תקנון לימודים לתואר "מוסמך"

1 ת קנון לימודים לתואר "מוסמך " 1. "סטודנט" הינו מי שנתמלאו בו כל התנאים שלהלן: 1.1 שהוא בעל תואר "בוגר" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון גמר 57 לפחות , שנרשם ללימודים לתואר " מוסמך " במכללה, עמד בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה ובתנאים המיוחדים של יחידת /תוכנית ים הלימוד אליה ביקש ל התקבל, ובקשתו אושרה על ידי ועדת הקבלה של יחיד ת הלימודים . 1.1 עשה את כל הנדרש למימוש לימודיו, כולל רישום לקורסים והסדרת שכר לימוד. 2. סוגי מעמד נוספים של סטודנט 2.1 סטודנט על תנאי 1.1.1 סטודנט על תנאי הוא: (א) סטודנט שהתקבל ללימודים לתואר "מוסמך" א ף שטרם השלים את הדרישות לקבלת תואר "בוגר" ; או (ב) סטודנט שהתקבל ללימודים לתואר "מוסמך" אף שציונו הסופי בלימודיו לתואר "בוגר" נמוך -מ 57. 21.2.2.12 (ג) סטודנט שהתקבל ללימודים לתואר "מוסמך" אף שהינו בעל תואר "בוגר" שונה מהתואר הנדרש. 1.1.1 לימ ודיו של סטודנט כאמור בסעיף 1.1.1 (א) יותנו בכך שישלים את הדרישות שיזכו אותו בתואר "בוגר", בציון סופי של 57 לפחות, תוך פרק זמן ש י יקבע ע"י ועדת קבלה/הוראה, פרק זמן שלא יעלה על שנת לימודים אחת. 1.1.2 ל ימודיו של סטודנט כאמור בסעיף 1.1.1 (ב) יותנו בכך שיבצע , בהתאם לכללי המכללה ו/או יחידת הלימוד, מטלות מיוחדות שיוטלו עליו עם קבלתו, כגון, השגת ממוצע ציונים מינימאלי בלימודי השנה הראשונה. 1.1.2 לימודיו של סטודנט כאמור בסעיף 1.1.1 (ג) יותנו בכך שיעמוד בהצלחה ב קורסי יקבע ישה השלמ לו, ן בפרק זמן ש ייקבע ע"י ועדת קבלה ש לא יעלה על שנה . 1.1.7 סטודנט על תנאי יהפוך לסטודנט מן המניין ולימודיו יוכרו בתוקף למפרע אם ישלים ו/או יבצע הדרישות האמורות בסעיף 1.1.1 או 1.1.2 ו , הכ ל לפי העניין, בפרק הזמן ישי קבע לכך. סטודנט על תנאי יהפוך ל סטודנט מן המניין אם ישלים ויעמוד בהצלחה קורסי ב ה ההשלמ האמור ים בסעיף 1.1.2 בפרק הזמן שייקבע לכך. 1.1.6 לימודיו של סטודנט על תנאי שלא יעמוד בדרישות האמורות בסעיף 1.1.1 , 1.1.2 או 1.1.2 והכ ל לפי העניין, בפרק הזמן שייקבע לכך, יופסקו. 21.2.2.12 21.2.2.12 21.2.2.12

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MDI0