קישורים חשובים

תנאים להגשת מועמדות לתואר שני

האם אתן ואתם עומדים בתנאים להגשת מועמדות? לקביעת פגישת ייעוץ אישית>>

תנאים להגשת מועמדות לתוכניות הלימודים לתואר שני לשנת הלימודים תשפ"ה*
* תנאים להגשת המועמדות לשנת הלימודים תשפ"ה בכפוף לעמידה בתנאי הסף של כל תוכנית לימודים וקבלת הודעה רשמית ממרכז הייעוץ והרישום.

תנאים להגשת מועמדות לתואר שני

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)
1 . קבלה אוטומטית

 • מועמדות ומועמדים שלהן ולהם תואר "בוגר" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 • ידע קודם ומוכח במבוא לכלכלה (מיקרו ומאקרו), במתמטיקה ובמבוא לטכנולוגיות מידע.
 • בחינת GMAT בציון 610 לפחות, או בציון כמותי של 44 לפחות*

2. יבקשו פטור מ-GMAT ויזומנו לריאיון אישי (ועדת קבלה)

 • מועמדות ומועמדים שלהן ולהם תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בישראל בציון 80 ומעלה.
 • מועמדות ומועמדים שלהן ולהם תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בישראל בציון 75 ומעלה וניסיון תעסוקתי משמעותי.

לימודי השלמה
כחלק מתנאי הקבלה לתוכנית הלימודים, יש להציג ידע קודם בקורסים האלה:

 • מבוא לכלכלה (מיקרו ומאקרו)
 • מבוא למתמטיקה למנהל עסקים
 • מבוא לטכנולוגיות מידע

יש להוכיח את הידע הקודם בקורסים הללו באחת מהדרכים האלה:

 • בקשה לפטור, שתיקבע על פי לימודים קודמים
 • קבלת ציון עובר בבחינת פטור המתקיימת באקדמית
 • רישום לקורס השלמה קצר של ארבעה מפגשים, המתקיים באקדמית בחודש הראשון של בסמסטר א תשפ"ה וקבלת ציון עובר במטלת הסיום.* הקורס מועבר בצורה מקוונת
  *פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)
התוכנית מיועדת לבוגרות ולבוגרי תואר ראשון לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום.
תוכנית הלימודים רלוונטית בעיקר לבוגרות ולבוגרי תואר ראשון מהתחומים האלה: פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה, ניהול, מנהל עסקים ומדעי החברה.

 • תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום, בציון גמר של 85 לפחות במדעי החברה והרוח, 80 לפחות במדעי הטבע ובמדעים מדויקים, או לבעלי תואר שני / שלישי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום (מדעי החברה, מדעי הרוח, מדעי הטבע, מדעים מדויקים)
 • קורות חיים בהיקף של עמוד-שני עמודים, ובהן מפורט הידע וההתנסויות הרלוונטיות
 • ריאיון אישי

דרישות קדם לתוכנית הלימודים
כחלק מתנאי הקבלה לתוכנית הלימודים, יש להציג ידע קודם בשני הקורסים האלה:

 • סטטיסטיקה לתואר ראשון במדעי החברה
 • שיטות מחקר לתואר ראשון במדעי החברה

יש להוכיח ידע קודם בקורסים הללו באחת מהדרכים האלה:

 • בקשה לפטור, שתיקבע על פי לימודים קודמים ושליחת סילבוס רלוונטי
 • קבלת ציון עובר בבחינת פטור המתקיימת באקדמית

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני במדעי מחשב (.M.Sc)
תואר אקדמי ראשון במדעי המחשב של מוסד מוכר להשכלה גבוהה ובציון גמר 80 לפחות.
בהחלטות באשר לקבלה יובאו בחשבון ההישגים האקדמיים בלימודים שבתואר הראשון והניסיון וההישגים בעבודה בתחום. מועמדות ומועמדים שלהן ולהם תואר ראשון בתחום אחר, מועמדותם תועבר לבדיקתה של ועדת הקבלה לתואר שני.

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בלימודי משפחה (.M.A)

 • תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום, בציון גמר של 80 לפחות
 • קורות חיים
 • ריאיון אישי

דרישות קדם לתואר שני בלימודי משפחה
כחלק מתנאי הקבלה לתוכנית הלימודים, יש להציג ידע קודם בקורסים האלה:

התמחות בייעוץ פרטני למשפחות

 • מבוא לסטטיסטיקה
 • מבוא לפסיכופתולוגיה
 • מבוא לפסיכולוגיה
 • מבוא לסוציולוגיה

התמחות באיזון עבודה-משפחה

 • מבוא לסטטיסטיקה
 • מבוא לסוציולוגיה
 • מבוא לפסיכולוגיה

יש להוכיח ידע קודם בקורסים הללו באחת מהדרכים האלה:

 1. בקשה לפטור, שתיקבע על פי לימודים קודמים
 2. קבלת ציון עובר בבחינת פטור המתקיימת באקדמית
 3. רישום לקורסים בסמסטר קיץ באקדמית וקבלת ציון עובר בבחינה הסופית

 

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בלימודי צעירוּת* (.M.A)

 • תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום, בציון גמר של 80 לפחות
 • קורות חיים

דרישות קדם לתואר שני בלימודי צעירוּת
כחלק מתנאי הקבלה לתוכנית הלימודים, יש להציג ידע קודם בקורסים האלה:

 • מבוא לסטטיסטיקה
 • מבוא לסוציולוגיה

יש להוכיח ידע קודם בקורסים הללו באחת מהדרכים האלה:

 1. בקשה לפטור, שתיקבע על פי לימודים קודמים
 2. קבלת ציון עובר בבחינת פטור המתקיימת באקדמית

ניתן להציג את דרישות הקדם הנ"ל עד תום סמסטר א' של השנה הראשונה ללימודים.

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני מערכות מידע (.M.Sc)
ממוצע של 80 ומעלה בתואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג באחד התארים הללו: מערכות מידע, תעשייה וניהול, מדעי המחשב, כלכלה, ניהול, סטטיסטיקה, מתמטיקה, הוראת המדעים (מתמטיקה, מדעים, טכנולוגיה), הנדסת תוכנה, הנדסת מערכות מידע וכל תחומי ההנדסה והמדעים.

דיון ועדת קבלה
כל נתוני המועמדות והמועמדים יועברו לבדיקתה של ועדת הקבלה לתואר שני. בהחלטה באשר לקבלה יובאו בחשבון ההישגים האקדמיים בלימודים לתואר ראשון והניסיון וההישגים בעבודה בתחום. במקרים מיוחדים נזמן לריאיון אישי.

המסמכים הנדרשים לרישום:

 • אישור זכאות לתואר ראשון
 • גיליון ציונים סופי ורשמי
 • קורות חיים מעודכנים

במקרים מסוימים יידרשו קורסי השלמה מתואר ראשון במערכות מידע.

הליך הרישום
הרישום הרגיל ללימודי שנה א’ לשנת הלימודים תשפ”ה (2025-2024) בתכניות לתואר שני, יחל ביום 5.12.2023 ויסתיים ביום 31.3.2024.
הרישום המאוחר ללימודים יפתח בתום הרישום הרגיל, ביום 1.4.2024, על בסיס מקום פנוי. בתקופת הרישום המאוחר המכללה רשאית לשנות את התנאים להגשת המועמדות.

רישום לאקדמית:

יש לצרף את המסמכים האלה:

 1. תעודת בוגר תואר ראשון / אישור זכאות לתואר וגיליון ציונים רשמי. אפשר לשלוח העתק מקורי, המסופק על ידי המוסד האקדמי שבו למדת או לאשר את הצילום במרכז הייעוץ והרישום בהצגת התעודה המקורית. אם הינך בשנה האחרונה ללימודים לקבלת תואר בוגר, יש לצרף גיליון ציונים עדכני.
 2. צילום תעודת זהות / תעודת עולה – יש לצרף צילום של הדף עם התצלום והספח.
 3. קורות חיים.
 4. אישור בחינת GMAT (רק לנרשמות ולנרשמים לתואר שני במנהל עסקים).
 5. כל חומר שיכול לסייע בקבלה לתואר שני.

המעטפה עם חומר הרישום חייבת להגיע במלואה למרכז הייעוץ והרישום של האקדמית עד למועד סיום הרישום. מעטפה שלא תכלול את כל הפריטים הנדרשים או לא תמולא כהלכה, תעכב את הליך הרישום.

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית ילד / מבוגר:

 1. תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות של מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 2. א. ממוצע של 90 לפחות (89.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וציון 105 לפחות בבחינת המתא"ם.
  או
  ב. ממוצע 94 לפחות (93.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וציון בין 100 ל-104 לפחות בבחינת המתא"ם.
  או
  ג. ציון של 110 לפחות בבחינת המתא"ם למועמדות ולמועמדים שממוצעם בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה בין 85 ל-89.

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה במגמות: רפואית / שיקומית / חינוכית / התפתחותית

 1. תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות של מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 2. א. ממוצע של 89 לפחות (88.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וציון של 90 לפחות בבחינת המתא"ם.
  או
  ב. ציון של 110 לפחות בבחינת המתא"ם למועמדות ולמועמדים שממוצעם בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה בין 85 ל-89.
  או
  ג. ממוצע של 94 לפחות (93.5) בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וציון של 87 לפחות בבחינת המתא"ם.

תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית

 1. תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות של מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 2. א. ממוצע 87 (86.5) לפחות בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וציון 85 לפחות בבחינת המתא"ם.
  או
  ב. ציון של 105 לפחות בבחינת המתא"ם למועמדות ולמועמדים שממוצעם בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה בין 83 ל-87 (82.5).
  או:
  ג. ממוצע של 92 (91.5) לפחות בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה למועמדות ולמועמדים שצוינם 82 לפחות בבחינת המתא"ם.

לתשומת ליבך:

 • מועמדות ומועמדים שלהן ולהם דוקטורט ותואר ראשון בפסיכולוגיה אינם נדרשים בבחינת המתא"ם.
 • מועמדות ומועמדים ממדעי המוח מכל מוסד מוכר להשכלה גבוהה יכולים להגיש מועמדות כפוף לציון מתא”ם של 110.
 • האקדמית תתחשב בתוצאות מבחן GRE Subject Psychology כתחליף לבחינת המתא"ם, אם הממוצע בששת החלקים יהיה 70 ובתואר הראשון 89 (למגמה הקלינית נדרש ממוצע תואר ראשון 90).
 • מועמדות ומועמדים שלהן ולהם תואר ראשון מחו"ל בפסיכולוגיה, השקול לתואר ישראלי, יידרשו להציג ציון של 110 לפחות בבחינת המתא"ם / GRE, כמפורט לעיל.
 • אי אפשר להגיש מועמדות בלי בחינת מתא"ם / GRE!
 • רשאים להגיש מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה באקדמית, סטודנטיות וסטודנטים שהתחילו את לימודי התואר השני בפסיכולוגיה במוסד אחר והשלימו לכל היותר סמסטר אחד מלימודיהם, בכפוף להצגת גיליון ציונים רשמי.
 • אפשר להירשם לשתי עדיפויות.
 • אפשר להירשם לשתי עדיפויות באותה המגמה במיקודים שונים: מיקוד ילדים ומיקוד מבוגרים (מלבד המגמה הקלינית).
 • אי אפשר להירשם למגמה הקלינית בעדיפות השנייה.

תוכנית השלמות בפסיכולוגיה:

 • מועמדות ומועמדים שסיימו את תוכנית ההשלמות בפסיכולוגיה במוסד מוכר להשכלה גבוהה, מועמדותם תישקל על פי הישגיהם בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה שנלמדו בלימודים אקדמיים קודמים והישגיהם בתוכנית ההשלמות, בכפוף לעמידה בתנאי הסף. כללים אלה חלים גם על בוגרות ובוגרי "חוג לאחר תואר" בפסיכולוגיה.
 • סטודנטיות הסטודנטים הלומדים בתוכנית ההשלמות בפסיכולוגיה רשאים להגיש מועמדות לתואר שני בכפוף לעמידה בתנאי הסף ואישור ממזכירות הסטודנטים של המוסד שבו הם לומדים, המעיד כי יסיימו את תוכנית ההשלמות עד לתחילת שנת הלימודים תשפ”ה.

הליך הרישום
הרישום לסמסטר א לשנת הלימודים תשפ”ה יתקיים בתקופה שבין 21.1.2024-1.5.2024

כחלק מהמערך והתמיכה בכוחות המילואים והביטחון, המכללה האקדמית מאפשרת למועמדות ומועמדים להגיש בקשה לוועדת חריגים לפני הרישום ללא ציון מתא"ם/ציון מתא"ם הנמוך מתנאי הסף באופן הבא:
למגמה הקלינית בכפוף לממוצע של 92 לפחות בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וליתר המגמות בכפוף לממוצע של 90 לפחות בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה.
יש להעביר את הפנייה למרכז ייעוץ רישום בכתובת המייל : mirsham@mta.ac.il ולצרף את המסמכים הבאים:

 • אישור שירות מילואים
 • מכתב לוועדה כולל ממוצע ציוני קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה
 • אישור רישום לבחינת המתא"ם מועד אוקטובר 2023 / ציון מתא"ם מועד דצמבר 2023

כדי להירשם:

 • לרישום המקוון באתר האקדמית >>
 • את התשלום יש לבצע באמצעות כרטיס אשראי ברישום המקוון שבאתר האקדמית (לא יתקבלו צ'קים או מזומן). דמי הרישום בסך 540 ש"ח (הכוללים תשלום בסך 80 ש”ח בעבור ערכת הרישום) אינם מוחזרים בשום מקרה. בני משפחה מדרגת קרבה ראשונה שיירשמו ללימודים במכללה יחויבו בתשלום אחד של דמי הרישום.

לתשומת ליבכם:

השנה, תאריך סיום הצגת כלל המסמכים מחולק לשני מועדים:

 1. מועמדים ומועמדות שנבחנו בבחינת המתא”ם והציגו את הציון הנדרש להגשת מועמדות או מועמדים ומועמדות שייגשו לבחינת המתא”ם במועד 29.12.24 – ידרשו להשלים את כלל המסמכים עד לתאריך 1.3.24.
 2. מועמדים ומועמדות שייגשו לבחינת המתא”ם במועד המיוחד שיקבע על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה, ידרשו להציג את כלל המסמכים עד לתאריך 1.5.24.

יש לצרף את המסמכים הבאים:

יש לכלול את כל הפריטים הבאים יחדיו (לא יתקבל רישום שאינו כולל את כל המסמכים המפורטים):

 1. תעודת בוגר תואר ראשון/אישור זכאות לתואר, גיליון ציונים רשמי ובנוסף יש להציג גיליון ציונים רשמי בו מופיע ממוצע קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה בלבד. מועמדים אשר החלו את לימודיהם לתואר ראשון בפסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות במוסד אחד וסיימו את התואר במוסד אחר – יש להציג גיליון ציונים רשמי משני מוסדות הלימודים. ניתן לשלוח העתק מקורי המסופק ע”י המוסד האקדמי בו למד המועמד באמצעות דואר ישראל או לאשר צילום במרכז ייעוץ ורישום עם הצגת התעודה המקורית. מועמדים הנמצאים בשנה האחרונה ללימודיהם לקראת קבלת תואר בוגר מתבקשים לצרף גיליון ציונים עדכני. קבלתם תהיה במעמד “סטודנט על תנאי”, עד להצגת אישור זכאות לתואר ראשון. ניתן יהיה להעביר למרכז ייעוץ ורישום גיליון ציונים מעודכן עד לתאריך 17.3.2024. גיליון ציונים שיגיע אחרי מועד זה לא יתקבל במרכז ייעוץ ורישום. לתשומת ליבכם – גם מועמדים שמעוניינים להעביר גיליון ציונים מעודכן נדרשים להעביר יחד עם כל מסמכי הרישום גיליון ציונים רשמי בו מופיע ממוצע קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה בלבד.
 2. צילום תעודת זהות/תעודת עולה – יש לצרף צילום של הדף נושא התצלום והספח.
 3. תמונת פספורט אחת – יש לצרף צילום תמונת פספורט.
 4. תיאור עצמי – מועמדים ומועמדות הנרשמים לשתי עדיפויות למעט המגמה הרפואית יש לצרף תיאור עצמי אחד.
  יש לנסח את המסמך באופן חופשי בהתאם להנחיות הבאות:
  תוכן: התיאור העצמי יכלול קורות חיים והתפתחות אישית ומקצועית, תיאור והבהרה של כוונות ויעדים מקצועיים ואישיים שלשמם בחרת ללמוד לתואר שני במגמה המבוקשת.
  מבנה טכני: עד שני עמודים בגודל A4 מודפסים, גופן ARIAL 12 ורווח של שורה וחצי.
  מועמדים המבקשים להירשם למגמה הרפואית נדרשים לצרף את כל המסמכים הבאים:
  קורות חיים בפורמט של CV
  תיאור עצמי:
  ספר.י על עצמך בקצרה (עד חצי עמוד)
  ספר.י על ארוע מעצב בחייך וכיצד השפיע עליך (עד חצי עמוד)
  כיצד את.ה מתמודד.ת עם מצבי סטרס/דחק בחייך ? (עד חצי עמוד)
  אודות הבחירה להירשם לפסיכולוגיה רפואית:
  ספר.י מה מניע אותך להירשם לתואר שני בפסיכולוגיה רפואית (עד חצי עמוד)
  תאר.י תחום ידע או מחקר בפסיכולוגיה רפואית שמעניין אותך (עד חצי עמוד)
  ספר.י על התנסות ישירה (התנסות מעשית, התנדבות, מחקר) בתחום של פסיכולוגיה רפואית (עד חצי עמוד)
  במידה ונרשמת למגמה הרפואית ולמגמה נוספת יש לצרף את המסמכים הנדרשים למגמה הרפואית וגם תיאור עצמי כללי בקובץ pdf מאוחד
  מועמדים שנרשמים למגמה נוירופסיכולוגיה שיקומית בעדיפות שניה, מתבקשים להוסיף בנוסף לתיאור העצמי כחצי עמוד בו יתארו את מידת העניין שלהם וזיקתם לתחום הנוירופסיכולוגיה שיקומית.
 5. צילום של תוצאת בחינת המתא"ם/GRE (בנוסף על העברת הציון ישירות מן המרכז הארצי לבחינות והערכה).
 6. שני טפסי "פרטי ממליץ/ממליצה" מלאים וחתומים ע”י הממליץ. להורדת טופס פרטי ממליץ. מועמדים שהגישו בשנים קודמות מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה נדרשים להציג את כל המסמכים הנדרשים מחדש.

כל המסמכים הנדרשים לרישום יועלו ע”י המועמד באמצעות המעקב האישי באתר האקדמית >> השלמת מסמכים חסרים

שימו לב: לא יתקבלו מסמכים לאחר תום הרישום (למעט גיליון ציונים עדכני)

לנושאים נוספים כגון: משך הלימודים, בחינות, עבודה מעשית (פרקטיקום), עבודת גמר- ראה בתקנון הלימודים לתואר מוסמך וכן בתקנות תכנית הלימודים לתואר מוסמך בפסיכולוגיה. ידיעון תשפ”ה מופיע באתר האינטרנט. באחריותו של כל מועמד לקרוא את התקנון והתקנות לתואר מוסמך בפסיכולוגיה

רוצה ללמוד באקדמית?

מלא/י פרטים ונהיה בקשר בקרוב!

  טופס רישום מקוון
  כבר יודע/ת בידיוק מה את/ה רוצה?
  הרשמ/י באופן מקוון לשנת הלימודים הקרובה
  לרישום מקוון