personal site in English
האקדמית > מרצים > ד"ר מיכל שטרן
שםפרופ' מיכל שטרן
בית ספרבית הספר לניהול וכלכלה
 בית הספר לממשל וחברה
 בית הספר למדעי הסיעוד
 בית הספר למדעי המחשב
 בית הספר למדעי ההתנהגות
טלפון03-6802740
דוא''לstern@mta.ac.il
שעות קבלהיום ג' 15-16 חדר 317 כלכלה
קורסיםסמינר באלגוריתמים לשרטוט גרפים
 נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה
 עבודת גמר
 סטטיסטיקה א'
 סטטיסטיקה למנהל עסקים
 

קורות חיים