולב2-
סמסטר קיץ
מגדר ולאומיות פרופ' עמיקם נחמני2-

 


 
 

סמינר

על הסטודנט להשלים 4 נ"ז 

 

שנה ג'

שם הקורס דרישות קדם (ציון עובר)
סמינר – שנתי  (פירוט הסמינרים בהמשך)

תיאוריות סוציולוגיות א'

-שיטות מחקר איכותניות

 

הסמינר הינו התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. ההשתתפות בסמינר היא בשנה ג'.

הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים). הסמינר מקנה 4 נ"ז.   

 

להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ח:

 

שם הסמינר מרצה
אתניות והגזעה: מעדות המזרח ליהודים ערביםד"ר שלומית בנימין
דפוסי מנהיגות ופתרון קונפליקטיםד"ר אריה גרוניק

הגירה ופליטות בין עבר והווה

 

ד"ר הדס ירון-מסגנה

היבטים חברתיים של בריאות וחולי

 

ד"ר תמי שיפטר-סגיב
הפרדה במערכת החינוך בישראלד"ר עדית ליבנה

זכויות אדם בישראל

 

פרופ' אסף מידני
חברה ומשפחה ביפןד"ר דלית בלוך
טכנולוגיות רפואיות במחלוקת חברתיתפרופ' יעל השילוני-דולב
טראומה והחלמה: הקשרים פוליטיים ומשפטייםפרופ' נתן שניידר
לחשוב את השואהפרופ' נתן שניידר
מגדר ואתניות בשוק העבודהד"ר תמר לרנטל

מגדר, משפחות ושוק העבודה

 

ד"ר עמית קפלן
מחשבה ביקורתית ומודרניות ד"ר מתן אורם

מחקר אקטיביסטי ומחקר פעולה

*סמינר זה יינתן בסמסטר ב' + סמסטר קיץ

ד"ר הדס ירון-מסגנה
משילות חדשה: מדינה, שוק וחברה

ד"ר תמר ברקאי

סוגיות במחקר החברתי של האמנות

 

ד"ר גרסיאלה טרכטנברג
פוליטיקה של זהויותד"ר מתן אורם
פעולה ישירה וחתרנות: אקטיביזם הלכה למעשהד"ר חן למפרט
פרספקטיבות של צבא ומגדרד"ר מיטל עירן-יונה
תרבות, אזרחות ופוליטיקהד"ר גרסיאלה טרכטנברג


 

 

קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים

 

ניתן ללמוד קורסים ממסגרת זו בהיקף שלא יעלה על 6 נ"ז במהלך התואר כולו, והם יוכרו כקורסי בחירה. לקורסים הכלליים המוצעים השנה אין דרישות קדם.

להלן רשימת קורסי הבחירה בתחומי לימוד אחרים המוצעים בשנה"ל תשע"ז:

 

שם הקורס

נ"ז

מרצה

סמסטר א'
אמפתיה ושינוי חברתי2ד"ר חן למפרט
הגאון באומנות2ד"ר דיויד גרייבס
היכולת להאמין2ד"ר מאור שביט
חונכות גנרטיבית חלק א' 2ד"ר חן למפרט

יהודים ערבים-דיאלוג קונפליקט ויחסים

 

4ד"ר סאמר חלבי
מיסטיקה ורציונליות2ד"ר דיויד גרייבס
מיתוס ופנטזיה בדמיון התרבותי2ד"ר חן למפרט
סמסטר ב'

המהפכה התרבותית של שנות ה-60

 

2ד"ר דיויד גרייבס
חונכות גנרטיבית חלק ב' 2ד"ר חן למפרט
מבוא לאסתטיקה2ד"ר דיויד גרייבס

מבוא לחשיבה ביקורתית

 

2ד"ר דיויד גרייבס
מבוא לקיימות2ד"ר אורלי רונן

מימזיס-אמנות כחיקוי המציאות

 

2ד"ר דיויד גרייבס

תרבויות המזרח בעיניים מערביות
(דרישת קדם לקורס: מיתוס ופנטזיה בדמיון התרבותי)

 

2ד"ר חן למפרט


שיפור ציון חיובי

עפ"י הוראת סעיף 12 ו' בפרק "תקנון לימודים" לתואר ראשון, ניתן לשפר ציון רק על ידי רישום מחדש לקורס בסמסטר העוקב (או בסמסטר הקרוב בו הקורס מתקיים), כל זאת בתנאי שתוכן הקורס, שאת ציונו מעוניין הסטודנט לשפר, אינו נכלל או מיושם בקורס אחר שכבר נלמד.

 

בהתאם להוראה זו להלן רשימת הקורסים (בעמודה הימנית) בהם לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר שנלמדו הקורסים המצוינים בעמודה השמאלית מאחר שאלה נכללים או מיושמים בהם:

 

 

שם הקורס לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר שנלמד הקורס
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'תיאוריות סוציולוגיות א'
מבוא למדע המדינהמבוא לפוליטיקה השוואתית
מבוא לסטטיסטיקהשיטות מחקר כמותניות
שיטות מחקר כמותניותשיטות מחקר איכותניות או סמינר
תולדות הרעיון הפוליטי א'תולדות הרעיון הפוליטי ב'
תיאוריות סוציולוגיות א'תיאוריות סוציולוגיות ב'  או סמינר
שיטות מחקר איכותניותסמינר

 

וועדה לבחינת הישגים- תואר ראשון:
פרופ' אסף מידני
ד"ר טרכטנברג גרסיאלה
ד"ר קפלן עמית
גב' שני ביטון אגסי

אפשרויות המשך לימודים לבוגרי התכנית

בוגרי התכניות, בעלי הישגים מתאימים, יוכלו לבחור בין כמה אפשרויות להמשך לימודים.

 

א.      לימודי תואר שני בסוציולוגיה ובמדע המדינה

בוגרי התכנית יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני באוניברסיטת תל-אביב או באוניברסיטאות אחרות, בחוגים האמורים, על פי אמות המידה הנהוגות ביחס לבעלי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה אחרים בארץ.     

ב.      לימודי תואר שני בתחומים אחרים

בחוגים שונים באוניברסיטאות קיימת אפשרות קבלה לתואר שני גם לבעלי תואר ראשון בתחום שונה מתחום החוג. אפשרות זו כרוכה בדרך כלל בדרישות ללימוד קורסים נוספים.

קיימות תכניות תואר שני נוספות שאינן מבוססות על לימודי תואר ראשון בתחום ספציפי והן פתוחות לבעלי B.A. בתחומים שונים.

 

דוגמאות לתכניות מסוג זה:

 • התכנית למדיניות ציבורית ותכנית תואר שני בלימודי עבודה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב.
 • התכנית בהתנהגות ארגונית והתכנית במנהל מערכות בריאות בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב.
 • היחידה לחקר התרבות והמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן  בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב.
 • התכנית ליישוב סכסוכים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית.
 • בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים.
 • התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן.

המידע המובא בסעיף זה הוא כללי. מומלץ לעיין בחוברות המידע למועמדים של המוסדות השונים.

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" (B.A.) בחברה-פוליטיקה בצירוף חטיבה בתקשורת פוליטית

 דיקן: פרופ' אסף מידני

ראשת ההתמחות בתקשורת פוליטית : ד"ר נועה לביא


בבית הספר לממשל וחברה קיימת מזה מספר שנים תכנית לימודים בחברה-פוליטיקה בצירוף חטיבת לימודים, המתמקדת בתקשורת פוליטית.

החטיבה בתקשורת פוליטית מציידת סטודנטים לתואר ראשון בכלים תיאורטיים ומתודולוגיים משני התחומים, הפוליטיקה והתקשורת, שיאפשרו להם לגבש הבנה עמוקה וזווית ראייה רחבה מהרגיל על הקשר וההשפעות ההדדיות שבין הפוליטיקה לתקשורת. בבסיסה הרעיוני של החטיבה התובנה שלא ניתן להבין את הקשר בין הפוליטיקה לתקשורת ללא התמצאות בשני התחומים.

 

החברה בת זמננו היא חברה עתירת תקשורת. התקשורת החדשה אינה רק גורם מתווך, כפי שהייתה בעבר, אלא מנסה להיות גם גורם המעצב את החברה וסדר יומה, כמו גם גורם המגדיר דימויים, צרכים וציפיות.

 

חדירת התקשורת לכל השדות החברתיים מורגשת מאוד גם בשדה הפוליטי. כיום, לא ניתן להבין מהי פוליטיקה מבלי להכיר במרכזיותה של התקשורת ומבלי להבין מהם אופני הייצור התקשורתי, מהי הלוגיקה של התקשורת וכיצד אלה משפיעים על תהליכים ומוסדות פוליטיים.


מטרת החטיבה:

החטיבה בתקשורת פוליטית באה לתרום לאלה המבקשים להבין את הקשרים המורכבים בין התקשורת והפוליטיקה. מטרת החטיבה להקנות ידע, תובנות וכלי ניתוח בתחומי ההתארגנות וקבלת החלטות פוליטיות מזווית תקשורתית, עיצוב התרבות המשותפת והשיח הציבורי והבנייתה של פעולה פוליטית קולקטיבית. במסגרת החטיבה יוכלו הסטודנטים להעמיק ולהבין מהו הקשר בין תרבות ההמונים לבין התרבות הפוליטית החדשה, מהו אופי התלות ההדדית בין פוליטיקה ותקשורת בזירה הבינלאומית והמקומית וכן להכיר את אופי המלחמות החדשות והטרור הבינלאומי. סטודנטים בתכנית יחשפו לשינויים שחלו במפת התקשורת בישראל, בדרכי ארגונם והפעלתם של אמצעי תקשורת ובהבנת הכלים החדשים בשיטות מדידת דעת קהל, החידושים בשיטות השיווק והפרסום הפוליטיים, כמו גם הגלובליזציה התקשורתית והשפעתה על ריבונות מדינות הלאום.

 

מבנה תכנית הלימודים:

התכנית מורכבת מקורסי חובה, תשתית ובחירה בתחום של ממשל וחברה, ומקורסי חובה, תשתית ובחירה ייעודיים בתקשורת פוליטית. בנוסף מורכבת התכנית מסמינר ומהתמחות מקצועית ייעודיים בתקשורת פוליטית. החטיבה ניתנת במסגרת השווה לחטיבה מורחבת באוניברסיטאות.


מסגרת קורסי חובה

 

מסגרת קורסי תשתית  בחטיבה מסגרת קורסי תשתית
מדע המדינה

מסגרת

קורסי בחירה

בממשל וחברה

מסגרת סמינר

בחטיבה

מסגרת התמחות מקצועית סה"כ
80106646112

 

קורסי החובה (בממשל וחברה ובחטיבה)

 

שנה א'

שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם (ציון עובר/לימוד מקביל) דרישה ללימוד במקביל הרכב הקורס
סמסטר א'    
קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה 2-  
מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'2   
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא ליחסים בינלאומיים4 מבוא למדע המדינה 
מבוא למדע המדינה4-  
מבוא לתקשורת המונים 
קורס ייחודי לחטיבה
4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
כתיבה עיתונאית
קורס ייחודי לחטיבה
2   
סה"כ סמסטר א' 22   
סמסטר ב'    
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'4מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא לפוליטיקה השוואתית4-  
מבוא לסטטיסטיקה5- 

2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל

1 ש"ס מעבדה

מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'2מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'  
מבוא לאנתרופולוגיה4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל

מבוא לתקשורת פוליטית

קורס  ייחודי לחטיבה

4מבוא לתקשורת המונים 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
סה"כ סמסטר ב' 23   
סה"כ קורסי חובה שנה א' 45   

 

שנה ב'

שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם (ציון עובר) דרישה ללימוד במקביל הרכב הקורס
סמסטר א'    
שיטות מחקר כמותניות5מבוא לסטטיסטיקה 2 ש"ס שיעור
3 ש"ס תרגיל
תולדות הרעיון הפוליטי א'2מבוא למדע המדינה  
תיאוריות סוציולוגיות א' 4

מבוא לסוציולוגיה ולחברה
הישראלית ב'

 

 3 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית4-  
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה3-  
דיני תקשורת וחופש הביטוי
קורס  ייחודי לחטיבה
2מבוא לסוציולוגיה ולחב' הישראלית  ב'   
סה"כ סמסטר א' 20   
סמסטר ב'
קורסי חובה בממשל וחברה ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
שיטות מחקר איכותניות3

-מבוא לסוציולוגיה ולחב'  
  הישראלית  ב'

-שיטות מחקר כמותניות

 2 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
תולדות הרעיון הפוליטי ב'2תולדות הרעיון הפוליטי א'  
המשטר במדינת ישראל4-  
תיאוריות סוציולוגיות ב' 4תיאוריות סוציולוגיות א'   
תקשורת: בין תיאוריה לעשייה
קורס  ייחודי לחטיבה
2דיני תקשורת וחופש הביטוי  
סה"כ סמסטר ב' 15   
סה"כ קורסי חובה שנה ב' 35   

 

שנה ג'

שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
סמסטר א'
סמינר4פירוט בהמשך
התמחות מקצועית6פירוט בהמשך


קורסי תשתית


על הסטודנט להשלים 16 נ"ז  (6 נ"ז - תחום מדע המדינה, 10 נ"ז- תחום חטיבה בתקשורת)
*מומלץ לסיים בשנה ב

 • במקרה של קורסים עודפים במסגרת התשתית, הקורס ייחשב כקורס בחירה בממשל וחברה

קורסי תשתית בחטיבה 
 על הסטודנט להשלים 10 נ"ז
         

שם הקורס שם המרצה נ"ז דרישות קדם (ציון  עובר)
סמסטר א'
דוברותגב'  יעל אפטר2-
כתבת וידאו במגזין חדשות  מר ינון מילס2_
קולנוע ופוליטיקהד"ר עופר כסיף2-
תקשורת, טכנולוגיה, מחאה ופוליטיקה ד"ר מיכאל דהאן2-
סמסטר ב'
אקטיביזם תקשורתימר רון כחלילי וגב' ענת סרגוסטי2

- מבוא לתקשורת המונים

- מבוא לסוציולוגיה ב'

המופע האינטרנטיגב' אירית דולב2-
יצירה ופוליטיקה בטלוויזיהד"ר נועה לביא2 
מדינה, מלחמה ושלום בעידן הסייברד"ר מיכאל דהאן2-
רדיו – סדנא מעשיתמר אביעד קיסוס2-


 

קורסי תשתית במדע המדינה

    על הסטודנט להשלים  6 נ"ז   
   

שם הקורס מרצה נ"ז דרישת קדם
סמסטר א'   
כלכלה ללא כלכלניםד"ר אריה קרמפף2-
מבוא לשלטון מקומיד"ר שוקי אמרני2-
סביבה ופוליטיקהד"ר נורית השמשוני-יפה2-
סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטיניד"ר שאול אריאלי4-
סמסטר ב'   
דת ומדינה בישראל ד"ר נתנאל פישר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
ה(אי-)סדר העולמי החדש: דפוסים ותמורות ד"ר אריה קרמפף2-
כלכלה פוליטיתד"ר אריה קרמפף2כלכלה ללא כלכלנים
מדיניות החוץ של ישראלד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
קבלת החלטות וקביעת מדיניותד"ר עומרי שמיר2-

    

קורסי בחירה

על הסטודנט להשלים 8 נ"ז

 

שם הקורס שם המרצה נ"ז דרישות קדם (ציון  עובר)
סמסטר א'
אוכל ופוליטיקהד"ר נורית השמשוני-יפה2-
אמנות, תקשורת ופוליטיקהד"ר גרסיאלה טרכטנברג + ד"ר נועה לביא2 תיאוריות סוציולוגיות א'
אפריקה השחורה מכיבוש לעצמאותד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
בית והעדר בית בישראלד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הון, שלטון וצדק חברתיד"ר עופר כסיף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה א' פרופ' נתן שניידר2-
הרוסים באים, הרוסים באים גב' לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
חיים בעיר - אנתרופולוגיה אורבניתד"ר טל שמור2-
סדנא: דמוקרטיה וחופש: ההקשר הישראליפרופ' נתן שניידר2-

סדנת מפגשים פמיניסטיים

 

גב' נועה מלמוד2סדנא מקבילה לקורס "תיאוריות פמיניסטיות". מספר מקומות מוגבל. 
ספרות ופוליטיקהד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
על פוליטיקה של דיבור ושתיקהד"ר אורנה דונת2-
צרכנות, חברה ומדיניות ציבוריתד"ר עומרי שמיר2-
ריבוד מוביליות ואי שוויוןד"ר תמר לרנטל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
רפואה, בריאות וחברהד"ר תמי שיפטר-סגיב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
רצון העם-בחירות והצבעה בישראל במבט משווהד"ר עופר קניג2פוליטיקה השוואתית ו/או המשטר במדינת ישראל
תיאוריות פמיניסטיות ד"ר עמית קפלן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
תרבות פוליטית ותרבות פופולרית בישראלד"ר תמר טאובר-פאוזנר2-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' -- מבוא לאנתרופולוגיה
סמסטר ב'
אסלאם ותרבות המערבד"ר צבי בראל2-
גלובליזציה ותקשורתד"ר נועה לביא2-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
האיחוד האירופי: מוסדות והליכיםד"ר אריה קרמפף2מבוא ליחסים בינלאומיים
 (ניתן גם ללמוד את הקורס במקביל)
היסודות הפילוסופים של התיאוריה הכלכליתד"ר מתן אורם2מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'
המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה ב'פרופ' נתן שניידר2-
הרעיון הציוני והמחשבה הלאומית היהודיתד"ר מתן אורם2מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'
כלכלה פוליטיתד"ר אריה קרמפף2כלכלה ללא כלכלנים
מדיניות החוץ של ארה"בד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מדיניות תרבותעדנה הראל-פישר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
מדע, פוליטיקה וחברהפרופ' יעל השילוני-דולב2-
ממשל וניהול ציבורי בעידן הדיגיטליד"ר עדי קפליוק2

-

 

סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת גב' לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

סוציולוגיה של אי-אימהוּת ואימהוּת

 

ד"ר אורנה דונת2-
סוציולוגיה של החינוךד"ר עדית ליבנה2-
קריאה למצטייניםפרופ' נתן שניידר2מיועד לסטודנטים בעלי ממוצע ציונים גבוה משנה ג' . הנחיות לגבי הגשת מועמדות ותהליך הקבלה יימסרו  לקראת הרישום.
רפואה, מגדר, פריוןפרופ' יעל השילוני-דולב2-
סמסטר קיץ
מגדר ולאומיות פרופ' עמיקם נחמני2-

 

סמינר

על הסטודנט להשלים 4 נ"ז 

שנה ג'

שם הקורס דרישות קדם (ציון עובר)
סמינר - שנתי

תיאוריות סוציולוגיות א'

שיטות מחקר איכותניות

 

 הסמינר הינו התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. ההשתתפות בסמינר היא בשנה ג'.

הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים).  הסמינר מקנה 4 נ"ז.

 

     

הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ח:

(יש להתעדכן בידיעון הרלוונטי לאותה שנת רישום,  בסמינרים הרלוונטיים) 

שם הסמינר מרצה

יחסי חברה, תקשורת ופוליטיקה בישראל

 

ד"ר נועה לביא

שיווק פוליטי ותקשורת

 

ד"ר צבי בראל

 


התמחות מקצועית

על הסטודנט להשלים 6 נ"ז

שנה ג'

 

שם הקורס דרישות קדם

התמחות מקצועית

 

לימוד במקביל של קורס אחד לפחות מתוך קורסי הבחירה בחטיבה

      

בשנה ג' משתתפים הסטודנטים בהתמחות מקצועית - ההתמחות הינה שנתית ומקנה 6 נ"ז.  במסגרת ההתמחות המקצועית מתנסים הסטודנטים בעבודה מעשית-התנדבותית של מספר שעות בשבוע בארגון או מוסד בפרויקט שיוגדר מראש. סוגי הארגונים או המוסדות בהם משתלבים סטודנטים הם בין היתר מערכות תקשורת, מועצות מקומיות, משרדי יחסי ציבור, חברות לובינג וארגונים לשינוי חברתי. במקביל לעבודה זו יתקיים דיון אקדמי מעמיק בסוגיות, בעיות ותובנות שונות, הרלוונטיות להתנסות בארגון או במוסד.

     

קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים

ניתן ללמוד קורסים ממסגרת זו בהיקף שלא יעלה על 6 נ"ז במהלך התואר כולו, והם יוכרו כקורסי בחירה בממשל וחברה.

בקורסים הכלליים המוצעים השנה –אין דרישות קדם.

להלן רשימת קורסי הבחירה בתחומי לימוד אחרים המוצעים בשנה"ל תשע"ח:

 

הקורס​נ"ז​מרצה
סמסטר א'
אמפתיה ושינוי חברתי2ד"ר חן למפרט
הגאון באומנות2ד"ר דיויד גרייבס
היכולת להאמין2ד"ר מאור שביט
חונכות גנרטיבית חלק א' 2ד"ר חן למפרט

יהודים ערבים-דיאלוג קונפליקט ויחסים 

4ד"ר סאמר חלבי
מיסטיקה ורציונליות2ד"ר דיויד גרייבס
מיתוס ופנטזיה בדמיון התרבותי2ד"ר חן למפרט
סמסטר ב'

המהפכה התרבותית של שנות ה-60

2ד"ר דיויד גרייבס
חונכות גנרטיבית חלק ב' 2ד"ר חן למפרט
מבוא לאסתטיקה2ד"ר דיויד גרייבס

מבוא לחשיבה ביקורתית 

2ד"ר דיויד גרייבס
מבוא לקיימות2ד"ר אורלי רונן

מימזיס-אמנות כחיקוי המציאות 

2ד"ר דיויד גרייבס

תרבויות המזרח בעיניים מערביות
(דרישת קדם לקורס: מיתוס ופנטזיה בדמיון התרבותי) 

2ד"ר חן למפרט

 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים


שיפור ציון חיובי

עפ"י הוראת סעיף 12 ו' בפרק "תקנון לימודים" לתואר ראשון, ניתן לשפר ציון רק על ידי רישום מחדש לקורס בסמסטר העוקב (או בסמסטר הקרוב בו הקורס מתקיים), כל זאת בתנאי שתוכן הקורס, שאת ציונו מעוניין הסטודנט לשפר, אינו נכלל או מיושם בקורס אחר שכבר נלמד.

 

בהתאם להוראה זו להלן רשימת הקורסים (בעמודה הימנית) בהם לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר שנלמדו הקורסים המצוינים בעמודה השמאלית מאחר שאלה נכללים או מיושמים בהם:

 

שם הקורס לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר שנלמד הקורס
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'תיאוריות סוציולוגיות א'
מבוא למדע המדינהמבוא לפוליטיקה השוואתית
מבוא לסטטיסטיקהשיטות מחקר כמותניות
שיטות מחקר כמותניותשיטות מחקר איכותניות
תולדות הרעיון הפוליטי א'תולדות הרעיון הפוליטי ב'
תיאוריות סוציולוגיות א'תיאוריות סוציולוגיות ב' או סמינר
שיטות מחקר איכותניותסמינר


וועדה לבחינת הישגים- תואר ראשון:

 • פרופ' אסף מידני
 • ד"ר טרכטנברג גרסיאלה
 • ד"ר קפלן עמית
 • גב' שני ביטון-אגסי

 


אפשרויות המשך לימודים לבוגרי התכניות

בוגרי התכניות, בעלי הישגים מתאימים, יוכלו לבחור בין כמה אפשרויות להמשך לימודים.

 

א.  לימודי תואר שני בסוציולוגיה ובמדע המדינה

בוגרי התכנית יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני באוניברסיטת תל-אביב או באוניברסיטאות אחרות, בחוגים האמורים, על פי אמות המידה הנהוגות ביחס לבעלי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה אחרים בארץ.

 

ב.  לימודי תואר שני בתחומים אחרים

בחוגים שונים באוניברסיטאות קיימת אפשרות קבלה לתואר שני גם לבעלי תואר ראשון בתחום שונה מתחום החוג. אפשרות זו כרוכה בדרך כלל בדרישות ללימוד קורסים נוספים.

קיימות תכניות תואר שני נוספות שאינן מבוססות על לימודי תואר ראשון בתחום ספציפי והן פתוחות לבעלי B.A. בתחומים שונים.


דוגמאות לתכניות מסוג זה:

 • התכנית למדיניות ציבורית ותכנית תואר שני בלימודי עבודה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב.
 • התכנית בהתנהגות ארגונית והתכנית במינהל מערכות בריאות בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב.
 • היחידה לחקר התרבות והמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן  בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב.
 • התכנית ליישוב סכסוכים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית.
 • בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים.
 • התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן.


המידע המובא בסעיף זה הוא כללי. מומלץ לעיין בחוברות המידע למועמדים של המוסדות השונים.

 

 


תכנית לימודים לתואר "בוגר" (B.A.) בחברה-פוליטיקה בצירוף התמחות במשאבי אנוש

 

דיקן: פרופ' אסף מידני

ראש ההתמחות בניהול משאבי אנוש: ד"ר רפי שניר


ההתמחות בניהול  משאבי אנוש תוצע החל משנת הלימודים תשע"ח לתלמידי תואר בוגר בחברה ופוליטיקה, בהיקף של 20 נ"ז.

 

ניהול משאבי אנוש מורכב מהמדיניות ופרקטיקה בהקשר להיבט של "האנשים", או המשאב האנושי בניהול. הווה אומר - אופני איוש תפקידים בארגון, הדרכת עובדים, הערכת ביצועיהם, הנעתם, וכדומה. בספרות האקדמית בנושא משאבי אנוש מתוארת התקופה הנוכחית כתקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה ודרכי הפעולה של ארגונים. כפועל יוצא של השינוי המואץ, ארגונים נדרשים לפעול בסביבה  סוערת ותחרותית יותר, בה קיים אלמנט מובנה של חוסר וודאות. בתנאי סביבה שכאלה, גדלה החשיבות של המשאב האנושי, כמקור אפשרי ליתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו.

 

ניהול משאבי אנוש הינו שדה אינטר-דיסציפלינארי במהותו, המתבסס על דיסציפלינות כגון: סוציולוגיה, ניהול, פסיכולוגיה, וכלכלה. ככזה, הוא בהחלט רלוונטי כהתמחות במסגרת בית הספר לממשל וחברה. באופן ספציפי יותר ניתן לטעון כי, בהלימה לגישת ה-NEW PUBLIC MANAGEMENT, ובהמשך לרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה ועבודת המטה ליישום הרפורמה בנציבות שירות המדינה, לאור החלטת הממשלה 3993,  ארגוני המגזר הציבורי בישראל צריכים לשאוף למשיכה של עובדים איכותיים, שימורם, והשבחתם, כאמצעי להעלאת הפרודוקטיביות הארגונית ושיפור השירות לציבור. לפיכך, נראה  כי הקניית מסה קריטית של ידע בניהול משאבי אנוש תסייע לבוגרי בית הספר  לממשל וחברה הרוצים להשתלב בתום לימודיהם במגזר הציבורי לתרום להשגת אתגר לאומי זה.

 

מבנה תכנית הלימודים:

 

מסגרת קורסי חובה
מתוכם – 10 נ"ז במשאבי אנוש
מסגרת קורסי תשתית  בסוציולוגיה מסגרת קורסי תשתית
מדע המדינה

מסגרת

קורסי בחירה

בממשל וחברה

מסגרת סמינר

במשאבי אנוש

מסגרת התמחות מקצועית במשאבי אנוש סה"כ
761061046112


 

קורסי החובה (בממשל וחברה ובמשאבי אנוש)

 

שנה א'

שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם (ציון עובר/לימוד מקביל) דרישה ללימוד במקביל הרכב הקורס
סמסטר א'    
קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה 2-  
מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'2   
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא ליחסים בינלאומיים4 מבוא למדע המדינה 
מבוא למדע המדינה4-  
סה"כ סמסטר א' 16   
סמסטר ב'    
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'4מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא לפוליטיקה השוואתית4-  
מבוא לסטטיסטיקה5- 

2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל

1 ש"ס מעבדה

מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'2מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'  
מבוא לאנתרופולוגיה4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
סה"כ סמסטר ב' 19   
סה"כ קורסי חובה שנה א' 35   

 

שנה ב'

שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם (ציון עובר) דרישה ללימוד במקביל הרכב הקורס
סמסטר א'    
שיטות מחקר כמותניות5מבוא לסטטיסטיקה 2 ש"ס שיעור
3 ש"ס תרגיל