ממשל וחברה תואר ראשון תשעט

1 בית הספר לממשל וחברה יקן ד : פרופ' אסף מידני מרכזת לימודי הסוציולוגיה: ד"ר גרסיאלה טרכטנברג 1. ת כנית לימודים לתואר "בוגר" ( B.A. ) - בחברה פוליטיקה מטרת הת כנית מטרת הת כנית היא להקנות לסטודנטים מיומנות בנושאים הקשורים לתחומי הממשל, הפוליטיקה, החברה והקשר ביניהם. בעזרת הידע ש ירכשו מי בתחו מדע המדינה וסוציולוגיה יוכלו הסטודנטים לבחון תהליכים פוליטיים וחברתיים ולהשוותם לתהליכים עכשוויי ם המתרחשים בסביבתם ובעולם מ הרחב. ושם דגש מיוחד על החברה הישראלית ועל הפוליטיקה הישראלית במבט השוואתי. במסגרת זו עוברים הסטודנטים גם התנסות מעשית מודרכת. במרכז הת כנית עומדים קורסי יסוד בנושאים הבאים: סדרי שלטון וממשל בישראל ובעולם, פוליטיקה בינלאומית, תהליכים חברתיים בישראל במבט השוואתי וכן תרבות ופוליטיקה. בהמשך הלימודים מתבקשים הסטודנטים לבחור ב התמחות באחד מהתחומים הבאי ם : חברה אזרחית , מדיניות ציבורית ו פוליטיקה בינלאומית . במסגרת מסלולי ההתמחות נחשפים הסטודנטים לגישות עיוניות מתקדמות ולעולם העשייה. ת כניות ההתמחות מפורטות בהמשך. מבנה תכנית הלימודים: היקף לימודי הת כנית הוא 111 ז"נ . הת כנית מורכבת מקורסי חובה, קורסי , תשתית קורסי בחירה, התמחות מקצועית וסמינר. להלן טבלה המפרטת את מכסת נקודות הזכות הנדרשות לתואר בכל אחת מן המסגרות: מסגרת קורסי חובה מסגרת קורסי תשתית מסגרת קורסי בחירה מסגרת סמינר מסגרת התמחות סה"כ 66 נ"ז 66 נ"ז (6 נ"ז מדע המדינה, 61 נ"ז סוציולוגיה) 01 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 111 נ"ז - נ"ז נקודות זכות – ש"ס שעות סמסטריאליות קורסי החובה שנה א' שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם (ציון עובר) דרישה ללימוד במקביל הרכב הקורס סמסטר א' קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה 0 - מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 4 - 0 ש"ס שיעור 0 ש"ס תרגיל מבוא למדע המדינה 4 - מבוא היסטורי לפוליטיק של ה זמננו א' 0 -

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MDI0